Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
180 696€ 95 379€ 137 186€ 123 997€ 96 139€ 109 901€ 133 457€
02
501
Spotreba materiálu
129 425€ 40 511€ 82 734€ 72 110€ 44 483€ 54 790€ 68 772€
03
502
Spotreba energie
51 272€ 54 867€ 54 452€ 51 887€ 51 656€ 55 111€ 64 685€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
256 118€ 280 417€ 241 492€ 277 650€ 457 738€ 366 895€ 342 836€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 666€ 33 928€ 8 785€ 24 341€ 140 303€ 21 509€ 16 679€
08
512
Cestovné
5 358€ 5 672€ 3 544€ 3 241€ 4 597€ 6 468€ 8 303€
09
513
Náklady na reprezentáciu
437€ 449€ 335€ 455€ 361€ 343€ 701€
10
518
Ostatné služby
235 657€ 240 367€ 228 829€ 249 613€ 312 478€ 338 575€ 317 153€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 837 726€ 1 622 016€ 1 534 571€ 1 558 915€ 1 819 903€ 1 705 555€ 1 611 971€
12
521
Mzdové náklady
1 277 140€ 1 139 415€ 1 076 476€ 1 104 380€ 1 260 026€ 1 209 272€ 1 148 512€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
447 407€ 395 372€ 372 579€ 375 390€ 420 519€ 412 689€ 389 133€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
873€ 940€ 1 049€ 1 364€ 1 023€ 1 049€ 1 593€
15
527
Zákonné sociálne náklady
102 827€ 82 777€ 84 467€ 76 489€ 138 335€ 82 546€ 72 732€
16
528
Ostatné sociálne náklady
9 479€ 3 512€ 0€ 1 292€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 662€ 7 789€ 7 491€ 5 939€ 6 166€ 6 685€ 5 958€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 227€ 2 299€ 2 198€ 1 746€ 1 737€ 1 749€ 1 791€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 435€ 5 490€ 5 293€ 4 193€ 4 429€ 4 936€ 4 168€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 084 987€ 24 531 519€ 24 073 789€ 23 824 237€ 26 507 023€ 22 730 669€ 20 046 411€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 4€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 49€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
164 899€ 20 949€ 26 991€ 97 282€ 12 300€ 43 369€ 52 972€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 920 088€ 24 510 570€ 24 046 798€ 23 726 906€ 26 494 718€ 22 687 300€ 19 993 439€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
201 274€ 214 662€ 939 358€ 210 605€ 206 407€ 217 870€ 260 091€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 284€ 49 564€ 138 879€ 151 227€ 156 584€ 161 391€ 180 970€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
147 990€ 165 099€ 800 479€ 59 377€ 49 823€ 56 479€ 79 121€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 401€ 69 278€ 55 817€ 59 377€ 49 823€ 54 665€ 79 121€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
144 589€ 95 821€ 744 662€ 0€ 0€ 1 814€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 898€ 2 489€ 2 475€ 3 023€ 3 131€ 4 810€ 6 680€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 7€ 0€ 8€ 19€ 16€ 78€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 894€ 2 482€ 2 475€ 3 015€ 3 111€ 4 794€ 6 602€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
301 375€ 283 234€ 313 854€ 489 421€ 402 728€ 417 094€ 1 558 782€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
229 358€ 226 858€ 256 984€ 386 704€ 283 044€ 347 831€ 536 308€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
72 017€ 56 376€ 56 870€ 102 717€ 119 684€ 69 262€ 1 022 474€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
27 873 736€ 27 037 506€ 27 250 216€ 26 493 788€ 29 499 236€ 25 559 479€ 23 966 186€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
260 416€ 258 923€ 305 426€ 480 235€ 392 670€ 405 084€ 625 515€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
21 633€ 12 898€ 17 574€ 21 484€ 24 921€ 7 419€ 14 826€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
82 807€ 112 259€ 144 516€ 196 537€ 179 817€ 1 677€ 11 641€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
155 975€ 133 765€ 143 336€ 262 214€ 187 932€ 395 988€ 599 048€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
282 614€ 102 724€ 75 874€ 145 848€ 68 821€ 129 887€ 1 018 464€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
282 614€ 102 724€ 75 874€ 145 848€ 68 821€ 129 887€ 1 018 464€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
69 278€ 55 817€ 59 377€ 49 823€ 54 665€ 79 121€ 34 994€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
213 336€ 46 907€ 16 497€ 96 025€ 14 156€ 50 766€ 983 470€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2€ 9€ 9€ 127€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 122€
103
663
Kurzové zisky
0€ 2€ 9€ 9€ 5€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
27 253 390€ 26 585 901€ 26 111 056€ 25 850 474€ 29 098 525€ 24 981 589€ 22 358 431€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
27 198 456€ 26 536 338€ 25 972 177€ 25 699 246€ 28 941 942€ 24 820 198€ 22 177 461€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
53 284€ 49 564€ 138 879€ 151 227€ 156 584€ 161 391€ 180 970€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
27 796 420€ 26 947 548€ 26 492 356€ 26 476 559€ 29 560 026€ 25 516 569€ 24 002 538€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-77 315€ -89 958€ -757 860€ -17 229€ 60 790€ -42 910€ 36 351€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-77 315€ -89 958€ -757 860€ -17 229€ 60 790€ -42 910€ 36 351€