Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
175 365€ 112 059€ 139 930€ 115 720€ 108 655€ 125 566€ 134 338€
02
501
Spotreba materiálu
100 136€ 28 177€ 51 972€ 38 191€ 26 562€ 29 847€ 56 577€
03
502
Spotreba energie
75 230€ 83 882€ 87 958€ 77 529€ 82 093€ 95 719€ 77 761€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
277 737€ 259 258€ 253 745€ 261 745€ 306 356€ 349 585€ 280 424€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 503€ 14 651€ 14 438€ 4 411€ 11 027€ 11 188€ 10 950€
08
512
Cestovné
9 034€ 7 220€ 6 274€ 5 041€ 6 495€ 6 804€ 7 557€
09
513
Náklady na reprezentáciu
452€ 451€ 451€ 333€ 368€ 508€ 505€
10
518
Ostatné služby
232 749€ 236 937€ 232 583€ 251 959€ 288 466€ 331 085€ 261 413€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 949 256€ 1 658 585€ 1 541 357€ 1 565 878€ 1 785 955€ 1 709 879€ 1 610 767€
12
521
Mzdové náklady
1 338 041€ 1 166 433€ 1 084 049€ 1 101 355€ 1 259 945€ 1 208 249€ 1 143 203€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
464 999€ 405 673€ 377 890€ 386 581€ 433 217€ 415 374€ 391 510€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
694€ 765€ 855€ 988€ 1 116€ 1 192€ 1 386€
15
527
Zákonné sociálne náklady
145 522€ 85 714€ 78 563€ 76 954€ 91 678€ 85 064€ 74 667€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 544€ 4 447€ 4 754€ 4 158€ 4 646€ 6 292€ 7 177€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 092€ 1 092€ 1 462€ 1 181€ 1 140€ 1 140€ 2 374€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 452€ 3 354€ 3 292€ 2 977€ 3 506€ 5 152€ 4 803€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 156 119€ 20 585 177€ 20 074 743€ 20 369 337€ 24 102 221€ 19 701 416€ 16 586 128€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 4 255€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 715€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
153 248€ 472 143€ 99 739€ 43 612€ 231 487€ 178 831€ 74 644€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 002 871€ 20 113 034€ 19 972 290€ 20 325 725€ 23 870 734€ 19 522 585€ 16 507 229€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
147 181€ 503 982€ 107 014€ 269 950€ 102 963€ 108 096€ 2 936 864€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 307€ 8 751€ 50 769€ 52 804€ 59 200€ 71 074€ 974 171€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
137 874€ 495 231€ 56 245€ 217 147€ 43 763€ 37 022€ 1 962 693€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 393€ 53 930€ 44 496€ 45 048€ 43 763€ 37 022€ 24 704€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
133 481€ 441 302€ 11 749€ 172 099€ 0€ 0€ 1 937 988€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 455€ 6 039€ 6 018€ 6 506€ 8 128€ 5 366€ 7 674€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3€ 0€ 3€ 3€ 12€ 86€ 16€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 452€ 6 039€ 6 015€ 6 503€ 8 116€ 5 281€ 7 658€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
326 016€ 266 469€ 368 405€ 303 452€ 300 207€ 289 399€ 315 114€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
211 141€ 167 887€ 220 431€ 193 693€ 185 476€ 188 981€ 300 020€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
114 876€ 98 582€ 147 973€ 109 760€ 114 731€ 100 418€ 15 094€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
23 046 675€ 23 396 017€ 22 495 966€ 22 896 746€ 26 719 131€ 22 295 599€ 21 878 484€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
301 008€ 263 861€ 367 733€ 311 324€ 283 493€ 289 019€ 549 584€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 69 707€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
99 855€ 101 370€ 114 935€ 92 253€ 127 232€ 0€ 1 117€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 398€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
201 153€ 162 491€ 252 797€ 219 071€ 156 262€ 289 019€ 478 362€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
243 297€ 516 919€ 127 715€ 63 680€ 116 978€ 30 094€ 984 883€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
243 297€ 516 919€ 127 715€ 63 680€ 116 978€ 30 094€ 984 883€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
53 930€ 44 496€ 45 048€ 43 763€ 37 022€ 24 704€ 12 485€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
189 368€ 472 423€ 82 667€ 19 917€ 79 956€ 5 389€ 972 398€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1€ 2€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
22 432 023€ 22 163 467€ 21 972 691€ 22 334 065€ 26 147 151€ 21 787 715€ 19 543 371€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
22 422 714€ 22 153 051€ 21 920 678€ 22 277 160€ 26 084 748€ 21 714 776€ 18 564 944€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
9 307€ 8 751€ 48 568€ 49 485€ 55 871€ 67 755€ 977 320€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 700€ 328€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2€ 1 666€ 1 244€ 3 402€ 2 875€ 1 865€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 201€ 3 319€ 3 329€ 3 319€ 1 106€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 976 328€ 22 944 247€ 22 468 139€ 22 709 068€ 26 547 623€ 22 106 830€ 21 077 838€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-70 347€ -451 769€ -27 827€ -187 678€ -171 508€ -188 769€ -800 646€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-70 347€ -451 769€ -27 827€ -187 678€ -171 508€ -188 769€ -800 646€