Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
69 735 882€ 53 198 309€ 46 497 979€ 42 049 428€ 40 906 192€ 41 594 159€ 23 891 561€ 21 418 870€ 18 289 991€ 12 767 116€ 10 537 739€ 11 228 903€ 8 649 205€ 8 536 051€ 9 100 089€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
66 745 885€ 50 687 474€ 43 293 983€ 38 515 176€ 38 683 003€ 39 394 439€ 21 579 309€ 19 554 401€ 17 047 801€ 11 711 900€ 9 358 089€ 10 222 316€ 7 473 243€ 7 463 716€ 7 914 429€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
15 321€ 20 574€ 56 996€ 137 949€ 218 162€ 294 677€ 0€ 0€ 0€ 15 627€ 31 263€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
15 321€ 20 574€ 56 996€ 137 949€ 218 162€ 294 677€ 0€ 0€ 0€ 15 627€ 31 263€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
66 730 563€ 50 666 899€ 43 236 987€ 38 377 227€ 38 464 842€ 39 099 762€ 21 579 309€ 19 554 401€ 17 047 801€ 11 711 900€ 9 358 089€ 10 222 316€ 7 473 243€ 7 448 088€ 7 883 166€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
13 842 006€ 13 313 720€ 13 154 385€ 12 654 083€ 11 952 225€ 12 060 604€ 11 164 226€ 11 147 450€ 11 152 113€ 5 429 892€ 3 179 764€ 2 934 380€ 2 928 628€ 2 929 324€ 2 930 288€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
50 903 534€ 36 102 588€ 29 698 524€ 25 448 222€ 23 384 921€ 23 110 419€ 9 176 378€ 7 337 723€ 4 059 192€ 4 394 045€ 3 651 829€ 4 086 043€ 4 149 792€ 3 883 565€ 3 875 472€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
136 660€ 5 176€ 19 011€ 20 391€ 1 792 079€ 2 275 030€ 748 017€ 995 096€ 1 207 875€ 1 821 702€ 2 474 347€ 3 144 500€ 290 047€ 450 401€ 558 289€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 283 963€ 853 614€ 344 990€ 9 555€ 15 398€ 11 218€ 31 971€ 37 074€ 80 717€ 157 000€ 474 132€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
6 296€ 1 657€ 3 518€ 11 876€ 69€ 204€ 345€ 4 084€ 7 824€ 13 156€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 842 069€ 1 243 758€ 361 549€ 242 655€ 51 655€ 800 095€ 145 699€ 64 576€ 613 224€ 54 974€ 19 975€ 19 975€ 19 975€ 19 975€ 31 830€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 987 962€ 2 485 723€ 3 203 983€ 3 534 251€ 2 223 188€ 2 199 720€ 2 312 252€ 1 864 375€ 1 242 010€ 1 054 286€ 1 178 268€ 1 005 659€ 1 175 823€ 1 072 153€ 1 185 505€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 568 338€ 740 632€ 1 276 171€ 1 482 674€ 1 166 480€ 1 115 408€ 1 567 836€ 1 364 709€ 1 111 729€ 919 348€ 557 157€ 621 146€ 491 524€ 722 302€ 794 977€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 568 338€ 740 632€ 1 276 171€ 1 482 674€ 1 166 480€ 1 115 408€ 1 567 836€ 1 364 709€ 1 111 729€ 919 348€ 557 157€ 621 146€ 491 524€ 722 302€ 794 977€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
445 205€ 261 667€ 289 673€ 255 728€ 93 350€ 139 906€ 134 310€ 16 384€ 20 023€ 104 918€ 246 825€ 18 021€ 328 213€ 15 782€ 31 894€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
86 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
344 168€ 251 310€ 289 446€ 255 728€ 93 350€ 139 906€ 134 310€ 16 384€ 20 023€ 104 861€ 246 825€ 18 021€ 328 213€ 15 782€ 31 894€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11 361€ 6 957€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 382€ 3 400€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
974 419€ 1 483 424€ 1 638 139€ 1 795 849€ 963 359€ 944 406€ 610 106€ 483 282€ 110 258€ 30 019€ 374 287€ 366 492€ 356 085€ 334 069€ 358 634€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
150€ 60€ 15€ 81€ 57€ 94€ 56€ 117€ 124€ 103€ 155€ 128€ 60€ 20€ 112€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
974 269€ 1 483 364€ 1 638 124€ 1 795 768€ 963 301€ 944 311€ 610 050€ 483 165€ 110 134€ 29 916€ 374 131€ 366 364€ 356 025€ 334 049€ 358 522€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 036€ 25 112€ 13€ 94€ 180€ 931€ 1 382€ 928€ 139€ 182€ 154€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 036€ 25 112€ 13€ 94€ 180€ 931€ 1 382€ 928€ 139€ 182€ 154€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
69 735 882€ 53 198 309€ 46 497 979€ 42 049 428€ 40 906 192€ 41 594 159€ 23 891 561€ 21 418 870€ 18 289 991€ 12 767 116€ 10 537 739€ 11 228 903€ 8 649 205€ 8 536 051€ 9 100 089€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
376 930€ -170 043€ 310 504€ 536 387€ 715 848€ 646 612€ 1 046 945€ 759 495€ 182 227€ -312 751€ 145 558€ 306 158€ -314 302€ 281 554€ 194 700€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
376 930€ -170 043€ 310 504€ 536 387€ 715 848€ 646 612€ 1 046 945€ 759 495€ 182 227€ -312 751€ 145 558€ 306 158€ -314 302€ 281 554€ 194 700€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-232 882€ 310 504€ 536 387€ 167 902€ 646 612€ 1 046 945€ 759 494€ 174 857€ -312 751€ 145 558€ 306 158€ -314 302€ 281 554€ 207 569€ 699 321€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
609 812€ -480 547€ -225 882€ 368 484€ 69 236€ -400 334€ 287 451€ 584 638€ 494 979€ -458 310€ -160 600€ 620 460€ -595 856€ 73 985€ -504 621€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
68 736 843€ 52 771 953€ 45 562 427€ 40 859 283€ 39 507 633€ 40 236 372€ 22 104 756€ 19 326 325€ 16 425 688€ 11 328 960€ 8 072 205€ 8 033 821€ 8 894 007€ 8 254 477€ 8 905 302€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
223 518€ 119 626€ 124 112€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 924€ 86 313€ 92 838€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 92 838€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
223 518€ 119 626€ 124 112€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 924€ 86 313€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
67 208 742€ 51 471 173€ 44 650 154€ 40 075 087€ 38 343 977€ 38 324 838€ 21 158 219€ 18 487 995€ 15 385 754€ 10 066 020€ 7 059 270€ 7 351 632€ 7 732 013€ 7 479 498€ 7 946 323€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
430 461€ 251 310€ 289 446€ 255 728€ 93 350€ 139 906€ 134 310€ 16 384€ 20 023€ 104 955€ 20 895€ 18 021€ 328 213€ 15 782€ 31 894€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
66 778 281€ 51 219 863€ 44 360 708€ 39 819 358€ 38 250 628€ 38 184 932€ 21 023 909€ 18 471 611€ 15 365 731€ 9 961 065€ 7 038 375€ 7 333 611€ 7 403 800€ 7 463 716€ 7 914 429€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
29 441€ 38 653€ 45 099€ 38 040€ 33 767€ 24 556€ 19 032€ 11 608€ 39 306€ 33 046€ 29 701€ 26 876€ 24 991€ 36 049€ 20 771€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
29 441€ 38 653€ 45 099€ 38 040€ 33 767€ 24 556€ 19 032€ 11 608€ 39 306€ 33 046€ 29 701€ 26 876€ 24 991€ 36 049€ 20 771€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 275 143€ 1 142 501€ 743 064€ 746 156€ 1 129 888€ 1 886 978€ 927 505€ 826 722€ 1 000 628€ 1 155 923€ 892 215€ 571 453€ 1 037 078€ 652 617€ 845 369€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
326 468€ 131 361€ 33 462€ 6 620€ 36 923€ 755 825€ 148 263€ 351 608€ 517 682€ 778 427€ 537 325€ 229 182€ 510 056€ 274 667€ 358 548€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
226 576€ 331 658€ 50 141€ 16 433€ 3 813€ 203 043€ 51 565€ 75 000€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
136 021€ 171 965€ 205 167€ 184 024€ 0€ 0€ 193 050€ 79 950€ 149 019€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
7 285€ 8 947€ 8 771€ 11 323€ 13 109€ 12 711€ 10 524€ 9 756€ 8 815€ 10 448€ 10 689€ 10 244€ 9 518€ 9 411€ 10 957€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
394 856€ 365 852€ 356 099€ 312 331€ 480 429€ 381 585€ 288 787€ 256 451€ 219 659€ 204 784€ 203 701€ 193 922€ 192 672€ 165 008€ 181 435€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
255 806€ 241 571€ 233 252€ 209 087€ 325 121€ 255 535€ 192 626€ 165 229€ 145 158€ 133 632€ 111 797€ 109 382€ 105 820€ 104 744€ 119 830€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
64 151€ 61 884€ 61 228€ 54 341€ 98 527€ 73 112€ 51 716€ 43 680€ 34 314€ 28 632€ 28 303€ 28 723€ 25 960€ 18 837€ 25 579€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
622 109€ 596 399€ 625 047€ 653 758€ 682 711€ 711 176€ 739 860€ 1 333 050€ 1 682 075€ 1 750 908€ 2 319 975€ 2 888 924€ 69 500€ 20€ 87€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
54 502€ 100€ 56€ 75€ 336€ 108€ 100€ 260€ 4€ 73€ 23€ 219€ 57€ 20€ 87€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
567 607€ 596 299€ 624 991€ 653 683€ 682 376€ 711 068€ 739 760€ 1 332 790€ 1 682 071€ 1 750 835€ 2 319 953€ 2 888 705€ 69 443€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€