Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
700 062€ 668 837€ 579 864€ 824 314€ 788 793€
02
501
Spotreba materiálu
446 590€ 353 879€ 343 291€ 522 921€ 521 977€
03
502
Spotreba energie
253 284€ 314 931€ 236 563€ 301 331€ 266 817€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
188€ 27€ 10€ 62€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
315 735€ 220 178€ 261 549€ 284 927€ 530 754€
07
511
Opravy a udržiavanie
182 065€ 81 406€ 79 215€ 92 091€ 95 037€
08
512
Cestovné
16 002€ 16 136€ 19 683€ 22 775€ 17 302€
09
513
Náklady na reprezentáciu
299€ 299€ 2 847€ 4 601€ 2 902€
10
518
Ostatné služby
117 368€ 122 336€ 159 804€ 165 460€ 415 512€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 421 310€ 7 117 356€ 7 813 635€ 7 111 435€ 5 682 522€
12
521
Mzdové náklady
5 351 510€ 5 126 828€ 5 654 198€ 5 175 983€ 4 352 245€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 719 099€ 1 636 741€ 1 762 003€ 1 586 831€ 1 272 243€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
350 303€ 353 390€ 397 235€ 348 289€ 58 034€
16
528
Ostatné sociálne náklady
398€ 398€ 199€ 332€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 263€ 15 860€ 15 932€ 17 194€ 13 324€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9 782€ 8 438€ 8 258€ 8 213€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 481€ 7 422€ 7 674€ 8 981€ 13 324€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
211 304€ 228 540€ 259 157€ 299 500€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11 768€ 0€ 11 037€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 321€ 19 216€ 10 929€ 4 410€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
196 204€ 209 324€ 237 065€ 295 090€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 125€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 357 256€ 3 579 689€ 3 876 734€ 2 627 165€ 1 973 950€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 149 218€ 3 393 958€ 3 723 762€ 2 509 441€ 1 863 822€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
208 038€ 185 731€ 152 972€ 117 723€ 110 129€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 152 972€ 117 723€ 110 129€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
204 862€ 185 731€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 176€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
19 484€ 1 089€ 1 635€ 2 039€ 9 679€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
19 484€ 1 089€ 1 635€ 2 039€ 9 679€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 058 022€ 317 369€ 2 671 730€ 3 148 764€ 3 075 202€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 328 968€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 062 126€ 328 697€ 2 646 305€ 3 134 176€ 2 733 985€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-4 104€ -11 328€ 25 425€ 14 588€ 12 248€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
13 100 435€ 12 148 918€ 15 480 236€ 14 315 337€ 12 074 223€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 178€ 1 223€ 2 491€ 7 398€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 178€ 1 223€ 2 491€ 7 398€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
396 441€ 245 310€ 174 698€ 188 524€ 58 008€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 242€ 205€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 348€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 057€ 24 656€ 23 766€ 36 512€ 30 825€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
381 384€ 220 654€ 150 342€ 151 807€ 27 183€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
185 731€ 152 972€ 117 723€ 110 129€ 86 493€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
185 731€ 152 972€ 117 723€ 110 129€ 86 493€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 152 972€ 117 723€ 110 129€ 86 493€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
185 731€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 18€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 18€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
12 565 145€ 11 566 771€ 15 129 060€ 13 846 770€ 11 866 721€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
8 425 278€ 7 930 402€ 8 789 363€ 8 243 360€ 7 256 155€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 263 728€ 1 348 414€ 1 502 205€ 861 528€ 2 158 383€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
61 306€ 26 079€ 0€ 0€ 17 594€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
350 850€ 216 332€ 116 760€ 141 156€ 141 268€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 463 983€ 2 045 544€ 4 720 733€ 4 600 725€ 2 293 321€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
13 148 495€ 11 966 276€ 15 423 972€ 14 152 821€ 12 011 240€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
48 060€ -182 643€ -56 264€ -162 516€ -62 983€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
48 060€ -182 643€ -56 264€ -162 516€ -62 983€