Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Farná 151

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
47 602€ 32 589€ 37 760€ 33 555€ 60 852€ 18 894€ 22 605€ 25 523€ 23 078€ 17 155€ 1 487€ 38 422€ 7 983€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 190€ 25 256€ 30 338€ 24 689€ 30 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
23 190€ 25 256€ 30 338€ 24 689€ 30 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 405€ 9 659€ 10 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
12 385€ 14 197€ 18 771€ 19 748€ 26 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 400€ 1 400€ 1 400€ 4 940€ 3 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
24 323€ 7 235€ 7 342€ 8 786€ 30 588€ 18 894€ 22 605€ 25 523€ 23 078€ 17 155€ 1 487€ 38 422€ 7 983€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
490€ 843€ 527€ 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
490€ 843€ 527€ 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 6 300€ 3 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 6 300€ 3 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 393€ 8 500€ 18 023€ 19 923€ 21 640€ 18 208€ 28€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 393€ 0€ 813€ 2 753€ 0€ 18 208€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 8 500€ 17 210€ 17 170€ 21 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
22 954€ 0€ 5 032€ 0€ 17 634€ 0€ 1 309€ 0€ 0€ 14 668€ 1 103€ 35 432€ 7 917€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 17 634€ 0€ 1 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
212€ 0€ 5 032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 668€ 1 103€ 35 432€ 7 917€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
22 742€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
879€ 6 392€ 1 784€ 1 938€ 1 155€ 872€ 1 373€ 3 883€ 4 870€ 2 459€ 181€ 2 990€ 66€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 2€ 42€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
816€ 6 329€ 1 724€ 1 405€ 987€ 845€ 1 346€ 3 859€ 2 868€ 2 459€ 100€ 407€ 29€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 534€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
64€ 63€ 58€ 45€ 54€ 26€ 27€ 24€ 2 002€ 0€ 81€ 49€ 37€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
89€ 97€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
89€ 97€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
47 602€ 32 589€ 37 760€ 33 555€ 60 852€ 18 894€ 22 605€ 25 523€ 23 078€ 17 155€ 1 487€ 38 422€ 7 983€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 006€ -22 311€ -24 037€ -10 484€ 4 648€ 4 554€ 6 057€ 6 057€ 0€ 0€ 1 360€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 006€ -22 311€ -24 037€ -10 484€ 4 648€ 4 554€ 6 057€ 6 057€ 0€ 0€ 1 360€ 0€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-20 106€ -24 465€ -14 938€ -10 484€ 4 648€ 4 554€ 6 057€ 6 057€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
17 100€ 2 154€ -9 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 360€ 0€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
27 989€ 26 471€ 30 975€ 19 541€ 25 143€ 14 341€ 16 548€ 19 466€ 23 078€ 17 155€ 127€ 38 422€ 7 983€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 1 460€ 730€ 114€ 0€ 0€ 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 1 460€ 730€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
515€ 946€ 1 132€ 904€ 371€ 404€ 36€ 609€ 68€ 68€ 127€ 1 441€ 105€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
515€ 946€ 1 132€ 904€ 352€ 404€ 36€ 609€ 68€ 68€ 127€ 407€ 8€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 034€ 97€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
27 474€ 25 525€ 28 382€ 17 907€ 24 658€ 13 937€ 16 512€ 18 420€ 23 010€ 17 087€ 0€ 36 981€ 7 878€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 811€ 7 658€ 5 910€ 1 463€ 919€ 950€ 290€ 0€ 7 657€ 3€ 0€ 23 484€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 909€ 657€ 0€ 8 678€ 0€ 694€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
11 764€ 9 500€ 10 082€ 9 154€ 8 835€ 8 279€ 9 728€ 10 416€ 9 874€ 11 309€ 0€ 7 738€ 5 232€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
28€ 18€ 22€ 20€ 0€ 72€ 69€ 39€ 20€ 139€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
7 536€ 6 357€ 10 740€ 6 087€ 5 248€ 3 759€ 5 110€ 6 739€ 4 835€ 4 474€ 0€ 4 990€ 2 134€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 707€ 1 334€ 1 394€ 1 183€ 978€ 876€ 621€ 1 122€ 624€ 1 162€ 0€ 769€ 512€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
22 619€ 28 428€ 30 823€ 24 498€ 31 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
18 875€ 28 428€ 30 823€ 24 498€ 31 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€