Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 271 534€ 969 909€ 713 854€ 861 410€ 693 506€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
218 699€ 230 290€ 69 916€ 25 423€ 14 432€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
28 229€ 39 819€ 10 056€ 11 383€ 14 432€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
190 470€ 190 470€ 59 860€ 14 040€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 052 834€ 739 619€ 643 939€ 835 986€ 679 074€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
528 804€ 391 993€ 505 937€ 658 828€ 535 519€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
50 613€ 55 596€ 82 523€ 80 395€ 61 348€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
291 846€ 54 066€ 55 479€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
181 573€ 237 964€ 96 763€ 64 207€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
18 000€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 366 781€ 1 223 034€ 1 130 361€ 1 043 420€ 1 150 170€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
75 480€ 69 843€ 57 294€ 82 198€ 71 112€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
75 480€ 69 555€ 56 838€ 81 604€ 70 800€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
289€ 456€ 594€ 312€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 196 949€ 1 149 460€ 1 027 949€ 879 334€ 1 035 294€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 195 348€ 1 004 993€ 1 027 550€ 863 935€ 981 256€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
143 382€ 15 399€ 53 630€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 602€ 1 085€ 399€ 408€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
94 352€ 3 730€ 45 118€ 81 888€ 43 763€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
9 194€ 3 721€ 7 772€ 3 664€ 6 946€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
85 157€ 9€ 37 347€ 78 224€ 36 818€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
464 215€ 85 290€ 43 109€ 22 718€ 38 228€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
458 476€ 9 678€ 10 204€ 9 519€ 6 533€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
5 739€ 75 612€ 32 904€ 13 199€ 31 695€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
516 280€ 760 383€ 649 395€ 703 543€ 715 404€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
063
 
Základné imanie (411)
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
069
 
Rezervný fond (421)
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
82 436€ -28 553€ -32 458€ -110 161€ -22 387€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-244 103€ 110 989€ 3 905€ 135 757€ 105 463€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 442 074€ 1 445 442€ 1 154 039€ 1 209 928€ 1 157 847€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
609 768€ 464 194€ 376 266€ 357 685€ 264 578€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
277 092€ 124 853€ 157 397€ 157 397€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
332 676€ 339 341€ 218 870€ 200 288€ 264 578€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
166 455€ 198 299€ 223 228€ 237 185€ 246 703€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 950€ 10 470€ 5 376€ 3 928€ 2 144€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
161 505€ 187 829€ 217 852€ 233 256€ 244 559€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 665 851€ 782 949€ 554 544€ 615 059€ 646 565€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 054 334€ 314 130€ 139 678€ 218 942€ 264 505€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
280 301€ 238 253€ 215 705€ 206 266€ 173 498€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
195 930€ 146 549€ 132 248€ 124 756€ 103 425€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
58 584€ 34 077€ 32 580€ 34 117€ 21 541€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
76 702€ 49 940€ 34 333€ 30 979€ 83 597€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
144 175€ 72 407€ 83 890€ 14 076€ 8 654€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
10 823€ 18 398€ 63 041€ 8 668€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
133 352€ 54 009€ 20 849€ 5 408€ 8 654€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€