Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 871 792€ 5 018 949€ 3 147 987€ 1 271 534€ 969 909€ 713 854€ 861 410€ 693 506€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
154 627€ 170 056€ 299 395€ 218 699€ 230 290€ 69 916€ 25 423€ 14 432€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
154 627€ 170 056€ 108 925€ 28 229€ 39 819€ 10 056€ 11 383€ 14 432€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
190 470€ 190 470€ 190 470€ 59 860€ 14 040€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 712 165€ 4 848 893€ 2 848 592€ 1 052 834€ 739 619€ 643 939€ 835 986€ 679 074€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
467 108€ 479 267€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
3 355 329€ 3 466 438€ 1 561 343€ 528 804€ 391 993€ 505 937€ 658 828€ 535 519€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
14 054€ 21 382€ 33 588€ 50 613€ 55 596€ 82 523€ 80 395€ 61 348€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
862 837€ 868 650€ 284 012€ 291 846€ 54 066€ 55 479€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
12 837€ 13 156€ 430 514€ 181 573€ 237 964€ 96 763€ 64 207€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
539 135€ 18 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
5 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
5 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 096 388€ 1 820 885€ 1 507 839€ 1 366 781€ 1 223 034€ 1 130 361€ 1 043 420€ 1 150 170€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
229 802€ 185 404€ 220 220€ 75 480€ 69 843€ 57 294€ 82 198€ 71 112€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
194 918€ 185 404€ 220 220€ 75 480€ 69 555€ 56 838€ 81 604€ 70 800€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
34 884€ 289€ 456€ 594€ 312€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 625 036€ 1 622 918€ 1 282 562€ 1 196 949€ 1 149 460€ 1 027 949€ 879 334€ 1 035 294€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 412 812€ 1 151 060€ 802 403€ 1 195 348€ 1 004 993€ 1 027 550€ 863 935€ 981 256€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
95 317€ 134 906€ 287 867€ 143 382€ 15 399€ 53 630€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
331€ 92€ 167€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
219 317€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
70 930€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
116 577€ 117 543€ 121 195€ 1 602€ 1 085€ 399€ 408€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
241 549€ 12 563€ 5 057€ 94 352€ 3 730€ 45 118€ 81 888€ 43 763€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
11 161€ 5 563€ 5 057€ 9 194€ 3 721€ 7 772€ 3 664€ 6 946€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
230 389€ 7 000€ 85 157€ 9€ 37 347€ 78 224€ 36 818€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
552 470€ 607 204€ 413 269€ 464 215€ 85 290€ 43 109€ 22 718€ 38 228€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
548 229€ 603 391€ 408 139€ 458 476€ 9 678€ 10 204€ 9 519€ 6 533€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
4 241€ 3 813€ 5 130€ 5 739€ 75 612€ 32 904€ 13 199€ 31 695€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 520 650€ 7 447 039€ 5 069 096€ 3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
237 206€ 346 810€ 386 950€ 516 280€ 760 383€ 649 395€ 703 543€ 715 404€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-331 137€ -290 998€ -161 667€ 82 436€ -28 553€ -32 458€ -110 161€ -22 387€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-109 604€ -40 140€ -129 330€ -244 103€ 110 989€ 3 905€ 135 757€ 105 463€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 798 473€ 3 264 232€ 3 259 561€ 2 442 074€ 1 445 442€ 1 154 039€ 1 209 928€ 1 157 847€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
737 255€ 835 992€ 636 881€ 609 768€ 464 194€ 376 266€ 357 685€ 264 578€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
185 644€ 373 141€ 293 510€ 277 092€ 124 853€ 157 397€ 157 397€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
551 611€ 462 852€ 343 371€ 332 676€ 339 341€ 218 870€ 200 288€ 264 578€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
136 600€ 149 986€ 164 166€ 166 455€ 198 299€ 223 228€ 237 185€ 246 703€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
15 600€ 9 006€ 2 661€ 4 950€ 10 470€ 5 376€ 3 928€ 2 144€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
121 000€ 140 980€ 161 505€ 161 505€ 187 829€ 217 852€ 233 256€ 244 559€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 924 618€ 2 278 254€ 2 458 514€ 1 665 851€ 782 949€ 554 544€ 615 059€ 646 565€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
514 492€ 675 753€ 477 433€ 1 054 334€ 314 130€ 139 678€ 218 942€ 264 505€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
565 893€ 409 961€ 257 031€ 280 301€ 238 253€ 215 705€ 206 266€ 173 498€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
205 960€ 256 408€ 154 781€ 195 930€ 146 549€ 132 248€ 124 756€ 103 425€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
234 898€ 76 132€ 40 930€ 58 584€ 34 077€ 32 580€ 34 117€ 21 541€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 403 375€ 860 000€ 1 528 339€ 76 702€ 49 940€ 34 333€ 30 979€ 83 597€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 484 971€ 3 835 996€ 1 422 584€ 144 175€ 72 407€ 83 890€ 14 076€ 8 654€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
7 994€ 8 649€ 19 971€ 10 823€ 18 398€ 63 041€ 8 668€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
3 827 347€ 1 402 613€ 133 352€ 54 009€ 20 849€ 5 408€ 8 654€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
3 476 976€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
7 520 650€ 7 447 039€ 5 069 096€ 3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€