Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 380 016€ 1 576 791€ 893 450€ 831 008€ 817 530€ 850 759€ 976 573€ 888 265€
02
502
Spotreba energie
321 299€ 208 252€ 205 705€ 197 450€ 171 865€ 167 997€ 190 298€ 187 875€
03
504
Predaný tovar
7 115€ 377€ 7 042€ 9 468€ 9 294€ 318€
04
511
Opravy a udržiavanie
68 815€ 37 514€ 27 221€ 78 774€ 79 253€ 54 983€ 98 502€ 83 253€
05
512
Cestovné
11 142€ 10 969€ 2 797€ 8 598€ 10 732€ 7 494€ 7 658€ 6 237€
06
513
Náklady na reprezentáciu
11 895€ 4 629€ 4 094€ 10 184€ 1 314€ 705€ 1 251€ 1 086€
07
518
Ostatné služby
1 261 762€ 948 557€ 724 310€ 724 757€ 417 711€ 271 501€ 325 857€ 447 394€
08
521
Mzdové náklady
5 936 938€ 5 243 823€ 4 507 153€ 4 202 768€ 3 679 714€ 3 360 274€ 3 122 574€ 2 728 156€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 791 428€ 1 799 300€ 1 565 315€ 1 448 634€ 1 238 998€ 1 127 583€ 1 038 223€ 907 319€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
169 817€ 212 544€ 144 117€ 306 764€ 65 049€ 93 018€ 114 998€ 84 099€
12
528
Ostatné sociálne náklady
49 640€ 960€
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 146€ 2 257€ 1 352€ 2 129€ 2 052€ 2 093€ 2 178€ 2 018€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
23 938€ 24 418€ 21 714€ 18 059€ 17 176€ 15 550€ 15 109€ 13 999€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
227€ 3 694€ 25€ 21 869€ 7€ 0€ 50€
17
542
Ostatné pokuty a penále
800€ 7€ 350€ 3 400€ 524€ 476€ 1 300€
18
543
Odpísanie pohľadávky
2 900€ 480€ 2€
19
544
Úroky
14 088€ 19 149€ 10 368€ 4 653€ 3 514€ 4 400€ 3 713€ 4 798€
20
545
Kurzové straty
5 639€ 871€ 13€ 11€ 10€ 9€ 60€ 10€
21
546
Dary
45€ 360€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
265€ 1 874€ 659€ 27 692€ 16€ 39€
24
549
Iné ostatné náklady
23 595€ 25 441€ 21 975€ 21 863€ 47 585€ 75 354€ 105 810€ 76 455€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
538 027€ 500 531€ 184 366€ 126 575€ 193 147€ 224 033€ 207 638€ 192 879€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 697€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
6 671€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
121 195€ 79€ 1 351€ 57 395€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
68€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
11 620 603€ 10 620 619€ 8 315 319€ 8 110 496€ 6 805 731€ 6 269 890€ 6 221 580€ 5 682 947€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
7 699 814€
40
602
Tržby z predaja služieb
9 081 268€ 8 578 733€ 61€ 7 594 523€ 6 758 736€ 6 184 518€ 6 259 121€ 5 703 591€
41
604
Tržby za predaný tovar
8 826€ 347€ 9 636€ 12 639€ 12 626€ 438€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
15 428€ 39 175€ 52 293€ 65 873€ 64 471€ 43 360€ 41 382€ 39 907€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
83€ 1 964€ 121 195€ 5€
51
642
Ostatné pokuty a penále
8 416€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
123€ 275€ 4€ 12€ 33€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
328 877€ 487 115€ 174 437€ 290€ 319€ 11 863€ 11 394€ 1 801€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
1 126 807€
58
649
Iné ostatné výnosy
41 741€ 88 334€ 9 930€ 54 564€ 61 059€ 5 926€ 25 063€ 21 981€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 671€ 3 000€ 801€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
542€ 1 124€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
23 168€ 25 477€ 31 003€ 13 381€ 8 089€ 7 000€ 6 198€ 5 568€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
2 600€ 2 486€ 1 297€ 3 453€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 161€ 6 444€ 2 753€ 2 161€ 8 602€ 1 733€ 100€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
500€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
873 683€ 1 353 237€ 214 574€ 7 265€ 3 207€ 1 949€ 1 949€ 11 949€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
11 510 999€ 10 580 480€ 8 185 989€ 7 866 393€ 6 917 494€ 6 274 483€ 6 359 944€ 5 788 721€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-109 604€ -40 140€ -129 330€ -244 103€ 111 763€ 4 592€ 138 364€ 105 773€
76
591
Daň z príjmov
774€ 687€ 2 607€ 310€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-109 604€ -40 140€ -129 330€ -244 103€ 110 989€ 3 905€ 135 757€ 105 463€