Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
831 008€ 817 530€ 850 759€ 976 573€ 888 265€
02
502
Spotreba energie
197 450€ 171 865€ 167 997€ 190 298€ 187 875€
03
504
Predaný tovar
377€ 7 042€ 9 468€ 9 294€ 318€
04
511
Opravy a udržiavanie
78 774€ 79 253€ 54 983€ 98 502€ 83 253€
05
512
Cestovné
8 598€ 10 732€ 7 494€ 7 658€ 6 237€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 184€ 1 314€ 705€ 1 251€ 1 086€
07
518
Ostatné služby
724 757€ 417 711€ 271 501€ 325 857€ 447 394€
08
521
Mzdové náklady
4 202 768€ 3 679 714€ 3 360 274€ 3 122 574€ 2 728 156€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 448 634€ 1 238 998€ 1 127 583€ 1 038 223€ 907 319€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
306 764€ 65 049€ 93 018€ 114 998€ 84 099€
12
528
Ostatné sociálne náklady
960€
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 129€ 2 052€ 2 093€ 2 178€ 2 018€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
18 059€ 17 176€ 15 550€ 15 109€ 13 999€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
25€ 21 869€ 7€ 0€ 50€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 400€ 524€ 476€ 1 300€
18
543
Odpísanie pohľadávky
480€ 2€
19
544
Úroky
4 653€ 3 514€ 4 400€ 3 713€ 4 798€
20
545
Kurzové straty
11€ 10€ 9€ 60€ 10€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
27 692€ 16€ 39€
24
549
Iné ostatné náklady
21 863€ 47 585€ 75 354€ 105 810€ 76 455€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
126 575€ 193 147€ 224 033€ 207 638€ 192 879€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 697€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
6 671€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
121 195€ 79€ 1 351€ 57 395€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 110 496€ 6 805 731€ 6 269 890€ 6 221 580€ 5 682 947€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
7 594 523€ 6 758 736€ 6 184 518€ 6 259 121€ 5 703 591€
41
604
Tržby za predaný tovar
347€ 9 636€ 12 639€ 12 626€ 438€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
65 873€ 64 471€ 43 360€ 41 382€ 39 907€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
121 195€ 5€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
123€ 275€ 4€ 12€ 33€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
290€ 319€ 11 863€ 11 394€ 1 801€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
54 564€ 61 059€ 5 926€ 25 063€ 21 981€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 671€ 3 000€ 801€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
13 381€ 8 089€ 7 000€ 6 198€ 5 568€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 600€ 2 486€ 1 297€ 3 453€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 161€ 8 602€ 1 733€ 100€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
500€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
7 265€ 3 207€ 1 949€ 1 949€ 11 949€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
7 866 393€ 6 917 494€ 6 274 483€ 6 359 944€ 5 788 721€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-244 103€ 111 763€ 4 592€ 138 364€ 105 773€
76
591
Daň z príjmov
774€ 687€ 2 607€ 310€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-244 103€ 110 989€ 3 905€ 135 757€ 105 463€