Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
49 447€ 21 050€ 11 971€ 18 542€ 6 954€ 1 077€ 5 008€ 9 591€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 607€ 0€ 101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
4 607€ 0€ 101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 034€ 6 101€ 11 971€ 18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
010
 
Pozemky (031)
0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 034€ 6 101€ 11 971€ 18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
42 807€ 14 949€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
42 807€ 14 949€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 529 075€ 1 646 979€ 1 664 558€ 1 689 747€ 1 556 304€ 1 051 714€ 751 471€ 771 777€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
5 390€ 5 237€ 7 785€ 4 379€ 776€ 262€ 262€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
262€ 262€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
5 390€ 5 237€ 7 785€ 4 379€ 776€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
57 792€ 74 433€ 38 600€ 31 549€ 47 692€ 69 017€ 20 533€ 59 258€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
8 792€ 2 432€ 1 119€ 1 173€ 778€ 4 725€ 1 644€ 3 024€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
48 668€ 71 669€ 36 303€ 30 044€ 46 582€ 23 959€ 18 557€ 15 902€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 514€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
332€ 332€ 664€ 332€ 332€ 40 332€ 332€ 40 332€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 465 893€ 1 567 309€ 1 618 173€ 1 653 819€ 1 507 835€ 982 435€ 730 676€ 712 519€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 682€ 3 678€ 358€ 2 094€ 1 557€ 2 089€ 1 041€ 931€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 462 210€ 1 563 631€ 1 617 816€ 1 651 725€ 1 506 278€ 980 346€ 729 635€ 711 588€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
39 388€ 2 008€ 833€ 343€ 164€ 406€ 377€ 470€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
888€ 754€ 540€ 343€ 164€ 406€ 377€ 470€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
38 500€ 1 254€ 294€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 617 910€ 1 670 037€ 1 677 362€ 1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
751 894€ 735 510€ 655 257€ 555 923€ 479 477€ 8 425€ 11 631€ 33 361€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
34 354€ 33 153€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
063
 
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
1 160€ -41€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
069
 
Rezervný fond (421)
0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€
071
 
Ostatné fondy (427)
137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
565 126€ 484 832€ 385 498€ 309 052€ 188 966€ -131 730€ -528 773€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
15 183€ 80 294€ 99 334€ 76 446€ 120 086€ -43 205€ -131 730€ -156 981€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
502 330€ 521 349€ 532 906€ 576 962€ 495 787€ 465 984€ 350 351€ 334 032€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
10 522€ 10 343€ 10 349€ 8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
10 522€ 10 343€ 10 349€ 8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 26€ 105€ 0€ 886€ 998€ 811€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 26€ 105€ 0€ 886€ 998€ 811€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
491 808€ 511 006€ 522 531€ 567 956€ 487 508€ 457 892€ 341 350€ 326 427€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
480 266€ 498 419€ 512 146€ 554 348€ 476 323€ 448 989€ 335 746€ 322 121€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 357€ 4 993€ 5 495€ 4 923€ 5 030€ 3 625€ 2 312€ 2 062€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 171€ 4 115€ 3 677€ 3 317€ 3 313€ 2 330€ 2 307€ 1 390€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
2 014€ 3 478€ 1 213€ 5 368€ 2 842€ 2 948€ 985€ 544€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 300€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
363 686€ 413 178€ 489 199€ 575 748€ 588 159€ 578 787€ 394 874€ 414 445€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 39€ 44€ 47€ 35€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
363 686€ 413 178€ 489 199€ 575 748€ 588 119€ 578 744€ 394 827€ 414 410€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 617 910€ 1 670 037€ 1 677 362€ 1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€