Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
45 016€ 40 361€ 45 171€ 44 010€ 49 447€ 21 050€ 11 971€ 18 542€ 6 954€ 1 077€ 5 008€ 9 591€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 354€ 4 607€ 0€ 101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 354€ 4 607€ 0€ 101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€ 2 034€ 6 101€ 11 971€ 18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€ 2 034€ 6 101€ 11 971€ 18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
45 016€ 40 361€ 45 171€ 43 656€ 42 807€ 14 949€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
45 016€ 40 361€ 45 171€ 43 656€ 42 807€ 14 949€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 970 415€ 1 865 580€ 1 775 710€ 1 482 192€ 1 529 075€ 1 646 979€ 1 664 558€ 1 689 747€ 1 556 304€ 1 051 714€ 751 471€ 771 777€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
4 013€ 4 162€ 3 049€ 4 649€ 5 390€ 5 237€ 7 785€ 4 379€ 776€ 262€ 262€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 262€ 262€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
4 013€ 4 162€ 3 049€ 4 649€ 5 390€ 5 237€ 7 785€ 4 379€ 776€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
85 615€ 82 323€ 46 906€ 41 990€ 57 792€ 74 433€ 38 600€ 31 549€ 47 692€ 69 017€ 20 533€ 59 258€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 263€ 710€ 45 103€ 40 517€ 8 792€ 2 432€ 1 119€ 1 173€ 778€ 4 725€ 1 644€ 3 024€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
47 853€ 81 281€ 0€ 48 668€ 71 669€ 36 303€ 30 044€ 46 582€ 23 959€ 18 557€ 15 902€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 1 471€ 1 141€ 0€ 514€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
35 499€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 664€ 332€ 332€ 40 332€ 332€ 40 332€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 880 787€ 1 779 095€ 1 725 755€ 1 435 553€ 1 465 893€ 1 567 309€ 1 618 173€ 1 653 819€ 1 507 835€ 982 435€ 730 676€ 712 519€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
4 036€ 3 293€ 4 455€ 3 431€ 3 682€ 3 678€ 358€ 2 094€ 1 557€ 2 089€ 1 041€ 931€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 876 751€ 1 775 803€ 1 721 301€ 1 432 122€ 1 462 210€ 1 563 631€ 1 617 816€ 1 651 725€ 1 506 278€ 980 346€ 729 635€ 711 588€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 815€ 1 594€ 1 365€ 1 930€ 39 388€ 2 008€ 833€ 343€ 164€ 406€ 377€ 470€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 515€ 1 294€ 1 365€ 1 580€ 888€ 754€ 540€ 343€ 164€ 406€ 377€ 470€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
300€ 300€ 0€ 350€ 38 500€ 1 254€ 294€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 017 246€ 1 907 535€ 1 822 245€ 1 528 132€ 1 617 910€ 1 670 037€ 1 677 362€ 1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
929 246€ 939 708€ 837 617€ 774 882€ 751 894€ 735 510€ 655 257€ 555 923€ 479 477€ 8 425€ 11 631€ 33 361€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
39 237€ 36 800€ 36 568€ 35 204€ 34 354€ 33 153€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
6 043€ 3 606€ 3 374€ 2 010€ 1 160€ -41€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
765 677€ 663 818€ 602 448€ 580 309€ 565 126€ 484 832€ 385 498€ 309 052€ 188 966€ -131 730€ -528 773€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-12 899€ 101 859€ 61 370€ 22 139€ 15 183€ 80 294€ 99 334€ 76 446€ 120 086€ -43 205€ -131 730€ -156 981€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
570 477€ 589 258€ 588 505€ 487 998€ 502 330€ 521 349€ 532 906€ 576 962€ 495 787€ 465 984€ 350 351€ 334 032€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
11 468€ 9 964€ 8 346€ 10 466€ 10 522€ 10 343€ 10 349€ 8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
11 468€ 9 964€ 8 346€ 10 466€ 10 522€ 10 343€ 10 349€ 8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 0€ 26€ 105€ 0€ 886€ 998€ 811€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 26€ 105€ 0€ 886€ 998€ 811€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
559 009€ 579 294€ 580 159€ 477 531€ 491 808€ 511 006€ 522 531€ 567 956€ 487 508€ 457 892€ 341 350€ 326 427€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
533 428€ 561 623€ 568 006€ 466 813€ 480 266€ 498 419€ 512 146€ 554 348€ 476 323€ 448 989€ 335 746€ 322 121€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
10 026€ 7 480€ 6 208€ 5 505€ 5 357€ 4 993€ 5 495€ 4 923€ 5 030€ 3 625€ 2 312€ 2 062€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
7 145€ 5 515€ 4 575€ 4 157€ 4 171€ 4 115€ 3 677€ 3 317€ 3 313€ 2 330€ 2 307€ 1 390€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
8 410€ 4 675€ 1 370€ 1 056€ 2 014€ 3 478€ 1 213€ 5 368€ 2 842€ 2 948€ 985€ 544€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 300€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
517 523€ 378 569€ 396 123€ 265 252€ 363 686€ 413 178€ 489 199€ 575 748€ 588 159€ 578 787€ 394 874€ 414 445€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 39€ 44€ 47€ 35€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
517 523€ 378 569€ 396 123€ 265 252€ 363 686€ 413 178€ 489 199€ 575 748€ 588 119€ 578 744€ 394 827€ 414 410€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 017 246€ 1 907 535€ 1 822 245€ 1 528 132€ 1 617 910€ 1 670 037€ 1 677 362€ 1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€