Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
23 921 968€ 24 535 334€ 25 089 352€ 26 875 931€ 28 754 342€ 32 089 993€ 22 998 527€ 26 530 460€ 30 591 621€ 32 815 931€ 35 182 127€ 36 454 180€ 39 852 373€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
19 854 633€ 20 922 708€ 21 948 531€ 23 315 794€ 25 994 237€ 29 137 506€ 20 167 338€ 23 651 384€ 27 463 862€ 29 710 201€ 31 876 606€ 32 930 260€ 35 607 417€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
22 224€ 33 723€ 73 647€ 78 476€ 69 521€ 605 628€ 159 834€ 341 781€ 537 503€ 387 157€ 25 060€ 13 997€ 208 188€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
22 224€ 33 723€ 68 786€ 71 963€ 67 774€ 125 635€ 159 834€ 341 781€ 537 503€ 387 157€ 25 060€ 13 997€ 208 188€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 862€ 6 514€ 1 747€ 479 993€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 832 409€ 20 888 985€ 21 874 884€ 23 237 317€ 25 924 716€ 28 531 878€ 20 007 504€ 23 309 603€ 26 926 359€ 29 323 044€ 31 851 546€ 32 916 263€ 35 399 229€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 740 990€ 737 365€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
14 110€ 14 110€ 14 110€ 14 110€ 14 110€ 14 858€ 14 858€ 14 858€ 14 858€ 14 858€ 17 380€ 17 380€ 17 380€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
7 325 677€ 9 865 166€ 11 262 893€ 13 609 890€ 15 811 019€ 18 145 431€ 18 631 937€ 21 358 295€ 23 863 688€ 25 410 046€ 27 557 874€ 29 670 837€ 32 299 742€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 350 924€ 7 698 335€ 8 159 009€ 8 415 267€ 9 139 668€ 9 188 608€ 552 386€ 1 147 430€ 2 245 592€ 2 705 647€ 2 678 458€ 1 379 609€ 1 322 826€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 211 173€ 955 560€ 733 062€ 216 572€ 23 087€ 24 593€ 1 201€ 0€ 20 448€ 72 038€ 130 924€ 201 519€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 124€ 249€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 189 536€ 1 614 826€ 964 821€ 240 488€ 195 843€ 417 397€ 66 132€ 48 030€ 61 232€ 431 056€ 784 807€ 976 399€ 820 149€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 063 663€ 3 571 408€ 3 074 391€ 3 467 034€ 2 760 105€ 2 952 487€ 2 831 188€ 2 879 076€ 3 127 759€ 3 105 730€ 3 304 490€ 3 523 920€ 4 244 956€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 154 594€ 1 977 769€ 1 878 974€ 1 819 283€ 1 823 841€ 2 112 248€ 2 043 119€ 2 073 366€ 2 275 161€ 2 299 624€ 2 427 922€ 2 404 768€ 2 903 545€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 154 594€ 1 977 769€ 1 878 974€ 1 819 283€ 1 823 841€ 2 112 248€ 2 043 119€ 2 073 366€ 2 275 161€ 2 299 624€ 2 427 922€ 2 404 768€ 2 903 545€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
250 802€ 249 753€ 306 881€ 864 990€ 209 953€ 218 246€ 200 904€ 272 303€ 356 316€ 301 443€ 328 375€ 518 374€ 577 790€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
57€ 160€ 47 840€ 0€ 0€ 100€ 8 451€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
250 802€ 247 500€ 303 643€ 836 289€ 196 606€ 203 579€ 197 161€ 264 018€ 308 377€ 298 871€ 328 375€ 510 357€ 569 339€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 253€ 752€ 139€ 3 256€ 0€ 2 571€ 0€ 4 057€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
3 239€ 28 701€ 13 295€ 13 915€ 3 547€ 4 869€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
52€ 0€ 0€ 0€ 3 860€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 658 267€ 1 343 886€ 888 535€ 782 761€ 726 311€ 621 993€ 587 165€ 533 407€ 496 282€ 504 664€ 548 193€ 600 778€ 763 621€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 768€ 2 903€ 4 756€ 4 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 541 445€ 1 253 292€ 857 996€ 778 242€ 726 311€ 621 993€ 587 165€ 533 407€ 496 282€ 504 664€ 548 193€ 600 778€ 763 621€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
114 055€ 87 690€ 25 783€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 672€ 41 218€ 66 430€ 93 104€ 0€ 0€ 1 030€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 672€ 41 218€ 66 430€ 93 104€ 0€ 0€ 1 030€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
23 921 968€ 24 535 334€ 25 089 352€ 26 875 931€ 28 754 342€ 32 089 993€ 22 998 527€ 26 530 460€ 30 591 621€ 32 815 931€ 35 182 127€ 36 454 180€ 39 852 373€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 160 678€ 1 863 707€ 2 003 474€ 2 583 348€ 1 679 880€ 2 111 532€ 2 050 117€ 1 976 121€ 2 181 619€ 2 086 375€ 2 248 438€ 2 361 127€ 2 880 080€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 160 678€ 1 863 707€ 2 003 474€ 2 583 348€ 1 679 880€ 2 111 532€ 2 050 117€ 1 976 121€ 2 181 619€ 2 086 375€ 2 248 438€ 2 361 127€ 2 880 080€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 856 831€ 1 984 575€ 2 572 741€ 1 673 748€ 2 106 315€ 2 041 164€ 1 969 003€ 2 172 277€ 2 078 613€ 2 241 681€ 2 356 855€ 2 863 032€ 12 840 779€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
303 847€ -120 868€ -569 267€ 909 600€ -426 435€ 70 369€ 81 114€ -196 156€ 103 006€ -155 306€ -108 416€ -501 905€ -9 960 698€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
21 759 742€ 22 667 674€ 23 078 621€ 24 280 057€ 27 069 324€ 29 975 101€ 20 877 197€ 24 551 507€ 27 830 108€ 29 475 564€ 32 815 169€ 34 059 578€ 36 972 293€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
117 324€ 112 230€ 101 632€ 84 421€ 117 201€ 73 786€ 71 690€ 55 809€ 43 326€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 55 809€ 43 326€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
117 324€ 112 230€ 101 632€ 84 421€ 117 201€ 73 786€ 71 690€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
20 104 530€ 21 169 300€ 21 985 681€ 23 426 801€ 26 190 815€ 29 341 085€ 20 294 133€ 23 895 817€ 27 192 368€ 28 946 775€ 32 216 432€ 33 437 092€ 36 185 207€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
250 802€ 247 500€ 40 500€ 119 977€ 196 606€ 203 579€ 197 218€ 246 461€ 308 377€ 457 545€ 457 545€ 510 457€ 577 790€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
19 853 728€ 20 921 800€ 21 945 180€ 23 306 824€ 25 994 209€ 29 137 506€ 20 096 915€ 23 649 356€ 26 883 990€ 28 489 230€ 31 758 887€ 32 926 635€ 35 607 417€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
73 520€ 56 110€ 40 993€ 37 549€ 31 444€ 3 579€ 6 368€ 3 882€ 4 616€ 6 208€ 6 325€ 34 864€ 18 417€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
73 520€ 56 110€ 40 993€ 37 549€ 31 444€ 3 579€ 6 368€ 3 882€ 4 616€ 6 208€ 6 325€ 34 864€ 18 417€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 464 368€ 1 330 034€ 950 315€ 815 707€ 847 065€ 630 436€ 576 696€ 567 388€ 515 923€ 448 795€ 520 723€ 531 813€ 725 343€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
59 715€ 189 115€ 201 503€ 156 953€ 195 328€ 34 246€ 31 235€ 72 228€ 16 521€ 0€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
8 124€ 6 503€ 5 653€ 9 073€ 18 896€ 34 456€ 7 120€ 6 877€ 6 788€ 16 099€ 295 575€ 313 544€ 425 062€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
687 609€ 479 067€ 417 781€ 363 182€ 354 701€ 300 860€ 283 205€ 275 073€ 246 440€ 232 582€ 5 106€ 2 857€ 6 873€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
641€ 692€ 610€ 870€ 641€ 586€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
423 559€ 302 572€ 250 229€ 223 710€ 215 099€ 180 498€ 175 826€ 163 089€ 143 895€ 136 381€ 145 137€ 178 975€ 240 987€
166
15.
Daň z príjmov (341)
654€ 975€ 2 163€ 2 753€ 4 659€ 0€ 3 890€ 1 413€ 4 057€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
98 411€ 62 397€ 56 575€ 45 588€ 45 740€ 37 477€ 34 210€ 32 566€ 30 729€ 29 939€ 34 435€ 33 737€ 48 364€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
152 012€ 270 071€ 0€ 0€ 0€ 1 287€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
33 644€ 19 616€ 16 989€ 14 169€ 13 908€ 42 313€ 45 101€ 17 554€ 66 887€ 33 794€ 36 579€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 548€ 3 952€ 7 258€ 12 526€ 5 138€ 3 360€ 71 212€ 2 832€ 579 894€ 1 253 992€ 118 519€ 33 475€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 548€ 3 952€ 7 258€ 12 526€ 5 138€ 3 360€ 71 212€ 2 832€ 579 894€ 1 253 992€ 118 519€ 33 475€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€