Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
98 924 607€ 90 163 144€ 57 382 408€ 58 077 077€ 59 338 740€ 60 899 996€ 62 980 697€ 65 836 764€ 50 672 441€ 50 205 562€ 46 586 827€ 33 473 803€ 31 026 273€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
96 191 605€ 88 191 634€ 55 414 991€ 55 965 254€ 57 250 817€ 57 649 183€ 60 836 978€ 63 387 503€ 48 894 998€ 48 701 724€ 44 986 537€ 31 860 589€ 29 332 237€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
96 191 605€ 88 191 634€ 55 414 991€ 55 965 254€ 57 250 817€ 57 649 183€ 60 836 978€ 63 387 503€ 48 894 998€ 48 701 724€ 44 986 537€ 31 860 589€ 29 332 237€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 961 883€ 5 223 153€ 5 215 892€ 4 447 538€ 3 946 486€ 3 772 160€ 3 748 456€ 3 720 879€ 3 568 274€ 3 345 743€ 3 346 561€ 3 348 065€ 3 309 760€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
79 799 750€ 77 718 539€ 47 538 334€ 48 507 643€ 49 616 948€ 50 336 470€ 52 097 947€ 50 689 947€ 36 180 846€ 37 327 787€ 35 352 885€ 24 135 513€ 22 733 902€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 404 859€ 1 329 302€ 865 642€ 1 161 047€ 759 183€ 436 110€ 475 003€ 656 268€ 759 848€ 855 365€ 1 076 048€ 1 119 541€ 658 341€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 457 251€ 2 600 349€ 1 201 750€ 1 407 581€ 1 982 884€ 3 098 126€ 4 290 081€ 5 796 552€ 5 687 757€ 3 899 241€ 1 184 957€ 1 479 027€ 1 189 154€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 827€ 8 744€ 11 735€ 14 748€ 381€ 1 852€ 3 543€ 5 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
127 848€ 131 593€ 135 339€ 139 085€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 434 187€ 1 179 952€ 446 298€ 287 611€ 944 936€ 4 464€ 221 949€ 2 518 439€ 2 698 273€ 3 273 589€ 4 026 086€ 1 778 443€ 1 441 048€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 730 921€ 1 968 445€ 1 962 196€ 2 108 405€ 2 086 635€ 3 248 380€ 2 005 085€ 2 279 975€ 1 716 517€ 1 306 198€ 997 256€ 1 438 280€ 1 690 662€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 714 822€ 1 493 231€ 1 225 505€ 1 164 456€ 1 288 015€ 2 145 532€ 1 206 401€ 1 587 488€ 1 023 742€ 963 385€ 676 812€ 1 092 178€ 1 291 383€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 714 822€ 1 493 231€ 1 225 505€ 1 164 456€ 1 288 015€ 2 145 532€ 1 206 401€ 1 587 488€ 1 023 742€ 963 385€ 676 812€ 1 092 178€ 1 291 383€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
200 486€ 203 120€ 354 328€ 444 618€ 310 070€ 243 423€ 188 057€ 274 770€ 56 625€ 52 691€ 191 029€ 39 865€ 277 168€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
150 392€ 168 376€ 285 841€ 420 370€ 298 673€ 151 204€ 153 628€ 189 866€ 41 108€ 37 652€ 175 663€ 9 097€ 215 593€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 266€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
5 211€ 1 840€ 868€ 334€ 2 261€ 798€ 315€ 4 008€ 553€ 990€ 10 688€ 7 081€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
181€ 437€ 214€ 8 346€ 261€ 517€ 841€ 4 321€ 2 461€ 5 398€ 4 687€ 6 127€ 3 225€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
4 350€ 2 306€ 1 360€ 5 894€ 13 751€ 0€ 0€ 1 471€ 0€ 3 771€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
78 539€ 53 559€ 0€ 1 223€ 0€ 0€ 41 632€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
763€ 7 901€ 0€ 0€ 0€ 3 769€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
41 437€ 24 930€ 11 297€ 12 382€ 4 328€ 9 214€ 15 808€ 9 771€ 5 862€ 4 678€ 5 031€ 6 997€ 2 679€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
50 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
815 613€ 272 093€ 382 362€ 499 331€ 488 551€ 859 425€ 610 627€ 417 716€ 636 150€ 290 122€ 129 415€ 306 238€ 122 112€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
916€ 2 208€ 3 076€ 511€ 339€ 608€ 276€ 1 121€ 658€ 974€ 138€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
814 697€ 269 885€ 379 286€ 499 331€ 488 551€ 858 914€ 610 288€ 417 108€ 635 874€ 289 001€ 128 757€ 305 263€ 121 974€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 081€ 3 066€ 5 222€ 3 418€ 1 288€ 2 434€ 138 634€ 169 287€ 60 926€ 197 641€ 603 034€ 174 934€ 3 373€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 081€ 1 335€ 1 980€ 1 589€ 1 288€ 1 024€ 334€ 1 763€ 1 788€ 1 849€ 2 313€ 2 767€ 3 373€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 730€ 3 242€ 1 829€ 1 410€ 138 301€ 167 523€ 59 137€ 195 791€ 600 720€ 172 167€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
98 924 607€ 90 163 144€ 57 382 408€ 58 077 077€ 59 338 740€ 60 899 996€ 62 980 697€ 65 836 764€ 50 672 441€ 50 205 562€ 46 586 827€ 33 473 803€ 31 026 273€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 845 794€ 940 051€ 1 024 064€ 966 321€ 1 233 539€ 1 765 608€ 1 395 943€ -348 856€ 1 024 579€ 804 712€ 619 021€ 463 610€ 771 124€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
940 051€ 1 024 064€ 966 321€ 1 233 539€ 1 765 608€ 1 395 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
940 051€ 1 024 064€ 966 321€ 1 233 539€ 1 765 608€ 1 395 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
905 744€ -84 013€ 57 742€ -267 217€ -532 069€ 369 665€ 1 395 943€ -348 856€ 1 024 579€ 804 712€ 619 021€ 463 610€ 771 124€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-348 856€ 1 024 579€ 804 712€ 619 021€ 462 029€ 771 124€ 1 407 369€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
905 744€ -84 013€ 57 742€ -267 217€ -532 069€ 369 665€ 1 744 799€ -1 373 435€ 219 866€ 185 691€ 156 992€ -307 514€ -636 246€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
96 655 669€ 88 786 720€ 55 926 008€ 56 668 403€ 57 652 147€ 58 712 630€ 61 157 659€ 65 886 309€ 49 557 346€ 49 206 396€ 45 627 780€ 33 004 019€ 30 237 177€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
352 334€ 270 540€ 127 497€ 85 697€ 109 929€ 82 845€ 85 715€ 95 308€ 92 592€ 78 623€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
5 113€ 20 843€ 14 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
352 334€ 265 427€ 106 654€ 71 116€ 109 929€ 82 845€ 85 715€ 95 308€ 92 592€ 78 623€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
95 299 270€ 87 326 215€ 54 700 564€ 55 170 097€ 56 461 558€ 57 732 902€ 60 402 553€ 62 127 258€ 47 805 262€ 46 508 832€ 44 646 511€ 31 854 415€ 29 314 265€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
95 299 270€ 87 326 215€ 54 700 564€ 55 170 097€ 56 461 558€ 57 182 902€ 60 402 553€ 62 127 258€ 47 805 262€ 46 508 832€ 44 646 511€ 31 854 415€ 29 314 265€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
550 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
15 168€ 7 849€ 207 396€ 165 890€ 16 988€ 17 534€ 36 716€ 28 096€ 1 041 316€ 2 054 861€ 5 760€ 8 541€ 12 002€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 466€ 198 800€ 151 192€ 1 023 091€ 2 046 182€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
10 702€ 7 849€ 8 597€ 14 698€ 16 988€ 17 534€ 36 716€ 28 096€ 18 225€ 8 678€ 5 760€ 8 541€ 12 002€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
988 898€ 1 182 115€ 890 551€ 1 246 719€ 1 173 601€ 962 193€ 718 390€ 3 621 025€ 627 922€ 556 989€ 880 201€ 1 048 472€ 832 287€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
215 367€ 452 219€ 351 699€ 609 419€ 378 754€ 610 749€ 260 923€ 3 212 192€ 191 338€ 171 285€ 494 442€ 558 186€ 411 832€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
3 262€ 3 599€ 3 683€ 3 455€ 3 484€ 103 502€ 3 065€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
165 143€ 155 131€ 17 697€ 110 366€ 334 396€ 34 409€ 88 501€ 61 022€ 27 033€ 64 901€ 24 899€ 55 791€ 103 278€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
292 984€ 293 864€ 260 639€ 242 580€ 199 448€ 173 707€ 189 185€ 188 500€ 190 759€ 174 406€ 195 292€ 182 749€ 171 610€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
195 329€ 200 024€ 177 058€ 163 865€ 135 964€ 117 843€ 129 492€ 129 088€ 128 745€ 120 607€ 127 123€ 123 245€ 114 655€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 722€ 468€ 3 656€ 16 140€ 1 017€ 0€ 4 449€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
44 274€ 49 159€ 42 050€ 37 959€ 28 919€ 21 829€ 24 272€ 22 993€ 23 012€ 20 462€ 23 035€ 19 011€ 21 469€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
69 697€ 30 653€ 40 174€ 74 233€ 95 749€ 22 754€ 42 463€ 0€ 10 105€ 1 540€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
4 381€ 1 067€ 1 234€ 7 829€ 370€ 3 632€ 4 749€ 854€ 1 821€ 0€ 6 378€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
423 144€ 436 374€ 432 336€ 442 353€ 453 054€ 421 759€ 427 095€ 299 311€ 90 516€ 194 454€ 340 026€ 6 174€ 17 972€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 024€ 2 875€ 876€ 2 081€ 3 962€ 1 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
422 119€ 433 499€ 431 460€ 440 272€ 449 092€ 420 593€ 427 095€ 299 311€ 90 516€ 194 454€ 340 026€ 6 174€ 17 972€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€