Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2009
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
7 129 843€ 184 187€ 154 275€ 74 842€ 70 746€ 64 160€ 66 652€ 65 135€ 59 930€ 33 597€ 143 361€ 83 734€
02
502
Spotreba energie
43 917€ 33 174€ 27 625€ 28 304€ 25 854€ 32 458€ 89 931€ 16 135€ 21 577€ 19 667€ 21 247€ 23 332€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
14 769€ 8 516€ 9 674€ 3 992€ 17 780€ 3 565€ 7 330€ 17 538€ 17 379€ 84 389€
05
512
Cestovné
6 886€ 2 175€ 1 765€ 2 190€ 5 089€ 3 353€ 10 226€ 5 890€ 795€ 8 779€ 1 945€ 1 782€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 903€ 333€ 1 501€ 2 251€ 1 876€ 188€ 777€ 1 754€ 69€ 2€ 964€ 619€
07
518
Ostatné služby
580 133€ 374 348€ 319 188€ 247 518€ 193 135€ 182 774€ 185 961€ 169 526€ 113 807€ 110 149€ 107 804€ 82 856€
08
521
Mzdové náklady
899 830€ 842 604€ 665 752€ 496 807€ 439 924€ 358 607€ 329 493€ 298 924€ 228 469€ 221 370€ 213 969€ 170 902€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
304 409€ 283 542€ 225 859€ 167 256€ 146 111€ 117 622€ 105 707€ 101 116€ 70 642€ 69 991€ 67 703€ 48 410€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
52 166€ 36 036€ 33 046€ 27 967€ 23 485€ 19 444€ 18 792€ 17 951€ 10 657€ 10 610€ 9 292€ 7 205€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 413€ 2 534€ 1 311€ 1 713€ 4 133€ 935€ 3 388€ 460€ 360€ 660€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
304€ 280€ 188€ 387€ 508€ 374€ 800€ 803€ 363€ 438€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
15€ 0€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 130€ 235€ 0€ 60€ 554€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 382€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
65€ 0€ 381€
21
546
Dary
373€ 0€ 52€
22
547
Osobitné náklady
20€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 1 138€ 27€ 4€ 9€ 4€
24
549
Iné ostatné náklady
7 671€ 6 135€ 4 324€ 3 925€ 3 433€ 1 901€ 2 651€ 2 914€ 2 548€ 1 486€ 1 426€ 1 247€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 110€ 31 745€ 30 125€ 26 491€ 27 168€ 26 428€ 23 154€ 19 202€ 11 470€ 7 383€ 7 477€ 2 784€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
603€ 1 130€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
5 352€ 34 954€ 33 690€ 35 451€ 34 050€ 39 774€ 43 500€ 39 900€ 28 750€ 23 309€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 52€ 0€ 100€ 500€ 550€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
38 328€ 19 482€ 21 886€ 42 355€ 32 985€ 20 221€ 18 428€ 1 399€ 623€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 123 305€ 1 860 429€ 1 531 563€ 1 162 715€ 1 023 863€ 875 534€ 906 034€ 762 705€ 538 793€ 597 000€ 599 161€ 422 871€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
169 134€ 158 087€ 185 630€ 176 516€ 150 227€ 125 197€ 79 203€ 72 320€ 78 724€ 118 111€ 27 494€ 42 037€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 7€ 25€ 14€ 121€ 104€ 88€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
25 083€ 21 809€ 22 214€ 0€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 079€ 1 070€ 1 095€ 92 986€ 35 753€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 977€ 1 562€ 576€ 1 960€ 1 574€ 1 796€ 1 688€ 1 377€ 587€ 980€ 730€ 396€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
350€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
5 614€ 4 829€ 646€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
7 173 428€ 34 954€ 38 363€ 52 408€ 42 347€ 40 598€ 47 374€ 45 036€ 2 033€ 45 038€ 55 736€ 23 239€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
149 279€ 154 582€ 155 941€ 127 278€ 155 813€ 137 336€ 214 652€ 190 841€ 73 780€ 177 063€ 90 328€ 37 309€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
295 520€ 245 989€ 141 329€ 90 274€ 78 696€ 41 607€ 48 242€ 78 960€ 3 991€ 14 491€ 15 547€ 9 861€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
31 634€ 58 930€ 42 227€ 51 963€ 26 816€ 30 333€ 38 888€ 20 476€ 23 252€ 37 620€ 31 849€ 47 693€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
8 665€ 55€ 4 496€ 1 869€ 1 985€ 6 850€ 10 294€ 9 442€ 31 089€ 1 853€ 458€
73
691
Dotácie
1 262 621€ 1 179 632€ 940 185€ 660 447€ 560 405€ 485 817€ 456 709€ 338 155€ 324 448€ 203 342€ 284 885€ 240 878€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 123 305€ 1 860 429€ 1 531 605€ 1 162 715€ 1 023 863€ 875 534€ 903 056€ 762 710€ 538 988€ 599 714€ 599 659€ 437 712€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 0€ 42€ 0€ -2 979€ 5€ 195€ 2 714€ 498€ 14 841€
76
591
Daň z príjmov
0€ 42€ 0€ 1€ 5€ 2€ 23€ 20€ 17€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€ 0€ -2 980€ 0€ 193€ 2 691€ 478€ 14 824€