Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
319 138€ 262 615€ 259 017€ 262 596€ 221 941€ 169 153€ 182 720€ 197 724€ 220 248€ 223 707€ 218 769€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
319 138€ 262 615€ 259 017€ 262 596€ 221 941€ 169 153€ 176 720€ 185 724€ 220 048€ 223 707€ 218 769€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
274 125€ 241 029€ 250 746€ 256 077€ 159 806€ 166 769€ 169 386€ 175 638€ 207 411€ 216 354€ 209 441€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 053€ 2 109€ 3 166€ 1 123€ 1 478€ 2 385€ 1 236€ 1 920€ 3 972€ 0€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
29 521€ 14 686€ 315€ 606€ 898€ 0€ 1 185€ 3 254€ 5 253€ 7 353€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
14 439€ 4 790€ 4 790€ 4 790€ 59 760€ 0€ 4 912€ 4 912€ 3 413€ 0€ 9 328€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 6 000€ 12 000€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 6 000€ 12 000€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
268 642€ 239 649€ 171 713€ 103 973€ 118 909€ 131 103€ 99 185€ 58 014€ 40 219€ 33 918€ 30 919€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
10 500€ 10 358€ 12 552€ 9 987€ 9 259€ 4 587€ 7 041€ 7 100€ 5 000€ 2 726€ 4 135€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
4 619€ 4 788€ 5 779€ 4 138€ 3 887€ 1 613€ 2 531€ 2 121€ 2 696€ 876€ 1 685€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
4 409€ 3 545€ 3 607€ 2 200€ 2 690€ 1 612€ 3 404€ 2 012€ 1 026€ 1 634€ 1 131€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
1 471€ 2 025€ 3 166€ 3 649€ 2 682€ 1 362€ 1 106€ 2 967€ 1 278€ 216€ 1 319€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
3 650€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 650€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
33 197€ 48 023€ 24 810€ 33 997€ 26 790€ 25 511€ 17 845€ 16 747€ 9 255€ 6 539€ 7 530€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
9 587€ 6 495€ 9 398€ 7 484€ 13 224€ 12 081€ 11 435€ 9 735€ 8 463€ 5 820€ 5 077€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
291€ 4€ 0€ 865€ 13 388€ 6 377€ 2 624€ 160€ 719€ 1 193€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
494€ 0€ 4 388€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
20 889€ 41 248€ 15 408€ 26 494€ 12 654€ 0€ 1 260€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 936€ 281€ 0€ 20€ 47€ 41€ 34€ 0€ 632€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
224 945€ 177 619€ 134 351€ 59 989€ 82 860€ 101 005€ 74 299€ 34 166€ 25 964€ 24 653€ 19 254€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
7 134€ 3 707€ 914€ 5 641€ 1 320€ 3 498€ 44€ 1 154€ 1 458€ 6 397€ 9 265€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
217 812€ 173 912€ 133 437€ 54 349€ 81 541€ 97 507€ 74 255€ 33 013€ 24 506€ 18 256€ 9 989€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 829€ 5 772€ 1 299€ 1 299€ 470€ 452€ 600€ 910€ 2 455€ 1 484€ 427€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 829€ 5 772€ 1 299€ 1 079€ 470€ 452€ 530€ 910€ 2 455€ 604€ 427€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 220€ 0€ 70€ 0€ 880€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
590 608€ 508 037€ 432 029€ 367 868€ 341 320€ 300 708€ 282 505€ 256 648€ 262 723€ 259 109€ 250 115€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
189 670€ 183 719€ 178 386€ 165 740€ 124 543€ 83 854€ 75 122€ 69 678€ 52 567€ 45 106€ 30 858€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€ 6 503€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
42 351€ 36 127€ 31 731€ 21 701€ 19 008€ 15 815€ 13 955€ 12 310€ 4 235€ 757€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
42 351€ 36 127€ 31 731€ 21 701€ 19 008€ 15 815€ 13 955€ 12 310€ 4 235€ 757€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
141 089€ 140 152€ 137 537€ 99 032€ 61 537€ 54 501€ 50 866€ 52 769€ 37 846€ 25 378€ 11 300€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-272€ 937€ 2 615€ 38 505€ 37 495€ 7 036€ 3 799€ -1 903€ 3 982€ 12 468€ 13 055€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
53 075€ 49 997€ 40 184€ 31 092€ 42 698€ 45 771€ 44 696€ 42 457€ 53 156€ 58 902€ 75 751€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 044€ 1 009€ 917€ 917€ 860€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 1 044€ 1 009€ 917€ 917€ 860€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
830€ 1 099€ 1 261€ 1 214€ 686€ 170€ 216€ 149€ 3€ 5€ 1€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
830€ 1 099€ 1 261€ 1 214€ 686€ 170€ 216€ 149€ 3€ 5€ 1€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
44 965€ 36 617€ 26 643€ 17 598€ 16 563€ 20 152€ 18 712€ 17 131€ 13 067€ 8 378€ 20 232€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 525€ 1 209€ 7 129€ 2 018€ 3 075€ 2 659€ 4 117€ 4 569€ 10 546€ 6 898€ 8 647€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
20 053€ 17 684€ 11 274€ 7 936€ 7 493€ 7 999€ 7 245€ 6 598€ 20€ -20€ 26€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
11 558€ 10 754€ 6 960€ 4 556€ 4 141€ 3 892€ 4 041€ 3 291€ 0€ 0€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
6 829€ 4 920€ 1 280€ 3 022€ 1 854€ 5 485€ 3 107€ 2 220€ 1 022€ 1 500€ 1 237€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 000€ 2 050€ 0€ 65€ 0€ 116€ 202€ 453€ 1 479€ 0€ 10 322€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
6 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 24 169€ 24 169€ 24 724€ 24 169€ 39 169€ 49 602€ 54 658€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
6 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 24 169€ 24 169€ 24 724€ 24 169€ 39 169€ 49 602€ 54 658€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
347 863€ 274 321€ 213 459€ 171 036€ 174 078€ 171 084€ 162 687€ 144 513€ 157 000€ 155 101€ 143 506€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 855€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
347 863€ 274 321€ 213 459€ 171 036€ 174 078€ 171 084€ 161 831€ 144 513€ 157 000€ 155 010€ 143 506€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
590 608€ 508 037€ 432 029€ 367 868€ 341 320€ 300 708€ 282 505€ 256 648€ 262 723€ 259 109€ 250 115€