Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 519 122€ 3 566 244€ 3 627 417€
02
502
Spotreba energie
649 404€ 646 250€ 645 124€
03
504
Predaný tovar
55 980€ 60 271€ 61 466€
04
511
Opravy a udržiavanie
91 877€ 76 657€ 87 144€
05
512
Cestovné
38 531€ 27 109€ 33 912€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 782€ 2 384€ 3 225€
07
518
Ostatné služby
339 337€ 369 118€ 436 149€
08
521
Mzdové náklady
6 356 494€ 5 923 590€ 5 952 532€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 130 117€ 1 994 338€ 1 938 549€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 982€ 12 023€ 11 107€
11
527
Zákonné sociálne náklady
93 734€ 86 516€ 87 068€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 602€ 2 507€ 2 164€
14
532
Daň z nehnuteľností
14 238€ 14 082€ 14 081€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 877€ 2 747€ 2 800€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 100€ 683€ 44€
18
543
Odpísanie pohľadávky
112€ 2 684€ 129€
19
544
Úroky
8 876€ 15 622€ 18 055€
20
545
Kurzové straty
675€ 50€ 55€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
4 892€ 4 927€ 5 991€
24
549
Iné ostatné náklady
262 418€ 259 970€ 243 503€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
684 420€ 483 687€ 400 171€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29 189€ 31 048€ 21 220€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 128€ 1 111€ 874€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
14 291 887€ 13 583 618€ 13 492 780€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
13 842 867€ 12 900 724€ 12 965 583€
41
604
Tržby za predaný tovar
89 095€ 95 986€ 95 952€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
161 471€ 176 713€ 147 594€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
20 634€ 11 162€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
731€ 1 352€ 626€
54
645
Kurzové zisky
6€ 0€ 9€
55
646
Prijaté dary
1 690€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
182 697€ 38 099€ 122 657€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
417€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
29 189€ 31 048€ 21 220€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
98 107€ 108 598€ 100 196€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
20 000€ 35 620€ 15 400€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 393€ 6 782€ 4 784€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
207 681€ 172 774€ 57 849€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
14 641 925€ 13 588 837€ 13 543 032€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
350 038€ 5 219€ 50 252€
76
591
Daň z príjmov
4 248€ 4 201€ 8 495€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
345 790€ 1 018€ 41 757€