Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 185 754€ 2 578 483€ 2 601 975€ 2 314 005€ 2 062 563€ 1 976 081€ 2 088 389€ 2 223 332€ 2 250 608€ 2 073 705€ 2 082 872€ 2 199 444€ 2 151 018€ 2 243 891€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
10 355€ 18 122€ 25 888€ 33 654€ 32 909€ 0€ 0€ 0€ 1 852€ 4 077€ 6 513€ 8 949€ 11 938€ 15 242€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
10 355€ 18 122€ 25 888€ 33 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 852€ 4 077€ 6 513€ 8 949€ 11 938€ 15 242€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 32 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 118 342€ 2 503 305€ 2 519 030€ 2 225 295€ 2 029 654€ 1 976 081€ 2 088 389€ 2 223 332€ 2 248 756€ 2 069 628€ 2 076 359€ 2 190 495€ 2 139 080€ 2 228 649€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
188 215€ 189 749€ 189 749€ 193 198€ 193 198€ 193 198€ 194 576€ 196 535€ 193 081€ 193 081€ 202 583€ 202 583€ 207 607€ 207 612€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 392 366€ 2 095 392€ 2 159 708€ 1 509 317€ 1 612 356€ 1 605 104€ 1 694 441€ 1 787 125€ 1 840 159€ 1 700 967€ 1 713 340€ 1 802 018€ 1 746 824€ 1 821 408€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
109 738€ 121 946€ 128 645€ 122 379€ 98 377€ 128 209€ 156 834€ 177 894€ 125 418€ 137 287€ 108 520€ 137 394€ 144 249€ 176 079€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
131 118€ 41 048€ 33 468€ 61 244€ 62 276€ 35 211€ 27 840€ 45 167€ 11 785€ 24 970€ 24 962€ 15 296€ 20 541€ 7 093€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
296 905€ 55 170€ 7 460€ 339 156€ 63 447€ 14 359€ 14 697€ 16 611€ 78 313€ 13 323€ 26 953€ 33 203€ 19 858€ 16 458€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
57 056€ 57 056€ 57 056€ 55 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
57 056€ 57 056€ 57 056€ 55 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 988 804€ 2 866 971€ 2 649 475€ 2 390 159€ 2 341 278€ 2 092 274€ 1 904 781€ 1 621 639€ 1 380 547€ 1 220 789€ 1 217 924€ 1 101 919€ 979 080€ 869 048€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
62 094€ 40 796€ 26 714€ 73 698€ 20 546€ 16 926€ 16 685€ 21 073€ 26 838€ 38 019€ 34 196€ 30 396€ 28 385€ 26 104€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
48 940€ 35 831€ 24 114€ 73 698€ 20 546€ 16 926€ 16 685€ 21 073€ 26 447€ 37 274€ 33 058€ 29 246€ 28 385€ 25 709€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
6 151€ 2 778€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
1 004€ 2 174€ 1 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
6 000€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 745€ 1 138€ 1 150€ 395€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
757 662€ 695 262€ 550 693€ 493 996€ 325 579€ 293 732€ 540 550€ 427 240€ 548 261€ 347 400€ 566 906€ 463 012€ 415 785€ 475 060€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
702 039€ 694 341€ 549 902€ 443 612€ 324 619€ 292 703€ 539 552€ 426 621€ 545 029€ 347 163€ 536 776€ 390 630€ 389 611€ 362 993€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
50 045€ 223€ 161€ 131€ 106€ 118€ 520€ 126€ 3 071€ -11€ 29 865€ 72 500€ 26 041€ 75 971€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
4 637€ 0€ 0€ 49 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 542€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
942€ 698€ 630€ 576€ 854€ 911€ 478€ 493€ 161€ 247€ 265€ -118€ 132€ 554€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 169 048€ 2 130 914€ 2 072 068€ 1 822 464€ 1 995 153€ 1 781 617€ 1 347 546€ 1 173 326€ 805 448€ 835 369€ 616 822€ 608 511€ 534 911€ 367 884€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 107€ 1 108€ 2 559€ 1 646€ 1 334€ 1 497€ 774€ 1 148€ 958€ 286€ 2 480€ 1 487€ 5 598€ 5 011€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 166 941€ 2 129 806€ 2 069 509€ 1 820 818€ 1 993 819€ 1 780 120€ 1 346 772€ 1 172 178€ 804 490€ 835 083€ 614 342€ 607 024€ 529 313€ 362 873€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
117 392€ 88 575€ 64 159€ 28 732€ 35 792€ 34 223€ 33 861€ 19 880€ 13 733€ 21 927€ 7 760€ 31 259€ 15 999€ 37 625€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
52 549€ 50 958€ 26 575€ 23 739€ 14 744€ 9 447€ 8 545€ 6 040€ 79€ 79€ 7 249€ 8 889€ 7 653€ 6 042€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
64 842€ 37 617€ 37 585€ 4 993€ 21 048€ 24 777€ 25 316€ 13 840€ 13 653€ 21 848€ 510€ 22 371€ 8 346€ 31 584€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 291 949€ 5 534 030€ 5 315 609€ 4 732 896€ 4 439 633€ 4 102 578€ 4 027 032€ 3 864 852€ 3 644 888€ 3 316 421€ 3 308 555€ 3 332 623€ 3 146 098€ 3 150 564€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 649 825€ 2 612 145€ 2 581 269€ 2 551 997€ 2 523 246€ 2 493 113€ 2 474 064€ 2 455 327€ 2 442 823€ 2 435 501€ 2 430 958€ 2 422 652€ 2 417 906€ 2 407 429€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€ 2 113 975€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€ 2 230 698€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
-116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€ -116 723€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
498 170€ 467 294€ 438 022€ 409 271€ 379 138€ 360 089€ 341 352€ 328 848€ 321 526€ 316 983€ 308 677€ 303 931€ 293 586€ 292 072€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
498 170€ 467 294€ 438 022€ 409 271€ 379 138€ 360 089€ 341 352€ 328 848€ 321 526€ 316 983€ 308 677€ 303 931€ 293 586€ 292 072€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 306€ 1 382€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
37 680€ 30 876€ 29 272€ 28 751€ 30 133€ 19 049€ 18 737€ 12 504€ 7 322€ 4 543€ 0€ 4 747€ 10 345€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 558 579€ 2 827 886€ 2 632 366€ 2 027 859€ 1 844 215€ 1 519 146€ 1 486 519€ 1 324 089€ 1 132 609€ 792 914€ 765 199€ 832 611€ 634 749€ 633 807€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
3 063 617€ 2 345 238€ 2 232 804€ 1 730 982€ 1 559 741€ 1 252 583€ 1 235 988€ 1 079 281€ 905 715€ 591 136€ 373 776€ 254 495€ 268 325€ 2 255€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 862 000€ 1 742 000€ 1 742 000€ 1 492 000€ 1 392 000€ 928 000€ 849 000€ 800 000€ 800 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 201 617€ 603 238€ 490 804€ 238 982€ 167 741€ 324 583€ 386 988€ 279 281€ 105 715€ 341 136€ 123 776€ 4 495€ 268 325€ 2 255€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
13 236€ 12 154€ 9 126€ 9 704€ 4 867€ 6 971€ 4 983€ 5 077€ 4 126€ 3 722€ 1 659€ 847€ 630€ 1 384€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 236€ 12 154€ 9 126€ 9 704€ 4 867€ 6 971€ 4 983€ 5 077€ 4 126€ 3 722€ 1 659€ 847€ 630€ 1 384€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
481 725€ 470 494€ 390 437€ 287 174€ 279 607€ 259 592€ 245 549€ 239 731€ 222 769€ 198 056€ 389 764€ 577 269€ 365 794€ 630 168€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
168 781€ 110 548€ 126 989€ 80 689€ 81 005€ 84 238€ 92 604€ 93 640€ 82 144€ 75 673€ 274 192€ 452 629€ 261 322€ 532 093€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
151 593€ 177 857€ 123 295€ 90 751€ 90 807€ 81 928€ 71 067€ 64 691€ 62 847€ 59 460€ 57 592€ 59 757€ 49 701€ 50 249€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
123 465€ 98 280€ 103 607€ 90 372€ 84 470€ 74 177€ 66 091€ 62 529€ 60 888€ 51 750€ 51 032€ 48 930€ 43 853€ 38 180€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
31 084€ 83 808€ 36 495€ 25 175€ 23 326€ 19 248€ 15 787€ 18 870€ 16 890€ 11 173€ 6 948€ 15 953€ 10 918€ 9 646€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
6 802€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
83 546€ 94 000€ 101 974€ 153 040€ 72 172€ 90 319€ 66 448€ 85 436€ 69 456€ 88 006€ 112 398€ 77 359€ 93 442€ 109 328€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 000€ 4 000€ 4 000€ 40 075€ 37 848€ 20 787€ 9 954€ 7 438€ 7 438€ 7 438€ 8 208€ 2 400€ 2 400€ 2 400€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
79 546€ 90 000€ 97 974€ 112 964€ 34 324€ 69 532€ 56 495€ 77 998€ 62 018€ 80 569€ 104 189€ 74 959€ 91 042€ 106 928€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 291 949€ 5 534 030€ 5 315 609€ 4 732 896€ 4 439 633€ 4 102 578€ 4 027 032€ 3 864 852€ 3 644 888€ 3 316 421€ 3 308 555€ 3 332 623€ 3 146 097€ 3 150 564€