Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 376 267€ 5 116 437€ 6 634 148€ 6 531 877€ 8 072 880€ 22 715€ 0€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 801€ 7 405€ 14 593€ 10 722€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 801€ 7 405€ 14 593€ 10 722€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 374 466€ 5 109 032€ 6 619 555€ 6 521 155€ 8 072 880€ 22 715€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 439€ 4 195€ 4 951€ 5 707€ 6 463€ 8 550€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
3 371 027€ 3 414 464€ 4 954 604€ 6 515 448€ 8 066 417€ 14 165€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 30 373€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 1 660 000€ 1 660 000€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
439 153€ 251 793€ 141 240€ 153 527€ 6 427 637€ 1 157€ 732€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 26€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 26€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
135 724€ 250 981€ 46 628€ 91 792€ 6 263 860€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
21 624€ 45 266€ 46 628€ 45 344€ 159 605€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 46 009€ 1 028 105€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
114 000€ 205 510€ 0€ 5 076 098€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
100€ 205€ 0€ 440€ 52€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
303 429€ 812€ 94 612€ 61 709€ 163 777€ 1 157€ 732€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
246€ 195€ 483€ 60 008€ 160 475€ 5€ 53€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
303 183€ 617€ 94 128€ 1 700€ 3 303€ 1 152€ 679€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
227 072€ 7 975€ 7 937€ 821€ 7 717€ 230€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
6 849€ 7 975€ 7 937€ 100€ 7 717€ 230€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
220 223€ 0€ 721€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 042 492€ 5 376 205€ 6 783 325€ 6 686 225€ 14 508 234€ 23 872€ 962€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
44 457€ -182 286€ 75 962€ -74 443€ 236 996€ -89€ -478€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 332€ 332€
063
 
Základné imanie (411)
160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 332€ 332€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-372 991€ -84 370€ -234 775€ 76 664€ 29 699€ -810€ 6 247€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
257 116€ -258 248€ 150 405€ -311 439€ 46 965€ 389€ -7 057€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 106 446€ 2 130 685€ 2 057 275€ 679 527€ 6 757 122€ 23 961€ 1 440€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
14 230€ 28 702€ 7 881€ 2 701€ 1 679€ 300€ 1 440€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
14 230€ 28 702€ 7 881€ 2 701€ 1 679€ 300€ 1 440€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
36 086€ 2 824€ 2 183€ 2 812€ 38 046€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 527€ 2 824€ 2 183€ 1 515€ 977€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
32 559€ 0€ 1 297€ 37 068€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
479 342€ 151 986€ 110 756€ 136 536€ 120 666€ 23 661€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
81 184€ 83 094€ 76 612€ 55 174€ 32 653€ 23 416€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
6 227€ 4 906€ 4 121€ 10 009€ 0€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 215€ 3 334€ 2 697€ 6 804€ 0€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
28 405€ 27 532€ 9 470€ 8 614€ 46 054€ 245€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
359 311€ 33 120€ 17 857€ 55 934€ 41 958€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
1 576 789€ 1 947 173€ 1 936 454€ 537 479€ 6 596 731€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
1 576 789€ 1 576 870€ 1 576 674€ 0€ 6 124 404€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 370 303€ 359 780€ 537 479€ 472 327€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 891 589€ 3 427 805€ 4 650 088€ 6 081 141€ 7 514 117€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 3 875€ 1 156€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 891 589€ 3 427 805€ 4 646 213€ 6 079 985€ 7 514 117€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 042 492€ 5 376 205€ 6 783 325€ 6 686 225€ 14 508 234€ 23 872€ 962€