Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
866 615€ 997 596€ 2 060 768€ 3 376 267€ 5 116 437€ 6 634 148€ 6 531 877€ 8 072 880€ 22 715€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
38 209€ 10 212€ 0€ 1 801€ 7 405€ 14 593€ 10 722€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
27 997€ 0€ 1 801€ 7 405€ 14 593€ 10 722€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
10 212€ 10 212€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
828 406€ 987 384€ 2 060 768€ 3 374 466€ 5 109 032€ 6 619 555€ 6 521 155€ 8 072 880€ 22 715€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 3 439€ 4 195€ 4 951€ 5 707€ 6 463€ 8 550€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
666 406€ 987 384€ 2 057 235€ 3 371 027€ 3 414 464€ 4 954 604€ 6 515 448€ 8 066 417€ 14 165€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
162 000€ 0€ 3 533€ 0€ 30 373€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 1 660 000€ 1 660 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 143 050€ 2 264 202€ 955 224€ 439 153€ 251 793€ 141 240€ 153 527€ 6 427 637€ 1 157€ 732€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
149 681€ 537 419€ 0€ 26€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
149 681€ 537 419€ 0€ 26€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
99 866€ 202 386€ 412 434€ 135 724€ 250 981€ 46 628€ 91 792€ 6 263 860€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
37 585€ 39 568€ 27 687€ 21 624€ 45 266€ 46 628€ 45 344€ 159 605€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
60 308€ 136 621€ 123 411€ 0€ 46 009€ 1 028 105€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 261 236€ 114 000€ 205 510€ 0€ 5 076 098€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 973€ 26 197€ 100€ 100€ 205€ 0€ 440€ 52€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
893 503€ 1 524 397€ 542 789€ 303 429€ 812€ 94 612€ 61 709€ 163 777€ 1 157€ 732€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 921€ 2 872€ 158€ 246€ 195€ 483€ 60 008€ 160 475€ 5€ 53€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
891 583€ 1 521 525€ 542 632€ 303 183€ 617€ 94 128€ 1 700€ 3 303€ 1 152€ 679€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
455 082€ 315 230€ 37 781€ 227 072€ 7 975€ 7 937€ 821€ 7 717€ 230€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
29 082€ 30 310€ 30 384€ 6 849€ 7 975€ 7 937€ 100€ 7 717€ 230€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
426 000€ 284 920€ 7 398€ 220 223€ 0€ 721€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 464 747€ 3 577 028€ 3 053 774€ 4 042 492€ 5 376 205€ 6 783 325€ 6 686 225€ 14 508 234€ 23 872€ 962€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
127 102€ 108 713€ 101 650€ 44 457€ -182 286€ 75 962€ -74 443€ 236 996€ -89€ -478€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 332€ 332€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 160 332€ 332€ 332€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-51 619€ -58 682€ -115 875€ -372 991€ -84 370€ -234 775€ 76 664€ 29 699€ -810€ 6 247€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
18 389€ 7 063€ 57 194€ 257 116€ -258 248€ 150 405€ -311 439€ 46 965€ 389€ -7 057€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 042 396€ 1 350 764€ 795 805€ 2 106 446€ 2 130 685€ 2 057 275€ 679 527€ 6 757 122€ 23 961€ 1 440€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
48 035€ 25 757€ 16 934€ 14 230€ 28 702€ 7 881€ 2 701€ 1 679€ 300€ 1 440€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
48 035€ 25 757€ 16 934€ 14 230€ 28 702€ 7 881€ 2 701€ 1 679€ 300€ 1 440€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
8 212€ 19 364€ 27 651€ 36 086€ 2 824€ 2 183€ 2 812€ 38 046€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 835€ 6 024€ 4 585€ 3 527€ 2 824€ 2 183€ 1 515€ 977€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
3 377€ 13 340€ 23 066€ 32 559€ 0€ 1 297€ 37 068€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
986 149€ 1 305 642€ 751 220€ 479 342€ 151 986€ 110 756€ 136 536€ 120 666€ 23 661€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
750 709€ 1 179 908€ 241 232€ 81 184€ 83 094€ 76 612€ 55 174€ 32 653€ 23 416€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
70 094€ 46 397€ 28 515€ 6 227€ 4 906€ 4 121€ 10 009€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
52 557€ 35 790€ 23 436€ 4 215€ 3 334€ 2 697€ 6 804€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
28 776€ 10 647€ 6 299€ 28 405€ 27 532€ 9 470€ 8 614€ 46 054€ 245€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
84 013€ 32 900€ 451 738€ 359 311€ 33 120€ 17 857€ 55 934€ 41 958€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 1 576 789€ 1 947 173€ 1 936 454€ 537 479€ 6 596 731€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 1 576 789€ 1 576 870€ 1 576 674€ 0€ 6 124 404€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 370 303€ 359 780€ 537 479€ 472 327€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 295 249€ 2 117 550€ 2 156 319€ 1 891 589€ 3 427 805€ 4 650 088€ 6 081 141€ 7 514 117€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 3 875€ 1 156€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 295 249€ 2 117 550€ 2 156 319€ 1 891 589€ 3 427 805€ 4 646 213€ 6 079 985€ 7 514 117€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 464 747€ 3 577 028€ 3 053 774€ 4 042 492€ 5 376 205€ 6 783 325€ 6 686 225€ 14 508 234€ 23 872€ 962€