Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 133 360€ 2 032 781€ 42 189€ 86 487€ 53 723€ 53 834€ 53 743€ 403 644€ 3 058€ 7 681€
02
502
Spotreba energie
12 534€ 6 692€ 6 744€ 7 035€ 6 624€ 6 488€ 5 507€ 5 774€ 826€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
75 214€ 66 897€ 9 022€ 2 956€ 25 529€ 1 891€ 352€ 727€ 1 359€
05
512
Cestovné
5 476€ 373€ 473€ 330€ 1 037€ 242€ 2 728€ 1 326€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 782€ 2 648€ 605€ 1 416€ 2 686€ 52 414€ 59 982€ 39 594€ 1 800€
07
518
Ostatné služby
1 534 714€ 808 494€ 467 268€ 491 973€ 396 616€ 372 420€ 395 416€ 283 708€ 1 168€ 7 897€
08
521
Mzdové náklady
937 775€ 690 846€ 254 021€ 101 039€ 102 756€ 95 275€ 122 047€ 129 056€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
339 278€ 238 328€ 89 678€ 36 195€ 35 969€ 31 413€ 41 140€ 44 625€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
615€ 210€ 120€ 120€ 110€ 130€ 160€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
26 136€ 17 589€ 5 137€ 2 373€ 1 812€ 1 596€ 3 002€ 3 554€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 30€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 091€ 1 525€ 1 743€ 882€ 363€ 537€ 685€ 84€ 94€ 12€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 51€
17
542
Ostatné pokuty a penále
332€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 3 895€
19
544
Úroky
323€ 1 644€ 12 681€ 42 124€ 10 562€ 23 585€ 88 196€ 31 958€
20
545
Kurzové straty
705€ 575€ 0€ 8€ 101€ 0€
21
546
Dary
19€ 37€ 280€ 3 170€ 4 360€ 3 190€ 4 800€ 2 800€ 1 500€
22
547
Osobitné náklady
100€
23
548
Manká a škody
0€ 100€ 484€
24
549
Iné ostatné náklady
37 152€ 37 875€ 31 021€ 34 941€ 38 088€ 39 502€ 36 672€ 31 763€ 74€ 70€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369 461€ 1 077 052€ 1 440 925€ 1 772 979€ 1 548 184€ 1 567 069€ 1 569 571€ 821 722€ 3 285€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
59 000€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 476 636€ 4 983 566€ 2 365 801€ 2 584 018€ 2 228 418€ 2 249 594€ 2 384 202€ 1 800 900€ 8 111€ 80 145€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
411 735€ 290 699€ 265 739€ 594 873€ 531 122€ 502 895€ 541 508€ 630 611€ 4 125€ 13 519€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 2€ 17€ 9€
54
645
Kurzové zisky
2€ 0€ 2€ 1€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
713 659€ 545 411€ 628 000€ 571 205€ 3 370€ 475 250€ 5 700€ 14 150€ 1 660€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
152€ 25 367€ 93€ 7 667€ 9 311€ 0€ 0€ 13 061€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 500€ 250€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 721€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
562€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
127 207€ 69 347€ 31 839€ 14 915€ 14 402€ 0€ 20 646€ 21 881€ 2 960€ 59 000€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 242 857€ 4 063 310€ 1 504 602€ 1 709 445€ 1 445 985€ 1 434 132€ 1 511 507€ 1 220 526€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 513 112€ 4 994 385€ 2 430 272€ 2 898 105€ 2 004 192€ 2 412 278€ 2 080 083€ 1 900 248€ 8 745€ 73 090€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
36 476€ 10 819€ 64 471€ 314 086€ -224 226€ 162 684€ -304 119€ 99 348€ 634€ -7 055€
76
591
Daň z príjmov
18 087€ 3 756€ 7 277€ 56 970€ 33 451€ 12 279€ 7 320€ 52 382€ 245€ 2€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 570€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
18 389€ 7 063€ 57 194€ 257 116€ -258 248€ 150 405€ -311 439€ 46 965€ 389€ -7 057€