Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 599 191€ 2 585 000€ 2 580 341€ 2 661 574€ 2 700 041€ 2 754 799€ 2 792 145€ 2 851 949€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 599 191€ 2 585 000€ 2 580 341€ 2 661 574€ 2 700 041€ 2 754 799€ 2 792 145€ 2 851 949€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
82 000€ 82 000€ 82 000€ 82 000€ 82 000€ 82 000€ 82 000€ 82 000€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 467 206€ 2 458 680€ 2 438 760€ 2 509 061€ 2 561 734€ 2 631 596€ 2 701 458€ 2 747 664€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
49 985€ 44 320€ 59 581€ 67 626€ 56 308€ 41 204€ 8 687€ 11 050€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 2 886€ 0€ 11 234€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
300 357€ 215 388€ 261 415€ 202 882€ 127 232€ 190 823€ 223 570€ 159 885€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
4 929€ 2 932€ 5 986€ 4 610€ 4 248€ 3 125€ 1 980€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
4 929€ 2 932€ 5 986€ 4 610€ 4 248€ 3 125€ 1 980€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
207 150€ 87 471€ 108 884€ 45 004€ 6 684€ 40 949€ 23 517€ 6 918€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
154 740€ 5 137€ 6 646€ 1 396€ 0€ 3 082€ 2 026€ 5 891€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
21€ 1 197€ 21€ 0€ 3 547€ 1 027€ 1 027€ 1 027€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
271€ 1 826€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
52 118€ 79 311€ 102 218€ 43 608€ 3 137€ 36 840€ 20 464€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
88 278€ 124 985€ 146 544€ 153 268€ 116 300€ 146 749€ 198 074€ 152 967€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 059€ 10 117€ 35 308€ 25 651€ 14 520€ 19 977€ 53 237€ 11 967€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
87 219€ 114 868€ 111 236€ 127 617€ 101 781€ 126 772€ 144 836€ 141 000€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
857€ 249€ 1 003€ 717€ 378€ 655€ 0€ 375€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
857€ 249€ 1 003€ 717€ 378€ 655€ 0€ 375€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 900 405€ 2 800 637€ 2 842 760€ 2 865 173€ 2 827 652€ 2 946 277€ 3 015 715€ 3 012 209€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
163 202€ 211 104€ 292 532€ 381 021€ 353 088€ 408 926€ 412 297€ 467 402€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€ 529 000€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-317 896€ -236 468€ -223 627€ -141 493€ -120 074€ -116 703€ -61 598€ -108 404€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-47 901€ -81 428€ -12 841€ -6 486€ -55 838€ -3 371€ -55 104€ 46 806€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
840 506€ 715 405€ 573 977€ 503 076€ 442 605€ 445 653€ 455 498€ 339 984€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
306 935€ 305 824€ 224 776€ 223 236€ 179 655€ 134 739€ 87 808€ 48 411€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
223 236€ 223 236€ 223 236€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
83 699€ 82 588€ 1 539€ 223 236€ 179 655€ 134 739€ 87 808€ 48 411€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
135 020€ 138 454€ 158 571€ 157 236€ 155 751€ 165 892€ 202 427€ 1 000€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 302€ 6 060€ 6 177€ 4 841€ 3 357€ 1 447€ 501€ 0€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
125 717€ 132 394€ 152 394€ 152 394€ 152 394€ 164 444€ 201 926€ 1 000€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
398 552€ 271 127€ 190 630€ 122 604€ 107 199€ 145 022€ 165 262€ 290 572€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
13 474€ 13 813€ 26 636€ 11 712€ 13 164€ 52 768€ 13 077€ 4 135€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
51 805€ 86 051€ 58 287€ 29 046€ 26 036€ 20 692€ 13 132€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
26 249€ 37 454€ 30 850€ 17 473€ 15 808€ 12 344€ 7 678€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
6 231€ 9 362€ 6 545€ 4 157€ 2 443€ 1 762€ 821€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
3 411€ 2 880€ 1 047€ 12 370€ 4 161€ 6 500€ 86 603€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
297 382€ 121 567€ 67 267€ 47 846€ 45 587€ 50 956€ 43 952€ 286 438€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 896 697€ 1 874 128€ 1 976 250€ 1 981 076€ 2 031 958€ 2 091 698€ 2 147 920€ 2 204 824€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 896 697€ 1 874 128€ 1 976 250€ 1 981 076€ 2 031 958€ 2 091 698€ 2 147 920€ 2 204 824€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 900 405€ 2 800 637€ 2 842 760€ 2 865 173€ 2 827 652€ 2 946 277€ 3 015 715€ 3 012 209€