Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
190 554€ 241 494€ 225 875€ 198 385€ 162 690€ 150 884€ 70 826€ 320 070€
02
502
Spotreba energie
45 931€ 45 478€ 42 814€ 33 781€ 30 896€ 28 244€ 22 336€ 3 299€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
1 944€ 13 285€ 11 652€ 7 389€ 3 765€ 2 899€
05
512
Cestovné
1 237€ 1 054€ 1 040€ 1 562€ 48€ 110€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 406€ 1 414€ 208€ 809€ 222€ 778€ 355€ 0€
07
518
Ostatné služby
122 488€ 135 721€ 89 719€ 78 508€ 56 738€ 62 478€ 16 889€ -1 136€
08
521
Mzdové náklady
655 675€ 679 297€ 591 109€ 468 514€ 398 190€ 291 204€ 135 226€ 6 000€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
221 589€ 230 305€ 196 643€ 163 531€ 136 301€ 99 309€ 38 546€ 1 905€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
23 376€ 20 768€ 15 393€ 13 569€ 11 741€ 8 697€ 3 526€ 0€
12
528
Ostatné sociálne náklady
4 175€ 465€
13
531
Daň z motorových vozidiel
133€ 178€ 97€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 434€ 1 704€ 1 283€ 0€ 1 308€ 1 306€ 1 304€ 883€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 549€ 5 348€ 1 563€ 6 259€ 1 366€ 2 002€ 752€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 5€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 332€ 0€ 1 942€ 0€ 2 444€ 358 668€
19
544
Úroky
4 881€ 0€ 1€ 0€
20
545
Kurzové straty
48€ 160€ 0€ 19€
21
546
Dary
0€ 1 105€
22
547
Osobitné náklady
0€ 84€
23
548
Manká a škody
0€ 1 027€ 0€ 84€ 150€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
87 219€ 2 933€ 2 840€ 2 093€ 4 269€ 2 192€ 2 465€ 845€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 974€ 92 579€ 92 071€ 88 608€ 80 749€ 74 241€ 72 225€ 23 881€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 2 263€ 0€ 2 204€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
4 086€ 2 698€ 0€ 1 611€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 462 756€ 1 474 881€ 1 273 639€ 1 064 137€ 895 204€ 724 429€ 369 247€ 714 420€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
621 575€ 550 390€ 593 501€ 539 045€ 392 781€ 347 412€ 130 690€ 3 997€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 018€ 2 850€ 0€ 75€ 1 403€ 1 364€ 14 578€ 339€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 358 668€
53
644
Úroky
17€ 4€ 0€ 7€ 1€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
3 700€ 5 416€ 2 473€ 200€ 1 280€
56
647
Osobitné výnosy
955€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 22€ 84€ 2 520€ 5 445€ 150€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
10 762€ 7 050€ 255€ 652€ 1 089€ 1 720€ 3 486€ 52 514€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 5€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 878€ 5 420€ 1 583€ 199€ 5 336€ 565€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
769 909€ 822 310€ 662 960€ 517 391€ 434 958€ 364 553€ 165 233€ 345 708€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 414 854€ 1 393 453€ 1 260 798€ 1 057 651€ 839 366€ 721 058€ 314 143€ 761 226€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-47 901€ -81 428€ -12 841€ -6 486€ -55 838€ -3 371€ -55 103€ 46 806€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-47 901€ -81 428€ -12 841€ -6 486€ -55 838€ -3 371€ -55 104€ 46 806€