Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
300 € 2 150 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
300 € 2 150 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
300 € 2 150 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
631 211 € 705 202 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
942 € 0 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
942 € 0 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
630 269 € 705 202 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
630 269 € 705 202 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
631 511 € 707 352 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
78 325 € 110 820 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 639 € 6 639 €
063
 
Základné imanie
(411))
6 639 € 6 639 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
104 181 € -18 278 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-32 494 € 122 459 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
27 113 € 41 844 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
27 113 € 41 844 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
26 171 € 41 844 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
942 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
526 073 € 554 688 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
526 073 € 554 688 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
631 511 € 707 352 €