Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie pre onkológiu

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Združenie pre onkológiu, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € finanč.dar na zakúpenie Therasuit oblekov pre cvičenie a rehabilitáciu detí so spastickou diparézou pre občianske združenie Šanca pre deti so spastickou diparézou
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 48 366,02 € finanč. dar na zakúpenie laparoskopickej zostavy pre kliniku gynekologickej onkológie a kliniku onkologickej chirurgie
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 880 € finanč. dar na zakúpenie systému GellPoint Path určeného na miniinvazívne odstraňovanie nádorov konečníka technikou TAMIS pre kliniku onkologickej chirurgie
e) podpora vzdelávania 1 000 € finanč. dar na vydanie odbornej publikácie "Akútna apendicitída, včasná diagnostika a predoperačná rozvaha"
Spolu 60 246,02 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Združenie pre onkológiu, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vydal: Ing. Kristína Takátsová, zodpovedný audítor, Licencia audítora č. 970, spoločnosť AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Licencia č. 170, Šamorínska 32, 821 06 Bratislava, SR. V Bratislave, dňa 5.mája 2022.