Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 269 347€ 1 217 991€ 1 086 558€ 1 089 260€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 029 127€ 1 023 111€ 870 425€ 902 729€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 029 127€ 1 023 111€ 870 425€ 902 729€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
95 930€ 95 930€ 95 930€ 95 930€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
616 624€ 656 294€ 695 963€ 735 633€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
29 971€ 51 663€ 70 823€ 62 879€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 139€ 970€ 1 548€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
286 602€ 219 086€ 6 738€ 6 738€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
240 008€ 194 363€ 215 581€ 178 924€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
18 370€ 18 045€ 19 098€ 19 731€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
18 370€ 18 045€ 19 098€ 19 731€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
39 088€ 17 431€ 16 722€ 7 285€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
39 088€ 17 431€ 16 722€ 7 285€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
157 046€ 135 590€ 170 297€ 114 720€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
47 570€ 45 194€ 50 841€ 19 042€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 487€ 10 406€ 11 906€ 18 178€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
3 624€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
103 365€ 79 991€ 107 551€ 77 500€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
25 504€ 23 296€ 9 464€ 37 188€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 210€ 504€ 554€ 1 124€
087
2.
Ceniny (213)
937€ 1 267€ 899€ 632€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
23 357€ 21 526€ 8 011€ 35 431€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
213€ 517€ 552€ 7 607€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
213€ 517€ 552€ 82€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 7 524€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 269 347€ 1 217 991€ 1 086 558€ 1 089 260€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 202€ 45 558€ 44 806€ 42 644€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
7 510€ 6 759€ 4 596€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
7 510€ 6 759€ 4 596€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
22 692€ 38 799€ 40 210€ 42 644€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
38 047€ 38 047€ 38 047€ 38 047€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-15 355€ 751€ 2 163€ 4 596€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 239 145€ 1 172 434€ 1 041 747€ 1 044 730€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
23 906€ 25 374€ 27 443€ 9 547€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
177€ 177€ 177€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
23 729€ 25 197€ 27 266€ 9 547€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 017 557€ 1 004 187€ 846 844€ 896 537€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 017 557€ 1 004 187€ 846 844€ 896 537€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 769€ 1 103€ 2 596€ 1 521€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 769€ 1 103€ 2 596€ 1 521€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
195 913€ 141 769€ 164 864€ 137 125€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
75 329€ 11 406€ 18 314€ 25 903€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 22 082€ 805€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5€ 469€ 1 710€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
60 879€ 64 465€ 70 358€ 66 584€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
47 335€ 35 851€ 35 231€ 34 470€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 256€ 9 190€ 10 742€ 7 471€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 2 781€ 6 317€ 1 784€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
110€ 110€ 110€ 110€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 17 498€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 5€ 1 886€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 443€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 5€ 1 443€