Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. Falešníka 6, Prievidza [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
299 379€ 337 475€ 355 940€ 164 538€
02
501
Spotreba materiálu
79 522€ 107 820€ 114 428€ 52 391€
03
502
Spotreba energie
219 857€ 229 655€ 241 512€ 112 147€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
93 755€ 74 024€ 80 329€ 34 094€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 657€ 18 877€ 16 401€ 13 020€
08
512
Cestovné
6 714€ 5 497€ 3 021€ 3 886€
09
513
Náklady na reprezentáciu
485€ 51€ 260€ 19€
10
518
Ostatné služby
66 899€ 49 599€ 60 646€ 17 168€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 107 668€ 1 121 434€ 1 181 031€ 380 206€
12
521
Mzdové náklady
794 484€ 810 071€ 845 743€ 271 810€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
259 191€ 260 144€ 266 821€ 86 330€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 062€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
39 931€ 51 219€ 68 466€ 22 066€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 919€ 6 006€ 10 691€ 2 898€
18
531
Daň z motorových vozidiel
110€ 110€ 110€ 110€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 015€ 1 015€ 948€ 462€
20
538
Ostatné dane a poplatky
795€ 4 882€ 9 633€ 2 326€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
57 220€ 56 522€ 5 318€ 285 248€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 281 733€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3€ 1€ 1€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11€ 0€ 3€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
57 209€ 56 519€ 5 313€ 3 514€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
85 229€ 86 957€ 83 588€ 28 050€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 501€ 61 760€ 55 823€ 18 424€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
23 729€ 25 197€ 27 765€ 9 627€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
696€ 2 001€ 1 111€ 2 262€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 032€ 23 196€ 26 332€ 7 285€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 322€ 80€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 087€ 508€ 57 137€ 29 535€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 10€ 2€ 89€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 083€ 498€ 57 134€ 29 446€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 646 258€ 1 682 926€ 1 774 032€ 924 569€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
307 266€ 391 491€ 434 182€ 185 508€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
71 576€ 120 512€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
235 690€ 270 979€ 434 182€ 185 508€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 191€ 8 112€ 16 378€ 8 401€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 191€ 8 112€ 16 378€ 8 401€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
25 197€ 28 119€ 9 547€ 9 395€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
25 197€ 28 119€ 9 547€ 9 395€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 001€ 1 111€ 1 054€ 9 395€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 196€ 26 155€ 8 493€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 853€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
79€ 1 141€ 173€ 54€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
79€ 126€ 145€ 54€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 28€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 1 015€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 618€ 141€ 80€ 0€
110
672
Náhrady škôd
3 618€ 141€ 80€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 290 566€ 1 254 697€ 1 315 863€ 725 817€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
54 312€ 55 004€ 49 694€ 298 677€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 211 167€ 1 186 892€ 1 264 731€ 426 572€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 5€ 1 438€ 568€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
24 087€ 11 295€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 1 500€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 630 917€ 1 683 701€ 1 776 222€ 929 176€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-15 341€ 775€ 2 190€ 4 606€
136
591
Splatná daň z príjmov
15€ 24€ 27€ 10€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-15 355€ 751€ 2 163€ 4 596€