Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
25 960€ 37 389€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
25 960€ 37 389€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
25 960€ 37 389€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
220 456€ 245 109€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
79€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
79€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
220 456€ 245 030€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
220 456€ 245 030€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 276€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 276€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
247 691€ 282 498€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
246 387€ 257 096€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
257 096€ 575 223€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-10 709€ -318 127€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
-20€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
-20€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
-20€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 324€ 25 402€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 324€ 25 402€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
247 691€ 282 498€