Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongresové centrum Smolenice SAV [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.10.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
75 730€ 303 889€ 307 416€ 297 636€ 289 557€ 400 870€ 343 495€ 393 897€ 367 595€ 101 281€
02
501
Spotreba materiálu
38 701€ 191 777€ 200 675€ 193 658€ 181 513€ 268 957€ 215 467€ 255 426€ 231 314€ 66 603€
03
502
Spotreba energie
30 137€ 76 151€ 70 723€ 69 425€ 74 701€ 87 388€ 93 174€ 95 903€ 93 379€ 25 458€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
6 892€ 35 962€ 36 018€ 34 552€ 33 344€ 44 525€ 34 853€ 42 568€ 42 902€ 9 220€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
19 104€ 106 793€ 61 303€ 45 841€ 75 062€ 84 165€ 87 346€ 53 243€ 70 427€ 23 526€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 548€ 64 293€ 25 195€ 17 497€ 42 471€ 29 612€ 51 074€ 11 995€ 20 727€ 11 824€
08
512
Cestovné
882€ 505€ 484€ 335€ 598€ 191€ 245€ 276€ 549€ 37€
09
513
Náklady na reprezentáciu
163€ 465€ 406€ 356€ 362€ 400€ 382€ 380€ 252€ 119€
10
518
Ostatné služby
11 511€ 41 530€ 35 217€ 27 654€ 31 630€ 53 962€ 35 645€ 40 592€ 48 898€ 11 546€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
179 077€ 615 507€ 610 532€ 543 549€ 526 860€ 534 340€ 524 891€ 499 932€ 519 537€ 142 926€
12
521
Mzdové náklady
128 172€ 449 211€ 447 650€ 396 683€ 384 771€ 389 058€ 389 137€ 368 697€ 383 404€ 104 824€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
43 934€ 150 599€ 149 154€ 133 318€ 130 207€ 133 516€ 125 118€ 120 118€ 125 431€ 35 216€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 085€ 4 762€ 4 064€ 4 027€ 4 163€ 4 021€ 4 243€ 4 243€ 3 957€ 950€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 886€ 10 935€ 9 663€ 9 521€ 7 718€ 7 745€ 6 392€ 6 874€ 6 744€ 1 936€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 353€ 5 543€ 5 825€ 6 043€ 5 133€ 1 967€ 1 878€ 2 063€ 3 538€ 987€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
104€ 104€ 104€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 249€ 5 543€ 5 721€ 5 939€ 5 029€ 1 967€ 1 878€ 2 063€ 3 538€ 987€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
288€ 46€ 60€ 162€ 10€ 1 030€ 769€ 1 601€ 448€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 849€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 223€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
288€ 977€ 758€ 530€ 448€
28
549
Manká a škody
46€ 162€ 10€ 53€ 10€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 945€ 44 108€ 39 128€ 40 285€ 130 237€ 154 502€ 153 000€ 106 826€ 72 361€ 28 468€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 945€ 44 108€ 39 128€ 40 285€ 130 237€ 133 841€ 133 695€ 90 796€ 57 608€ 18 733€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
20 661€ 19 306€ 16 030€ 14 754€ 9 735€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 16 030€ 12 161€ 9 512€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 661€ 19 306€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 592€ 223€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
788€ 2 956€ 3 478€ 2 930€ 3 424€ 3 498€ 2 314€ 2 591€ 448€ 260€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
788€ 2 956€ 3 478€ 2 930€ 3 424€ 3 498€ 2 314€ 2 591€ 448€ 260€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50€ 179€ 194€ 0€ 0€
50
572
Škody
50€ 179€ 194€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
132 319€ 663 705€ 706 581€ 697 954€ 649 879€ 730 548€ 660 360€ 754 055€ 664 178€ 186 981€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
79 934€ 626 679€ 685 988€ 678 855€ 638 072€ 710 250€ 649 908€ 727 044€ 644 918€ 164 647€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
52 385€ 37 026€ 20 593€ 19 099€ 11 807€ 20 297€ 10 453€ 27 012€ 19 260€ 22 333€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
424 316€ 1 742 839€ 1 734 308€ 1 634 298€ 1 680 313€ 1 909 899€ 1 774 493€ 1 813 569€ 1 699 684€ 484 876€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
134 021€ 671 397€ 713 646€ 704 719€ 655 575€ 737 441€ 667 284€ 760 762€ 670 858€ 182 632€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
120 103€ 605 485€ 645 795€ 639 760€ 591 062€ 654 358€ 601 048€ 679 826€ 588 098€ 164 159€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
13 918€ 65 913€ 67 850€ 64 958€ 64 513€ 83 082€ 66 236€ 80 937€ 82 760€ 18 473€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
45€ 45€ 0€ 210€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
45€ 45€ 0€ 210€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
75€ 60€ 20€ 16€ 8€ 617€ 14€ 9€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 570€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
75€ 20€ 16€ 8€ 47€ 14€ 9€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
20 661€ 19 306€ 16 030€ 12 161€ 9 735€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
20 661€ 19 306€ 16 030€ 12 161€ 9 735€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 030€ 12 161€ 9 512€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 661€ 19 306€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 223€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 16€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 16€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
203€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
203€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
288 370€ 1 073 024€ 1 017 260€ 927 733€ 1 024 716€ 1 155 719€ 1 078 467€ 1 044 013€ 1 012 958€ 286 402€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
275 425€ 1 006 878€ 978 132€ 887 448€ 891 527€ 1 021 878€ 931 696€ 953 217€ 955 350€ 265 669€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
11 662€ 40 261€ 37 582€ 38 739€ 117 364€ 120 968€ 120 821€ 87 578€ 57 608€ 18 733€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 952€ 2 000€ 0€ 0€ 2 000€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 038€ 11 076€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 282€ 3 847€ 1 546€ 1 546€ 12 873€ 12 873€ 12 873€ 3 218€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
422 392€ 1 744 421€ 1 731 026€ 1 632 511€ 1 701 017€ 1 912 481€ 1 761 991€ 1 817 764€ 1 693 581€ 469 042€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 925€ 1 582€ -3 282€ -1 787€ 20 704€ 2 582€ -12 502€ 4 195€ -6 104€ -15 834€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 925€ 1 582€ -3 282€ -1 787€ 20 704€ 2 582€ -12 502€ 4 195€ -6 104€ -15 834€