Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
65 732€ 44 713€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
33 354€ 11 400€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
18 354€ 11 400€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
15 000€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
32 379€ 33 313€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
11 793€ 7 544€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
20 586€ 25 769€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 462 912€ 1 477 893€ 434 651€ 222 614€ 73 218€ 24 431€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
7 012€ 3 126€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
7 012€ 3 126€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
61 833€ 148 717€ 17 740€ 3 280€ 10 676€ 19 618€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
58 412€ 25 265€ 11 780€ 80€ 9 676€ 19 618€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
3 421€ 123 421€ 5 960€ 3 200€ 1 000€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
31€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 394 068€ 1 326 049€ 416 911€ 219 334€ 62 542€ 4 813€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 124€ 18 152€ 197€ 313€ 407€ 18€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 391 944€ 1 307 897€ 416 714€ 219 020€ 62 135€ 4 795€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 187€ 4 012€ 32€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 187€ 4 012€ 22€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
10€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 534 832€ 1 526 618€ 434 651€ 222 614€ 73 250€ 24 431€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
207 507€ 308 015€ 429 058€ 218 945€ 66 903€ -338€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
15 260€ 13 473€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
15 260€ 13 473€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
294 541€ 193 379€ 218 945€ 66 902€ -338€ 16€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-102 294€ 101 162€ 210 113€ 152 042€ 67 241€ -354€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
52 758€ 55 747€ 5 544€ 3 659€ 5 910€ 520€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
21 185€ 24 180€ 510€ 10€ 410€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
20 085€ 23 080€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 100€ 1 100€ 510€ 10€ 410€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
199€ 517€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
199€ 517€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
31 374€ 31 050€ 5 034€ 3 649€ 5 500€ 520€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 376€ 1 687€ 5 034€ 3 604€ 5 500€ 520€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
14 720€ 14 066€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
9 251€ 9 107€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
4 874€ 6 190€ 45€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
154€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 274 567€ 1 162 856€ 50€ 10€ 437€ 24 249€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
10€ 427€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 274 567€ 1 162 856€ 50€ 10€ 24 249€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 534 832€ 1 526 618€ 434 651€ 222 614€ 73 250€ 24 431€