Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
718€ 60 718€ 4 381€ 57 771€ 0€ 51 147€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
718€ 60 718€ 4 381€ 57 771€ 0€ 51 147€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
718€ 60 718€ 4 381€ 57 771€ 0€ 51 147€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
412 710€ 381 916€ 222 787€ 92 813€ 149 741€ 158 082€ 132 860€ 189 312€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 002€ 6 002€ 5 002€ 4 136€ 40 023€ 97 366€ 97 987€ 52 457€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2€ 2€ 2€ 136€ 2 723€ 45 374€ 60 650€ 38 301€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
6 000€ 6 000€ 5 000€ 4 000€ 37 300€ 51 992€ 37 337€ 14 156€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
406 468€ 375 674€ 217 545€ 88 437€ 109 478€ 60 476€ 34 633€ 136 855€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
13 090€ 13 280€ 14 276€ 15 118€ 13 293€ 13 857€ 11 106€ 10 748€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
393 378€ 362 394€ 203 269€ 73 319€ 96 185€ 46 619€ 23 527€ 126 107€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
65€ 96€ 161€ 115€ 172€ 74€ 85€ 9 866€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
65€ 96€ 161€ 115€ 172€ 74€ 85€ 9 866€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
413 493€ 442 730€ 227 329€ 150 699€ 149 913€ 158 156€ 184 092€ 199 178€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
385 154€ 433 361€ 207 305€ 110 880€ 107 500€ 149 662€ 125 430€ 130 339€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
426 723€ 200 667€ 104 242€ 100 862€ 143 024€ 118 792€ 123 700€ -62 811€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-48 207€ 226 056€ 96 425€ 3 380€ -42 162€ 24 232€ -4 908€ 186 512€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
28 339€ 9 369€ 20 024€ 39 819€ 42 413€ 8 494€ 58 662€ 68 839€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
28 339€ 9 369€ 8 774€ 13 569€ 12 413€ -21 506€ 28 662€ 13 839€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
28 339€ 9 369€ 8 774€ 13 569€ 12 413€ 7 855€ 28 662€ 13 839€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ -29 361€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 11 250€ 26 250€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 55 000€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 11 250€ 26 250€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 55 000€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
413 493€ 442 730€ 227 329€ 150 699€ 149 913€ 158 156€ 184 092€ 199 178€