Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 000€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 000€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
6 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
81 848€ 47 106€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 033€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
5 026€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
7€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
81 848€ 42 073€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
738€ 481€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
81 110€ 41 591€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
14€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
14€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
87 848€ 47 120€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
8 299€ 2 404€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 297€ 1 297€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 297€ 1 297€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 080€ 704€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
5 922€ 403€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 056€ 1 731€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 000€ 896€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 000€ 896€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
53€ 835€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
53€ 82€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
659€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
94€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
78 494€ 42 986€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
78 494€ 42 986€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
87 848€ 47 120€