Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 958 961€ 2 654 263€ 2 590 298€ 1 855 255€ 1 701 632€ 1 521 568€ 1 232 138€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
31 360€ 41 197€ 18 998€ 5 999€ 8 000€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
31 360€ 1 997€ 3 998€ 5 999€ 8 000€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 39 200€ 15 000€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 927 601€ 2 613 066€ 2 571 300€ 1 849 256€ 1 693 632€ 1 521 568€ 1 232 138€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
74 908€ 74 908€ 74 908€ 52 570€ 52 570€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 496 314€ 2 366 390€ 2 421 792€ 1 594 258€ 1 640 064€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
118 617€ 102 075€ 74 600€ 428€ 998€ 1 568€ 2 138€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
82 911€ 69 693€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 1 190 387€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
154 851€ 0€ 202 000€ 0€ 329 613€ 1 230 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
505 748€ 1 801 623€ 1 486 755€ 231 052€ 18 677€ 10 769€ 10 519€ 20 017€ 25€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 120 050€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 120 050€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
31 562€ 63 493€ 24 551€ 186 350€ 0€ 17 000€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
27 571€ 59 944€ 23 780€ 186 154€ 0€ 17 000€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 196€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 990€ 3 548€ 574€ 196€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
474 187€ 1 618 080€ 1 462 204€ 44 702€ 18 677€ 10 769€ 10 519€ 3 017€ 25€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
7 203€ 5 349€ 2 325€ 2 114€ 955€ 3 952€ 2 873€ 25€ 25€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
466 983€ 1 612 731€ 1 459 879€ 42 588€ 17 722€ 6 818€ 7 646€ 2 992€ 0€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
5 263€ 8 892€ 1 528€ 8 865€ 769€ 1 126€ 72€ 498€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 263€ 8 892€ 1 503€ 8 865€ 769€ 1 126€ 72€ 498€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 25€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 469 972€ 4 464 778€ 4 078 580€ 2 095 171€ 1 721 077€ 1 533 463€ 1 242 729€ 20 515€ 25€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 397 708€ 4 315 010€ 4 005 650€ 1 524 924€ 1 656 925€ 1 297 520€ 937 265€ -33 410€ -27 125€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 077 236€ 3 015 171€ 513 667€ 1 105 905€ 1 303 107€ 931 672€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
2 077 236€ 3 015 171€ 513 667€ 1 105 905€ 1 303 107€ 931 672€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
89 230€ 62 233€ -271 177€ -297 137€ -333 410€ -333 410€ -333 410€ -27 125€ -27 126€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
1 231 242€ 1 237 606€ 3 763 160€ 716 157€ 687 228€ 699 258€ 1 270 675€ -6 285€ 0€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
72 264€ 149 768€ 72 930€ 546 297€ 61 656€ 235 942€ 305 464€ 53 925€ 27 150€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
5 048€ 6 106€ 13 629€ 5 000€ 3 600€ 2 440€ 2 540€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 048€ 6 106€ 13 629€ 5 000€ 3 600€ 2 440€ 2 540€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
8 633€ 20 797€ 2€ 0€ 0€ 27 150€ 27 150€ 27 150€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
249€ 104€ 2€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
8 384€ 20 693€ 0€ 0€ 27 150€ 27 150€ 27 150€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
58 582€ 122 866€ 59 299€ 123 891€ 27 745€ 220 004€ 275 276€ 6 277€ 0€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
40 274€ 90 677€ 32 583€ 116 102€ 24 219€ 42 752€ 74 939€ 5 940€ 0€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
770€ 2 851€ 459€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
427€ 1 891€ 284€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
4 245€ 9 901€ 23 223€ 7 490€ 3 526€ 789€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 337€ 337€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
12 867€ 17 547€ 2 750€ 299€ 176 463€ 200 000€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 417 406€ 30 311€ 13 498€ 498€ 20 498€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 417 406€ 30 311€ 13 498€ 498€ 20 498€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 23 950€ 2 496€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 23 950€ 2 496€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3 469 972€ 4 464 778€ 4 078 580€ 2 095 171€ 1 721 077€ 1 533 463€ 1 242 729€ 20 515€ 25€