Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 062€ 4 202€ 729€ 723€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
600€
07
518
Ostatné služby
991 339€ 968 600€ 436 736€ 467 406€ 10 859€ 1 728€ 1 248€ 1 319€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
83€ 21€ 5€ 5€ 15€ 5€ 4€ 4€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
110€ 915€ 350€
21
546
Dary
0€ 38 233€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
2 405€ 3 097€ 923€ 84€ 61€ 78€ 66€ 112€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 282€ 4 282€ 714€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
895 000€ 10 760€ 472 766€ 5 000€ 95 950€ 255 888€ 83 606€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
89 888€ 2 000€ 64 500€ 4 000€ 3 760€ 12 900€ 13 400€ 11 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
220 980€ 193 625€ 39 150€ 254 380€ 353 520€ 259 185€ 439 835€ 437 428€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 207 749€ 1 187 502€ 1 015 873€ 731 598€ 464 165€ 529 784€ 538 159€ 488 096€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 121€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 270 000€ 745 060€ 850 000€ 155 810€ 100 000€ 102 911€ 100 000€ 88 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
200 000€ 205 000€ 22 000€ 32 000€ 15 000€ 13 027€ 28 000€ 1 121€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
571 888€ 539 831€ 60 110€ 581 624€ 350 855€ 267 942€ 446 285€ 475 662€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 041 888€ 1 489 891€ 932 110€ 769 434€ 465 855€ 383 880€ 574 285€ 564 904€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-165 861€ 302 389€ -83 763€ 37 836€ 1 690€ -145 904€ 36 126€ 76 808€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-165 861€ 302 389€ -83 763€ 37 836€ 1 690€ -145 904€ 36 126€ 76 808€