Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Centra pre filantropiu

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
105€ 50€ 0€ 61€
07
518
Ostatné služby
72 053€ 50 510€ 36 126€ 18 086€ 37 285€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 32€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€ 2€
21
546
Dary
52 610€ 40 023€ 0€ 11 686€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
275€ 161€ 209€ 182€ 183€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
29 678€ 24 800€ 18 922€ 11 407€ 17 288€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
11 750€ 18 400€ 16 760€ 20 690€ 26 090€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
329 074€ 370 066€ 54 546€ 69 356€ 30 005€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
495 546€ 504 011€ 126 563€ 119 721€ 122 629€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
6 150€ 3 150€ 19 467€ 4 758€ 4 101€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 6€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
7 711€ 5 583€ 36 794€ 20 598€ 53 320€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 10 000€ 25 000€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
31 443€ 20 573€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
119€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
59 544€ 71 740€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
5 000€ 4€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
385 579€ 402 961€ 70 301€ 84 364€ 40 203€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
495 546€ 504 011€ 126 563€ 119 721€ 122 630€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€