Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 515€ 5 290€ 1 624€ 5 633€ 1 523€ 6 202€ 3 902€ 1 270€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
105€ 31€ 20€ 564€ 714€ 1 109€ 28€ 347€
06
513
Náklady na reprezentáciu
236€ 0€ 169€ 241€ 2 147€ 562€ 141€ 10€
07
518
Ostatné služby
6 064€ 6 290€ 6 613€ 37 015€ 42 117€ 12 643€ 9 501€ 8 014€
08
521
Mzdové náklady
44 061€ 41 433€ 37 345€ 38 996€ 36 097€ 24 553€ 16 418€ 18 420€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
15 511€ 14 583€ 13 145€ 13 738€ 12 738€ 8 659€ 5 821€ 6 483€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 371€ 1 490€ 2 317€ 1 931€ 1 977€ 4 007€ 1 045€ 1 403€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1€ 40€ 147€ 213€ 197€ 71€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
38€ 81€ 29€ 22€ 9€ 5€ 55€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
975€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€ 12€
21
546
Dary
4 892€ 217 759€ 4 000€ 24 500€ 289 673€ 374 130€
22
547
Osobitné náklady
227 216€ 313 485€ 480 438€ 563 694€ 477 800€ 759 572€ 896 372€ 4 749€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
656€ 50€ 181€ 53€ 19€ 122€ 54€ 22€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 3€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
399 108€ 375€ 51 942€ 762 786€ 936 585€ 754 380€ 687 908€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
266 875€ 382 453€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
968 610€ 984 291€ 598 022€ 1 449 394€ 1 801 618€ 1 946 020€ 1 621 197€ 40 773€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 2 259€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 16€ 243€ 1 040€ 1 404€ 4 054€ 1 355€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 239 100€ 322 100€ 366 000€ 380 039€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
232€ 0€ 1€ 3€ 1€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
310 000€ 60 000€ 819 941€ 0€ 41 266€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
100€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
434 218€ 947 155€ 51 942€ 1 422 094€ 1 508 073€ 1 553 134€ 1 611 867€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
744 450€ 1 007 256€ 871 900€ 1 661 439€ 1 831 213€ 1 922 798€ 1 995 961€ 42 621€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-224 161€ 22 964€ 273 878€ 212 045€ 29 594€ -23 222€ 374 764€ 1 847€
76
591
Daň z príjmov
0€ 3€ 46€ 197€ 239€ 769€ 257€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-224 161€ 22 964€ 273 875€ 212 000€ 29 397€ -23 461€ 373 995€ 1 590€