Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
176 985 609€ 139 635 115€ 161 562 430€ 185 514 509€ 198 335 807€ 176 679 070€ 6 528 850€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 079 357€ 2 999 322€ 3 211 051€ 3 480 718€ 1 714 548€ 2 049 916€ 2 425 558€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
371 714€ 375 831€ 318 933€ 447 378€ 64 285€ 200 935€ 476 148€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
350 469€ 375 831€ 318 733€ 447 378€ 64 285€ 200 935€ 476 148€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
21 245€ 200€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 707 643€ 2 623 490€ 2 892 118€ 3 033 340€ 1 650 263€ 1 848 981€ 1 949 410€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
179 738€ 179 738€ 247 113€ 247 113€ 247 113€ 268 561€ 268 561€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 985€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 466 836€ 1 543 254€ 1 753 542€ 1 833 677€ 1 252 650€ 1 371 081€ 1 449 813€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
956 506€ 784 959€ 844 866€ 950 565€ 126 375€ 160 853€ 150 526€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
102 578€ 62 970€ 44 612€ 22 140€ 46 500€ 78 524€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
50 584€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 703 357€ 3 252 337€ 4 817 734€ 4 185 019€ 3 423 847€ 2 549 725€ 4 032 381€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 000€ 5 294€ 3 168€ 2 284€ 2 237€ 2 263€ 2 608€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 000€ 5 294€ 3 168€ 2 284€ 2 237€ 2 263€ 2 608€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 020€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 020€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€ 8 042€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
582 835€ 123 380€ 522 797€ 147 356€ 257 136€ 303 069€ 292 593€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
207€ 3 924€ 12 062€ 63€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
582 618€ 119 456€ 510 734€ 147 354€ 257 073€ 303 069€ 292 593€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
10€ 1€ 3€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 105 502€ 3 115 621€ 4 283 727€ 4 027 336€ 3 156 431€ 2 236 351€ 3 729 138€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 105 502€ 3 115 621€ 4 283 727€ 4 027 336€ 3 156 431€ 2 236 351€ 3 729 138€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
170 202 894€ 133 383 456€ 153 533 645€ 177 848 772€ 193 197 412€ 172 079 429€ 70 910€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
170 202 894€ 133 383 456€ 153 533 645€ 177 848 772€ 193 197 412€ 172 079 429€ 70 910€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
176 985 609€ 139 635 115€ 161 562 430€ 185 514 509€ 198 335 807€ 176 679 070€ 6 528 850€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-239 557€ 2 434 824€ 3 918 195€ 3 525 411€ 2 664 442€ 2 021 292€ 3 538 323€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-239 557€ 2 434 824€ 3 918 195€ 3 525 411€ 2 664 442€ 2 021 292€ 3 538 323€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-42 650€ 3 918 195€ 3 530 678€ 2 664 442€ 2 021 292€ 3 538 323€ 229€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-196 906€ -1 483 371€ 387 516€ 860 969€ 643 150€ -1 517 031€ 3 538 094€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 097 135€ 3 869 831€ 4 171 748€ 4 231 653€ 2 566 871€ 2 655 075€ 2 990 527€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
245 700€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
245 700€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 720 217€ 3 328 761€ 3 780 030€ 3 832 213€ 2 066 043€ 2 352 985€ 2 718 151€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
582 618€ 119 456€ 510 734€ 287 984€ 287 984€ 303 069€ 292 593€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 137 599€ 3 209 305€ 3 269 296€ 3 544 230€ 1 778 060€ 2 049 916€ 2 425 558€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 607 946€ 34 379€ 40 342€ 42 224€ 191 115€ 14 718€ 16 629€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 262€ 9 270€ 10 244€ 6 329€ 5 528€ 4 179€ 5 943€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 591 684€ 25 109€ 30 098€ 35 894€ 185 587€ 10 539€ 10 686€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
523 272€ 506 691€ 351 376€ 357 216€ 309 713€ 287 372€ 255 747€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
22 721€ 97 204€ 15 010€ 23 581€ 15 431€ 12 126€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
271 494€ 213 506€ 173 992€ 169 086€ 148 419€ 144 203€ 134 495€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
3 568€ 5 746€ 5 698€ 4 653€ 3 737€ 3 582€ 4 936€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
168 964€ 148 570€ 124 110€ 127 873€ 114 310€ 101 945€ 93 869€
166
15.
Daň z príjmov (341)
167
16.
Ostatné priame dane (342)
56 526€ 41 665€ 32 566€ 31 869€ 27 646€ 25 514€ 22 447€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
154€ 171€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
170 128 030€ 133 330 460€ 153 472 487€ 177 757 445€ 193 104 493€ 172 002 704€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
115€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
170 128 030€ 133 330 460€ 153 472 372€ 177 757 445€ 193 104 493€ 172 002 704€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)