Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
333 195€ 189 266€ 216 335€ 230 477€ 327 609€ 156 902€ 178 519€
02
501
Spotreba materiálu
254 336€ 103 866€ 136 903€ 149 851€ 79 019€ 63 956€ 74 474€
03
502
Spotreba energie
78 860€ 85 400€ 79 432€ 80 627€ 248 590€ 92 946€ 104 045€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 199 644€ 1 348 060€ 1 581 420€ 1 193 015€ 1 004 795€ 1 201 840€ 1 015 955€
07
511
Opravy a udržiavanie
44 342€ 105 010€ 110 326€ 101 102€ 76 404€ 204 210€ 207 386€
08
512
Cestovné
20 688€ 193 923€ 164 264€ 119 768€ 113 936€ 129 958€ 121 158€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 593€ 10 450€ 60 170€ 4 878€ 7 613€ 6 523€ 4 926€
10
518
Ostatné služby
1 129 022€ 1 038 677€ 1 246 660€ 967 268€ 806 841€ 861 148€ 682 485€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 736 406€ 5 031 723€ 4 284 692€ 3 877 574€ 3 337 980€ 2 881 248€ 3 096 513€
12
521
Mzdové náklady
4 012 053€ 3 541 899€ 3 019 446€ 2 701 757€ 2 315 282€ 2 043 421€ 2 085 880€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 365 382€ 1 208 289€ 1 049 043€ 959 510€ 808 990€ 742 510€ 766 779€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
55 159€ 49 123€ 44 184€ 40 600€ 39 950€ 30 420€ 32 126€
15
527
Zákonné sociálne náklady
303 812€ 232 412€ 172 019€ 175 707€ 173 758€ 64 897€ 211 728€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 236€ 27 648€ 24 677€ 26 222€ 27 183€ 13 097€ 29 478€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
10 010€ 8 839€ 8 683€ 8 692€ 8 487€ 8 386€ 8 386€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 226€ 18 809€ 15 994€ 17 530€ 18 697€ 4 711€ 21 092€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
168 812€ 301 292€ 7 998€ 18 746€ 84 737€ 120€ 1 073€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202 323€ 63 512€
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 81€ 11€ 6€ 45€ 120€ 1 073€
26
546
Odpis pohľadávky
150 499€ 47 699€ 7 986€ 18 740€ 21 180€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 313€ 51 189€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
953 867€ 622 684€ 623 740€ 542 238€ 357 610€ 504 570€ 603 082€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
373 214€ 402 398€ 397 829€ 340 116€ 326 700€ 504 570€ 603 082€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
580 653€ 220 286€ 225 910€ 202 122€ 30 911€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
465 200€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
115 453€ 220 286€ 225 910€ 202 122€ 30 911€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15 129€ 25 260€ 24 891€ 25 334€ 21 170€ 22 893€ 17 659€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
138€
43
563
Kurzové straty
118€ 326€ 375€ 383€ 410€ 908€ 510€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
15 011€ 24 796€ 24 516€ 24 951€ 20 760€ 21 985€ 17 150€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
37 894 436€ 52 868 548€ 49 143 505€ 43 947 050€ 25 106 777€ 22 690 452€ 180 091 330€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
14 913 625€ 12 938 701€ 11 884 711€ 11 315 751€ 12 980 093€ 7 196 528€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
37 431 274€ 37 954 923€ 35 982 054€ 32 000 847€ 13 806 112€ 9 699 883€ 172 921 340€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
463 162€ 222 750€ 61 492€ -15 086€ 10 476€ -26 539€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
46 312 726€ 60 414 482€ 55 907 257€ 49 860 656€ 30 267 861€ 27 471 123€ 185 033 609€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
37 335 529€ 37 129 378€ 36 257 536€ 31 819 537€ 13 538 278€ 9 563 136€ 172 774 434€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
37 335 529€ 37 129 378€ 36 257 536€ 31 819 537€ 13 538 278€ 9 563 136€ 172 774 434€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
603 245€ 468 857€ 115 916€ 315 267€ 427 026€ 122 913€ 109 375€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
221 001€
85
642
Tržby z predaja materiálu
88€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
594 366€ 247 108€ 114 831€ 314 518€ 426 277€ 122 165€ 108 658€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 791€ 749€ 1 085€ 749€ 749€ 749€ 717€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
439 786€ 225 910€ 202 122€ 30 911€ 338€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
439 786€ 225 910€ 202 122€ 30 911€ 338€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
219 500€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
338€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
220 286€ 225 910€ 202 122€ 30 911€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 416€ 7 483€ 3 757€ 7 767€ 4 558€ 24 311€ 10 655€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
1€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 416€ 7 483€ 3 757€ 7 767€ 4 558€ 24 310€ 10 655€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3€
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
3€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 735 841€ 21 099 483€ 19 715 441€ 18 548 144€ 16 941 150€ 16 243 732€ 15 676 901€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 346 132€ 20 296 767€ 19 304 891€ 18 191 550€ 16 597 551€ 15 721 802€ 15 052 232€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
373 214€ 402 398€ 397 829€ 340 116€ 326 700€ 504 570€ 603 082€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
16 495€ 9 721€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 040€ 3 000€ 16 478€ 16 899€ 17 360€ 21 587€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
391 278€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
46 115 820€ 58 931 111€ 56 294 773€ 50 721 626€ 30 911 011€ 25 954 092€ 188 571 703€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-196 906€ -1 483 371€ 387 516€ 860 969€ 643 150€ -1 517 031€ 3 538 094€
136
591
Splatná daň z príjmov
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-196 906€ -1 483 371€ 387 516€ 860 969€ 643 150€ -1 517 031€ 3 538 094€