Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
238 191€ 381 005€ 391 742€ 338 917€ 322 954€ 334 617€ 473 495€
02
501
Spotreba materiálu
141 837€ 275 500€ 294 329€ 246 620€ 207 250€ 230 330€ 362 839€
03
502
Spotreba energie
96 354€ 105 505€ 97 413€ 92 297€ 115 704€ 104 287€ 110 656€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
769 183€ 1 132 329€ 946 453€ 1 198 314€ 1 065 587€ 699 250€ 842 280€
07
511
Opravy a udržiavanie
396 460€ 644 377€ 486 251€ 773 654€ 650 477€ 266 567€ 341 659€
08
512
Cestovné
32 851€ 155 081€ 150 218€ 148 439€ 154 354€ 149 084€ 169 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 180€ 3 603€ 3 678€ 3 577€ 6 127€ 3 586€ 1 312€
10
518
Ostatné služby
337 692€ 329 268€ 306 306€ 272 644€ 254 629€ 280 014€ 330 077€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
6 975 989€ 7 082 385€ 6 121 655€ 5 776 353€ 5 197 448€ 4 802 377€ 4 685 999€
12
521
Mzdové náklady
4 799 336€ 4 907 161€ 4 214 730€ 3 984 442€ 3 607 800€ 3 310 182€ 3 204 388€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 667 638€ 1 712 254€ 1 474 869€ 1 390 541€ 1 248 319€ 1 155 667€ 1 125 572€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
197 133€ 205 695€ 181 542€ 168 992€ 146 436€ 131 275€ 87 762€
15
527
Zákonné sociálne náklady
301 456€ 257 275€ 250 514€ 232 378€ 194 893€ 205 253€ 268 277€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 425€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
29 922€ 23 787€ 24 991€ 23 674€ 21 918€ 19 384€ 22 859€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
21 847€ 14 851€ 14 854€ 2 473€ 12 819€ 12 822€ 12 822€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 075€ 8 935€ 10 138€ 21 201€ 9 098€ 6 562€ 10 037€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 509€ 685€ 2 534€ 7 975€ 1 220€ 39 504€ 21 451€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 383€ 0€ 480€ 8€ 55€
26
546
Odpis pohľadávky
32 758€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 126€ 685€ 2 534€ 7 975€ 740€ 6 737€ 21 396€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
421 359€ 509 891€ 962 823€ 1 172 387€ 1 183 673€ 946 825€ 763 908€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
402 699€ 507 891€ 953 936€ 1 167 895€ 1 145 163€ 908 753€ 615 908€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
18 659€ 2 000€ 8 887€ 4 493€ 38 510€ 38 072€ 148 001€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 2 000€ 8 887€ 4 493€ 38 510€ 35 859€ 111 500€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 659€ 2 213€ 36 501€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 847€ 31 713€ 29 032€ 28 237€ 25 587€ 30 830€ 30 910€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
15€ 12€ 13€ 151€ 61€ 153€ 145€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
30 832€ 31 701€ 29 019€ 28 086€ 25 526€ 30 677€ 30 765€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
78 522€ 579 206€ 641 140€ 1 997 399€ 1 941 495€ 1 974 764€ 1 791 390€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 408€ 30 785€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
68 121€ 428 420€ 580 107€ 1 987 554€ 1 920 668€ 1 936 421€ 1 737 964€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 993€ 150 787€ 30 248€ 9 844€ 20 827€ 38 344€ 53 426€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 546 522€ 9 740 999€ 9 120 371€ 10 543 256€ 9 759 882€ 8 847 551€ 8 632 293€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
389 899€ 563 087€ 464 817€ 454 597€ 529 976€ 496 419€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
389 899€ 563 087€ 464 817€ 454 597€ 529 976€ 496 419€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
3€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 103 001€ 1 626 798€ 1 471 025€ 1 526 703€ 1 489 311€ 1 455 046€ 1 251 889€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 712€
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 888€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
58 214€ 56 787€ 36 496€ 44 432€ 27 757€ 33 963€ 13 123€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 044 787€ 1 570 011€ 1 434 529€ 1 473 383€ 1 455 842€ 1 421 082€ 1 238 766€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 708€ 8 063€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 310 841€ 527 647€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 708€ 7 793€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 310 841€ 527 647€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 708€ 7 793€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 275 877€ 526 608€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34 964€ 1 040€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
270€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
270€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 31€ 0€ 11€ 6€ 15 207€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
0€ 31€ 0€ 11€ 6€ 1€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
15 206€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 891 035€ 7 636 120€ 7 062 686€ 8 505 868€ 7 767 426€ 6 785 896€ 6 677 421€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 488 420€ 7 126 323€ 6 108 835€ 7 331 882€ 6 622 349€ 5 877 228€ 6 061 598€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
391 435€ 403 377€ 403 532€ 392 379€ 337 547€ 355 066€ 330 186€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 180€ 104 429€ 550 319€ 781 606€ 807 531€ 553 602€ 285 637€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
1 992€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
9 004 744€ 9 660 880€ 9 098 930€ 10 508 109€ 9 714 926€ 9 081 764€ 8 968 584€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
458 223€ -80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€
136
591
Splatná daň z príjmov
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
458 223€ -80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€