Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 11 370,83 € Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava: Vďaka finančnej podpore sa podarilo zrealizovať viacero aktivít zameraných na praktickú ochranu dravcov a sov na Slovensku. Pomohlo sa rôznym druhom dravcov a sov, ktoré sú na Slovensku na pokraji vyhynutia, alebo sú ich populácie stále zraniteľné. Finančné prostriedky boli použité na podporu členských projektov, tvorbu časopisu Dravce a sovy, realizáciu aktivít na zlepšovanie hniezdnych podmienok pre sokola myšiara.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Daphne, Bratislava: Cieľom projektu bolo aktívne podporiť inovatívne bádateľské vzdelávanie na slovenských školách v medzinárodnom programe GLOBE, do ktorého je aktuálne zapojených 127 krajín vo svete. V rámci projektu sa podarilo zapojiť do vedeckého bádania 20 nových škôl, vytvárajúc tak spolu sieť 60 GLOBE škôl z celého Slovenska. Žiaci a žiačky získavali informácie o kvalite životného prostredia, ktoré zadávali do databázy GLOBE pod záštitou NASA. Aktuálne zapojené školy zaslali do NASA 3576 údajov zo svojich meraní v okolí školy. Finančné prostriedky boli použité na tlač a spracovanie publikácie, pomôcky a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Bratislava: V spolupráci s APPA vyhlásila Nadácia ZSE piaty ročník programu s cieľom zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. O podporu z programu Energia pre teba sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie, športové, kultúrne alebo verejnú zbierku v regióne západného Slovenska. Finančná podpora 10 000 € bola prerozdelená na organizačné a technické zabezpečenie 10 charitatívnych podujatí, z ktorých výťažok 23 834 € bol použitý na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú zároveň členmi Klubu APPA. V rámci spolupráce vznikla aj jedinečná
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Bratislava: V roku 2022 prišla APPA s jedinečným projektom prvej charitatívnej mobilnej aplikácia APPka na Slovensku. Vďaka aplikácii môže každý bez akýchkoľvek obmedzení pomôcť tým, ktorí to potrebujú a to len obyčajnou chôdzou alebo ľubovoľnou športovou aktivitou. Prvá slovenská charitatívna mobilná aplikácia, ktorá vznikla aj vďaka podpore Nadácie ZSE, premení energiu vynaloženú pri pohybových aktivitách na finančnú pomoc. Mobilná aplikácia je zdarma k stiahnutiu na smart telefóny v systéme Android aj Apple, aj s prepojením na smart hodinky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 100 € Komunitné centrum Nitra: Zámerom projektu Cawca uvádza bolo vytvoriť na sídlisku Klokočina v Nitre tradíciu piatkových klubových hudobných večerov. Rôznorodá dramaturgia večerov a pravidelný program vytvoril podmienky pre sprostredkovanie kultúrneho umeleckého zážitku. Postupne realizované koncerty vytvorili priestor pre prirodzené budovanie vzájomných vzťahov medzi rôznymi sociálnymi skupinami. Postupne sa vytvorili stabilné skupiny ľudí, ktoré navštevovali koncerty vážnej hudby, folku, či bluegrassu. V období september až december 2022 navštívilo klub Cawca viac ako 580 obyvateľov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a ubytovanie umelcov, propagáciu a honorár zvukára.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Voices, n.o., Trenčín: Formát Na vlastných nohách počas jesene 2022 pozval do Trenčína rôznorodých hostí neformálne porozprávať o tom, ako realizujú svoje nápady, ako robia to, čo ich baví a na čom im záleží, od koho sa učili, čo im pomáha udržať si duševné zdravie. Cieľom bolo motivovať členov lokálnych komunít k samostatnosti, podporiť ich podnikateľské zručnosti, samostatnosť, ľudskosť a zodpovednosť; umožniť vznik nových priateľstiev a spoluprác, zlepšiť komunikáciu medzi aktérmi v meste a zvýšiť tak ekonomický potenciál mesta. V neposlednom rade formát zvyšuej sociálny status profesií v rôznych spoločenských a prírodovedných disciplínach. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatí, reklamné a marketingové služby, prípravu a moderovanie podujatí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Nadační fond Energetika - Pomoc v nouzi: Nadácia ZSE poskytla finančnú podporu pre Nadační fond Energetika - pomoc v nouzi na zmiernenie následkov tornáda, ktoré zasiahlo južnú Moravu dňa 24.6.2021. Finančná podpora bola určená pre zamestnancov E.ON CZ a bola prerozdelená na základe transparentných kritérií a aktuálnej potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € Mareena, občianske združenie, Bratislava: V mesiacoch november a december 2022 združenie poskytovalo v Humanitárnom centre pre utečencov z Ukrajiny v Gabčíkove komplexnú podporu vo výchovno-vzdelávacom procese deťom ubytovaným v centre. Pomocou asistentiek učiteľa zabezpečovala podporu žiakom a žiačkam, ktoré navštevujú slovenské základné školy v okolí. Zároveň v centre organizovala pravidelné jazykové kurzy pre školopovinné deti. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť kontinuitu práce asistentiek učiteľa ako aj lektora a lektorky kurzov slovenského jazyka. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkov a autobusovú dopravu žiakov z centra do školy v Šamoríne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Komunitné centrum Nitra: Podujatie MADE IN PIEŠŤANY: FESTIVAL & GALA sa uskutočnilo v dňoch 9. a 10. septembra 2022 v priestoroch Elektrárne Piešťany. Zámerom bolo spropagovať lokálnych výrobcov, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí svojimi aktivitami formujú život v meste Piešťany. Súčasťou príprav na podujatie bolo aj inštalovanie prepojovacej konštrukcie na dve jestvujúce oceľové pergoly, ktoré sa využívajú najmä ako záhradné učebne. V praxi tento doplnok pomohol rozšíriť využiteľnú tienenú plochu pergol na 60m2. Na konštrukciu je možné umiestniť aj exteriérové svetelné reťaze, ktoré v prípade večerných podujatí doplnia jestvujúce osvetlenie záhrady. Finančné prostriedky boli použité na catering, floristickú výzdobu a oceľovú spojovaciu konštrukciu.
e) podpora vzdelávania 44 760,74 € Komunitné centrum Nitra: Elektrárňa Piešťany, zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka v majetku Nadácie ZSE, slúži ako vzdelávacie a komunitné centrum širokej verejnosti. Primárnou funkciou budovy je vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou a technikou pre širokú verejnosť. Prevádzkovateľom je OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré dlhodobo rozvíja vlastné vzdelávacie a komunitné aktivity v Elektrárni Piešťany. Vzdelávanie pre školy tvorili interaktívne výstavy a interaktívne workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Finančné prostriedky boli použité na náklady na prevádzku, organizačné zabezpečenie a rozvoj vzdelávacích aktivít.
e) podpora vzdelávania 41 620 € Indícia - grant 2022: V roku 2022 pokračovala Nadácia ZSE v partnerskej spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia. V rámci spolupráce pokračovala realizácia vzdelávacích aktivít v rámci Klubu škôl Indície a Nadácie ZSE, ktorý je primárne určený pre pedagógov podporených v niektorom z ročníkov grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE. V spolupráci s neziskovou organizáciou sa 24.5.2022 uskutočnil prvý ročník inšpiratívnej konferencie pre učiteľov Reštart učenia. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu realizovaných aktivít, organizáciu seminárov, režijné náklady a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Zmudri, Bratislava: Projekt Zmudri do škôl 3.0 sa venoval intenzívnej práci s učiteľmi a žiakmi po celom Slovensku v témach aktívneho občianstva, finančnej gramotnosti, či digitálnej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v online prostredí. V programe bolo zapojených viac ako 120 učiteľov, ktorí počas školského polroka vyučovali s našimi materiálmi vo vybranom module, pri práci so žiakmi využívali bádateľskú metódu 5E a obdržali Príručku prežitia na divokom webe pre žiakov. Zároveň sa projekt venoval aj novovzniknutej mediálnej platforme Zmudri G – generácia, ktorá sa zaujíma, a to tak, že mladým ľuďom poskytol žiadané témy, ktoré u nich rezonujú, spracované ľahko, zrozumiteľne a zároveň vtipne. Finančné prostriedky boli použité na materiálovo-technické vybavenie, personálne náklady a údržbu webovej stránky.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Inklucentrum, Bratislava: Projekt Nenásilná komunikácia reagoval na premenu zastaralého a trestajúceho systému riešenia šikanovania, ktorý vo vzdelávaní v SR i v ČR bol roky prítomný cez pojmy obeť a agresor, trestný čin, identifikovanie páchateľa. Organizácia Inklucentrum je v danej problematike a realizovaní takýchto aktivít už dlhodobo líder na trhu. Do praxe preto uviedli koncept Nenásilnej komunikácie ostavený na humanistickej a inkluzívnej psychológie. V rámci projektu pripravili akreditovaný výcvik nenásilnej komunikácie, spracovali buletin o šikanovaní pre školy a pripravili video o tom, ako na tému šikanovania ísť ináč. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady, vydanie publikácie, grafické služby a tvorbu videí.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Iness, Bratislava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom prípravy ad hoc analýz legislatívnych návrhov, reformných odporúčaní, mediálnej a politickej komunikácie vnášať do celospoločenskej diskusie racionálny ekonomický hlas. INESS bol aj v roku 2022 najvplyvnejším ekonomickým think tankom na Slovensku a svojimi výstupmi vplýval na debatu o verejných financiách, podnikateľskom prostredí, reguláciách, vzdelávacom procese či zdravotníckej politike. Svoje aktivity v prospech racionálnej a evidence based hospodárskej politiky INESS realizoval nielen cez médiá, ale aj priamymi konzultáciami s politikmi či exekutívnymi predstaviteľmi verejnej správy, expertmi, a záujmovými skupinami. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice: V rámci projektu sa podarilo pripraviť výstavu o patrónke školy sv. Edite Steinovej, ktorá bola prístupná počas apríla 2022 v starej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach. S pomocou študentov vznikla celá koncepcia výstavy a panely, ktoré rozprávajú životný príbeh židovského dievčaťa, ktoré sa stalo ateistkou, filozofkou, kresťankou, rehoľnicou a nakoniec aj obeťou holokaustu a svätou. Súčasťou výstavy boli aj umelecké diela študenta Samuela Rinika. Finančné prostriedky boli použité na režijné náklady, dataprojektor, kancelárske potreby a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 600 € Základná škola Podhorany: Projekt "Matematika trocha inak" mal pre učiteľov školy veľký prínos. Začali sa pozerať na učenie matematiky inak - očami detí. Aj keď spočiatku sa im Hejného metóda vyučovania zdala náročná, po absolvovaní kurzu zistili, že mnoho prvkov sa dá do klasického vyučovania matematiky zakomponovať a deti to veľmi baví. Finančné prostriedky boli použité na kurz Hejného metódy, učebnice, pracovné pomôcky, učebné a didaktické materiály pre pedagógov.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL, Pezinok: V rámci projektu Učebňa v prírode sa podarilo učebňu vybaviť solárnym systémom. Bola zakúpená a inštalovaná kompostovacia separačná toaleta, ktorá slúži ako ako výborná vyučovacia pomôcka pri témach ako odpadové hospodárstvo, spotreba vody, pôda a jej zloženie, regeneratívne systémy a pod. Vďaka odbornému školeniu sa podarilo navrhnúť školskú permakultúrnu produkčnú záhradu, o ktorú sa starajú deti a prostredníctvom ekologickej starostlivosti o pôdu a zber úrody sa učia základom finančnej gramotnosti. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie, vzdelávacie materiály a technické vybavenie učebne.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Lozorno: Pri vyučovaní chémie, ktorá je experimentálnou vedou, žiaci profitujú z toho, ak majú možnosť vidieť javy a procesy na vlastné oči, keď sa do procesu učenia zapoja viaceré zmysly a získavajú aj nové motorické zručnosti robením experimentov. Projekt Mágia Harrygo Pottera bol určený pre žiakov 7. ročníka a spočíval v tom, že sa prepojili slovenčina a angličtina s chémiou tak, že žiaci čítali v oboch jazykoch vytipované úseky z prvých troch dielov série J.K.Rowlingovej o Harrym Potterovi, kde sa nachádzajú opisy javov zo sveta čarodejníkov a tie následne skúmali na chémii. Finančné prostriedky boli použité na nákup chemikálií a vybavenia chemického laboratória.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo: Cieľom projektu bolo obnoviť vybavenie do školskej TV Konkola. Žiaci boli zapojení do celého procesu realizácie. Na hodinách občianskej náuky sa oboznámili s pojmami súvisiacimi s podávaním projektov, na hodine informatiky hľadali na internete najlepšie cenové ponuky materiálno-technického vybavenia školskej televízie. Členovia záujmového krúžku TV Konkolka sa následne zúčastňovali podujatí organizovaných školou, aby zdokumentovali ich priebeh. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové: Vďaka projektu V čarovnej Krajine slov sa niekoľko pedagógov Spojenej školy Vrbové vyškolilo v metóde Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Vyškolení pedagógovia začali následne danú metódu využívať vo svojej práci so žiakmi. Pre overenie účinnosti metódy bol v škole spustený pilotný krúžok V Krajine slove s Vílou Hláskulienkou, ktorý pravidelne navštevovalo sedem žiakov prípravného a prvého ročníka. Projekt pomohol zlepšiť čitateľskú gramotnosť u žiakov s mentálnym postihnutím a poskytol cenné informácie, potrebné pre inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Finančné prostriedky boli použité na logopedické a metodické pomôcky, kancelársky materiál a cestovné.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola, Levice: Projekt Učíme sa s robotmi sa uskutočnil v mesiacoch január - jún 2022 na hodinách informatiky a prostredníctvom zábavných úloh aj na ďalších vyučovacích predmetoch. Pre prácu s ozobotmi vytvorili súbor rôznorodých pracovných listov a aktivít. Mladší žiaci spoznávali ozobota prostredníctvom kreatívneho kreslenia, rozvíjali si pravo-ľavú orientáciu a hravou formou si opakovali a utvrdzovali učivo z jednotlivých predmetov. Starší žiaci si rozvíjali digitálnu gramotnosť a informatické myslenie prostredníctvom blokového programovania a práce s mobilnými telefónmi a tabletmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup ozobotov a príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 2 300 € Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica: V rámci projektu MLADÍ INVESTIGATÍVNI BANSKOŠTIAVNICKÍ ENVIRONMENTALISTI boli žiaci svojimi aktivitami pozitívnym environmentálnym príkladom v tom pravom slova zmysle pre intaktnú spoločnosť v danom regióne. Monitorovaním nelegálnych skládok odpadu, zberom a triedením odpadkov priamo v teréne svojim dielom prispeli aspoň k čiastočnej environmentálnej očiste Banskej Štiavnice, jej okolia a prírody. Osveta, ktorú v rámci aktivít žiaci realizovali, mala veľký environmentálny etický a výchovný a prínos. Finančné prostriedky boli použité na fotoaparát, notebook, kancelárske potreby a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola Andreja Sládkoviča, Sliač: Hlavným cieľom projektu Deti kapitána Verna bolo rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej, IKT gramotnosti a zručností žiakov prostredníctvom kníh J. Verna. Po prečítaní jeho diel, ich doplnili o QR kódy, ktoré obsahujú videá a obrázky z jednotlivých častí sveta. Na vyučovacích predmetoch hlavne v 5.ročníku prežívali radosti a starosti hlavných hrdinov objavovaním stredu Zeme, spoznávali rôzne oblasti Zeme a vďaka moderných technológiám oživili jeho diela. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh, výtvarný a výučbový materiál, okuliare na virtuálnu realitu a výučbový softvér.
e) podpora vzdelávania 2 800 € Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica: Hlavným cieľom projektu Najväčšia chemická show bola popularizácia chémie medzi žiakmi základných a stredných škôl. Uvedený cieľ sa nám podarilo naplniť realizáciou chemických show, ktoré sme dokopy uskutočnili trikrát ako pre žiakov ZŠ, tak aj pre žiakov SŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a chemikálií.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Základná škola, Skároš: Projekt Náučný chodník Slanským pohorím je systém 8 náučných prvkov, ktoré na seba navzájom nadväzujú a oboznamujú deti s lesným spoločenstvom Slanských vrchov zábavnou formou. Cieľom projektu bolo zhotovenie náučných prvkov, ktoré by podporili lokálne a zemepisné výnimočnosti regiónu a oboznámiť žiakov o týchto zaujímavostiach zábavnou formou. Cieľom týchto prvkov je aj to, aby sa prešlo k zážitkovej forme vyučovania v prírodnom prostredí, ktoré škola ponúka. Finančné prostriedky boli použité na náučné tabule, drevené makety zvierat, dendrofón, spojovací materiál a ochranu dreva.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ s MŠ Antona Matulu, Sebechleby: Cieľom projektu „Lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť“ bolo zintenzívniť na vyučovacích hodinách praktické cvičenia hlavne z prírodovedných predmetov. Najviac sa darilo žiakov zapájať do rôznych praktických cvičení na hodinách chémie. Jednotlivé pokusy, ktoré žiaci videli v náučných videách si vyskúšali priamo na vyučovaní. Porovnávali, či sa im pokus vydaril, prípadne, kde urobili chybu, ktorú sa snažili opätovne odstrániť. Rozoberali postupy a opakovanými činnosťami sa zdokonaľovali v manipulovaní s chemickými pomôckami. Finančné prostriedky boli použité na chemikálie a učebné pomôcky, modely ľudského tela, notebook a software.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná zdravotnícka škola, Bratislava: Cieľom projektu PROJEKT JE ZMENA bolo zmeniť život na dvoch stredných odborných školách s rôznym odborným zameraním, ktoré sídlia v jednej budove. Spočíval v revitalizácii učebne prírodovedných predmetov na SZŠ a tvorbe študentských projektov. Vďaka študentským projekom boli hodiny biológie na oboch školách v réžii študentov. Realizoval sa projektovým a rovesníckym vyučovaním, čo podporilo aktívne zapojenie žiaka do vyučovacieho procesu, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Finančné prostriedky boli použité na granty pre študentské projekty, spotrebný materiál na študentské aktivity, kancelárske potreby, tuli vaky do oddychovej miestnosti.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Základná škola Mihálya Katonu s VJM - Katona Mihály Alapiskola, Búč: Projekt STE@M trieda sa zameriaval na podporu inovatívnych, netradičných a alternatívnych prístupov a riešení vo výchovnom-vzdelávacom procese a vo voľnočasových aktivitách. V rámci projektu vznikla na škole STE@M trieda, v ktorej sa deti a učitelia počas jednotlivých hodín stali nielen využívateľmi, ale aj kreatívnymi stvoriteľmi alebo aj vynálezcami. Každý mesiac organizovali zážitkové workshopy, kde sa mohli stretnúť seniori, deti a ľudoví majstri ľudovoumeleckej výroby. Finančné prostriedky boli použité na materiálne náklady potrebné na realizáciu projektu, propagačné materiály a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 2 300 € Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín: Cieľom projektu Albertov odkaz bolo vytvoriť sadu IOT zariadení na monitoring včelstva. V druhej fáze školu tri krát navštívil zástupca Slovenského zväzu včelárov a vytvoril pre žiakov zaujímavé workshopy. Projekt prispel k vybudovaniu nového laboratória 3D tlače, o ktoré majú žiaci veľký záujem. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň, elektronické súčiastky, fotoaparát so statívom a náklady na lektorov.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Liečebno-výchovné sanatórium, Poľný Kesov: V rámci projektu 3D Model rodinného domu so zavedením energií, spotrebičov a odpadu žiaci sanatória postupnými krokmi vytvárali jednotlivé časti modelu. Postupnou realizáciou prác získali pracovné zručnosti a postupný nácvik jemnej aj hrubej motoriky. Zároveň si vyskúšali činnosti pri písaní článkov do časopisu a jeho redakčnej úprave. Pri tvorbe projektu a prezentácie získali ďalšie digitálne a komunikačné zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, kancelárske potreby, tablet, nákup odbornej literatúry a náradia.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM, Jelka: Cieľom projektu Knihožrúti žijú medzi nami bolo podporiť a vzbudiť záujem žiakov prostredníctvom na škole dostupných kníh o čítanie. Rozšírili sa knižničný fond školskej knižnice podľa potrieb žiakov, čo sa odzrkadľovalo na návštevnosti knižnice. Novovzniknutý čitateľský kútik je funkčným a pre deti príťažlivým prostredím na čítanie kníh, ale aj na organizovanie besied. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh, vybavenie čitateľského kútika a honoráre pre účinkujúcich na besedách.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky: Cieľom projektu Hudba spod rúška bola najmä aktivizácia žiakov na hodinách hudobnej výchovy. Netradičné hudobné predmety vzbudili záujem žiakov. Na druhom stupni bol realizovaný tematický celok "Spoznávame kultúru iných národov" práve s využitím pestrých hudobných nástrojov z celého sveta. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov a skriňu na uskladnenie.
e) podpora vzdelávania 2 600 € Súkromná základná škola Felix, Žilina: Projekt Hore nohami bol ladený na prácu s komunikačnými a sociálnymi zručnosťami na 1. stupni v duchu vytvorenia rešpektujúceho a bezpečného prostredia v škole. Aktivity boli realizované na troch úrovniach: 1. Vzdelávanie učiteľov v princípoch rešpektujúcej nenásilnej komunikácie, 2. Uplatňovanie princípov vo vyučovaní a voľnočasových aktivitách, 3. Komunikácia zámerov na rodičov. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie, metodické materiály a pomôcky na rôzne typy terapií.
e) podpora vzdelávania 2 900 € Základná škola Námestovo: Zámerom projektu Edukačná záhrada bolo premeniť nevyužitý voľný priestor v areáli školy na školskú záhradu s množstvom zelene a prírodných učebných prvkov (domček pre hmyz, záhony, meteostanica, slnečné hodiny, náučný chodník), ktorá bude slúžiť na vyučovanie v prírode a to najmä na zážitkové učenie sa žiakov. Žiaci pri realizácii projektu získali nielen pracovné zručnosti, ale zároveň sa priučili aj záhradkárskym zručnostiam. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocných stromov, vyvýšené záhony, lavičky, vtáčie búdky a ďalšie vybavenie záhrady.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium DH, Svidník: Cieľom projektu Učíme sa umením bolo zahrnúť divadelné umenie do vyučovacieho procesu. Realizácia projektu mala za cieľ napomôcť študentom získať odvahu predstúpiť pred ľudí, rozvíjať svoje rečnícke schopnosti a zručnosti, ktoré vie neskôr využiť na maturitnej skúške, na vysokej škole či v práci. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov, mikrofónov, masiek a kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Škola umeleckého priemyslu, Košice: Nosnou ideou projektu Krajina mojej pamäte bolo získanie praktických skúseností študentov na báze altruistickej pomoci ľuďom, ktorých pandémia dostala do najväčšej izolácie, konkrétne seniorov zo Špecializovaného zariadenia pre seniorov ARCUS v Košiciach. Žiačky si vyskúšali aké je to pracovať so zadaním, ktoré bolo v niektorých prípadoch nešpecifické, napríklad doplnenie poškodenej fotografie z rodinného albumu a následná realizácia maľby. Finančné prostriedky boli použité na nákup kamery, maliarskych stojanov a spotrebného materiálu.
e) podpora vzdelávania 350 € ZŠ v Trenčianskom Jastrabí: Cieľom projektu Deň s pavučinkou bolo zakúpiť kompenzačné pomôcky pre žiakov so špeciálnovýchovnými potrebami integrovanými na základnej škole. Kompenzačné a edukačné pomôcky žiaci využívajú vo výchovno - vzdelávacom procese. Finančné prostriedky boli použité na odborné školenie pedagóga a komepnzačné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Jozef Zvolenský, Skýcov: Cieľom projektu bolo vytvoriť didaktický materiál k učivu zlomky pre 7.ročník ZŠ. Materiál bol spracovaný formou videonávodov, pracovných listov, videí k pracovným listom a a aktivitám na precvičovanie v Geogebre, a uverejnený na stránke www.vynimocneskoly.sk. K pracovným listom bol pridelený QR kód, pomocou ktorého je možnosť pripojiť sa priamo na videokanál s vysvetlením postupu pre jednotlivé zadania na pracovnom liste. Finančné prostriedky boli použité na honorár za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 1 600 € Zuzana Diová, Prešov: V rámci projektu vzniklo 23 vzdelávacích materiálov, primárne hovorené videá alebo animačné videá vytvorené cez aplikácie CreateStudio alebo Toonly. Vzdelávacie materiály boli cielené na 1. stupeň ZŠ ako základy pre učenie sa cudzieho jazyka. Pri realizácii projektu sa využili aj prvky metódy CLIL a prepojenie tejto metódy s klasickou metódou. Finančné prostriedky boli použité na tablet, softwareové licencie, odbornú literatúru a odmenu za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Jana Vavreková, Revúca: Zámerom podporeného projektu bolo vytvoriť sadu výučbových materiálov pre 7.ročník ZŠ v predmete biológia. Pracovné materiály boli zamerané na ľudské telo a zahŕňajú výukové videá, pracovné listy, podcasty a interaktívne cvičenia, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na notebook, zakúpenie softwareu, predplatné fotobanky a odmenu za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Lucia Máhriková, Žilina: Projekt "Zmaturuj z chémie" bol realizovaný v období od februára 2022 do júna 2022. Celkovým výstupom je 20 videí a 20 pracovných listov s obsahom určeným pre maturantov z predmetu Chémia uverejnených na stránke www.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na počítač, software, digitálny fotoaparát a technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Marek Balážovič, Banská Bystrica: Projekt pozostával z tvorby vzdelávacích materiálov prevažne videí zameraných na výučbu fyziky na úrovni vyššieho stredného vzdelania ISCED II. Obsah je určený primárne pre žiakov gymnázia. Projektové materiály sa venujú oblasti termodynamiky a štruktúre pevných látok a sú voľne dostupné na stránke www.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na grafický tablet, mikrofón, notebook a autorskú odmenu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Tibor Sýkora, Tvrdošovce: Zmyslom projektu bolo vytvoriť online materiály, cieľom ktorých je sprístupniť a ukázať geografiou v inom svetle. Výsledkom sú online materiály rôzneho formátu a charakteru, napr. videá, video tutoriály, pracovné listy voľne dostupné na stránke www.vynimocneskoly.sk. Prostredníctvom vytvorených online materiálov majú žiaci možnosť rozvíjať aj svoje digitálne zručnosti a nadobudnúť nové vedomosti, viaceré majú hravú formou, aby zaujali aj mladších žiakov. Finančné prostriedky boli použité na notebook, technické vybavenie a autorskú odmenu.
e) podpora vzdelávania 2 300 € Igor Bielich, Partizánske: Cieľom projektu bolo vytvoriť kompletnú sériu edukačných materiálov pozostávajúcich z náučných videí, pracovných listov, kvízov Genially, teórie v pdf súboroch a kontroly správnych odpovedí. Výstupom je komplexná séria materiálov pre slovenský jazyk a literatúru v siedmom ročníku ZŠ voľne prístupná na stránke www.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na notebook, webkameru, software, fotobanku a autorskú odmenu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Dominika Šedivá, Bernolákovo: Výsledkom realizácie projektu Unikni nevedomosti na hodinách slovenčiny je 10 digitálnych únikových hier a 10 pracovných listov zameraných na opakovanie učiva zo slovenského jazyka – slovné druhy. Vďaka projektu sa podarilo docieliť zvýšenú aktivitu žiakov na hodinách slovenského jazyka a podporiť tak ich vedomosti. Vytvorené materiály sú voľne prísptupné na stránke ww.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov, grafický program a autorskú odmenu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Mgr. Ľudmila Lenárd Pavluliková, Košice: Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom históriu, konkrétne učivo 8. ročníka. Výstupom porjektu je 20 náučných videí a sprievodných materiálov voľne dostupných na stránke www.vynimocneskoly.sk. Tematický celok Zrod modernej doby je pre žiakov náročný, preto môžu materiály využiť na precvičenie učiva. Finančné prostriedky boli použité na notebook, kameru, svetlá, technické doplnky a autroskú odmenu.
e) podpora vzdelávania 2 400 € Ľubica Noščáková, Bratislava: Výsledkom projektu je 20 vzdelávacích videí a pracovných listov zo slovenského jazyka, súčasťou sú aj pojmové mapy, "ťaháky" pre podporu prehlbovania pamäťových stôp a návody, ako s nimi pracovať. Výstupy sú voľne prísptupné na stránke www.vynimocneskoly.sk. Finančné prostriedky boli použité na notebook, kreatívny materiál a náklady na tlač.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Lucia Dovalová, Badín: Cieľom projektu bolo doplniť vzdelávacie materiály dostupné na stránke www.vynimocneskoly.sk z chémie pre základné školy. Nové materiály zahrňujú videoexperimenty, prezentácie, postupy k experimentom, pracovné listy, fotografie, grafiky, animácie a tvorivé otázky k opakovaniu tém. Finančné prostriedky boli použité na grafický program, fotoaparát s objektívom a osvetlenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie, Malé Zálužie: Cieľom projektu “Hasičský šport pre deti” bolo s deťmi z našej a okolitých obcí absolvovať hasičské súťaže s hasičským vybavením, ktoré zodpovedá štandardom dnešného hasičského športu. Deti získali nové kamarátstva, vybudovali si vzťah k hasičskej technike a nadobudli znalosti o požiarnej ochrane. Finančné prostriedky boli použité na rozdeľovač PH-šport s polospojkami a poistkami, sacie kôše, prúdnicu so spojkou, hadicea opasky.
e) podpora vzdelávania 700 € Cirkevná materská škola sv.Jozefa, Pezinok: Cieľom projektu bola realizácia 5 predstavení divadla Agape pre škôlkárov. Pri príprave triedy a fotení pomáhali rodičia detí. Detičkám sa vystúpenia veľmi páčili a boli do divadla aktívne zapájané. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie predstavení.
b) podpora a rozvoj športu 34,25 € Nitrafiesta, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia podujatia STREET WORKOUT JAM KLOKOČINA. Toto podujatie pritiahlo mnoho mladých ľudí zo sídliska, ale aj elitu medzi street workoutistami z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach do 70 kg, nad 70 kg a ženy. Vo všetkých disciplínach si dali súťažiaci záležať na svojich výkonoch. Športové zápolenie pritiahlo aj množstvo ľudí zo sídliska. Finančné prostriedky boli použité na prenájom materiálno - technického zabezpečenia podujatia, propagáciu a videoprezentáciu, vecné ceny, odmeny do súťaží, športové trofeje, medaily a dopravu.
e) podpora vzdelávania 800 € Spojená škola internátna, Levice: Cieľom projektu „Chcem ti niečo povedať“ bolo rozvíjať komunikačné zručností, motiváciu hovoriť, vyjadrovať svoje pocity, túžby a potreby detí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením v duchu rozprávky o psíkovi Lucy, ktorý využili pri práci s komunikačnými tabuľkami vytvorenými za pomoci aplikácie v iPade. Umožnilo to žiakom odovzdať spätnú väzbu počas komunikácie, edukácie na jednotlivých vyučovacích hodinách netradičnou formou /hravé čítanie, zážitkové vyučovanie, rozprávková matematika rozvíjanie komunikačných schopností, individuálna logopedická intervencia/. Finančné prostriedky boli použité na bezdotykové spínače a tablety s príslušenstvom.
b) podpora a rozvoj športu 600 € MHK Piešťany o.z., Piešťany: Cieľom projektu bola realizácia tréningového kempu mládežníckych družstiev MHK Piešťany. Počet účastníkov hádzanárskeho sústredenia sa podarilo navýšiť na rekordných 65 detí a 8 trénerov a koordinátorov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie účastníkov.
e) podpora vzdelávania 819 € Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok: Cieľom projektu bolo sprístupniť učivo žiakom s poruchami učenia a prostredníctvom získanej pomôcky vyvolať zvedavosť, podnietiť záujem riešiť problémovú úlohu, logické myslenie a motivovať. V rámci projektu pomôcku využili nielen na hodinách fyziky, ale aj počas Rovesníckeho učenia a taktiež na krúžku Mladý fyzik. Finančné prostriedky boli použité na demonštračnú súpravu pre pokusy z mechaniky s magnetickou tabuľou.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Cycling Academy Trenčín, o. z., Trenčín: Cieľom projektu bola príprava detí a mládeže na Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike a umiestnenie na prvých troch miestach. Projekt umožnil našim cyklistom trénovať v podmienkach vysokohorského prostredia a tým prispel k zlepšeniu celkovej športovej prípravy mládeže pred sezónou. Tréning vo vyšších nadmorských výškach pozitívne ovplyvnil úroveň vytrvalostných schopností cyklistov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu športovcov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Klub priateľov a pomocníkov Baraberi, Bratislava: Cieľom projektu Talentom naproti pokračujeme bolo umožnenie športovej a súťažnej činnosti futsalového klubu, rozvíjanie a prilákanie nových športovcov. Finančné prostriedky boli použité na štartovné na zápasy.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Materská Škola Leopoldov, Leopoldov: Cieľom projektu bolo skrášliť a vylepšiť prostredie škôlky. Zapájajú sa do neho rodičia učitelia aj deti. Deťom sa vytvorili kvetináče v ktorých pestujú zeleninu, zlepšilo sa školské ihrisko, vysádzajú sa stromčeky, natierajú a šmirgľujú sa preliezky, čistia sa pieskoviska. Finančné prostriedky boli použité na úpravu pieskoviska, pocitový chodník, detské pracovné stoly, výsadzbu a prístrešok k pracovným stolom.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Pohybová akadémia, Bratislava: Cieľom projektu bolo obohatiť programy a metódy práce s deťmi prostredníctvom plaveckých pomôcok. Učenie je oveľa efektívnejšie a vieme vymyslieť veľa novej zábavy a postupov ktoré sú vhodnejšie pre deti. Finančné prostriedky boli použité nanákup športové plaveckých pomôcok.
e) podpora vzdelávania 600 € OZ Amicus Animalis, Vištuk: Cieľom projektu bola revitalizácia Včelárskeho chodníka a jeho rozšírenie o oddychovú zónu. Včelári z obce postavili na včelárskom chodníku okrasnú drevenú bránu a lavičku pri úloch a jazierku. Finančné prostriedky boli použité na nástroje, materiál a hojdačku.
e) podpora vzdelávania 450 € Obec Matúškovo, Matúškovo: Cieľom projektu bola ochrana životného prostredia v obci s poukázaním na význam a nutnosť separácie odpadov. Zakúpené odpadové koše na separáciu odpadu boli umiestnené v časti matúškovského lesíka.V lokalite, kde budúcnosti pribudnú ďalšie mobiliáre. Finančné prostriedky boli použité na sadu košov.
e) podpora vzdelávania 600 € Rodičovské združenie pri MŠ v Ivanke pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji: Cieľom projektu bolo rozvíjať kognitívne-rozumové schopnosti detí vo veku 3 až 6 rokov. Obnoviť ponuku edukačných-didaktických pomôcok v materskej škole. Finančné prostriedky boli použité na glóbus, dážďovky-meranie, magnety Ľudské telo, magnety Vemír, magnety Rast rastlín, puzzle Kostra, mapa Sveta, mapa Slovensko, podložka BEE -BOT.
e) podpora vzdelávania 400 € ZŠ s MŠ Alekšince 395, Alekšince: Cieľom projektu bol spoločný boj proti šikane, pretože jednou z priorít našej školy je aj boj proti šikane a kyberšikane. Finančné prostriedky boli použité na informačnú korokovú tabuľu - paraván, videokamera, poštová schránka na šikanu, kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 800 € Slovenský skauting, o.z., Bošany: Cieľom projektu bolo nadobudnuté skautské zručnosti použiť prakticky v LST a aplikácia nových nápadov pri práci so skautmi. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie lekárničky a zdravotníckych potrieb, čistiace a dezinfekčné práce, hry, rekvizity a hudobné nástroje, materiál na tvorivé dielne a kancelárske potreby, príručky a literatúra, nášivky a skautské odznaky, služby spojené s kultúrnymi aktivitami, nákup didaktickej techniky a plátna.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Na trati, o. z., občianske združenie, Trnava: Cieľom projektu bola predovšetkým podpora rozvoja schopnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozvoj schopností jemnej motoriky, rozvoj úrovne percepcie, pozornosti, schopnosti sústredenia a spolupráce u detí s PAS. Upokojenie agresívneho správania, obmedzenie stereotypných vzorcov a uvoľnenie napätia vytvorením priestoru pre impulzívne motorické aktivity. Finančné prostriedky boli použité na keramická hlinu, glazúry na farbenie a arteterapia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Ljuljanka, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť ušitie nových krojov pre tanečníkov. Krajčírka ušila deťom krásne nové kroje, v ktorých sa už deti odprezentovali na Chorvátskych slávnostiach v Devínskej Novej Vsi a takisto aj na krste knihy Jandrofski jačkar (Jarovský spevník) v Jarovciach, na Hviezdoslavovom námestí pod názvom Dobrodošli. Deti sa na medzinárodných festivaloch prezentujú v krásnych nových krojoch. Deti sa zúčastňujú počas roka na rôznych vystúpeniach na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku aDD vo veľkej miere aj v Chorvátsku. Finančné prostriedky boli použité na ušitie nových krojov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 666,68 € Gymnázium, Partizánske: Cieľom projektu bola oprava náučno-relaxačného chodníka Salaš-Chata Ondrej, spoznávanie histórie a prírody nášho okolia, zušľachtenie tela i duše každého milovníka prírody, trávenie voľného času pre celé rodiny - zrealizované v rámci Cesty rozprávkovým lesom - prechádzka v prírode po vyznačenom náučnom chodníku so zástavkami na jednotlivých stanovištiach. Prác na oprave náučného chodníka sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 učitelia. Chodník po oprave využilo len v rámci akcie Cesta rozprávkovým lesom vyše 3000 osôb. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu informačných tabúľ.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Dobrovoľný Hasičský Zbor Bratislava-Jarovce, Bratislava: Cieľom projektu bolo znovuobnovenie tradície súťaže družstiev s historickou technikou, prilákanie mladších ročníkov a ich zaujatie pre hasičský šport, výchova nasledovateľov tradície udržiavania športu s historickou technikou, podpora osvety v oblasti minulých spôsobov boja s prírodnými živlami Finančné prostriedky boli použité na upomienkové predmety, prípravu a tlač materiálov, občerstvenie, stravovanie a nákup potravín.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Kyselica, Kyselica: Cieľom projektu bolo vytvoriť a usporiadať nezabudnuteľný aktívny zážitok pre deti - IV. olympijský deň detí, rozvíjať a upevniť spoluprácu medzi občanmi deťmi, nadväzovanie nových medziľudských kontaktov a zachovať špecifické hodnoty vidieka. Finančné prostriedky boli použité na tričká s potlačou a medaile a diplomy, ozvučenie, občerstvenie pre deti a nákup športových potrieb.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Folklórny súbor Valša, Holíč: Cieľom projektu bolo navrátiť deti i dospelých do externého prostredia (mimo bytu, domu) a začať svoj voľný čas využívať aj aktívne. Prostredníctvom nácviku predstavení, tancov, spevov rozvíjať ich schopnosti a opätovne budovať kolektív a komunitu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie mixážneho zariadenia Behringer, zakúpenie led reflektoru, stojanov na mikrofóne a obnovu detských krojov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku, ZO pri škole G. Czuczora, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom alternatívu digitálnej zábavy a na fyzickú aktivitu mimo školských lavíc. Multifunkčné ihrisko je navrhnuté tak, aby mohlo slúžiť jednak pre zábavu v popoludňajších hodinách mimo školských aktivít, v rámci školského klubu detí, ale taktiež aby spĺňalo kritéria na telovýchovné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na časť multifunkčného ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Súkromné centrum voľného času, Modra: Cieľom projektu bolo pomôcť dievčatám súboru mažoretiek Laskoniek, aby svoje choreografie mohli realizovať na profesionálnej úrovni, teda s optimálnym materiálovým a kostýmovým vybavením. Finančné prostriedky boli použité na nákup čižiem - kozačiek, ktoré sú typické pre klasickú mažoretkovú choreografiu.
e) podpora vzdelávania 400 € Rodičovská rada pri Základnej škole Vilka Šuleka, Hlohovec - Šulekovo: Cieľom projektu bolo skultúrniť prostredie školského dvora lavičkami, kde by žiaci mali možnosť oddýchnuť si počas prestávky a poskytnúť túto možnosť aj rodičom žiakov a obyvateľom miestnej časti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu parkových lavičiek a nádoby na separovanie odpadu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € OZ Miloslava, Miloslavov: Cieľom projektu bolo vylepšenie kvality verejného priestoru pre oddych a zábavu a zvyšovanie environmentálneho povedomia u širokej verejnosti prostredníctvom interaktívny náučný chodník. Finančné prostriedky boli použité na konštrukčný materiál samotného náučného chodníka a digitálnu tlač na drevo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie-LEUSTACH, Nitra: Cieľom projektu bola záchrana stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - hradu Hrušov. Obnova časti nádvoria a točitého schodiska horného hradu - schodisko bolo obnovené, staticky zabezpečené stupne a parapety schodiska; obnova obvodovej steny 1. predhradia - obvodová stena bola vymurovaná do celkovej výšky 3m.Dobrovoľníci pracovali pod dozorom murárskeho majstra. Pripravovali stavebný materiál, miešali maltu a osadzovali kamene. Finančné prostriedky boli použité na fošne, stavebný materiál a vápno.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 992,03 € Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor: Cieľom projektu bolo revitalizovať a upraviť areál školy a vysadiť stromovú aleju. Opticky ekologicky oddeliť cestnú komunikáciu od areálu školy, vytvoriť príjemné zátišie, na jar pôsobí veľmi esteticky, v letných mesiacoch vytvára chládok. Zachytáva prach z priľahlej vozovky a tlmí hluk. Vytvára prirodzené prostredie pre vtáctvo a potenciál pre ďalšie enviroaktivity žiakov školy, ktorých cieľom je spolupracovať pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej úrovni. Finančné prostriedky boli použité na sakury, substrát, koly a ýkopové práce.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Basketbalový Klub Slovan Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít, kde dostanú kvalitné základy pre ich ďalší športový rast, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akýkoľvek šport. ,,Liga športových prípraviek“ je vytvorenie a kontinuálne organizovanie basketbalovej prípravy určenej pre dievčatá 2., 3. a 4. ročníkov základných škôl na rozvoj všeobecnej pohybovej kultúry. Práve táto časť športovej prípravy je často zanedbávaná, čo sa v neskoršom veku prejavuje na kvalite športovcov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocvične.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TITAN GYM, Bratislava: Cieľom projektu bolo zapojenie väčšieho počtu deti a mládeže do tréningového procesu a zároveň zlepšenie tréningových podmienok pre aktuálnych mladých členov. Prínosom je ďalšia športujúca a tým pádom aj zdatnejšia a šťastnejšia mládež a deti. Finančné prostriedky boli použité na nastennú makiwara a boxérske vrece.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € OZ Mamy Margity, Bratislava: Cieľom projektu bolo zveľadiť ihrisko pri škôlke, ktoré je otvorené aj pre širokú verejnosť z Trnávky. Deti z MŠ vrámci aktivity "Bylinky pre všetkých" vysadili viaceré druhy rastliniek pre samotných rodičov. Zároveň sa podarilo osadiť dve búdky - sýkorkovníky pre vtáčiky a zrealizovať veľmi potrebnú drevenú stenu s vešiakmi na odkladanie vecí, tak aby nezaberali priestor lavičiek. Na výlete do Dunajskej Lužnej mali možnosť sa bližšie dozvedieť o pestovaní jabĺčok a ich dôležitosti pre zdravie. Finančné prostriedky boli použité na vešiakovú stenu na rastliny, vyvýšený záhon, rašelinu, sýkorkovník a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Telovýchovná jednota Družstevník Sobotište, Sobotšite: Cieľom projektu bolo zorganizovať futbalový deň pre deti, obnovenie športovej aktivity a znovu sa socializovanie. Okrem futbalového zápasenia boli pripravené aj rôzne iné aktivity pre deti. Pri organizovaní tohto turnaja sa zapojili rodičia, rodinný príslušníci a členovia TJ Sobotište. Finančné prostriedky boli použité na medaile pre každého účastníka a abezpečenie stravovacieho a pitného režimu pre hráčov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € EDU NATURE, Nitra: Cieľom projektu bolo spojiť zo širokej verejnosti všetkých záujemcov vo veku 5 až 10 rokov a ponúknuť im poldenný program ekovzdelávania na štyri rôzne eko témy. Stretnutie s lektormi priamo z praxe, ktorých prepojenie teórie s praxou má potenciál samotného stretnutia pretaviť do konkrétnych činností, ako je výroba búdok, výroba vecí z včelích produktov, odlievanie stôp zvierat a iné. Príležitosť vyskúšať si s deťmi v rámci otvorených stretnutí tento typ vzdelávania a kúsok z neho preniesť do svojho prostredia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov v EKOsade, bábkové divadlo, lektorné a materiál na výrobu búdok.
e) podpora vzdelávania 700 € ZŠ Narnia, Trnava: Cieľom projektu bolo pozdvihnutie vzdelávani a doplnenie overenéých postupov s inovatívnymi metódami vzdelávania. Ambíciou školy, ako aj dôvodom projektu je prinášať deťom tvorivú kvalitu a hodnotné inputy do vzdelávania relevantné pre 21. storočie. Cieľom projektu bolo zefektívnenie a doplnenie interaktívnych technológii do procesu vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na interaktívne technológie a vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Občianske združenie Krškany2020, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia 3. ročníka Krškanskej krosovej desiatky. Podujatie sme organizovali v krásnom slnečnom počasí, čo sa odzrkadlilo aj na hojnej účasti verejnosti. Počet súťažiacich bežcov proti predchádzajúcemu ročníku opäť narástol (76 dospelých a 59 detí). Finančné prostriedky boli použité nap renájom časomiery a obstaranie ďalšieho materiálno technického zabezpečenia a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia Škola Breaku - letného break dance tábor pre deti a mládež. Každý deň bol iný, plný originálneho programu s množstvom nečakaných prekvapení a zážitkov. Program bol prispôsobený tak, aby si každý odniesol plno nových skúseností a zážitkov. Účastníci táboru úspešne absolvovali poctivé breakdance tréningy / workshopy vedené profesionálnymi lektormi, bohatý sprievodný program, záverečné vystúpenie, súťaže, špeciálnych hostí a mnoho iného. Finančné prostriedky boli použité na služby lektorov a prenájom priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Anjelská Tamarka, o.z., Topoľčianky: Cieľom projektu bolo umožnenie muzikoterapie poskytovanej deťom s viacnásobným postihnutím muzikoterapia vrámci pobytu v škôlke. Deti pozitívne reagujú na zvuk, vibrácie, ktoré hudobné nástroje produkujú, môžu na nich hrať pomocou rúk alebo paličiek. Muzikoterapeutická miestnosť slúži na relaxáciu, stimuláciu zraku, sluchu, rozvoju alternatívnej komunikácii u neverbálnych detí. Pre deti to je multisenzorická stimulácia, ktorá ich motivuje spolupracovať s ostatnými deťmi ako aj učiteľom.Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nástroja kigonki a tibetskej misky.
e) podpora vzdelávania 900 € OZ Grösslingáčik, Bratislava- Staré mesto: Cieľom projektu bolo v rámci projektu Škôlkárik bezpečne a hravo deti učiť bezpečnému správaniu sa v dopravných situáciách a ochrane svojho zdravia a zdravia iných. Zážitkovým učením si deti prakticky precvičovali teoretické vedomosti získané prostredníctvom plánovaných aktivít organizovaných pedagógmi MŠ, učiteľmi a žiakmi základnej školy, rodičmi detí MŠ , s políciou SR, Staromestskou knižnicou, Slovenským červeným krížom. Finančné prostriedky boli použité na dopravné ihrisko.
b) podpora a rozvoj športu 600 € VTK MARMOTA, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia turistického prechodu Tatačunder pre otcov a detí. Je to hlavne z dôvodu snahy o posilnenie tradičných rodinných hodnôt, zlepšenia samostatnosti detí a poskytnutie ďalšej alternatívy trávenia voľného času. Zúčastnilo sa nás 42 ľudí. z toho 15 otcov, 1mamina a 26detí vo veku od 6 po 22 rokov. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na ubytovanie detí.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Občianske združenie Zdravá joga, Trnava: Cieľom projektu Hravo a Zdravo bolo spájanie mládeže, odbremenenie rodičov, vytvorenie programu, ktorý edukuje, zabáva a kolektív utužuje. Do výpomoci na táboroch sa zapojili aj tréneri, fyzioterapeuti ba dokonca aj samotní rodičia.Finančné prostriedky boli použité na podložka Bohdi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia XXII. ročníka Celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA. Súťaž hodnotili dve odborné poroty zložené z popredných pedagógov. Tí udelili v jednotlivých kategóriách tri miesta, mimoriadne ceny a titul LAUREÁT. Udelená bola i cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu a cena primátora mesta Nitra za interpretáciu skladby slovanského autora. Finančné prostriedky boli použité na stravu pre účastníkov a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Báb, Báb: Cieľom projektu bolo doplnenie prvkov bezúdržbového detského ihriska, ktoré je zamerané najmä na rozvoj detskej pohybovej aktivity, predovšetkým pre deti predškolského veku umožní deťom stráviť spolu voľný čas. Nové prvy sú svojim charakterom určené na viac pohybových aktivít spĺňajú technické a bezpečnostné normy pre detské ihriská. Finančné prostriedky boli použité na lanovú preliezku s montážou.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou Vištuk , Vištuk: Cieľom projektu bolo v rámci projektu exteriérovej eko - učebne so žiakmi v areáli školy vysadiť ako okrasné, tak aj ovocné dreviny. Na hodinách techniky sa žiakom podarilo skonštruovať vtáčie búdky a následne ich umiestniť na stromy. Žiaci ôsmeho ročníka sa zase venovali výrobe vtáčieho napájadla, ako sa aj spolupodieľali na výrobe eko-hry pre mladších žiakov. Nové prvkyposkytnú žiakom praktické vedomosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a starostlivosti oň. Finančné prostriedky boli použité na drevenú ekohru, materiál na výrobu vtáčej búdky, okrasné a ovocné stromy, drevené koly a substrát.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Základná škola, Veľký Ďur: Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výučby telesnej výchovy vďaka novým náčiniam - žinenkám a florbalovým hokejkám. Cieľom bolo tiež zlepšiť podmienky pre verejnosť doplnením šatní o policové vešiaky. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby a vešiaky do šatne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 743 € Slovenský skauting, 131. zbor Senec, Blatné: Cieľom projektu bolo zorganizovať kurz prvej pomoci pre členov zboru vo všetkých vekových kategóriách. Používaním resuscitačnej figuríny si deti dobre nacvičili ako poskytovať KPR. Finančné prostriedky boli použité na resuscitačnú figurínu.
e) podpora vzdelávania 400 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Jarovce, Bratislava: Cieľom projektu bolorozšíriť školskú knižnicu o nové tituly, z toho 2 tituly v taktom počte, aby ich mohla čítať celá trieda naraz a zároveň niekoľko titulov vo väčšom počte tak, aby si ich deti mohli navzájom v triede vymieňať, čo pomáha pedagógom pracovať s textami efektívnejšie. Zrealizovali sme aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, upevnenie rodinných väzieb, rozvíjali kreatívne a kritické myslenie. Finančné prostriedky boli použité na knihy pre deti (encyklopédia, atlasy, scifi, fantasy, náučné knihy, anglické a nemecké knihy)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ HARADICHA, Hradište pod Vrátnom: Cieľom projektu bolo zapojenie sa do siete Geoparku Malé Karpaty a vytvorenie autonómnej geotrasy v teréne. Geopotulková trasa obsahuje 7zastávok s QRkódovím prelinkovaním priamo v teréne s popisom, čo môže návštevník vidiet okolo seba, na čo sa má zamerať, čo všímať alebo preskúmať. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie areálu a ozvučenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Mesto Nitra, Nitra: Cieľom projektu bola realizáciakomunitného podujatia Rezervované pre deti. V rámci viacvrstvového podujatia sa mnohí zapojili do športových aktivít, pre deti urobili pestrý program i dobrovoľníci z organizácie eRko. Celkovo sa podujatie stretlo s priaznivým ohlasom. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Športový klub stolného tenisu, Bošany: Cieľom projektu bolo v čo najväčšom počte prilákať nové talenty, ktoré budú reprezentovať Základnú školu Bošany, Obec Bošany a Športový klub stolného tenisu Bošany v hre stolný tenis. V rámci projektu ukázať rodičom možnosti športovania ich detí a vytvoriť záujem o šport stolný tenis. Vzorom pre začínajúce deti bola Majsterka Slovenska najmladších žiačok vo štvorhre B. Rusňáková. Finančné prostriedky boli použité na loptičky, rakety, dresy, medaile, sladkosti a diplomy.
e) podpora vzdelávania 400 € ZŠ s MŠ Skačany 539, Skačany: Cieľom projektu bolo vytvoriť oddychovú zónu pre rôzne vekové kategórie žiakov. V týchto priestoroch žiaci čakajú na začiatok vyučovania, trávia tu čas prestávok a pred krúžkovou činnosťou. Finančné prostriedky boli použité na dvojkreslo a taburetky.
e) podpora vzdelávania 600 € Mestská časť Bratislava-Rusovce, Bratislava: Cieľom projektu bolo systematické budovanie a sprístupňovanie knižničného fondu prostredníctvom akvizície nových titulov knižničných publikácií a ich prezentácie. Knižnicu začali navštevovať už aj malé deti od batoliatskeho a škôlkarského veku cez deti s povinnou školskou dochádzkou až po teenagerov. Menšie deti v sprievode svojich rodičov a väčšie deti aj sami majú k dispozícii zaujímavé detské knihy s peknými ilustráciami, leporelá a hodnotné mládežnícke tituly z beletrie a náučnej literatúry. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh.
b) podpora a rozvoj športu 600 € OZ Hory a mesto Trnava, Trnava: Cieľom projektu bolo zrealizovať festival Hory a mesto Trnava a predstaviť divákom outdoorové filmy a inšpiratívnych hostí, priblížiť im tak nové oblasti športu, zážitkov a možnosti trávenia voľného času v prírode. Finančné prostriedky boli použité na filmy a zabezpečenie prednášky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € malíček, Bratislava: Cieľom projektu bolo zachovávanie tradícii ručných prác pretavené do pomoci najmenším - predčasne narodeným deťom na neonatologických oddeleniach (chobotničky, čiapočky, ponožky, sovičky). Seniori z Domova dôchodcov aj z Klubu seniorov mali radosť, že mohli zdieľať svoje skúsenosti s mladšou generáciou, že sa niečo nové od našich koordinátoriek z projektu „Pomáhame srdcom“ priučili. Aktivity im spestrili rutinný denný režim, umožnili prácu pri ktorej využívali a využívajú jemnú motoriku a zároveň podporili ich sociálne zručnosti zamerané na spoluprácu a pomoc. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, materiál - vlna, háčkovky, náplň a látky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Aikido Kobukan Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozšírenie členskej základne klubu z radov tak staršej ako aj mladšej generácie a zlepšiť technickú úroveň cvičenia počas pravidelných tréningov. Vzdelávacie kurzy a seminár zvýšil úroveň klubu Aikido Kobukan na domácej a medzinárodnej úrovni. V neposlednom rade nás teší väčšia informovanosť o japonskej kultúre, ich zvykov a etických hodnotách. Finančné prostriedky boli použité na material k inštalácii tatami žinenky, tréningové pomôcky a propagačný materiál k semináru.
b) podpora a rozvoj športu 600 € KASPIAN, Bratislava: Cieľom projektu Napredujeme cez prekážky bolo zachovanie bezpečného priestoru pre vykonávanie športových aktivít a ich kontinuity vo vekovej kategórii deti a mládež vďaka revitalizácii jazdných prekážok v skateparku a následným upratovaním areálu a jeho blízkeho okolia. Na realizácii jednotlivých aktivít projektu participovalo viacero dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na potreby na maľovanie skateparku - maliarske potreby a spotrebný materiál.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Obecný futbalový klub Sľažany, Sľažany: Cieľom projektu bolo dobrovoľníckymi aktivitami priateľov futbalu zrevitalizovať pôvodné detské ihrisko, jeho okolie a osadiť nové zakúpené drevené hracie prvky s hojdačkami, preliezkami a šmýkačkou, aby vznikla nová zóna pre deti určená širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na drevené hracie prvky detského ihriska.
e) podpora vzdelávania 600 € OZ SRRZ pri Materskej škole, Senica: Cieľom projektu bolo vytvárať situácie, v ktorých majú deti možnosťprezentovať aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách a zvýšiť záujem, motiváciu nielen detí, ale aj ich rodičov a zamestnancov MŠ v krásnych zelených priestoroch školského dvora. Finančné prostriedky boli použité na farby a montáž dosiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Od podlahy, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bolo pripraviť žiakov so zrakovým postihnutím na predstavenie Luskáčik, v ktorom bol použitý audio komentár cez aplikáciu Balet pre všetkých. Žiaci boli edukovaný v oblasti baletu poslucháčmi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislavy, ktorý v predstavení účinkujú. Reliéfna 3D kniha sa ukázala ako výborná pomôcka najmä pri 2 deťoch, ktoré boli úplne nevidiace. Finančné prostriedky boli použité na návrh a realizáciu fotografií s baletnými pózami, tvorbu textu k reliéfnym fotografiám a nákup materiálu na výtvarné stvárnenie žiakmi.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Nové Sady, Nové Sady: Cieľom projektu bol prostredníctvom podujatia Súťaž v orbe malotraktorov Novosadská brázda rozvoj cestovného ruchu v obci a prepojenie vidieka s mestom na základe podpory agroturistiky a zvýšenie atraktivity maloroľníctva. Deti sa dozvedeli veľa o orbe a o starostlivosti o plodiny. Starších návštevníkov zaujali najmä doma vyrobené malotraktory a spôsob vyhodnocovania orby. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účastníkov súťaží, ozvučenie, osvetlenie a občerstvenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Stredná odborná škola potravinárska, Topoľčany: Cieľom projektu bola revitalizácia centrálnej časti školského dvora a podpora aktívneho prístupu samotných účastníkov projektu k životnému prostrediu v bezprostrednom životnom priestore. Priniesol estetický efekt a účelnú koncepciu zachovania a zveľaďovania zelenej infraštruktúry s bonusom relaxačnej zelenej zóny. Finančné prostriedky boli použité na rastliny, kríky, geotextíliu, obrubníky, kameň a lavičku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Človek 2.0, Pezinok: Cieľom projektu bolo zorganizovať aktivity rôzneho charakteru a zamerania, s účaťou komunity a zapojením dobrovolníkov, vďaka čomu sa nám podarilo spájať ľudí s rôznym životným štýlom, sociálnej skupiny či ekonomických možností - niekoľko spoločných tréningov s komunitou, workshopov, prednášok, vedomostné kvízy, víkendový camp, športový deň, turnaj v prehadzovaní medicinballu i workshop starostlivosti o izbové rastliny. Výsledkom projektu je rastúca komunita so záujmom o zdravý životný štýl. Finančné prostriedky boli použité na cvičebné vybavenie, materiál na workshop - rastliny 200 a zobrazovaciu techniku.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Stolnotenisový klub Tekovské Lužany, Tekovské Lužany: Cieľom projektu bolo zrealizovať rôznorodé turnaje v stolnom tenise a znovu naštartovať tréningy pre mládež priebežne jeden krát do týždňa. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, občerstvenie, poháre a diplomy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Slávia Gymnastické centrum, Bratislava: Cieľom projektu bolo motivovať deti k pohybu, umožniť im si vyskúšať v gymnastike náročné prvky v bezpečnom teréne a povzbudiť ich v tréningovom úsilí. Finančné prostriedky boli použité na žinienky.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola s materskou školou, Trnava: Cieľom projektu bolo skvalitnenie vyučovacieho procesu. Materiály zabezpečené projektom sú nesmierne obľúbené medzi deťmi, skrášľujú priestory školy a deti motivujú k väčšej pohybovej aktivite počas voľnočasových aktivít a počas ŠKD. Finančné prostriedky boli použité na nálepky na schody, súbory, kocky a vybavenie herne.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Unesco Klub Šurany, Šurany: Cieľom projektu bolo nenásilnou formou pozvať ľudí von, na čerstvý vzduch, na slnko podujatím pod holým nebom, na ktorom sa stretnú ľudia, ktorí si spolu/medzi sebou zasúťažia v nenáročných disciplínach, zaspievajú a zatancujú si spolu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom ozvučovacej techniky a bezbarierové prístupy.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ s MŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Trenčín: Cieľom projektu bolo obnoviť maľby na školskom dvore, aby sa deti mohli hrávať rôzne pohybové hry, ako aj nátery dopravného ihriska a dokúpením kolobežiekumožniť deťom sa účelovo hrať na dopravnom ihrisku. Zakúpené športové potreby. Finančné prostriedky boli použité na materiál na maľovanie, exteriérovú tabuľu, športové potreby a kolobežky.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Kanoistický klub Karlova Ves, Bratislava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom nákupu záchranných viest umožniť viacerím osobám bezpečné športovanie a tréning v Karloveskej zátoke, umožniť aj menej skúseným plavcom záčastniť sa vodáckych splavov a rozšíriť a skvalitniť tréningové možnosti. Podobne sa zvýšila aj možnosť účasti na dlhších expedičných splavoch. Finančné prostriedky boli použité na záchranné vesty a kajak.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske, Partizánske: Cieľom projektu bola realizácia Memoriálu Jána Chochulu - ojedinelej športovej akcie, usporiadanej s cieľom orientovať žiakov na rozvoj ich talentu a nadania v atletike. Tento rok sa jednalo už jeho 37. ročník. Žiaci ročníkov. Súčasťou pretekov je aj výtvarná súťaž so športovou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na ceny pre deti, medaily a poháre.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Telovýchovná Jednota Malinovo, Malinovo: Cieľom projektu bola rekonštrukcia multifunkčného ihriska. Pôvodný povrch sa podarilo odstrániť a nahradiť ho úplne novým najmodernejším umelým trávnikom novej generácie, ihrisko bude opäť dlhodobo slúžiť pôvodnému zámeru a je pripravené na bezpečnú funkčnosť ešte niekoľko dlhých rokov. Finančné prostriedky boli použité na výmenu umelého trávnika.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Prietrž, Prietrž: Cieľom projektu bolo pri príležitosti 100. výročia a postavenia miestnej školy v časti Podhorie vybudovanie zvonice podľa zámeru objaveného v miestnej kronike. Zvonička obsahuje aj krásny zvon, ktorého tón sa nesie po širokom okolí. Finančné prostriedky boli použité na odborné práce a materiál na stavbu zvonice.
b) podpora a rozvoj športu 600 € HBK NITRIANSKI RYTIERI, Lužianky: Cieľom projektu bolo pripraviť športové podujatie, ktoré atraktívnou formou priblížilo deťom hokejbal a ktoré by zároveň slúžilo ako nábor nových talentov. Zúčastnili sa troch náborových podujatí s hokejbalovým stanovištom. Zvyšné prostriedky sme investovali do nákupu hokejok a rukavíc pre deti, ktoré sa k nám pridali, no pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a zatiaľ nemajú dostatok prostriedkov na zakúpenie týchto pomôcok. Finančné prostriedky boli použité na brožúru, video a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Veľké Zálužie-Materská škola, Veľké Zálužie: Cieľom projektu bolo postavenie nového pieskoviska s prekrytím v areáli MŠ, na ktorom majú deti komfort pri hraní aj v slnečnom počasí. Finančné prostriedky boli použité na pieskovisko s prekrytím.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ŠK Kaplna, Kaplna: Cieľom projektu bolo prilákať čo najviac detí k aktívnemu hratiu futbalu v našom klube. Zorganizované boli turnaje pre deti v kategóriách U11, U10, U9 a U8. Realizáciou turnajov sa ním podarilo osloviť najmä miestnu komunitu novoprisťahovaných rodíns malými deťmi. Výsledkom bolo spropagovanie športového vyžitia a veľa detí ostalo aj po tomto projekte aktívnych v našom futbalovom klube a pokračujú v športovej príprave. Finančné prostriedky boli použité na lopty, ceny pre súťažiacich a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 600 € TikiTaka, Kaplna: Cieľom projektu bola realizácia nohejbalového turnaja U90. Na turnaj sapodarilo prilákať 32 mužstiev z veľkého okolia. Celý deň bol sprevádzaný príjemnou atmosférou a prišlo sa zabaviť veľa divákov. Finančné prostriedky boli použité na ceny, prenájom ozvučenia a techniky a občerstvenie pre súťažicich.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Zaži Trenčín OZ, Trenčín: Cieľom projektu bolo naštartovať nový životný cyklus cvičebnej stanice so štvorhrazdou v zmysle výmeny všetkých častí za novú vylepšenú stanicu s vyhovujúcou dopadovou plochou a udržanie dostupnosti kvalitného exteriérového priestoru pre cvičenie. Osadenie vyhotovenej cvičebnej stanice, ktorá spĺňa aktuálne bezpečnostné predpisy bolo spojené s pozitívnou reakciou zo strany širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na workoutovú zostavu.
b) podpora a rozvoj športu 900 € HK Nitra Kraso, Nitra: Cieľom projektu bolo prilákať rodiny spolu na športoviská a nadchnúť deti pre korčuľovať na ľade aj k inline korčuľovanie. Škola korčuľovania pre deti a dospelých má u nás dlhú tradíciu. Deti sme motivovali, aby sa stali súčasťou klubu a krasokorčuľovaniu sa venovali dlhodobo. Finančné prostriedky boli použité na nákladfy spojené so sústredením.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Hubice, Hubice: Cieľom projektu bola modernizácia detského ihriska a zabezpečenie bezpečnosti detí. Do brigády pri montáži sa zapojili poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obce ale aj rodičia. Finančné prostriedky boli použité na materiál na hrací prvok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € OZ KAMPINO PLUS, Bratislava - Petržalka: Cieľom projektu bolo zakúpiť senzorický materiál, ktorý bol využitý v procese vzdelávania s deťmi a mladými ľuďmi s poruchou autistického spektra. Na efektívne využitie zakúpeného senzorického materiálu bola vytvorená senzorická miestnosť, v ktorej prebiehal proces vzdelávania. Proces vzdelávania prebiehal v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a psychologičkou. Dlhodobé rozvíjanie senzorickej integrácie umožnilo a naďalej umožňuje napredovať ľuďom so zdravotným znevýhodnením v ich osobnom živote. Finančné prostriedky boli použité na senzorické materiál a vybavenie miestnosti.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Šk karate Farmex o.z. , Nitra: Cieľom projektu podpora činnosti ŠK Karate Farmex a realizácia medzinárodného kempu na Skalke pri Kremnici, ktorého sa zúčastnilo 120 pretekárov. Finančné prostriedky boli použité na tréningové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Združenie Dolnodubovčan, Dolné Dubové: Cieľom projektu bolo motivovať dobrovoľníkov, podnietiť vznik nových športových krúžkov v obci - krúžok Mladých hasičov a hasičiek, futbalový tím "prípravka U9" združenie Dolnodubovčan pokračuje vo vedení k športu u rodín s deťmi. Prítomné deti po celý deň mali veľa možností na pohybové vyžitie. Finančné prostriedky boli použité na Bubble futbal a zážitkový kurz prvej pomoci.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Vres, Piešťany: Cieľom projektu bola obnova, doplnenie a zveľadenie priestoru strelnice, ktoré je kľúčom k rozvíjaniu talentu nádejných lukostrelcov a posunom k súťažnej streľbe a športovým výsledkom.Sprístupniť Lukostreľba bola sprístupnená aj úplným začiatočníkom, ktorí sa zatiaľ nerozhodli zakúpiť si vlastnú výbavu, alebo na to nemajú z finančného hľadiska prostriedky. Rovnako sme vymenili staré poničené terče za nové a zvýšili tým úroveň tréningov. Finančné prostriedky boli použité na luky, terče, šípy a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Slovenský skauting, západoslovenská skautská oblasť, Piešťany: Cieľom projektu bolo viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času a k športu, vyškoliť dobrovoľníkov v prvej pomoci a ukázať účastníkom možnosť nového netradičného športu a sieťovať skautov a skautky z rôznych častí západného Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na stravu, dmeny pre vítazov, materiál a nášivky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ZŠ, SNP 5, Šurany: Cieľom projektu bolo zrekonštruovať školské basketbalové ihrisk a tým ho zatraktívniť a urobiť bezpečnejším. Zrekonštruované ihrisko je využívané žiakmi na hodinách telesnej výchovy, v školskom klube detí i po vyučovaní, keď chodí na ihrisko viac žiakov. Finančné prostriedky boli použité basketbalový kôš, pletivo a príchytky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Ludanice, Ludanice: Cieľom projektu bolo vytváranie podmienok na stretávania sa občanov a budovanie vzťahu deti k športovaniu na podujatí Otvorenie leta. Finančné prostriedky boli použité na hudobnú skupinu, občerstvenie a prenájom atrakcie.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel, Dubodiel: Cieľom projektu bolo zorganizovanie ukončenia sezóny spolu s dňom detí a úprava areálu futbalového ihriska, kde na kosení a hrabaní sa spolu podielali hráči aj rodičia a motivácia nových hráčov. Finančné prostriedky boli použité na benzín do kosačky na kosenie ihriska, hnojivo, pitný režim a občerstvenie, lekársku prehliadua nového hráča, kopačky, halovky a štucne, členské poplatky za hráčov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Materská škola, Senec: Cieľom projektu bolo prostredníctvom nového herného prvku obohatiť hry a pohybové aktivity detí. Deti mali z aktivít s využitím herného prvku radosť, uspokojenie, rozvíjala sa u nich telesná zdatnosť. Rozvíjala sa, a aj sa naďalej bude, u nich túžba po pohybe a spoločných pohybových aktivitách. Finančné prostriedky boli použité na herný prvok - štvorlístok.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Športový klub karate SEIWA, Bratislava: Cieľom projektu bola podpora pohybových aktivít a športu, rozvíjanie telesnej zdatnosti a aktívne využívanie voľného času pre deti, ale i dospelých prostredníctvom sústredenia cez letné prázdniny s prípravou na ďalšiu sezónu a súťaže Račiansky strapec v karate a kobudo, na ktorom sa zúčastnilo vyše 80 pretekárov z 8-mich klubov. Finančné prostriedky boli použité na štartovné a ubytovanie na sústredení.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Zbor Cirkvi bratskej v Trnave, Malženice: Cieľom projektu bolo u detí a ich rodičov vzbudiť radosť z pohybu, z kreativity a zo spoločne stráveného času. Deti odchádzali z akcie spokojné, že sa mohli zabaviť na rôznych aktivitách a ešte za nazbierané pečiatky dostali malý darček. Akcia tiež prispela k rozvoju dobrovoľníctva. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, marketing, režijné náklady, spotrebný materiál a hry (športové, spoločenské).
e) podpora vzdelávania 900 € OZ ODRAZ, Trnava: Cieľom projektu bolo v rámci Craft room využívať zážitkovú metódu učenia a podporiť u detí samostatnosť, kreativitu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Ale spoločne sa aj učiť ako rešpektovať názor niekoho iného a ako spoločne nie len vytvoriť zaujímavý projekt, a jeho realizáciu (napr. práca so stavebnicami), ale aj si skúsiť komunikáciu v cudzom jazyku. Pre deti bolo pripravených veľa zaujímavých činnosti počas celého školského roka. Finančné prostriedky boli použité na craftové položky, stavebnice a logické hry.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € OZ Najzápadnejšia, Záhorská Ves: Cieľom projektu bolo skrášlenie verejného priestranstva obce kvetinovým záhonom, spojiť komunitu spoločnou aktivitou, spojiť estetickú stránku s výchovnou funkciou. Uplatniť svoj zmysel pre krásu spolu s organizačným talentom. Finančné prostriedky boli použité na ventil, časový spínač, hadicu, spojky, redukcie, mulčovaciu kôru, tabuľky s označením jednotlivých rastlín, rastliny , hmyzí hotel, napájadlo pre vtáky.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z., Bratislava: Cieľom projektu bola motivácia začínajúcich vodákov a realizácia Vodáckeho kempu v dvoch turnusoch. Deti si osvojili základy vodáckych zručností na kajaku i kanoe. V každom turnuse sa uskutočnili sútaže na vode i na suchu. Finančné prostriedky boli použité na plávacie vesty a pádla, ceny pre deti, príspevok na obedy a prenájom priestorov na zázemie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Klub vodných športov OCEÁN Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovanie sústredenia na "naštartovanie" sa do novej sezóny. Snažíme sa ho priblížiť čo najväčšiemu počtu členov športového oddielu. Samotné tréningy prebiehali v neďalekom športovom centre Malina a Zámockom parku. Na začiatok sezóny sme po 2 mesiacoch prázdnin mohli deťom ponúknuť mimo športových aktivít aj spoločné trávenie voľného času. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a strava na sústredení.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Občianske združenie Pavla Valáška, Nitra: Cieľom projektu bolo zakúpenie molitánových zostáv, ktoré zmenilo nevyhovujúce športové vybavenie, a tým umožnilo najmenším členom zboru realizovať rôzne pohybové aktivity vo vnútorných priestoroch. Toto športové vybavenie bude naďalej využívané na všetkých našich aktivitách počas roka, hlavne však na Klubíku (štvrtok), Detskej besiedke (nedeľa doobeda), Stretnutí mladých mamičiek (v stredu) a Rodinného spoločenstva (v nedeľu poobede). Finančné prostriedky boli použité na molitánové športové pomôcky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Môj Dolný Lopašov - Združenie občanov obce Dolný Lopašov, Dolný Lopašov: Cieľom projektu bolo vytvoriť v okolí obce Dolný Lopašov náučný chodník venovaný environmentálnym témam, určený pre deti predškolského a školského veku. Deti sa dozvedia viac o prírode okolo nás. Prvým vyrobeným prvkom je pexeso s témou "Naše stromy", druhý prvok je lesné doskočisko s náučnou tabuľou o lesných rekordéroch, tretia tabuľa je venovaná zvieratám našich lesov a potrave, ktorou sa živia. Tabuľa má názov "Lesný labyrint". Finančné prostriedky boli použité na dodanie a ohobľovanie dreva potrebného na výrobu tabúľ a výrobu PVC tabúľ.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € FTS Trúfalci, Mníchova Lehota: Cieľom projektu bolo zrealizovať šesť verejných premietaní v amfiteátri v Mníchovej Lehote a jedno premietanie po sústredení folklórnej skupiny Trúfalci. Na príprave každého premietania s podieľalo 6-8 osôb - členov FTS Trúfalci. Samotné premietanie navštívilo spolu cca 100 osôb. V premietaní plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na plátno a projektor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Rodinné centrum - Obláčik, o.z., Bratislava - Lamač: Cieľom projektu 7. ročníka Lamačského fotomaratónu bolo prepojenie všetkých generácií, spájanie ľudí s rovnakými záľubami, výchova k lokálpatriotizmu, vytváranie silnej komunity a pocitu spolupatričnosti. Projekt podporil aj socializáciu účastníkov formou tématického workshopu s profesionálnym lektorom. Finančné prostriedky boli použité na fotoworkshop, ceny, tlačoviny a drobný nákup.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ŠK Šenkvice, Šenkvice: Cieľom projektu bolo vybudovať oplotenie tréningového ihriska, zveľadiť a skvalitniť tak tréningy a využiteľnosť tohto ihriska. Finančné prostriedky boli použité na stľpiky oploteni, pletivo, napínací drôt, šponováky a príchytky.
e) podpora vzdelávania 800 € Rodičovské združenie sv.František, Bratislava - Karlova Ves: Cieľom projektu bolo zfunkčniť a zrevitalizovať vonkajšie átrium v komplexe budov školy, za účelom vytvorenie príjemnej oddychovej zóny, ktorá v areáli školy chýbala. Finančné prostriedky boli použité na farby, štetce, rastliny, kroviny, cibuloviny a zeminu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € DFS Juránek, Borský sv.Jur: Cieľom projektu bolo nahrať 2 CD Vandrovala Juránečka. Na CD sa nachádzajú piesne z domáceho regiónu a okolia a zároveň piesne zo Slovenska. Cimbálová muzika Juránečka, tak zachovala časť repertoáru, ktorý bude šíriť medzi verejnosťou nie len na živých vstupoch ale aj v pohodlí domova, zároveň bude mať edukačný rozmer pre ZUŠ, súbory a iné detské organizácie. Formou piesní šíriť tradície. Finančné prostriedky boli použité na nahrávanie, editáciu a mastering.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Spoločnosť pre zmysluplný život, Borova: Cieľom projektu bolo vybudovanie a zariadenie DS pre dospelých ľudí s autizmom, vytvorenie príjemného kútika k rannej komunite našich klientov. Kútik sa s obľubou využíva aj pre iné podujatia, pre stretnutia rodičov, detí s autizmom, alebo rôzne voľnočasové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na pohovku a kreslo.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Športový klub AITAPRAK, Bratislava: Cieľom projektu bolo získať a zapracovať viacero nových hráčov, ktorí pravidelne trénuju a hrajú aj súťažné zápasy za družstvo v 2. futsalovej lige v SR ako aj v Bratislavskej lige vo futsale. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 900 € KBU Taekwon-do UKF Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo sprístupniť športový tábor všetkým členom, ktorí si kvôli finančnej situácii v rodine nemôžu dovoliť a skvalitniť vybavenie. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Slovenská rada rodičovských združení - rodičovské zdrženie pri MŠ Karadžičova 51, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť a osadiť tieniacu plachtu nad pieskovisko a tak tento priestor poskytovať pre deti z MŠ a okolitej komunity, rodinných príslušníkov a pedagógov aj počas horúcich mesiacov.Finančné prostriedky boli použité na zatienenie pieskoviska.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Obec Úľany nad Žitavou, Úľany nad Žitavou: Cieľom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny. Priestranstvo kde sa nachádzajú detské preliezky bolo doplnené lavičkami a malým ohniskom. Najmä v letných časoch je na detskom ihrisku veľa detí s rodičmi, či starými rodičmi a miest na oddychmali málo. Zároveň bola osadená drevená pergola, okolo ktorej sú vysadené popínavé rastliny, čzabezpečujúce tienenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup reziva na pergolu, stavebný materiál a okrasné rastliny.
e) podpora vzdelávania 900 € Spojená škola, Bratislava: Cieľom projektu bolo vybudovanie dreveného altánku, ktorý slúži ako vonkajšia učebňa pre žiakov počas vyučovania ako aj k poobedňajším aktivitám počas školského klubu. Finančné prostriedky boli použité na altánok, šindel, montáž.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Obec Tovarníky, Tovarníky: Cieľom projektu bola obnova zelene Tovarníckeho parku najmä kvôli oddychu v prostredí historických stromov. V septembri 2022 sa začalo s výberom sortimentu drevín. Oproti pôvodnému zámeru boli z dotácie zakúpené štyri vzrastlé stromčeky, z ktorých jeden - ambrovník styraxový - bol zakúpený ako zaujímavá náhrada pôvodného druhu kvôli spestreniu flóry v parku. Stromčeky boli vysadené odborne pracovníkmi obecného úradu v priebehu mesiaca október. Stromčeky sú označené tabuľkou, na ktorej sa nachádzajú stručné informácie o drevine. Slúžia pre poučenie návštevníkov parku, ktorí si týmto môžu rozšíriť svoje vedomosti. Tabuľky sú tiež označené logom nadácie ZSE a informáciou o zakúpení vďaka Vašej finančnej podpore. Finančné prostriedky boli použité na dreviny.
b) podpora a rozvoj športu 600 € AŠK INTER Bratislava, oddiel slabozrakých a nevidiacich kolkárov Jastrabi Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo zviditeľnenie kolkárskeho športu medzi zrakovo postihnutými kolkármi, nakoľko nevidiaci a slabozrakí majú veľký problém nájsť nejakú formu športového vyžitia. Tento šport zabezpečuje telesný rozvoj zrakovo postihnutých športovcov a zlepšuje koordináciu celého tela a zdokonaľuje ich priestorovú orientáciu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom objektu kolkárne a catering.
e) podpora vzdelávania 600 € Spojená škola , Bratislava: Cieľom projektu bolo vytvoriť príjemnejšie učebné prostredie a zabezpečiť pomôcky umožňujúce hravé učenie, edukačné hry slúžiace jednotlivcovi alebo skupine. Pri skupinových hrách si deti poskytujú vzájomnú podporu. Učenie mimo drevených lavíc, na sedacích vakoch, koberci, v novovymaľovanej triede je viac otvorené a upevňuje sociálne väzby. Úspechom je, že sa do celého procesu úpravy prostredia aj do výberu pomôcok aktívne a podľa svojich možností zapájali deti, rodičia, učitelia. Finančné prostriedky boli použité na sadu spoločencých hier a sedacie Tulivaky.
e) podpora vzdelávania 800 € Občianske združenie MŠ Gemerská, Bratislava: Cieľom projektu bol rozvoj elementárnych základov kľúčových kompetencií škôlkarov. Posilňovali sme úctu ku kultúrnym hodnotám mesta prostredníctvom zážitkového učenia, pozorovaním, rozhovorom, kvízom, hrou, návštevou divadelného predstavenia, návštevou výstavy . Finančné prostriedky boli použité na jazdu vláčikom Blaváčikom, bratislavské rožky, knižky, vstupenky BBD, vstupenky Cosmos a autobusovú dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € ART PEGAS občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom folklórneho sústredenia v Radave sústrediť mládež a dospelých do jedného celku. Nacvičili folklórne štylizované tanečné pásmo SVADBA. Taktiež piesne a hudbu. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie účastníkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € R.O.K, o.z., Bratislava: Cieľom projektu je pomoc deťom so špecifickými fyzickými alebo duševnými zdravotnými problémami. Pre dosiahnutie cieľa sa využíva väzba medzi dieťaťom a zvieraťom, ktorá opisuje túžbu dieťaťa po interakcii so zvieratami a vzťahu k nim. Ďalším krokom bude nákup špeciálnych sliepok a následne organizácia animoterapií. Finančné prostriedky boli použité na materiál na stavbu kurína.
e) podpora vzdelávania 600 € Obec Súlovce, Súlovce: Cieľom projektu bola podpora a a rozvoj povedomia o spôsobe života Indiánov, schopnosť akceptovať príslušníkov iných národov ako plnohodnotných členov spoločnosti (multikultúrna výchova), upevňoval sa zmysel pre tímovú činnosť a spoluprácu, podporovalo sa stmeľovanie a súdržnosť kolektívu. Deti rozvíjali svoje pohybové zručnosti, zdravé sebavedomie a skvalitnil sa komunitný život v obci realizáciu záujmovej činnosti a spoločných podujatí obyvateľov obce. Finančné prostriedky boli použité na detské tričká, detské indiánske stany, kuše, luky s terčmi a šípmi, prak s hlinenými guličkami, prenájom koníkov na jazdenie, interaktívne hudobno-dramatické predstavenie a výtvarný materiál na tvorbu indiánskeho oblečenia a doplnkov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € STO Kozárovce, Kozárovce: Cieľom projektu bola podpora stolnotenisovej mládeže a rozvoj klubu o niekoľko členov a mladých hráčov. Podpora napomohla zabezpečiť materiálne prostriedky (loptičky, rakety, poťahy, dresy) pre časť našich hráčov. Finančné prostriedky boli použité na stolnotenisový materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Baobab o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola podpora praktických činností u klientov s viacnásobným znevýhodnením, pri pracovaných činnostich ako je pranie, zametanie, utieranie raidov. V Dennom centre Baoba dorástli klienti do teenagerského veku, keď sa ich potreby menia a vyvíjajú smerom k novému druhu aktivít a je čas ich smerovať od hrania sa - ku reálnym činnostiam. Preto začali, s dohľadom odborného personálu, prípravou na pranie, zametanie, miešanie. Finančné prostriedky boli použité na materiál k projektu a práčku.
e) podpora vzdelávania 600 € OZ INŠPIRÁCIA, Mojmírovce: Cieľom projektu bolo prostredníctvom nových inovačných, čo najviac podnetných výchovnovzdelávacích edukačných materiálov sprostredkovať deťom svet v ktorom žijú. Naučiť nielen deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, ale hlavne deti z menej podnetného prostredia, získať potrebné zručnosti a návyky, čo najviac možností, kde a ako získavať rôzne informácie hravou formou, ale aj zážitkovým učením, kde tie informácie sú trvácnejšie a deťom v ich veku prospešnejšie. Finančné prostriedky boli použité na didaktické pomôcky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Dolné Orešany, Dolné Orešany: Cieľom projektu bolo s podporou lokálnej komunity zrealizovať výsadba obecného komunitného vinohradu, ktorý bude slúžiť občanom a návštevníkom obce na voľnú konzumáciu/ochutnávku. Zároveň plánujeme žiakov ZŠ zapojiť do údržby a rezu, t.j. rozvíjať lokálne tradície. Finančné prostriedky boli použité na sadenice, tlač infotabúľ a drôtené vedenie viniča.
b) podpora a rozvoj športu 600 € ŠK Trogár Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo zapojenie väčšieho počtu deti a mládeže do boxerského tréningového procesu a zároveň zlepšenie tréningových podmienok pre aktuálnych mladých členov. Finančné prostriedky boli použité na tréningové náčinie.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ a MŠ Horná Králová, Horná Králová: Cieľom projektu bolo vytvoriť knižnicu spojenú s relaxácioupre všetky detí školy. Knižnica snoezelen poskytuje obzvlášť príjemné prostredie,usmerňuje stimuláciu detí,prebúdza pozornosť,vplýva na vzťahy a evokuje pocit istoty a bezpečia. Prvý krát bola využitá v rámci medzinárodného dňa školských knižníc. Snoezelen využívajú aj žiaci zo ŠVP a žiaci s mentálnym postihnutím. Finančné prostriedky boli použité na sedacie vaky, závesné kreslo, tuli vaky a bublinové valce.
b) podpora a rozvoj športu 600 € DUVI Sport, Zlaté Moravce: Cieľom projektu bolo skvalitniť proces prípravy našich pretekárov a umožniť rozšírenie diapazónu aktivít klubu. Lyžiarske brány s kĺbom sú ideálne pomôcky pre tréning mladých lyžiarov a prípravu na súťaž. Finančné prostriedky boli použité na lyžiarske brány.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie: Cieľom projektu bolo vytvorenie prostredia podnetného na zdravý návyk k pohybu, ktoré naučí ľudí k zdravému životnému štýlu, budovať lepšie vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a odpútať deti od internetu a sedavému spôsobu života. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pingpongového stola.
b) podpora a rozvoj športu 999 € TK "DANUBE" Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo získať nových tanečných dobrovoľníkov z radov intaktnej populácie ako aj preukázať, že vzájomným a kreatívnym prepojením formou integrovaného tanečného športu budujeme vľúdnu a empatickú občiansku spoločnosť. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie počas podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Futbalový klub Mojmírovce, Mojmírovce: Cieľom projektu bolo zabezpečenie celoročných aktiviít mládeže FK Mojmírovce. Pre mládež sú zabezpečené tréningové pomôcky, dostatok tréningových i zápasových lôpt, kvalitné oblečenie na zápasy. Mužstvá sú zapojené do pravidelných súťaží riadených ObFZ Nitra a ZsFZ, je zabezpečený pravidelný tréningový proces s kvalifikovanými trénermi. Vyvrcholením aktivít bol síce na dvakrát, ale predsa zorganizovaný turnaj, ktorý potešil mladých futbalistov (odmeny, občestvenie atď), ale aj rodičov a divákov a presvedčil všetkých, že pravidelné športovanie má zmysel. Finančné prostriedky boli použité na sadu tréningových pomôcok a sada dresov s potlačou.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Základná škola s materskou školou Ludanice, Ludanice: Cieľom projektu bolo podporiť u detí pohybové aktivity, ktoré za obdobie "Covidu" stangnovali, upevniť zdravie, pozitívnu myseľ a motiváciu jeden voči druhému, podpora chuti súťažiť a pozitívny prístup k pohybu ako takému. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, poháre pre súťažiacich, EDUCAPLAY - rotujúci kužeľ, balančná hra pre skupinu detí, chodúle, prekážkové bránky a padák.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Metodka občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu "PodMET nie je len slovný druh" inšpirovaného existenciou študentského podcastu PodMET bolo naučiť sa pracovať s nahrávacou technikou a softvérovými aplikáciami, ktoré umožňujú spracovanie a úpravu zvuku u školákov. Tieto nové poznatky využili pri príprave prvých podcastov. Projekt má za úlohu šíriť zaujímavé témy inovatívnym, nenúteným a mladými ľuďmi vítaným spôsobom. Finančné prostriedky boli použité na zariadenia a komponenty pre podcastove štúdio.
b) podpora a rozvoj športu 900 € DHZ Bíňovce, Bíňovce: Cieľom projektu „Súdržnosť nás posilňuje“bol rozvoj hasičských zručností a udržateľnosť zboru, pomáhať ľudom pri rôznych prírodných živloch, ktoré ich ohrozovali. Niektoré „hasičské deti“ medzičasom dospeli a postupne preberajú zodpovednosť, nielen za zorganizovanie ale aj realizáciu a celý priebeh jednotlivých projektov. Finančné prostriedky boli použité na ochranné odevy a duálne ATEX svietidlá.
b) podpora a rozvoj športu 900 € FK Borinka, Borinka: Cieľom projektu bolo začlenenie ukrajinských detí, do kolektívu s deťmi so Slovenska na prázdninových športových táboroch. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie výdajov súvisiacich z organizáciou kempu.
e) podpora vzdelávania 900 € OZ MŠ Turnianska , Bratislava: Cieľom projektu bolo zlepšovať u detí pohybové schopnosti a zručností ako aj orientáciu v dopravných situáciách na dopravnom ihrisku, kde sa môžu denne zlepšovať. Osvojenie si týchto zručností v ranom veku dieťaťa je predpokladom nielen na ďalšiu aktívnu športovú činnosť, ale i na správny psychomotorický rozvoj dieťaťa. Finančné prostriedky boli použité na nákup kolobežiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Štvorlístkovo, Bratislava: Cieľom projektu bolo postupné vytváranie prírodnej záhrady v štýle permakultúry, vzdelávanie detí v oblasti environmentálnej výchovy, vzájomná úcta, vytvorenie prostredia na zmysluplné trávenie voľného času a zvýšenie povedomia o dôležitosti ekologického života. Finančné prostriedky boli použité na vývoz a likvidáciu odpadu, jedlé kríky, dekoračný materiál, záhradnícky substrát.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Pro Technik STU, Bratislava: Cieľom projektu bolo naštudovať a uviesť Faureho Rekviem (dielo klasickej hudby) v komunite spevákov dobrovoľníkov a zároveň spevákov motivovať na zotrvanie v komunite, prilákať aj bývalých členov zboru. Tradícia zborového spevu na Slovensku má viac ako 100 rokov, no bez kontinuálnej uvedomelej práce by zanikla. Na koncerte boli viacerí umelci, ktorí prejavili záujem so zborom spolupracovať. Zároveň mal byť projekt katarzným momentom pre poslucháčov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sólistov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Centrum rodiny, n.o., Bratislava: Cieľom projektu bola revitalizácia komunitného múrika, ktorý skrášlil verejný priestor centra. Na múriku pribudli rôzne mozaiky a maľby a tiež závesné kvetináče s trvalkami. Na skrášlení múriku sa podieľali deti, mládež, rodiny a dobrovoľníci. Obnova a skrášlenie múra prispela aj k novým zručnostiam u dobrovoľníkoch a k upevneniu komunitných vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na revitalizáciu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Slávia vodné pólo menežment, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola podpora tréningových a súťažných aktivít mládeže v klube vodného póla Slávia UK Bratislava. Vďaka udržateľným podmienkam pre realizáciu športu klub realizuje športové aktivity cca 150 mladých ľudí a dosahuje výsledky, ktoré sú na vrchole v celoslovenskej konkurencii. Finančné prostriedky boli použité na prenájom bazéna.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 440 € Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu bolo u klientov aktivizovať ich vnútorné schopnosti na prekonanie osobnostných, sociálnych, psychických, spoločenských a emocionálnych dôsledkov ich zdravotného znevýhodnenia. Intenzívnejšie a pravidelnejšie pracovali a cvičili s pomôckami pre ľudí s rôznou úrovňou motoriky v kuchyni, záhrade, nacvičovali komunikáciu pomocou hier a kníh, starali sa o seba aj pomocou hier, starali sa o kvety, učili sa stolovať, učili sa estetickému cíteniu, spolupráci, empatii. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky a potreby na varenie a pečenie, stolovanie, interaktívne, spoločenské, pohybové hry, knihy, pomôcky a potreby na sadenie byliniek.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Equisport, Nitra: Cieľom projektu bolo učenie detí zodpovednosti a láske k zvieratám, o ktoré sa v spolupráci s dospelými starali počas travania campu. Finančné prostriedky boli použité na použité na stravu pre účastníkov.
e) podpora vzdelávania 900 € Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda: Cieľom projektu bola podpora žiakov formou zorganizovania súťaží GO GREEN a Energia z vesmíru. Priniesol radosť a zdravú súťaživosť ale aj vylepšovanie prezentačných zručností súťažiacich, nové poznatky, tímovú spoluprácu a zvýšenie záujmu všetkých zúčastnených o tému ekológie a energetiky. Zároveň podporiť učiteľov prostredníctvom workshopov na rozvoj kompetencií pre výučbu modernými metódami, ale aj na podporu vlastného duševného zdravia. Finančné prostriedky boli použité na ceny pre víťazov a workshopy.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Občianske združenie - Rybička, Bratislava: Cieľom projektu bolo zvýšiť možnosti športového vyžitia detí v prostredí detského dvora a tým rozvoja ich motorických schopností. Finančné prostriedky boli použité na rozvojovú pomôcku Monkey bar.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Kynologická záchranná brigáda Trenčín, Dubnica nad Váhom: Cieľom projektu bolo zrenovovať a zakúpiť potrebné pomôcky na tréningy záchranárskych psov a tým možnosť sa zdokonaliť pri výcviku psov, následne získať aest a tým možnosť zúčastniť sa aj zložitejších pátracích akcií. Finančné prostriedky boli použité na materiál a renováciu prekážok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Rozprávkový Gašparko, Bratislava: Cieľom projektu bolo pozdvihnúť význam bábkového divadla, prezentovať bábkové divadlo v jeho rôznych formách, priblížiť históriu bábkového divadla. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie pódia, ozvučenie, balóny, organizáciu a propagáciu festivalu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Ars Festiva,Smolenice: Cieľom projektu bolo uskutočniť víkendové podujatia na hradoch a zámkoch Slovenska a priniesť malým aj veľkým divákom pôvodnú slovenskú rozprávku so zaujímavým príbehom. Súčasťou podujatí bol bohatý sprievodný program v podobe predstavení bábkového divadla a rôznych aktivít pre deti v podobe dielničiek. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Obec Kyselica,Kyselica: Cieľom projektu bola realizácia podujatia "Tvorivé remeselne dielne v Kyselici" venovaná ukážkam tradičných ľudových remesiel pod dohľadom ľudových majstrov. Deti v tento deň mohli získať cenné poznatky a praktické skúsenosti zo života našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie remeselníkov a kultúrneho programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Brezová pod Bradlom: Cieľom projektu bolo vytvoriť spoluprácu štruktúr SMRŠ a inými spoločenskými organizáciami, štátnou a verejnou správou, tiež podnikateľským sektorom a kultúrno – športovou aktivitou podporovať záujem verejnosti o živote a odkaze M. R. Štefánika. Finančné prostriedky boli použité na umelecký kolektív SĽUK, ktorý bol hlavný vystupujúci počas kultúrneho programu a výstavné panely - M.R.Štefánika exteriér.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € ĎARMOTY - Občianske združenie, Golianovo: Cieľom projektu bolo poukázať na potenciál nitrianskej vinárskej oblasti pre účely cykloturistiky a pritiahnuť sme celé rodiny, od detí, rodičov až po starých rodičov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov zázemia a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM, Svätý Peter: Cieľom projektu bolo dosiahnuť, aby sa mládež začala zaujímať o ľudové rozprávky, tradície a históriu nášho regiónu, zlepšiť spoluprácu medzi školami v regióne a rozvíjať medziľudské vzťahy pomocou kultúry. Finančné prostriedky boli použité na materiál na vedomostnú súťaž a remeselnícke dielne, rozprávkové knihy na čitateľskú súťaž a na ocenenie víťazov a honorár pre profesionálne predstavenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 300 € PERUN o.z., Bratislava-Rača: Cieľom projektu bolo inšpirovať bežcov pretekať aj v zime, podporiť deti k športovaniu a poukázať na zdravú stravu. Dať možnosť rodinám zúčastniť sa pretekov a zároveň po jeho ukončení dať priestor pre celú rodinu prepojiť to s výletom do mestkých lesov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie trofejí pre víťazov, občertsvenia, zakúpenie dekódera a antény pre čipovú časomieru a nákup spotrebného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € VIVA CENTRUM, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo predstaviť verejnosti tanečný program, v ktorom sa spája celá škála tanečných štýlov a techník. Zvýšiť záujem ľudí o tento druh trávenia voľného času, obohatiť kultúrne vyžitie v meste a spájať regióny z celého Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie trofejí, ozvučenie a osvetlenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Mesto Stará Turá, Stará Turá: Cieľom projektu bolo prinavrátiť kultúrny život naspäť do mesta, utužiť väzby medzi občanmi a vytvoriť priestor na spoznávanie histórie mesta. Finančné prostriedky boli použité na honorár skupiny historického šermu - účinkujúcich v programe
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € Cez Kerestúr, o.z., Križovany nad Dudváhom: Cieľom projektu bolo zorganizovanie oficiálneho súťažného behu. Finančné prostriedky boli použité na služby časomiery, čo obsahovalo registraciu na internete, štartové čísla, čipy na meranie časov a online vyhodnotenie, taktiez boli peniaze použité na originálne medaily.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 200 € SPOLOČNOSŤ DOWNOVHO SYNDRÓMU NA SLOVENSKU, Bratislava: Cieľom projektu bolo poskytnúť rodinám s deťmi s DS priestor na aktívne a zmysluplné využitie voľného času počas prázdnin a dať im príležitosť sa osobne stretnúť, zoznámiť a vymeniť si skúsenosti pri starostlivosti o dieťa s DS. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu pre tvorivé dielne, na vstupné do hradu, jaskyne, lanového centra, na občerstvenie. Tiež na odznaky s logom SDS na pamiatku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € J.M.R.Zbierka, o.z., Iňa: Cieľom projektu bola inštalácia výstavy dobových svadobných odevov a doplnkov, prostredníctvom ktorej by sa upozornilo na kultúrnu spoluprácu slovenského a maďarského etnika v historickom kontexte. Finančné prostriedky boli použité na kúpu: figurín, cliprámov, informačných stojančekov, výzdoby, závesného systému, fotopozadia, stojanov na figuríny, tlač posterov a fotografií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Presahy, o.z., Modra: Cieľom projektu bola realizácia minifestivalu s bohatým programom - od premietania filmu o Dežovi Hoffmannovi-fotografovi The Beatles, od rodáka z regiónu - Patrika Lančariča, cez pásmo hudby a slova, diskusiu až po večerný koncert. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie hudobnej produkcie, technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie počas podujatia, propagáciu podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Občianske združenie TRAKT, Trenčín: Cieľom projektu bolo zapojenie kultúrnej komunity TN regiónu a šanca o zviditeľnenie tvorcov a ich projektov - vytvorenie miesta na sebavyjadrenie sa pre umelcov a mladých organizátorov, ktorí majú chuť zapojiť sa do kultúrneho diania mesta.Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie hudobných nástrojov pre koncerty, autorské honoráre pre headlinerov a na materiálno technické zabezpečenie výtvarných aktivít projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Bašta Kultúry o.z., Nové Zámky: Cieľom projektu bolo zorganizovať ďalší ročník festivalu Nema Stresa na pláži v obci Zemné. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie značnej časti hudobnej produkcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Marcus SK, Soblahov: Cieľom projektu bolo začlenenie detí na spektre autizmu do letných voľnočasových aktivít spoločne so širokou verejnosťou. Vytvoriť im bezpečné prostredie, v ktorom vznikla príležitosť vyzdvihnúť ich: iné ,,a predsa jedinečné" videnie sveta, podporiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, cien pre deti, senzorickým pomôcok, propagáciu a cestovné náklady pre rodiny s deťmi na spektre autizmu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Nezisková organizácia Barbora, Pezinok: Cieľom projektu, ďalšieho ročníkabola propagácia prírodných a kultúrnych krás regiónu a vzdelávacie aktivity určené pre širokú odbornú i laickú verejnosť bez výrazného vekového zamerania. Fiančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zdravotnej služby a prekrytie pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Na trati. o.z., Trnava: Cieľom projektu bolo šíriť povedomie o deťoch s poruchou autistického spektra, vnímať ich existenciu aj v našom bezprostrednom okolí a čenie sa tolerancii. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre hudobníkov z orchestra a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Mesto Hurbanovo, Hurbanovo: Cieľom projektu bolo uskutočnenie podujatia Hurban market a opätovné naštartovanie kultúrneho, sociálneho a komunitného života v Hurbanove a okolí a tiež podporiť šikovných remeselníkov, ktorí počas pandémie trpeli aj finančne. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie hudobného vystúpenia a zakúpenie hier pre deti a dospelých.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Horses Heal oz, Dobrohošť: Cieľom projektu bolo zrealizovať bezplatné stretnutie pre miestnu komunitu naprieč generáciami s cieľom spájania a zbližovania sa, s dôrazom na rešpekt a toleranciu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie a realizáciu podujatia, nákup potrebných pomôcok, občerstvenia a realizácie bezbariérového prístupu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € OZ Formás, Štúrovo: Cieľom projektu bola realizácia XII. fORMA fESTu s 9 koncertami, 3 predstaveniami kníh, debaouu o klimatickej kríze, reprezentovaní žien v médiách a v umení. Priestor tiež dostal aj workshopy, súčasný tanec a literatúra, a po koncertoch vystúpili DJ-ovia. finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Obec Čaka, Čaka: Cieľom projektu bolo počas stretnutia rodákov zvýšiť povedomie o archeologickej lokalite z ml. doby bronzovej a spracovať zaujímavosti o obci formou náučného chodníka. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia Cesta do praveku a grafika na infobannery
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € OZ Medúza, Šaľa: Cieľom projektu bolo zorganizovať dožinkové slávnosti a tým prispieť k znovu vybudovanie tradície osláv žatvy. Finančné prostriedky boli použité na dekorácie, prenájom mobilných toaliet, prenájom techniky a honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € Pianistan, Stupava: Cieľom projektu bolo rozprúdiť život v centre Nitry, vytvoriť priestor pre prezentáciu umelcom so zrakovým postihnutím a prispieť k zlepšeniu inklúzie osôb s postihnutím prostredníctvom edukačného divadelného predstavenia a 2 koncertov nevidiacich hudobníkov. Finančné prostriedky boli použité na grafické a ozvučovacie služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 200 € ArboEdu, Trenčín: Cieľom projektu bola participácia odídencov, migrantov a obyvateĺov trenčianskeho regiónu na tvorivých dielňach, worshopoch, príprave spoločného koncertu, integrácie do spoločnosti, medzikultúrneho dialógu, pocit spolupatričnosti. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie na tvorivé dielne, honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie na skúškach, grafická príprava
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € Obec Veľký Grob, Veľký Grob: Cieľom projektu bolo opäť naštartovať komunitný život a vytiahnuť ľudí von medzi priateľov. Podujatie "Sedlácka olympijáda" sa nieslo vo veľmi veselej nálade, návštevníci sledovali súťažné zápolenie, postretávali susedia a známi z Grobu, ale aj Ukrajinské rodiny, ktoré si u nás našli dočasné útočisko. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre folkloristov, prenájom detských atrakcií, výrobu fotosteny a ocenenia pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Obec Ružindol, Ružindol: Cieľom projektu bolo posilniť rozvoj miestneho komunitného života a začlenenie zahraničných občanov medzi ostatných obyvateľov aby sa cítili v obci ako doma. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín, organizačného zabezpečenia, prenájom ozvučenia a stanov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € NADASD, Trstená na Ostrove: Cieľom projektu bolo uskutočníť festival s vystúpením nepoznaných kapiel /grécka aj latinskoamerická/a miestnych umelcov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 700 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o., Myjava: Cieľom projektu bolo zachovanie a udržanie časti kultúrneho dedičstva, ktoré sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva a výroby destilátov a produktov zo sliviek prostredníctvom podujatia Dni sliviek v Gazdovskom dvore v Myjave- Turej Lúke. Finančné prostriedky boli použité na nákup sliviek, ozvučenie, dovoz domčekov a materiál na detskú školu varenia a ochutnávku jedál zo sliviek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € Zlatý rez - združenie pre kultúru Šamorína, Šamorín: Cieľom projektu bol kvalitatívny rozvoj dets. folkl. súborov cez realizáciu takého festivalu detských folklórnych súborov, ktorý je motivačným kotlom nielen pre súbory, ale aj pre tanečných pedagógov, vedúcich súborov. Finančné prostriedky boli použité na stravu pre účastníkov, prenájom miestnosti MsKS a ozvučenie a osvetlenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € Topoľčiansky šachový klub, Topoľčany: Cieľom projektu bola realizácia najpopulárnejieho šachového podujatia na Slovensku so širokou účasťou zahraničných hráčov zo 17 krajín sveta. Špecialitou tohto ročníka bola účasť svetového rekordéra v hre so zaviazanými očami. Finačné prostriedky boli použité na rozhodcov, poháre, medaily, ceny, propagačné materiály, tlač, grafické práce, omentovaný prenos. prenájom a kúpu športového a technicko-organizačného materiálu, fotografa a kameramanaa platenú reklamu podujatiu.
b) podpora a rozvoj športu 660 € Cez prekážky, občianske združenie, Abrahám: Cieľom projektu bolo pritiahnuť k športu čo najviac občanov, hlavne detí a rozšíriť skromné množstvo akcií v obci. Finančné prostriedky boli použité na stavbu prekážok, medialy, tlač plagátov a pásky k časomiere.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € COOLTÚRNE oz, Trenčín: Cieľom projektu bolo oživiť zabudnuté a netypické miesta pomocou kultúry. Finančné prostriedky boli použité na umelecký honorár, prenájom mobilných toaliet a zvukovú techniku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 300 € SRRZ-RZ pri Základnej škole, Gajary: Cieľom projektu bolo zrealizovať podujatie - 3. ročník Cesty gajarským rozprávkovýmlesom - pre všetky vekové kategórie na dobrovoľnej báze. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu rekvizít, kulís a na masky, kostýmy a príslušenstvo ku kostýmom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Ateliér.EM, Bratislava: Cieľom projektu bolo vytvorit program komunitnej open air záhrady a uskutočnit medzinárodné Sympózium 14SEM s 25 účastníkmi zo Slovenska,Čiech,Poľska a ďalších krajín, vernisáž spojená s koncertom/Dekadent Fabrik. Finančné prostriedky boli použité na koncert skupiny Dekadent Fabrik z Prahy vedúci skupiny D.Cajthaml, manažing sympozia preklad textov do katalogu a komunikácia s zahraničnými účastnikmi, materiál pre sympozium a tvorivé dielne a materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 100 € Obec Podolie, Podolie: Cieľom rojektu bola realizácia medzinárodných majstrovstiev SR a ČR v orbe konským dvojzáprahom a stretnutie zberateľov historických, vojenských a poľnohospodárskych strojov. Akcia sa začala sprievodom po dedine a následne po privítaní a zahájení sa pustili oráči do práce. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie pre súťažiacich, granule, vitamíny a a soľ pre kone, hudobné vystúpenie heligonkárov, detské nafukovacie atrakcie, občerstvenie pre súťažiacich, vecné ceny, stany a posedenie a prenosné WC.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € OZ Adrenalín, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovanie kultúrneho podujatia - filmový festival v mestách Bratislava a Trnava. Festival je zameraný na šport a športový dokument, súčasťou sú aj diskusie, workshopy či prednášky na rôzne témy. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, filmové licencie a reklamné výdaje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 720 € Slovenská ľudová majolika, Modra: Cieľom projektu bolo priblížiť tradičné remeslo verejnosti v otvorených dielňach so zameraním na sociálne slabších. Ciele projektu sa naplnili, všetky termíny boli obsadené, dokonca záujem oveľa väčší. Úspech dielní podporila komunikácia v lokálnych médiách a online. finančné prostriedky boli použité na produkty pripravené na maľovanie (po prvom výpale, naglazované) a služby majstra kruhára pre výučbu točenia na hrnčiarskom kruhu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € OZ Spomienka na Deža, Bratislava - Dúbravka: Cieľom projektu bolo spojenie komunít, rozvíjať ich, stretnúť umelcov pri tvorbe, spoločné spoznávanie sa.Finančné prostriedky boli použité na umelcov - honoráre, výtvarné pomôcky, pomôcky pre klientov, materiál pre ateliér.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 300 € Obec Jablonka, Jablonka: Cieľom projektu bolo zrealizovať podujatie zamerané na tradičné spracovanie jabĺk a ukážku remeselných zručností našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, materiál, detské atrakcie a ukážky remesiel.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Kynologický klub Smolinské, Smolinské: Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň akcie Hafkáč roka, organizácie a prilákať viac súťažiacich, divákov.Finančné prostriedky boli použité na ceny pre víťazov, zakúpenie pomôcok a prekážky na agility súťaž.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € OZ Jána jonáša DNV Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo upevniť a rozšíriť komunitu obyvateľov žijúcich trvale, alebo dočasne na našom sídlisku. Finančné prostriedky boli použité na revitalizáciu a výstavbu nových komunitných záhrad a skrášlenie sídliska.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, Šaľa, Šaľa: Cieľom projektu bolo zrealizovať športovú olympiádu pre žiakov všetkých základných škôl v meste. Finačné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Veselý Vidiek o.z., Dietoma: Cieľom bolo vytvoriť priestor a možnosť užiť si chvíľku svojho voľného času spoločne so svojou rodinou, priateľmi či známymi. Ponúknuť návštevníkom nášho letného kina kvalitné podujatie z ktorého si odnesú príjemné pocity a krásne spomienky. Finančné prostriedky boli použité na oplnenie techniky letného kina, skvalitnenie komfortu pre návštevníkov v podobe pohodlnejšieho sedenia a spríjemnenie atmosféry priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Mesto Šamorín, Šamorín: Cieľom projektu bolo organizovanie 12. ročníka úspešného festivalu Pomle,, zabezpečenie bohatého kultúrneho programu pre všetky vekové kategórie. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcich umelcov a hudobníkov v rámci festivalu Pomle 2022.
b) podpora a rozvoj športu 1 600 € Cyklistický klub Stupava, Stupava: Cieľom projektu bola motivácia detí a mládeže k športu a podpora a rozvoj tejto komunity. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu projektu, zabezpečenie hudobnej produkcie a občerstvenia prostredníctvom gastro stánkov ako aj zaopatrenie cien do súťaží.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Folklórny súbor Volosán, Pukanec: Cieľom projektu bolo primárne zviditeľnenie folklórneho súboru Volosán a detského folklórneho súboru Lisna, rozšírenie členskej základne a rozvoj členov po profesionálnej stránke, aktivity vyvrcholili usporiadaním oslavy 40. výročia folklóru v Pukanci. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre hudobný doprovod a ozvučenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € OZ Been, Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu bolo predstaviť návštevníkom stredoveký spôsob života a stredovekých súbojov a remeslá, všetko si mohli sami aj vyskúšať, zároveň sme chceli oživiť krásny park, ktorý máme v meste a to sa aj podarilo. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu podujatia, honoráre pre skupiny/vystupujúcich a občerstvenie pre dobrovoľníkov a účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Občianske združenie Pierdo, Šamorín: Cieľom projektu bola prezentácia rómskej kultúry v regióne Horného Žitného ostrova a poskytnutie možnosti prezentácie rómskych remeselníkov, hudobníkov, rómskej gastronómie a tradície pred verejnosťou prostredníctvom festivalu. Finančné prostriedky boli použité na honorár moderátora, na prenájom stonov, príslušenstva a javiska.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Folklórne Kopanice, Krajné: Cieľom projektu bolo odovzdanie zručností zapletačiek novej generácii, osveta verejnosti ohľadom svadobných krojov regiónu prostredníctvom workshopu na výrobu párt a sprievodným aktivitám vrátane prednášky a výstavy fotografií. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu párt, tlač fotografií na výstavu a prenájom priestorov na konanie workshopu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 300 € Rodinné centrum Dlháčik Občianske združenie, Bratislava Karlova Ves: Cieľom projektu bolo zviditeľnenie centra, zlepšenie povedomia o dobrovoľníctve, podpora návštevnosti po náročnom pandemickom období a prestávke vo fungovaní. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na interaktívne rodinné divadelné predstavenie, občerstvenie pre deti aj rodičov a nákup pomôcok na kurzy a aktivity v RC Dlháčik.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € Divadlo Materinky, Šaľa: Cieľom projektu bola folklórna osveta širokej verejnosti prostredníctvom oživenia tradičných zvykov počas zimného obdobia v našom regióne. Divadelne - folklórne predstavenia boli zamerané na osvetu ľudových zvykov u detí, mládeže i ostatného obyvateľstva. Finančné prostriedky boli použité na nákup kostýmov a ľudových odevov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Kľúčikovo, Nemšová: Cieľom projektu bola organizácia kultúrno-spoločenských aktivít pre deti v rámci Kľúčovských hodov za účelom šírenia a obohacovania kultúrnych tradícií. Finančné prostriedky boli použité na výrobu balónov a bublinovú show, bčerstvenie, skákací hrad, maľovanie na tvár, vecné ceny, sladkosti pre deti a tombola.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Diamant o.z., Trnava: Cieľom projektu bolo spojenie 3 generácií, čo sa podarilo na 100%. Stretntia nových aj starých susedov, spoločná debata dedka s dcérou a vnukmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup výherných cien, štartovné pre súťažné tímy vo varení gulášu, drobný potrebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € OZ Priatelia Bartókovej ulice, Bratislava: Cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného priestoru, ktorý bude významnou súčasťou lokality, spríjemní a skvalitní bývanie a vytvorí priestor pre odpočinok a zábavu. Cieľom projektu je teda svojpomocná revitalizáciu okolia a osadenie detského prvku. Finančné prostriedky boli použité na osadenie svahovej šmykľavky a revitalizáciu stávajúceho mobiliáru - náter lavičiek, hojdačky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 600 € Občianske združenie BIEROVČAN, Veľké Bierovce: Cieľom projektu bolo obohatenie kultúrneho a športového života v obci Veľké Bierovce a okolitých obciach, prispieť k súdržnosti v obci a poskytnúť deťom, mládeži i dospelým možnosť stráviť kvalitný čas na zaujímavom podujatí s vidieckou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu podujatia, koncert country skupiny, vystúpenie kovbojov, moderovanie podujatia, zabezpečenie atrakcií, vecných výhier a pamätných predmetov k podujatiu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € FS Brezová, Brezová pod Bradlom: Cieľom projektu bola realizícia tradičnej ľudovej zábavy. Autentické prostredie v Baranci pod skalou dotváralo tanečné "vydupané" kolo vyzvobené bukovou mladinou a ľudová hudba FS Brezová a ľudová hudba Petra Obucha z Piešťan. Účastníci mali možnosť zažiť priamy kontakt s ľudovou hudbou a zvýšiť si povedomie o tradičnej ľudovej kultúre v regióne. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, propagáciu a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Naša ulica, Bratislava: Cieľom projektu bolo odohratie 3 repríz bábkovej inscenácie Hrozná v Sv. Jure a okolí, prilákanie domácich ale aj návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € LUIGINO.sk, Šaľa: Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu, konkurencieschopnosť, kvalitatívnu úroveň a povedomie o tomto netradičnom športe - rýchlokorčuľovaní. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kvalitnej časomiery s kamerou, hodnotné ocenenia a mobilných toaliet pre účastníkov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € Veselá kopanica, o.z., Horná Súča: Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu driapania peria na našej kopanici, priblížiť čaro drápačiek súčasnej generácii a usporiadať verejné Veselé drápačky v miestnom kultúrnom dome. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre mužskú spevácku skupinu Chotár, zapožičanie krojov pre organizátorov, materiál na výzdobu, vykurovanie, upratovanie a detský tvorivý kútik, nákup šálok s húskou, občerstvenie pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Slovenský cykloklub, Piešťany: Cieľom projektu bolo vrátiť zabudnuté cyklistické podujatie časovka na Bradlo späť do Brezovej. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie profesionálnej časomiery, nákup spotrebného materiálu k podujatiu a vyznačeniu tratí, zabezpečenie moderátora a štartovných čísiel pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Občianske združenie SaUvedom, Trnava: Cieľom projektu bolo zrealizovať kultúrnu aktivitu, ktorá predstaví prácu slovenských a ukrajinských umelcov, umelkýň a priniesť ekologickú aktivitu v podobe Barter Marketu a zorganizovať zbierku. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu oboch podujatí, lektorné a občerstvenie pre tím a účinkujúcich, zabezpečenie dobrôt na podujatie, materiál na workshopy, regále a vešiaky na podujatie vianočný Barter Market.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Nadácia Pomoc druhému, Hlohovec: Cieľom projektu bolo zorganizovať podujatie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, pripraviť zábavno-terapeutický program, sprostredkovať dobrovoľníctvo, zapojiť spriatelené miestne organizácie, umožniť vzájomné spoznávanie. Finančné prostriedky boli použité na muzikoterapiu, show s bublinami, občerstvenie, pitný režim, materiál na súťažné disciplíny, profesionálneho fotografa a maľovanie na tvár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Fidlikant, Bratislava: Cieľom projektu bolo priniesť klasickú hudbu do prostredia, kde sa s ňou poslucháči nestretávajú, predstaviť hudbu slovenských skladateľov a tak isto aj krásny priestor kostolíka v Sádku. Koncert bol určený strednej a staršej generácií. Finančné prostriedky boli použité na interpretov, ktorí vystúpili na koncerte v Sádku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Záhorácky folklór, Závod: Cieľom projektu bolo usporiadanie 5. ročníka folklórneho podujatia Frolová notečka. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a občerstvenie pre folklórne skupiny a fotografa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € OZ HARADICHA, Hradište pod Vrátnom: Cieľom projektu bolo predstaviť geologicko paleontologické špecifiká mikroregiónu, vytvoriť interaktívny geologický chodník, spojiť komunitu a výťažok využiť na rekonštrukciu zázemia OZ Haradicha. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a printy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Vaďovce, Vaďovce: Cieľom projektu bolo zlepšiť komunitný život v našej obci a prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. Finančné prostriedky boli použité naúhradu honoráru za kultúrne vystúpenie, nákladov na pečenie bálešov a prípravu záhradkárskej výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie: Cieľom projektu Hurá idú Vianoce bolo zorganizovať sériu kultúrnych podujatí u nás v obci, spájať ľudí a vytvoriť zdravo fungujúcu komunitu v obci. Zapojiť deti, mládež, dospelých do diania. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie, občerstvenie pre účastníkov, nákup tvorivého materiálu, podpora folklórnych telies.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Hlohovec: Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života seniorov, zlepšenie pamäte, motoriky, socializácia, medzigeneračné stretnutia, odborné informácie, učenie sa nových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na nákup stoličiek s písacím pultom, materiál na dielničky, občerstvenie, honoráre za workshopy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € OZ Spoznaj s nami svet, Budmerice: Cieľom projektu bolo poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia v kontexte s odkazom pre budúce generácie prostredníctvom environmentálne podujatia Malokarpatský EkoFest. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, predstavenia, ceny a odmeny pre účinkujúcich a výhercov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 100 € Biskupičan, Bratislava - Podunajské Biskupice: Cieľom projektu bola realizácia komunitnej záhrady pre účely rozvoja komunity. Záhrada umožní tráviť voľný čas prospešne, edukatívne a príjemne pre celé okolie. Hmatateľný cieľ bol aj príprava terénu, nákup výbavy a rozmiestnenie na vytýčené miesto. Finančné prostriedky boli použité na nákup vyvýšených záhonov a barelov na zber dažďovej vody.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Meetpoint Šaľa, o.z., Šaľa: Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o tom, že architektúra nie je len téma na diskusiu odborníkov, ale je priestorom, ktorý nás obklopuje a ktorý si vytvárame my sami. Je preto dôležité, aby sme boli súčasťou tvorby verejných priestorov. Finančné prostriedky boli použité na tlač výstavných panelov, materiál pre skonštruovanie výstavy, materiál pre workshop, občerstvenie, zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia pre prednášky a premietanie.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Lifestarter,Trnava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom festivalu spropagovať učenie sa a predstaviť vzdelávacie organizácia z regiónu. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich a vystupujúcich, videoprodukciu a propagáciu podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Centrum voľného času Šaľa, Šaľa: Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem o hru šach, zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradných šachových figúrok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Umelecké aktivity o.z, Nové Zámky: Cieľom projektu bola realizácia Country festivalu Zámocké Country v Bernolákovom parku v Nových Zámkoch. Na podujatí vystúpilo 8 kapiel hrajúcich žáner Country , folk a bluegrass. Pre deti bol pripravený detský program - stanovištia, divadelné a tanečné scénky. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, propagačné materiály a publicitu, nájom/prenájom techniky na realizáciu projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Vlkas - obecný úrad, Vlkas: Cieľom projektu bolo spojiť ľudí v našej obci pri kultúrnom a spoločenskom programe pre všetky generácie, aby sa nikto necítil vyčlenený z komunity. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia, vystúpenie folklórneho súboru, drobné odmeny pre súťažiach, ceny do tomboly, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Dom 1890 o.z., Závod: Cieľom projektu bola oslava hodov ako tradičného podujatia prostredníctvom stretnutia folklórnych skupín, ukážky tradičných remesiel a detských tvorivých dielní. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a občerstvenie pre folklórne skupiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava: Cieľom projektu bolo podporiť osoby s duševným ochorením, ktoré sú klientami účastných organizácií, ich socializáciu v širšej komunite a zvýšenie povedomia o dôležitosti pohybu. Vďaka Konferencii zvýšiť odbornosť zamestnancov, príbuzných klientov a účastnej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na honoráre prednášajúcich, prenájom priestorov, športové vybavenie a občerstvenie počas oboch dní realizácie projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Euterpa, občianske združenie, Pezinok: ieľom projektu bolo ponúknuť regionálnemu publiku niekoľko klasických koncertov tej najvyššej umeleckej kvality. Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti honoráru súboru Solamente naturali a na prenájom čembala.
b) podpora a rozvoj športu 950 € Spolok príležitostných turistov, Obyce: Cieľom projektu bolo kladením vencov pri partizánskych pomníkoch pripomenúť mládeži a deťom vojnovú históriu nášho okolia a prebudiť v nich vlastenecké povedomie. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu akcie, vystúpenie FS Inovec, nákup mobiliáru na sedenie, vencov a občerstvenia pre účastníkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € o. z. Priatelia Rače, Bratislava: Cieľom projektu bolo založiť prírodnú komunitnú záhradu, uplatňovať permakultúrne postupy, rozumne hospodáriť s vodou a čo najviac využívať dažďovú vodu, podporiť biodiverzitu (vtáčie búdky, kŕmidlá, výsev semienok rastlín lákajúcich opeľovače), šetriť materiál. Finančné prostriedky boli použité na nákup IBC kontajnerov na vodu s príslušenstvom, materiál na svojpomocnú renováciu altánku, záhradné náradie, detské prvky - piknikový set na sedenie a minipieskovisko, záhradný stôl s lavicami, gril a ohnisko.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Dlhovekosť, Vinosady: Cieľom projektu bolo zachovať tradičný spôsob spracovania vlny, obnovenie tradícií stretávania sa na priadkach, odovzdanie zručností mladej generácie, výroba vlnených výrobkov, ako sú ponožky, čelenky, čiapky, hračky, ktoré sa budú predávať na kultúrnych podujatiach obce. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu pradiarne - dreveného domčeka, ktorý slúži ako zázemie pre stretávanie sa priadok a uskladnenie vlny a náradia. Nakúpili pracovné prostriedky na ochranu dreva - štetce, lak, nátery na drevo.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 100 € Spojená škola, Zlaté Moravce: Cieľom projektu bolo naučiť žiakov zmysluplne separovať a ďalej využívať školský odpad, rozvíjať environmentálne cítenie, rozvíjať pracovné zručnosti žiakov pri budovaní zelenej zóny školy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie výtvarného materiálu použitého na pracovné aktivity žiakov, nákup kameniva a vyvýšeného bylinkového záhonu pyramídy do zelenej zóny školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 740 € Centrum pomoci pre rodinu, Trnava: Cieľom projektu bolo podporiť cirkulárnu ekonomiku za účelom znižovania množstva odpadu a podporiť eko správanie sa rodín v meste Trnava a jeho okolí. Obyvatelia Trnavy a okolia prinášajú do EKO šatník oblečenie a rôzne detské potreby, ktoré už sami nepotrebujú a dávajú ich k dispozícii iným rodinám, ktoré ich môžu využiť pre svoje deti a tak šetria životné prostredie. O služby EKO šatníka je veľký záujem a pomáha aj odídencom z Ukrajiny.Finančné prostriedky boli použité na nájom priestoru EKO šatníka a jeho propagáciu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € OZ Radostná práca, Bratislava: Cieľom projektu bolo zrealizovať systém na zber dažďovej vody, dokúpiť potrebný materiál a náradie potrebné k využívaniu záhradky. Finančné prostriedky boli použité na nákup žľabov, a ostatného materiálu potrebného na zber dažďovej vody,ktorá bude slúžiť na polievanie záhonov. Ďalej kompostér, kôlňa na náradie, záhradné osvetlenie, solárne osvetlenie, záhradná lavica.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € HUMANIT n.o., Levice: Cieľom projektu bolo rozvíjať ekologický a úsporný prístupu využívania dažďovej vody pre našich klientov. Organizácia prevádzkuje útulok pre občanov bez domova a nocľaháreň. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebného materiálu na zachytávanie a odvedenie dažďovej vody - nádrž, sudyt, rozvodové hadice, podstavec k sudom, čerpadlo, montáž, spojovací materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Chrobáčiky pri Materskej škole v obci Jablonec, Jablonec: Cieľom projektu bolo vysadenie remízok v katastri obce Jablonec, na okraji poľnej cesty, v blízkosti poľnohospodársky obrábaného poľa. Čím sme prispeli k ochrane nášho životného prostredia - ochrane biodiverzity, zlepšeniu klimatických podmienok a mikroklímy v obci a zároveň oddelili parkovisko od školského dvora. Finančné prostriedky boli použité na nákup drevín ovocných stromov a kríkov, drevených kolov ku stromom a výrobu drevenej informačnej tabule o drevinách.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa Partizánske, Partizánske: Cieľom projektu bola zmena klímy školského dvora, prostredníctvo zelenej bariéry. Prostredníctvom tejto steny sa znížila prašnosť školského dvora a vytvorili tienisté miestá na školskom dvore. Finančné prostriedky boli využité na nákup zeminy a zelene a stromov krov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Materská škola, Pezinok: Cieľom projektu bolo zachytávanie a využívanie dažďovej vody zo strechy materskej školy ktorá doposiaľ tiekla bez využitia voľne po školskom dvore. Zachytená voda je využitá na podporovanie praktického environmentálneho myslenia a na edukáciu detí. Konkrétne deti vodou polievajú svoje triedne záhradky a popri tom sa stanú malými bádateľmi ktorí budú hravou formou plniť množstvo výchovno - vzdelávacích cieľov. Finančné prostriedky boli použité na nádoby z dubového dreva, rastliny, hotely pre hmyz a stojany pod sudy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 950 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra: Cieľom projektu bolo podporiť kvalifikované rozhodovanie samospráv v environmentálnej oblasti prostredníctvom realizácie troch edukatívnych podujatí na tému "prírode blízkych riešení" zelenej a modrej infraštruktúry pre predstaviteľov miestnej samosprávy. Finančné prostriedky boli použité na prípravu podujatia - komunikáciu s partnermi, akvizíciu účastníkov podujatia, spracovanie a tlač informačnej publikácie, prenájom miestností a techniky na podujatie, odmenu pre prenášajúceho lektora a drobné občerstvenie pre účastníkov podujatia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € Obec Kajal, Kajal: Cieľom projektu bolo odstránenie environmentálnej záťaže so stavebného odpadu, výstupy z odstránenia použiť pre zvýšené záhony a stavebnú sutinu použiť pod rekonštrukciu chodníka. Finančné prostriedky boli použité na triedenie a drvenie environmentálnej záťaže.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € OZ Medúza, Šaľa: Cieľom projektu bolo prerobiť staré a opustené pieskoviská na medonosné záhony plné kvetov a života. V Šali bolo mnoho zlikvidovaných pieskovísk, ktoré dávno neslúžili svojmu pôvodnému účelu a a stali sa len miestami bez duše. Preto sme sa rozhodli tieto miesta rekonštruovať a prerobiť ich na miesta plné života včiel a iného užitočného hmyzu. Finančné prostriedky boli použité na hlinu, štrk, obrubníky, betón a drevo.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € OZ Punkáči deťom, Hlohovec: Cieľom projektu bolo urobiť festival Punkáči deťom ekologický s nulovou produkciou odpadu v nápojových centrách počas celého konania. Z Bolo vyrobených 1800ks kusov vrátnych zálohovaných pohárov na nápoje v objeme 0,25l. Táto veľkosť pohárov na maloobjemové nápoje nie je k dispozícii na prenájom u dodávateľských firiem, preto sme volili výrobu vlastnej potlačenej edície pohárov, ktorú využijeme aj pri ďalších ročníkoch. Finančné prostriedky boli použité na výrobu vrátnych malých pohárov na nápoje.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Śarovce 426, Šarovce: Cieľom projektu bolo povzniesť hospodárenie s odpadom na vyššiu úroveň prostredníctvom náučnej tabule s informáciou o dobe rozkladu odpadu, exteriérových nádob na triedenie odpadu a sprievodných aktivít súvisiacich s odpadom. Finančné prostriedky boli použité na nákup náučnej tabule s otočnými tabuľkami o dobe rozkladu odpadu a triediacich košov do exteriéru areálu základnej a materskej školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 300 € Aliancia Stará tržnica o.z., Bratislava: Cieľom projektu bolo vzdelávanie širokej verejnosti o pozitívnom ekologickom vplyve zelených striech a o ďalších možnostiach ich využitia na komunitné pestovanie. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, vypracovanie vzdelávacieho programu a lektorské honoráre.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Základná škola Jánosa Aranya s VJM, Okoč: Cieľom projektu bolo zaviesť bezmäsitý resp. bezmliečny deň do jedálneho lístka žiakov (zníženie individuálnej ekologickej stopy) a naučiť sa nahradiť tieto potraviny vlastnoručne vypestovanou a spracovanou zeleninou v školskej záhrade. Finančné prostriedky boli použité na nákup vyvýšených záhonov, záhradného náradia a semien. Z týchto prostriedkov bolo financované aj vydanie júnového čísla školského časopisu na tému zníženia uhlíkovej stopy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Obec Rybník, Rybník: Cieľom projektu bolo zrevitalizovať nevyužitý a zanedbaný pozemok vysadením stromov tradičných odrôd, vytvoriť nové prírodné miesto, vytvoriť prírodnú oddychovú zónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup drevín, materiálneho zabezpečenia a propagácia projektu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Základná škola Na bielenisku, Pezinok: Cieľom projektu bolo predstaviť a v realite ukázať žiakom na akom princípe funguje solárna energia, aké alternatívne druhy energie poznáme. Ich výhody a nevýhody. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebníc (solárny pohon), solárne nabíjačky na mobilné zariadenia, elektrická kolobežka a solárne osvetlenie vstupu do školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Za zelený Vištuk, Vištuk: Cieľom projektu bolo dokončenie obnovy historickej aleje v obci Vištuk a prepojenie miestnej komunity pri spolufinancovaní sadeníc, ich výsadbe a povýsadbovej starostlivosti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie sadeníc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € SRRZ-RZ pri Centre voľného času Beťárik, Šaštín Stráže: Cieľom projektu bolo vytvoriť také aktivity, ktoré vychádzajú z názornosti, praktických aktivít cez zážitkové dobrodružstvo k rozvoju environmentálneho cítenia. V rámci toho boli zorganizované 4 podujatia, vybudované zberače dažďovej vody a zakúpená infotabuľa. Finančné prostriedky boli použité na materiál a pomôcky na podujatia, nákup stromčekov a zeminy, didaktické pomôcky , drevo na krmítka, infotabuľu a sudy na dažďovú vodu s príslušenstvom a nákup húseníc motýľov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Komunitné centrum Muškát 2004, Lozorno: Cieľom projektu bolo oboznámiť deti o udržateľnosti, recyklovaní a ako netvoriť odpad. I tie menšie deti si vyskúšali kvíz o správnosti recyklácie a odovzdajú získané informácie staršej generácie. Staršie deti (14rokov) sa zúčastnili na workshope o greenwashingu a aj s pani učiteľkami sa naučili novým eko výrazom. Finančné prostriedky boli použité na lektora - 10 prenášok, štartovacie balíčky zerowaste (plátené tašky, vrecká, eko drogéria), knihy Planéta Zem sa usmieva + omaľovánky + pexeso, kreatívne pomôcky na tvorbu eko obalov, včelobalov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Connect o.z., Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať komunitné stretnutia Repair Cafe, kde si účastníci navzájom pomáhajú opraviť pokazené veci. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu, propagáciu podujatia a prenájom priestorov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € MŠ Nábrežie 23-elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec: Cieľom projektu bolo spolu s deťmi založiť kompostovisko, o ktoré sa spolu staráme. Projekt je dlhodobejší, ale výsledky sa nám ukazujú už teraz, pretože deti aktivity spojené s kompostovaním veľmi bavia. Finančné prostriedky boli použité na záhradný drevený kompostér a vonkajší odpadkový kôš.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), Trenčín: Cieľom projektu bol vznik bábkovej inscenácie Kedy stromy spievajús pesničkami pre najmenšieho diváka v dĺžke 45 minút. Hravou formou predostrieť kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Finančné prostriedky boli použité na produkciu, materiál na workshopy, cestovné na skúšky, materiál na výrobu, komponovanie hudby, výroba scénickej konštrukcie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Obec Kalná nad Hronom, Kalná nad Hronom: Cieľom projektu bolo vysadiť jedlý les, tým zvýšiť biodiverzitu a vytvoriť fungujúci ekosystém a zároveň priestor pre verejnosť, kde sa môžu vzdelávať v témach ako ovocinárstvo, permakultúra, spoznávanie liečivých rastlín a podobne. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu drevín - rôznych druhov ovocných kríkov viacerých odrôd a trvaliek - liečivých rastlín a kvetov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany: Cieľom projektu bolo vybudovať dažďovú záhradu s akumulačnou drenážnou priehlbńou na vytvorenie potrebného retenčného objemu nátoku dažďových vôd zo spevnených plôch pozdĺž komunikácií nad a pred Obecným úradom (OcÚ) smer - Dvorec a priľahlej plochy. Finančné prostriedky boli použité na ýkopové práce a úpravu terénu, pieskové lôžko, drenážnu vrstvu štrk fr. 8-16 mm , protiropnú fóliu s položením a zváraním,dosku Senizol Green s uložením, geotextíliu s položením, pôdnu zmes, na rastliny s výsadbou a kôru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Obec Veľké Orvište, Veľké Orvište: Cieľom projektu bolo spojiť teoretické a praktické vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy, aktívne zapojiť žiakov MŠ, ZŠ a členov Klubu seniorov do ochrany životného prostredia, vytvoriť atraktívnu lokalitu vhodnú na praktickú výučbu environmentálnej výchovy. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu drevín (najmä pôvodných domácich druhov), lúky s rôznymi kvitnúcimi rastlinami a pre deti bol zakúpený materiál na workshopy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 201,24 € Obec Slatinka nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou: Cieľom projektu bolo s pomocou občanov vytvoriť oddychovú komunitnú záhradu, v ktorej budú pod odborným dohľadom vysadené staršie odrody ovocných stromov, s rôznymi alternatívami zavlažovania týchto stromov s dosiahnutím maximálnej úspory pitnej vody z verejného vodovodu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie zavlažovacieho systému pomocou zachytávačov dažďovej vody, zavlažovacích vakov pre každý strom a ako alternatíva pri nedostatku zachytenej vody zavlažovanie prostredníctvom domácej vodárne a stav. materiál na vybudovanie ohniska s lavicami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Obec Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou: Cieľom projektu bolo suché jazierka v parku v vyčistiť, prehĺbiť, upraviť svahy, niektoré preexponované časti spevniť kameňom, vysadiť vodnými rastlinami a zavodniť. Celému naplneniu predchádzalo prehradenie Čerešňového potoka tak, aby sa časť potoka vlievala do existujúcich kanálov, ktoré privádzajú vodu do jazierok v parku. Čerešňový potok sme prehradili vyrobenou zástavnicou na mieru a menšou na prívodnom kanále. Odtokové kanály bolo potrebné vyčistiť, vymeniť prelomené a prepadnuté rúry. Finančné prostriedky boli použité na zemné práce, lomový kameň, trávové semeno a vodné sadenice.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € K prameňom Bebravy, Čierna Lehota: Cieľom projektu bolo obnoviť vybrané poškodené úseky brehov Čierneho potoka po minuloročných záplavách. Ten sa realizoval prírode blízkym spôsobom podľa metodiky SAŽP SR. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie sadeníc, materiálu potrebného na zabezpečenie ich ochrany pred zverou a na spevnenie brehu potoka, PHM a nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie projektu včítane drobného občerstvenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 900 € Občianske združenie Častkovjané, Častkov: Cieľom projektu bolo zachovať pre ďalšie generácie naše významné stromy oskoruše a zachovať krajinný prvok stromoradie, ktorým prispejeme k ochrane biodiverzity, k vybudovaniu vetrolamu a zároveň sme posilnili ochranu pred povodňami. Finančné prostriedky boli použité na vysadenie živej aleje a jej dotvorenie lavičkou, hmyzím domčekom a vtáčími budkami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 600 € Stredná zdravotnícka škola, Bratislava: Cieľom projektu bolo revitalizácia školského dvora, vybudovanie viacgeneračnej komunitnej záhrady s liečivými bylinkami, úžitkovej záhrady, environmentálne vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie komunitnej záhrady, materiál na enviroworkshopy v záhrade, tvorbu náučných posterov a pracovných listov pre žiakov s environmentálnou tematikou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € SRRZ - RZ pri Materskej škole Veľká Dolina, Veľká Dolina: Cieľom projektu bolo vybudovať na školskom dvore MŠ Veľká Dolina školskú záhradu, na tvorbe ktorej sa budú podieľať aj rodičia a deti a ktorá bude slúžiť na výučbu i komunitné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu húštiny z bobuľovín, záhonu pre motýle a opeľovačov, vybudovanie vyvýšených záhonov a nádrže na dažďovú vodu, nákup záhradného náradia a na organizáciu podujatia: spoločnej brigády so zapojením miestnej komunity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Základná škola Komenského 37 Tekovské Lužany, Tekovské Lužany: Cieľom projektu bolo vybudovať vonkajšiu učebňu, v ktorej žiaci vysadia medonosné rastliny a v jej okolí vysadia stromy a kríky, ktoré budú slúžit ako úkryt a zdroj potravy pre vtáky. Finančné prostriedky boli použité na nákup medonosných rastlín, kríkov a stromov, nádoby na zber dažďovej vody, pletiva a bráničky, plechovej krhly, drevených dosiek, štetcov a farieb na výrobu drevených tabuliek, ktorými sme označili novovysadené aj existujúce stromy v okolí školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Klub aktívnych žien, Rohožník: Cieľom projektu bolo zorganizovať podujatie Ekofest, na ktorom boli pripravené prednášky, filmy, kultúrny program, tvorivé dielničky a ekojarmok. Povzbudili obyvateľov obce Rohožník a širokú verejnosť k aktivitám zameraným na zamedzovanie plytvania s potravinami. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, občerstvenie pre dobrovoľníkov, odmeny pre lektorov a honorár pre účinkujúcich.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 450 € Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z., Horná Kráľová: Cieľom projektu bola výsadba 20 kusov jedlých gaštanov v extraviláne, v tesnej blízkosti obce. Výsadbou sme chceli splniť cieľ, ktorým bola obnova tradičného druhu stromu a zároveň prispieť k ochrane biodiverzity na našom území. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu 20 kusov gaštana jedlého spolu s príslušenstvom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € OZ Klub Malý Dunaj, Nová Dedinka: Cieľom projektu bolo vyčistiť čo najväčšiu časť toku Malého Dunaja od odpadu. Každoročné veľké čistenie Malého Dunaja bola aj tento rok veľmi podarená akcia. Vďaka účasti 94 dobrovoľníkom sme spoločne vyčistili 40 riečnych kilometrov Malého Dunaja. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy, vývoz odpadu a nákup vriec a rukavíc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Iniciatíva Arta, o.z., Piešťany: Cieľom projektu bolo kombinované praktické aj teoretické vzdelávanie susedskej komunity a komunity v KKC ARTA Piešťany rozvíjajúce zručnosti a kompetencie potrebné pre udržateľnú budúcnosť. Finančné prostriedky boli použité na realizáciou workshopov, zabezpečenie lektora a potrebného materiálu pre realizáciu workshopov a vzdelávania v tejto oblasti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Cesta mladých, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozvíjať povedomie o cirkulárnej ekonomike v rámci interných kapacít združenia Cesta mladých - spracovanie plastového odpadu - a hľadať cesty, ako možno spracovávať plastový odpad s pozitívnym dopadom na spoločnosť (cesta sociálneho podnikania). Finančné prostriedky boli použité na kúpu stroja - drviča plastového odpadu a vybavenia potrebného k činností spojených so spracovaním.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € Mesto Hlohovec, Hlohovec: Cieľom projektu bolo významne podporiť cirkulárnu ekonomiku v meste Hlohovec s cieľom motivovať ľudí k úspornejšiemu spôsobu života formou organizovania 4 tematicky zameraných Búrz HlohoVecí s cieľom opätovného používania vecí, ktoré by ľudia inak vyhodili. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie búrz v podobe nákupu stojanov a vešiakov na šaty, paravánov ako skúšobných kabínok, prenájmu priestorov a ostatného drobného všeobecného materiálu (nádoby na limonády pre návštevníkov, slamky, rámy a podobne).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Repairably, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozšíriť opraviteľné výrobky, vďaka vyhlásenej súťaži pre výrobcov - ktorí si mohli dať bezplatne otestovať a ocertifikovať svoj výrobok, projekt zahŕňal aj priblíženie a vysvetlenie certifikácie, jej výhod a postupu prihlásenia výrobcom prostredníctvom animovaného videa. Finančné prostriedky boli použité na testovanie výherného výrobku Sharvan bike, marketing a vytvorenie animovaného videa pre výrobcov- aby lepšie pochopili certifikáciu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € 3E institut environmentalneho vyskumu a vzdelavania, Senec: Cieľom projektu bolo pokračovať v revitalizácii územia otvoreného vnútrobloku a vytvoriť tak kvalitný priestor pre obyvateľov. Tento priestor prispeje k opatreniam zameraných na znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zvyšovanie biodiverzity. Finančné prostriedky boli použité na organizovanie workshopov revitaliácie dvore, teda nakup materálu, občerstvenia a honorár pre experta.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Dom kultúry Javorina Stará Turá, Stará Turá: Cieľom projektu bola realizácia podujatia "Remeslá našich predkov", ktoré predstavilo tvorbu remeselníkov, regionálnu kultúru a sprievodný program. Podujatia sa zúčastnilo vyše 3000 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na kultúrny program, technické zabezpečenie, materiál a občerstvenie
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Záhorácky folklór, Závod: Cieľom projektu "Tance a piesne zo Záhoria" bolo zhmotnenie etnologických štúdií do publikácie - zbierky piesní. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce a tlač.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ presadíme, Bratislava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom outdoorovej interaktívnej hry Kamenene neformálnym spôsobom, prostredníctvom spojenia športovej, vlastivednej i tvorivej aktivity prispieť k rozvoju identity obyvateľov Petržalky. Finančné prostriedky boli použité na tlač hry, materiál a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Mestské kultúrne stredisko, Tlmače: Cieľom projektu bola realizácia 39. ročníka Tlmačského polmaratónu a desiatky a 1. ročníka 21 km pretekov handbike.Pretek s niekoľkoročnou tradíciou sa uskutočnil s doteraz maximálnym počtom účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na detské predstavenie, ubytovanie, občerstvenie a ceny do súťaží.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín: Cieľom projektu bola realizácia 7.ročníka Trenčín inline 2021 – Majstrovstvá Slovenska MARATÓN s možnosťou aktívneho pohybu v roznych kategóriách podľa veku a obtiažnosti. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, propagáciu podujatia a ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Slovenská národná galéria, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia MELA Festivalu experimentálnej hudby, sprievodný program sa sústredil najmä na detského diváka. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vystúpení.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Topoľčiansky šachový klub, Topoľčany: Cieľom projektu bola realizácia 5. ročníka Medzinárodného šachfestivalu - Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov s medzinárodnou účasťou. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenia rozhodcov, komentovaného prenosu, cien, propagačné a materiálové zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € MUSICA CORDIS, o.z., Zlaté Moravce: Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem a rozšíriť obzory v spoznávaní klasickej hudby formou Adventného kalendára nadväzujúceho na tradíciu cyklu adventných koncertov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
e) podpora vzdelávania 800 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Trnava: Cieľom projektu V knižnici ja prázdninujem, vzdelávam sa aj oddychujem bola realizácia série besied, tvorivých dielní, tanečných hodín, prednášok a interaktívneho vzdelávania pre deti. Finančné prostriedky boli použité na zapezpečenie programu, lekttorov a materiálu na podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Lifestarter, Trnava: Cieľom projektu Večer talentov je podpora začínajúcich a neprofesionálnych umelcov. Vytvára im podmienky na prezentáciu talentov, zručností, či diel priamo pred publikom a následne v online priestore. Finančné prostriedky boli použité na technické, propagačné a materiálové zabezpečenie festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, Pezinok: Ciešom projektu bolo vytvorenie spevníka ako pomôcky pre návštevníkov tradičných vinárskych podujatí a jeho predstavenie v teréne .Finančné prostriedky boli použité na prípravu a tlač spevníka, cestovné náklady a propagáciu vystúpení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadelná skupina Trnava, Trnava: Cieľom projektu bolo vytvorenie inscenácie Blaha Uhlára a kolektívu DISK Stayin´alive. Premiéra bola 26. februára 2022 v Divadelnom štúdiuDISK v Trnave. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie réžie, kostýmov a rekvizít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Bábence Krakovany, Krakovany: Cieľom projektu bola realizácia 7. ročníka Festivalu paličkovanej čipky Krakovany 2021. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie účinkujúcich programu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Volejbalový klub Spartak UJS Komárno, Komárno: Cieľom projektu bola realizácia volejbalových turnajov Mini Open for Kids 2021. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly a športové odevy pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Športový klub ŠK Tešedíkovo, Tešedíkovo: Cieľom projektu bola realizovať 6. ročník bežeckého preteku dospelých aj detí so zapojením ďalších športových aktivít - beh radosti, nordicwalking , zumba, salsa. Finančné prostriedky boli použité na medaile a občerstvenie pre súťažiacich a propagáciu podujatia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Občianske združenie STOPA Slovensko, Bratislava: Cieľom projektu bol plošný monitoring ľudí bez domova pod záštitou mestských častí, kde terénne tímy pôsobia. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a označenie pre tímy a stravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Urbanet, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia série štyroch praktických workshopov s ďalším využitím stavebnej sute, vytvorený vysokokvalitný recyklát sa využil na tvorbu priepustnej pochôdznej mlatovej vrstvy. Účastníci zvýšili environmentálnu kvalitu verejného priestoru čím sa zmierňujú následky klimatickej zmeny mestského prostredia. Finančné prostriedky boli použivé na expertov, zapožičanie stroja, občerstvenie pre účastníkov a rastliny na detský workshop.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € BUBNOVÁ SHOW, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia podujatia CAMPANA FEST 2021, ktorého sa účastnilo okolo 5500 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na pranájom zvukovej a svetelnej techniky, propagáciu podujatia a spriedobný program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € pezinská AKČNÁ KOPA, Pezinok: Cieľom projektu bolo osloviť mladšie generácie a deti, sprostredkovať im vedomosti, ale aj priamu skúsenosť s tradičnými remeslami typickými pre našu krajinu a región. Finančné prostriedky boli použité na materiál, umelecký program a produkčné a dramaturgické zabezpečenia Remeselného mestečka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Egyesület a csallóközi ifjúságért, Komárno: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Impulse All In Music Festival s celodennými aktivitami (remeselnicstvo, detsky kútik, lulostrelecstvo, atď.) cielené nie len pre milovníkov hudby, ale aj pre rodiny. Finančné prostriedky boli použité na prenájom zvukovej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Asociácia Divadelná Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo slávnostne otvorenie nového kultúrneho priestoru bod.K7 , počas večera tím Asociácie Divadelná Nitra predstavil víziu nového priestoru a odprezentoval vynovený interiér budovy. Finančné prostriedky boli použité na zapezpečenie umeleckého programu , propagáciu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Bratislava: Cieľom projektu bolo uskutočnenie hudobného podujatia Spomienka na Deža 2021, počas festivalu vystúpilo okolo 45 hudobníkov, jeho súčasťou bola aj detská časť programu a sprievodné podujatia. Dežo Ursiny žil v bratislavskej Dúbravke na Fedákovej ulici, tu tvoril, hral, písal a v roku 1995 aj zomrel. Finančné prostriedky boli použité na honoráre umelcov a kreatívny materiál pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ bez.klišé, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo uskutočnenie Novozámockej Noci literatúry 2021, cyklické čítania sa realizovali v 5 zaujímavých exteriéroch v centre mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie podujatia, honoráre a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 700 € OZ Cestou necestou, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia 3 dňového festivalu a menších podujatí s cestovateľskou spájajúcich fanúšikov cestovania. Finančnné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, honoráre a propagáciu podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ HARADICHA, Hradište pod Vrátnom: Cieľom projektu bolo zrealizovať HRADIŠSKÉ VÁBENIE - kultúrne podujetie pre lokálne aj cezpoľné publikum - deti aj dospelých. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, honoráre a materiál na workshopy
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Výtvarná skupina Sirotinec, o. z., Pezinok: Cieľom projektu bolo v historickej budove a areáli niekdajšieho modranského sirotinca zrealizovať 5.ročník výstavy najmladšej generácie výtvarných umelcov a umelkýň, organizovaný Výtvarnou skupinou Sirotinec, témou bola Repetícia a Diferencia. Finančné prostriedky boli použité na hudobný program, kuratelu, technické a hygienické zabezpečenie výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Nezisková organizácia Anny Vydrovej, Levice: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Augustový večer, kde 3 významné osobnosti z Levíc diskutovali o auguste 1968.Atmosféra bola dotvorená fotografiami vytlačenými na veľkom formáte na hradbách a premietaníml filmu "Spýtaj sa Vašich ´68". Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, hudobné vystúpenie a foto a video dokumentáciu z podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 900 € OZ ManaBoost, Malinovo: Cieľom projektu bolo zrealizovať zerowaste rodinné bežecké preteky Malinový pohár 2021. Finančné prostriedky boli použité na Technické zabezpečenie pretekov, hudobný spriedod a občerstvenie pre účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Mládež ulice, Bratislava: Cieľom projektu bolo zatraktívniť a sfunkčniť verejný priestor okolo komunitného centra Stará jedáleň a Klubovni na Peknej - nízkoprahového klubu pre deti a teenagerov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na stavbu lavičky a občerstvenie na komunitné stretnutia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € KULFOZ SK, Trenčín: Cieľom projektu bolo stretnutie rôznych komunít a organizácií , participácia a zachovávanie zvykov a tradícií na tradičných hodoch v Opatovej. Finančné prostriedky boli použité na materiál, prenájom priestorov, propagáciu a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Obec Rastislavice, Rastislavice: Cieľom projektu bolo podujatie Degešský bicigeľ - amatérske cyklistické preteky pre celé rodiny, pre rôzne vekové kategórie, od najmenších až po seniorov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre pretekárov, honoráre pre maskotov, drevo na pódium a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € PRAKTIKÁBEL, Stupava: Cieľom projektu bolo naštudovanie a uvedenie divadelnej inscenácie s názvom Najväčšie cigánstvo ochotníckeho divadla. Finančné prostriedky boli použité na honorár režiséra a prenájom priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TSAk - Teqball and Sport Academy, Matúškovo: Cieľom projektu bolo uskutočnenie turnaja Majster leta v teqballe v troch kolách na troch rôznych miestach. Finančné prostriedky boli použité na medaily a tričká pre účastníkov a propagáciu turnaja.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Mesto Trenčín, Trenčín: Cieľom projektu bolo osadenie a uvedenie do používania dizajnových šachových stolov domestského parku. Finančné prostriedky boli použité na nákup a montáž šachových stolov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadlo ASI, Šaľa: Cieľom projektu bolo inscenovanie divadeľnej hry Tri grácie z umakartu ochotníckeho divadla. Finančné prostriedky boli použité na ralizáciu sústredenia pred premiérou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda, Miestny spolok SČK Hviezdoslavov, Dunajská Streda: Cieľom projektu Zachráň blízkeho bola realizácia série kurzov prvej pomoci pre verejnosť na kultúrnych podujatiach obce. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie KPR figurín a odmien pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante, Galanta: Cieľom projektu bolo zrealizovať kultúrno-historické podujatie venované slávnemu rodu Esterházyovcov pochádzajúceho z Galanty.Okrem hlavného historického programu bol pripravený bohatý sprievodný program - ukážky dobových bojov a tancov, náhľad do stanových táborov, prednášky odborníkov, remeselná ulička, koncerty a varenie halušiek spojené s dobročinnou zbierkou. Finančné prostriedky boli použité na prípravu dobového programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € literarnyklub.sk - občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia 10 podujatí "Literárnych klubov" po celom území Bratislavy s rôznymi hosťami a hostkami na témy, ktoré nadväzujú na rôzne aktualizačné momenty. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcich, prenájom a propagáciu podujatí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Smoleničan Občianske združenie, Smolenice: Ciešom projektu bola okrem samotného rozprávkového programu Dračie dni, ktorý bol nosnou časťou podujatia, aj realizácia aktivít sprievodného programu, ako bábkové divadlo a výcvik malých rytierov a víl. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia a plač propagačných materiálov.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Atletický oddiel Partizánske, Partizánske: Cieľom projektu bolo uskutočnenie 3. ročníka Večerného behu Partizánske. Pred pretekmi si deti vyskúšali detskú atletickú škôlku, preteky spríjemnili predstavitelia Aquily - sokoliari z Bojníc svojím úžasným programom. Finančné prostriedky boli použité na účastnícke medaily, trofeje a ceny.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TJ Sokol Borský Mikuláš, Borský Mikuláš: Cieľom projektu bola realizácia ihriska pre všetkých v areáli TJ Sokol. Finančné prostriedky boli použité na fitnes ečxteriérové prvky ihriska.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € BELLINA,n.o., Stará Turá: Cieľom projektu bolo zachovanie tradícií starých mám a ich problíženie mladším generáciám pri pečení tradičných oblátok. Finančné prostriedky boli použité na formy na pečnie oblátok a ich príslušenstvo.
b) podpora a rozvoj športu 380 € Nádej pre Rozsutec, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia športového poduajtia pre účastníkov zo zariadení sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli použité na darčeky pre účastníkov, občerstvenie a materiál na výrobu medailí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Cooltúrne o. z., Trenčín: Cieľom projektu bolo oživovať zabudnuté alebo nefunkčné či nevyužívané miesta ako je Trenčiansky park M.R.Štefánika zorganizovaním festivalu Priestor. Finančné prostriedky boli použité na honoráre umelcov a prenájom stanu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Latino Scool, Moravský Svätý Ján: cieľom projektu bola príprava a realizácia tanečného podujatia Viva la Fiesta. Finančné prostriedky boli použité na kostýmy, nájom priestoru a materiálové zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Staromestská knižnica, Bratislava:Cieľom projektu bolo uskutočnenie série siedmych prednášok s cieľom popularizovať estetiku ako súčasť našich životov - Estetika nie je nuda. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre lektorov a hosťujúcich pedagógov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom, Moravany nad Váhom: Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na stretávanie sa blízkych ľudí, spoločné zdieľanie zážitkov. Klienti zariadenia mohli stráviť podnetný čas mimo zariadenia na piatich vystúpeniach folklórnych skupín z regiónu. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre folklórny súbor a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ZŠ s MŠ Kálnica 385, Kálnica: Cieľom projektu Pokračujeme v tradícií bolo predstavenie ochotníckeho divadla a oslava jeho stého výročia. Finančné prostriedky boli použité na detské kroje a krpce.
b) podpora a rozvoj športu 441,8 € Footballandia o.z., Galanta: Cieľom projektu bolo prepojenie tréningov floorbalistov z FBK Galanta United s deťmi s mentálnym znevýhodnením. Finančné prostriedky boli použité na tréningové odevy,
Spolu 586 048,57 €