Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Združenie sclerosis multiplex Nádej: 21.5.2018 vyrazilo cca 200 cyklistov zo Štrbského Plesa smerom na Dolný Kubín. Prešli Liptovský Mikuláš, Terchovú, Žilinu, Považskú Bystricu, Púchov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Piešťany, Nitru Trnavu a 26.5.2018 sme dorazili do Bratislavy. Celkovo prešiel peletón za šesť dní viac ako 400 km. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Baobab o.z.: Cieľom projektu bolo zakúpenie komunikátorov pre deti s viacnásobným postihnutím, ktoré im umožnia lepšie komunikovať so svojím okolím. Finančné prostriedky boli použité na kúpu komunikátorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 350 € Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n.o.: Cieľom projektu bolo realizovať sériu hipoterapií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu terapií.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 650 € Silnejší slabšim o.z. Cieľom podujatia Bavíme sa bez bariér bolo spoločné trávenei voľného času zdravých ľudí spolu s ľuďmi so zdravotným a iným znevýhodnením z Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Detského domova Zlatovce-Trenčín či bežných rodín. Projekt priniesol priestor pre toto spoločné trávenie času formou tvorivých krúžkov. Výsledkom stretávania sa na krúžkoch bola prezentácia výsledkov a vystúpenia klientom Detského domova a Domova sociálnych služieb. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Miestne združenie YMCA Nesvady Vrámci projektu Spájame generácie zdravou výživou, kultúrou a športom združenie zorganizovalo spolu 3 aktivity , ktorých sa zúčastnilo viac ako 550 účastníkov. Aktivity boli zamerané na spájanie a podporu medzigeneračných vzťahov prostredníctvom súťaží či ručných prác. Ďalšou aktivitou bolo prostredníctvom akcie Vítame jeseň poukázať na zdravú výživu formou interaktívnych prezentácií a súťaží. Tretia aktivita mala za cieľ vyzdvihnúť dôležitosť a čaro kníh. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, občestvenie, odmeny do súťaží.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Občianske združenie Why Not?: Od roku 2011 sa občianske združenie venuje odstraňovaniu čiernych skládok na území Bratislavy. V roku 2018 sa podarilo odstrániť desať čiernych skládok, ktoré sa nachádzali na okraji väčších mestských častí Petržalka alebo Ružinov, ale aj na brehoch populárneho jazera Zlaté Piesky. Finančné prostriedky boli použité na nákup plastových vriec a pracovných rukavíc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € OŠK Križovany nad Dudváhom: Cieľom projektu bolo skrášliť športový areál obce, vyčistiť zanedbaný priestor neďaleko detského ihriska, na ktorom sa hromadilo suché lístie a odpadky a doplniť chýbajúcu zeleň. Finančné prostriedky boli použité na nákup drevín a materiálu potrebného na výsadbu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 950 € OZ HAPPYLAND: Projektom sa podarilo skvalitniť podmienky pre výchovu detí k zdravému životnému štýlu prostredníctvom dobudovania permakultúrnej záhrady. V rámci projektu bol dobrovoľnícky upravený terén, vybudovaný pocitový chodník a vysadená eko záhradka. Finančné prostriedky boli použité na záhony, mulčovaciu kôru a vybudovanie pocitového chodníka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Priatelia prírody o.z.: Počas projektu sa podarilo vybudovať chýbajúcu voliéru určenú pre malé vtáky. Vďaka projektu bude mať stanica k dispozícii priestory pre všetky najčastejšie prijímané druhy vtákov. Finančné prostriedky boli použité na pletivo, dosky, hranoly, kovanie, spojovací materiál, strešnú krytinu 180.00 € a 60.00 €.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € Združenie na ochranu zvierat ZOZ: Cieľom projektu je úprava kotercov pre opustené zvieratá v útulku. Nad kotercami boli vybudované striešky, ktoré zvieratá chránia pred snehom, dažďom a silným slnkom. Finančné prostriedky boli použité na materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € ŠK 932 Igram: Cieľom projektu bolo zabezpečiť skvalitnenie podmienok športovej príprave v zimných mesiacoch. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie radiátorov s príslušenstvom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Občianske združenie TATRY: Pri Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši bol vytvorený pás izolačnej zelene pri plote školy a pred hlavným vchodom gymnázia bola vybudovaná okrasná skalka z cca 30 druhov rastlín. Finančné prostriedky boli použité na sadenice a mulčovaciu kôru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 750 € MŠ Piaristická: V rámci projektu sa podarilo vybudovať na školskom dvore altánok s cieľom rozvíjať u detí vzťah k prírode a environmentálnej výchove. Finančné prostriedky boli použité na montáž altánku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € Základná škola s materskou školou Dvorec: V rámci projektu sa podarilo vytvoriť oddychovú zónu a skrášliť areál základnej školy. Vybudovaný bol Chodník bosou nohou a osadili sa lavičky. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavíc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Liečebno-výchovné sanatórium: Realizáciou projektu sa podarilo vytvoriť priestor pre terapeuticko-hrové aktivity v záujme rozvoja osobnostného potenciálu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Finančné prostriedky boli použité na trávny koberec, exteriérové Človeče, lavičku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € Základná škola, Pezinok: Relaxačná zóna s preliezačkami a šmýkačkami, ktorá bola vybudovaná pre deti zo školského klubu a deti z priľahlého ihriska, potrebovala doplniť o lavičky, namaľovanie herných prvkov a doplniť o ďalšie herné prvky. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske: Cieľom projektu bolo vytvoriť oddychový kútik pre študentov a zamestnancov školy. Pri existujúcom multifunkčnom ihrisku boli inštalované lavice a stoly, ktoré využívajú na oddych počas prestávok. Finančné prostriedky boli použité na lavičky, stoly a stavebný materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 350 € Obec Krásno: Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu obce a poskytnúť nové možnosti využitia rybníka pre návštevníkov a obyvateľov obce osadením lavičiek a košov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie lavičiek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 350 € Obec Horné Orešany: V rámci projektu bolo doplnené materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru. Nové vybavenie bolo použité zatiaľ pri taktických cvičeniach dobrovoľných hasičov, kde pomocou čerpadiel a rozšírenia hadicového vedenia dokázali dopraviť vodu na hasiace práce na o 80 metrov väčšiu vzdialenosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup protipožiarneho materiálu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € Materské centrum Budatko Materscké centrum Budatko zorganizovalo popoludňajšie športovo-zábavné podujatie pre deti s názovm Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutočnilo v uliciach sídliska Petržalka, boli rôzne stanovištia so športovými, poznávacími a zábavnými aktivitami pre deti. Grant bol použitý na úhradu prenájmu karnevalových kostýmov, materiálno-technické zabezpečenie, kultúrny program a propagáciu v podobe bannerov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Centrum Koburgovo n.o. Cieľom podujatia Spájame sily - sídliskový festival na Linčianskej bolo podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore, priamo na sídlisku Linčianska. Realizáciou sa tento cieľ podarilo naplniť. Súčasťou podujatia bol kultúrny program-hudobné vystúpenie, osvetový program, grafitti škola, či futbalový turnaj, kreatívne dielničky či infostánky, kde sa mohli predstaviť miestne združenia. Grant bol použitý na úhradu honoráru pre hudobnú kapelu, lektorov a lektorky, spotrebný materiál a vystúpenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Centrum pomoci pre rodinu Zámerom podujatia Deň rodiny 2018 bolo pripraviť príjemné celodenné podujatie s množstvom atrakcií a kultúrneho vystúpenia pre malých aj veľkých účastníkov. Súčasťou boli nielen zábavné atrakcie pre deti ale aj spoločenské atrakcie a hry pre dospelých i deti, kde si mohli rodiny medzi sebou aj zasúťažiť. Grant bol poutižý na nákup propagačných materiálov, detské atrakcie a úhradu honorárov pre moderátora a vystupujúcich.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Centrum voľného času MLADOSŤ, Šurany Začiatkom septembra 2017 sa uskutočnil v centre voľného času Deň otvorených dverí. Podujatie tak prinieslo vďaka kultúrnemu programu, tvorivým dielňam a zábavným atrakciám pre malých priestor pre utuženie vzťahov občanov mesta. Grant bol použitý na občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie, hudobnú skupinu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 850 € "SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb Olichov Hlavným cieľom projektu Ukážme sa vo svetle bola predovšetkým integrácia klientov a podpora sociálnej inklúzie. Súčasťou projektu bola realizácia viacerých spoločenských podujatí. Ich realizáciou sa podarilo naplniť cieľ. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, projektor, občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) Projekt Trh dobrovoľníctva bolo podujatie vhodné pre dobrovoľníkov rôzneho veku - od študentov po dôchodcov, ktorí majú čas a chcú svojou troškou priniesť do komunity to, čím disponujú. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 3000 ľudí. Grant bol použitý na propagáciu, prenájom priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Kultúrne centrum Sihoť (OZ): Najväčšie inline podujatie v roku 2018 4.ročník Trenčín inline 2018 – Majstrovstvá Slovenska MARATÓN, bol súčasťou Slovenského inline pohára 2018. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a organizačné zabezpečenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Revel sport club: Cieľom projektu bolo zorganizovať detskú olympiádu materských škôl. Finančné prostriedky boli použité na dopravu, ozvučenie podujatia, medaile a diplomy, občerstvenie, športový materiál.
b) podpora a rozvoj športu 682,3 € OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať podujatie Slovak Geoawards 2018 - Za pokladmi starej Bratislavy. Dvojdňové podujatie prilákalo širokú verejnosť bohatým programom - pátračské hry, náučný chodník geocachingu, rozprávkový orientačný beh a mnohé ďalšie. Finančné prostriedky boli použité na informačnú brožúru a organizačné zabezpečenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 700 € CHAmPIoN CLUB: Projekt CHAMPION.RACE 2018 - najťažší pretek na Považí bol v poradí 4 oficiálnym prekážkovým pretekom na Považí. Tento rok sa ho zúčastnilo vyše 400 pretekárov, výťažok z dobrovoľných príspevkov bol rozdelený medzi 3 rodiny z Nemšovej.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Veľké Orvište: Vo Veľkom Orvišti sa v sobotu 8. septembra 2018 uskutočnil už 4. ročník BOVO olympiády, športovo - zábavnej akcie troch susedných obcí (Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište). Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € PERUN o.z.: 1. kolo Karpatského pohára v horskom behu pre rok 2019 sa uskutočnilo 17. 2 2019. Na štart podujatia Račiansky kros ZIMA 2019 sa postavilo 221 bežcov na 15km trať a 105 bežcov na 9km trať. Finančné prostriedky boli použité na trofeje, občerstvenie, prenájom stánkov, propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Sport Friends Tvrdošovce 2013: 25.8.2018 sa 4. ročníka Svätoštefanského behu rekordný počet 241 účastníkov, vyše sto v detských a mládežníckych kategóriách. Finančné prostriedky boli použité na časomieru, trofeje, občerstvenie, tričká s potlačou.
b) podpora a rozvoj športu 350 € DHZ Bíňovce: Dobrovoľný hasičský zbor v roku 2018 pokračoval vo svojich aktivitách za účelom zachovania tradície dobrovoľných hasičov v obci a s cieľom rozvíjať voľnočasové aktivity pre miestnu komunitu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pivných setov.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Nadacia Novohradská: Od roku 2016 Nadácia Novohradská realizuje projekt rekonštrukcie športového areálu, ktorý využívajú žiaci Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a osadenie preliezok a lavičiek.
b) podpora a rozvoj športu 400 € ŠK-GaFuGa: Športový klub zorganizoval športové podujatie pre amatérskych športovcov. Volejbalového turnaja sa zúčastnili muži a ženy zo Senca a okolia. Finančné prostriedky boli použité na nákup propagačného materiálu, ceny, diplomy, poháre, prenájom športoviska, nákup športového výstroja a pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Karate klub Duvikan Bratislava: Športový klub v rámci projektu zorganizoval jedinečný odborný seminár pre trénerov karate za účasti špičkových majstrov karate a kobudo z Okinawy. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
b) podpora a rozvoj športu 350 € KPP Barabéri: V rámci projektu pokračovali vo svojej pravidelnej činnosti a realizácii tréningov v športovej hale Mladosť v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya: V rámci projektu bola zrealizovaná obnova a rekonštrukcia doskočiska pre skok do diaľky spojená s organizáciou prvého ročníka súťaže Považiansky zlatý skok. Finančné prostriedky boli použité na gumovú dlažbu rozbežiska, obrubníky a piesok.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Spojená škola Svätej Rodiny: Nevyužitá plocha školského areálu bola použitá na realizáciu a osadenie prvkov na rozvoj pohybových schopností detí - prvky na skákanie, šplhanie, a lezenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup šplhacej zostavy.
b) podpora a rozvoj športu 750 € FK Šulekovo: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky športovej mládeže hrajúcej za FK Šulekovo. Finančné prostriedky boli použité na nákup sušičky na futbalové dresy.
b) podpora a rozvoj športu 350 € CK Svätý Jur: Na verejnom cyklistickom preteku Svätojurský Blesk sa zúčastnilo 163 pretekárov vo veku od 12 do 71 rokov. 13.ročník tohto podujatia bol súčasťou série pretekov Župného pohára. Finančné prostriedky boli použité na medaily a časomieru.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Materská škola Sobotište: Cieľom projektu bolo podporiť prirodzený pohyb detí aj v zlom počasí. Finančné prostriedky boli použité na nákup bežeckého pásu, stacionárnych bicyklov a steppera.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Spojená škola, Nitra: Realizáciou projektu sa podarilo zrevitalizovať školský areál tak, aby bol atraktívnejší pre relaxáciu aj vyučovanie v prírode. V areáli školy bol odstránený starý náter a obnovený bol altánok, konštrukcie na hojdačky, existujúce poškodené lavičky. Zároveň bol svojpomocne vyhotovený paletový nábytok , upravený terén a vyčistené kvetinové záhony. Finančné prostriedky boli použité na nákup farby, trávy a hojdačky.
b) podpora a rozvoj športu 360 € ŠK Atletiko Zálesie: V rámci projektu boli zakúpené nové futbalové brány, ktoré skvalitnili podmienky pre malých hráčov klubu. Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalových brán.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Cyklistický klub Olympik Trnava: Cieľom projektu bola realizácia sústredenia mladých cyklistov na Velodróme v Brne v dňoch od 20. do 22.4.2018. Sústredenie bolo zamerané na bezprostrednú prípravu pred nadchádzajúcou sezónou dráhových súťaží v rámci Slovenského pohára na dráhe a medzinárodných pretekov na dráhe. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravu a prenájom dráhy.
b) podpora a rozvoj športu 350 € občianske združenie s názvom MŠ NEJEDLÍČKA: V spolupráci s rodičmi materská škola zorganizovala pri príležitosti 13.6.2018 športové popoludnie. Deti spolu s rodičmi absolvovali rôzne športové disciplíny, na záver akcie dostali diplomy a odmenu. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33: Cieľom projektu bolo revitalizovať detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy, aby poskytovalo bezpečný priestor pre rozvoj pohybových a dopravných zručnosti detí navštevujúcich danú materskú školu a deti z blízkeho okolia. V rámci projektu bola zrealizovaná komplexná revitalizácia pozostávajúca z výmeny starého a poškodeného asfaltu a rozšírenia dopravného ihriska. Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravných prostriedkov.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Materská škola, Piešťany: Projekt "Šťastné deti" bol zameraný na vytvorenie miesta v areáli školského dvora, na ktorom si deti budú môcť rozvíjať svoje telovýchovné schopnosti a zručnosti. Nainštalovaním ďalšej časti lezeckej steny - lezeckých lán, majú deti možnosť a príležitosť plnohodnotne využiť svoj čas strávený vonku. Finančné prostriedky boli použité na nákup lezeckej steny.
b) podpora a rozvoj športu 350 € TJ sokol Cífer: Projekt Beach Handball Cífer sa realizoval už po štvrtý raz. Turnaja sa zúčastnilo viacero družstiev zo ženský, mužských a detských kategórií a projekt prispel k zviditeľneniu hádzanej najmä medzi deťmi. Finančné prostriedky boli použité na športové bránky, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € TK E.T. Jaslovské Bohunice: S cieľom zlepšiť tréningový proces detí boli finančné prostriedky použité na prenájom tenisovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 350 € DZH Vrbovce: Cieľom projektu bola motivácia mladej generácie na pomoc blížnemu, k športovým i vedomostným aktivitám. Projektom sa podarilo skvalitniť podmienky Krúžku mladých hasičov. Finančné prostriedky boli použité na súťažné hadice a kovovú striekačku.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC: Projekt umožnil zlepšenie vybavenia športového tenisového klubu a rozšíriť pomôcky pre kondičnú prípravu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kondičných pomôcok a náradie na údržbu kurtov.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Bedminton pre radosť: Cieľom projektu bolo rozšíriť základňu mladších hráčov, finančne pokryť náklady na telocvičňu aj pre začínajúcich hráčov s možnosťou menších tréningových skupín bez navyšovania ceny za tréning. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocvične a energie.
b) podpora a rozvoj športu 350 € ŠK Karate Farmex: Cieľom projektu bola účasť na medzinárodnom turnaji v Budapešti a účasť na slovenskom Pohári. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, štartovné a nákup športového oblečenia.
b) podpora a rozvoj športu 350 € SRZ MsO Trenčín: Prezentácia športového rybolovu širokej verejnosti, zvýšenie povedomia a záujmu o tento šport, a to hlavne u mladých ľudí. V dňoch 24.-26.8.2018 sa uskutočnili preteky LAUGARICIO CUP, na ktorých sa zúčastnilo 21 družstiev zo Slovenska, Maďarska a Česka. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel: Cieľom projektu bolo podporiť mládežnícky futbal upravením okolia futbalového ihriska a zorganizovaním športových akcií v obci Dubodiel. Finančné prostriedky boli použité na údržbu ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Materská škola, Zohor: Vďaka projektu boli vybudované dopadové plochy k hojdačkám, preliezačkám a lezeckej stene na školskom dvore, ktoré spĺňajú bezpečnostné, ekologické a estetické parametre. Finančné prostriedky boli použité na nákup dopadovej gumovej dlažby.
b) podpora a rozvoj športu 419,04 € Mládež ulice: Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom a mladým ľuďom z nízkoprahového klubu Pohodička v mestskej časti Bratislava-Rača podmienky na bezpečné trávenie voľného času zorganizovaním futbalového turnaja. Finančné prostriedky boli použité na futbalové bránky, občerstvenie, materiálne zabezpečenie podujatia, odmeny pre hráčov, mechanickú tabuľu na zobrazenie skóre a volejbalovú sieť.
b) podpora a rozvoj športu 300 € OZ ŠPORTUJSNAMI: Cieľom projektu bola účasť detí a mládeže na medzinárodnej súťaži v akrobatickom rock and rolle, ktorej sa zúčastnilo celkom 150 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na dopravu na súťaž.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Jarovce: Cieľom projektu bolo podporiť družstvo mladých hasičov z Bratislavy-Jaroviec, dovybaviť ich materiálom a pomôckami. Mladí hasiči v rámci projektu absolvovali aj vystúpenia na súťažiach. Finančné prostriedky boli použité na hasičské hadice a doplnky rovnošaty.
b) podpora a rozvoj športu 500 € VŠK FEI STU: Zámerom projektu bola účasť basketbalového oddielu na dvoch súťažiach Bratislavskej mestskej basketbalovej ligy. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb a odmeny pre rozhodcov.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Obec Veľké Lovce: Prínosom projektu bolo zveľadenie miestneho parku a zlepšenie možností trávenia voľného času pre deti v obci. Finančné prostriedky boli použité na okrasné rastliny, zeleň, upravenie verejného priestranstva a verejné osvetlenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s výchovným jazykom maďarským: Realizáciou projektu vznikol upravený priestor, bezpečné ihrisko, ktoré rozvíja pohyblivosť, jemnú a hrubú motoriku, vytrvalosť detí a zdravý životný štýl. Finančné prostriedky boli použité na farby, drevený materiál, laky na revitalizáciu drevených hračiek na dvore materskej školy.
b) podpora a rozvoj športu 350 € KK Papradno: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky športovej prípravy v karate a umožniť účasť na súťažiach v rámci Slovenskej republiky aj v zahraničí aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tréningových pomôcok, ktoré boli využité na tréningový proces, sústredenie a súťaže.
b) podpora a rozvoj športu 400 € KK LAUGARICIO TRENČÍN: Zámerom projektu bola organizácia Majstrovstiev Slovenska v stopách podľa PI-FH, po prvýkrát so zahraničnou účasťou (Poľsko, Česko, Maďarsko). Finančné prostriedky boli použité na odmeny rozhodcom, športové poháre a odmeny víťazom.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Obec Čakany: Materská škola v obci má pridružený park, v ktorom boli preliezky a športové náradie vybudované prevažne v rámci dobrovoľníckej činnosti. Priestor je využívaný tiež širokou verejnosťou pri vybraných podujatiach, doposiaľ však chýbali lavičky. Finančné prostriedky z projektu boli použité na zakúpenie lavičiek, stojanov na bicykle a okrasnú zeleň.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Karate klub Šin-Mu: Cieľom projektu bolo zlepšenie tréningového procesu a skvalitnenie podmienok športovej prípravy zakúpením športových pomôcok a náradia. V rámci projektu sa členovia klubu zúčastnili na viacerých súťažiach na Slovensku aj v zahraničí. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok, športového oblečenia a štartovné na súťaže.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske: V roku 2018 sa uskutočnil už 35. ročník atletických pretekov pre žiakov 1.-4. ročníka. Súčasťou pretekov je aj výtvarná súťaž so športovou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a medaily.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Obec Alekšince: 30.6.2018 sa uskutočnil 4. ročník súťaže vo varení gulášu s bohatým kultúrnym programom pre všetky vekové kategórie. Súčasťou podujatia bola aj výstava ručných prác seniorov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Združenie talentov hokejových športov Bratislava - FbO Florpédo Bratislava: Realizácia projektu umožnila účasť na Majstrovstvách sveta Slovenskej republiky 26.-27.5.2018 v Košiciach. Finančné prostriedky boli použité na režijné náklady a ubytovanie.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Rodičovské združenie pri II. Základnej škole -športové triedy: 16.6.2018 sa na futbalovom štadióne v Leviciach uskutočnilo podujatie Baby futbal a Baby volejbal. Pravidlá a ihriská turnaja boli prispôsobené deťom, ktoré navštevujú materské školy. Súčasťou podujatia bol aj turnaj futbalových prípraviek. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, športové tričká a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Mesto Šaľa: Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok trávenia voľného času detí v spolupráci s miestnym športovým klubom Hurrican Šaľa. Tím mladých plavcov vďaka novým plaveckým čiapkam získal jednotný úbor na preteky i tréningy. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie plaveckých čiapok.
b) podpora a rozvoj športu 350 € MŠK Dunajská Streda: Cieľom projektu bol udržiavať a rozvíjať ženskú hádzanú v meste Dunajská Streda a vytvoriť vhodné tréningové podmienky pre všetky vekové kategórie. Zorganizovaný bol aj turnaj pre vekovú kategóriu 2008 a nižšie. Finančné prostriedky boli použité na nákup medailí.
b) podpora a rozvoj športu 500 € KBU Taekwon-do UKF Nitra: Cieľom projektu bolo zvýšenie telesnej aktivity, zlepšenie kvality pohybu, sebaovládania a techník v bojovom umení Taekwon-do.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Tenisový klub Trenčianska Turná: V rámci realizácie projektu boli zrekonštruované tenisové dvorce v obci, opravený tenisový múr, vymenená antuka a potrhané plastové čiary. Finančné prostriedky boli použité na nákup antuky a loptičiek.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Speeders Bratislava OZ: Cieľom hokejového klubu Speeders Bratislava OZ je vytvoriť malým športovcom vhodné podmienky na šport. Finančné prostriedky boli použité na prenájom ľadovej plochy.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Tenisový klub Senica: V priebehu roka 2018 sa podarilo tenisovému klubu zabezpečiť tréningový proces pre viac ako 40 detí v zimnom aj letnom období a zorganizovať 2 turnaje jednotlivcov v kategórii starších žiakov v dňoch 12.6-15.6. 2018 a detí do 8 rokov v dňoch 18-19.8.2018. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a tenisové lopty.
b) podpora a rozvoj športu 340 € Pomoc deťom pri Materskej škole Miloslavov: Zámerom projektu bolo rozšíriť a doplniť detské ihrisko o hracie prvky, aby mohli deti tráviť pobyt vonku každý deň a za každého počasia. Finančné prostriedky boli použité na nákup kyvadlových hojdačiek.
b) podpora a rozvoj športu 750 € ŠK Čataj futbalový klub: Cieľom projektu bolo dobudovanie a vybavenie telocvične a vytvorenie priaznivých podmienok na prípravu mladých hráčov. Finančné prostriedky boli použité na zariadenie telocvične a športovú výbavu.
b) podpora a rozvoj športu 400 € VK GAB Senec: V rámci projektu sa podarilo uskutočniť samostatné aj spoločné volejbalové tréningy, zorganizovať domáce aj hosťovské zápasy v Bratislavskej volejbalovej lige. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocviční.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Športový klub Šenkvice: V rámci projektu bola v areáli futbalového ihriska ŠK Šenkvice upravená doposiaľ nespevnená plocha medzi kabínami a ihriskom, po ktorej športovci prechádzajú zo šatní počas zápasov a tréningov na hraciu plochu. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál.
b) podpora a rozvoj športu 950 € Obec Biskupová: V júni 2018 bol zrealizovaný projekt rozšírenia detského ihriska v obci Biskupová na priestranstve pri kultúrnom dome. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie detského kolotoča.
b) podpora a rozvoj športu 950 € Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska ulica: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať turnaj rodičov a žiakov v minihádzanej a vybíjanej, do ktorého sa zapojili aj ďalšie školy s vyučovacím jazykom maďarským z okolia. Spolu sa ho zúčastnilo viac ako 120 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na bránky, časomieru, lopty a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 400 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ: V termíne 22.-28.7.2018 sa uskutočnil letný tábor pre vyše 50 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách združenia. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie táboru a dopravu autobusom.
b) podpora a rozvoj športu 400 € ZŠ s MŠ Skačany 539: Cieľom projektu Skáče celá dedina bolo skvalitniť podmienky na športovanie pre deti a mládež a zároveň zorganizovať podujatie so zámerom zmysluplne využiť voľný čas viacerých generácií. Finančné prostriedky boli použité na športové vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 350 € KARATE KLUB MUGEN: Zámerom projektu bolo podporiť športový talent detí a mládeže a umožniť ich účasť na medzinárodných pretekoch. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, prenájom telocvične a štartovné.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Občianske združenie Tiki Taka: Cieľom projektu bolo materiálne a organizačne zabezpečiť prípravu športových podujatí pre rôzne vekové skupiny zahŕňajúce rozmanité pohybové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Stolnotenisový klub Tekovské Lužany: Zámerom projektu bolo skvalitniť podmienky športovej prípravy v stolnotenisovom klube Tekovské Lužany. Finančné prostriedky boli použité na betonáž a montáž PVC podlahy.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Sokol FC Chocholná - Velčice: Zámerom projektu bolo osadenie lavičiek v areáli futbalového ihriska v obci Chocholná-Velčice a rozšírenie kapacity miest na sedenie v areáli ihriska. Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie lavičiek.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Základná škola Pata: Cieľom projektu bolo posilniť voľnočasové aktivity prostredníctvom trojgeneračného turnaja pre celé rodiny, súťažného popoludnia školákov a škôlkarov a turnaja detí, rodičov a učiteľov pri príležitosti MDD. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby a tričká.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Reformovaný cirkevný zbor Dunajská Streda: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať viacero futbalové stretnutia pre deti a mládež aj z rómskej komunity, ktorých rodičia nemajú prostriedky na financovanie športu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly a športového ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SRRZ-RZ pri Materskej škole: Zámerom projektu bolo zorganizovať rodinnú športovú olympiádu, umožniť aktívne trávenie voľného času rodičov a detí, motivovať deti k aktívnemu pohybu. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, odmeny a medaile.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Klub LRU Trnava, o.z.: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať dvoje detské rybárske preteky pre mladých začínajúcich rybárov. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie rybárskej výstroje a víťazné poháre.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Automotoklub Rybník: Zámerom projektu bolo skvalitniť podmienky na rozvoj motokrosového športu. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového oblečenia a výstroje.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Equisport: Cieľom projektu bolo umožniť deťom denné stretnutia s koňmi počas prázdnin a posilniť ich zodpovednosť k prírode a zvieratám prostredníctvom starostlivosti o kone. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravy.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Športový klub AITAPRAK: Cieľom projektu bolo zapojiť študentov rôznych bratislavských vysokých škôl zo slabších príjmových pomerov do futsalového klubu, čím sa podarilo vytvoriť nové družstvo. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 350 € FC Jelenec: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky na športovú prípravu detí navštevujúcich futbalový klub Jelenec. Zúčastnili sa viacerých miniturnajov. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb, cestovné a prenájom trávnikov.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Telovýchovná jednota Slovan Dolná Súča: Zámerom projektu bola úprava priestorov športového areálu a údržba hracej plochy futbalového ihriska. Finančné prostriedky boli použité na nákup trávneho osiva a hnojiva.
b) podpora a rozvoj športu 650 € SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 Podujatie Svätoštefanský beh bolo ideálne podujatie pre športových, no najmä bežeckých nadšencov. Podujatie sa tešilo vysokej návštevnosti, obzvlášť mládeže, nechýbali ani zahraniční bežci. Grant bol použitý na odmeny víťazom, časomieru.
b) podpora a rozvoj športu 650 € PSE Horná Potôň Dvojdňový športový maratón a zároveň memoriál bolo výborne športové podujatie nielen pre deti a mládež, ale aj dospelých. Cieľom bolo usporiadať podujatie, ktoré priláka k športu a umožní zmysluplne využitý čas, čo sa aj podarilo. Grant bol použitý na úhradu občerstvenia a nákup víťazných trofejí.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Športový klub karate Kachi Športový klub karate Kachi zorganizoval v novembri 2017 medzinárodný turnaj v karate v Nitre na Klokočine. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 378 pretekárov. Hlavným zámerom projektu bolo spropagovať laickej verejnosti tento šport, čo sa podarilo. Grant bol použitý na propagáciu podujatia, prenájom priestorov, ocenenia pre víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € CHAmPIoN CLUB Projekt Champion race 2017 bol dosiaľ najaťžší pretek na Považí, ktorého sa zúčastnilo rekordne 340 pretekárov. Počas poduajtia sa podailo nazbierať aj výťažok pre podporu sociálne znevýhodnených rodín v zlej ekonomickej situácií z mesta Nemšová v sume 450 €. Grant bol použitý na pamätné medaile pre účastníkov pretekov.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Obec Plavé Vozokany Projekt Turistický výstup na Vozokanské Tatry bol nultým ročníkom nenáročnej turistiky po okolitej prírode. Turistiky sa zúčasnilo napriek tomu množstvo obyvateľov okolitých obcí, dokonca aj účastníci z družobnej obce z Maďarska. Spestrením výletu bola ochutnávka vína a opekačka. Grant bol použitý na propagáciu, občerstvenie, zábavu, úpravu turistického chodníka.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Združenie SM Nádej Cieľom projektu bolo zorganizovať cyklistické podujatie od Tatier k Dunaju. Projekt sa tešil vysokému záujmu, zúčastnených bolo cca 200 cyklistov. Grant bol použitý na ubytovanie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Veľké Orvište V septembri 2017 sa v areáli základnej školy v obci Veľké Orvište uskutočnil športový deň pre deti viacerých základných škôl. Žiaci si tak mohli medzi sebou zasúťažiť v rôznych športoch - minifutbale vybíjanej či basketbale. Nechýbalo ani občerstvenie. Grant bol použitý na nákup hádzanárskych bránok.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Obec Tešedíkovo Začiatkom septebra 2017 sa uskutočnil už druhý ročník športového podujatia letného behu Tešedíkovom. Do behu bolo zapojených viac ako 115 bežcov z množstva okolitých obcí a rôznych vekových kategórií. Grant bol použitý na trofeje, propagáciu, občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Tangovida, oz Podujatie Bratislava Tango Festival bol prvý ročník medzinárodného festivalu argentínskeho tanga na Slovensku. Výsledkom podujatia bolo zviditeľnenie Bratislavy a lokálnej tango komunity. Vďaka festivalu sa podarilo rozšíriť miestnu základňu tanečníkov v komunite. Grant bol použitý na letenky a ubytovanie zahraničných hostí.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Autis Podujatie-benefičný beh bol už 6. ročníkom, ktorého sa tentokrát zúčastnilo 500 bežcov. Po behu boli pre deti pripravené zábavné atrakcie i občerstvenie. Grant bol použitý na medaile, materiálno-technické zabezpečenie, odmeny.
b) podpora a rozvoj športu 550 € 1.JUDO CLUB PEZINOK V Pezinku sa uskutočnil ďalší ročník Grant Prix - slovenského pohára, jedného z najväčších medzinárodných turnajov v JUDO pre pre starších aj najmladších, žiačky i žiakov. Grant bol použitý na prenájom haly, medajle, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Žabka Bike Team Horné Srnie Pre nadšencov cyklistiky bolo určené podujatie Cyklo-maratón, ktoré sa konalo v Hornom Sŕní. Išlo o druhý ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo aj viac športovcov. Nechýbalo ani občerstvenie a hodnotné ceny pre víťazov. Grant bol použitý na odmeny víťazom, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maď Koncom augusta 2017 sa uskutočnil Medzinárodný rodinný fitness deň. Podujatie bolo bohaté na aktivity pre aktívnych i pasívnych športujúcich. Pre deti bol určený rozprávkový ostrov, kde sa mohli zabávať či športovať. Grant bol použitý na športové náčinie, honoráre pre účinkujúcich.
b) podpora a rozvoj športu 650 € ATLETICKÝ KLUB BORSKÝ SVÄTÝ JUR Projektu sa zúčastnil rekordný počet účastníkov z okolitých obcí, dokonca aj návštevníci zo zahraničia. Beh zároveň umožnil zvýšiť povedomie o regióne. Grant bol použitý na vecné ceny a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Rodičovské združenie pri 2. Základnej škole - športové triedy V decembri 2017 sa uskutočnili športové hry družobných miest mesta Levice. Podujatie pozostávalo z futbalu či volejbalu, nechýbali ani zahraničné delegácie. Záver podujatia účastníci strávili na vianočných trhoch. Grant bol použitý na exhibičné vystúpenia a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Adventim n.o. Podujatie prinieslo viacero aktivít, vďaka čomu si mohol nájsť každý to svoje. Súčasťou bol pamätný futbalový zápas, joga pre dospelých a zdravotne znevýhodnených, benefičný koncert, či handmade dielne. Grant bol použitý na propagáciu, občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Zaži Trenčín OZ Projekt Detská športová olympiáda priniesol priestor pre spoločne strávený čas rodín s deťmi popri športových a zábavných aktivitách. Súčasťou bola aj Olympiáda, ktorej sa zúčastnilo viacero združení ľudí so zdravotným postihnutím. Grant bol použitý na materiálno-technické podujatie, propagáciu.
e) podpora vzdelávania 350 € Bunkre: Občianske združenie sa venuje obnove bunkrov a kaverien z prvej svetovej vojny. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie karbidových lámp.
e) podpora vzdelávania 350 € EDU NATURE: Občianske združenie EDU NATURE zorganizovalo v lete jednodňové podujatie "Letné barefoot popoludnie". Prostredníctvom odbornej prednášky priblížili verejnosti problematiku zdravej chôdze, zdravého chodidla a behu naboso. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávací materiál a honorár pre lektorov.
e) podpora vzdelávania 350 € Stredná odborná škola: Žiaci Strednej odbornej školy v Starej Turej si svojpomocne vybudovali pomocou plastových rúr rozvod stlačeného vzduchu do učební. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a diaľkového ovládača na kompresor.
e) podpora vzdelávania 300 € Základná škola s materskou školou Vrbovce: Tatry za odmenu sú tradičným výletom pre deti z našej školy, ktoré úspešne reprezentovali školu počas školského roka v rôznych vedomostných, športových, či záujmových súťažiach. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
e) podpora vzdelávania 300 € Občianske združenie Cornus: Projekt Hurá do staroveku! oboznámil žiakov s reálnym prostredím života starých Rimanov archeologického parku v nadväznosti na učivo preberané na druhom stupni ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a vstupné do archeologického parku.
e) podpora vzdelávania 350 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica: V rámci projektu sa v dňoch 27.9. - 28.9.2018 uskutočnil už tradične súbor aktivít zameraných na podporu vzdelávania v oblasti prvej pomoci a prevencie civilizačných ochorení. Všetkým účastníkom bolo tiež poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Cieľovou skupinou boli seniori a dobrovoľníci SČK. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho a zdravotníckeho materiálu.
e) podpora vzdelávania 350 € Spojená škola: V rámci projektu pokračovali v realizácii aktivít s cieľom skvalitnenia prostredia školy pre žiakov školy s mentálnym postihnutím. Výmena nefunkčných svietidiel prispeje k pozitívnej klíme v triedach. Finančné prostriedky boli použité na nákup svietidiel.
e) podpora vzdelávania 700 € SG CENADA: Vďaka projektu naštartovali pravidelné stretnutia rodičov, učiteľov, odborných pracovníkov, vedenia školy s možnou účasťou aj starých rodičov a samotných žiakov, pri ktorých dochádza ku komunikácií a k vytváraniu priestoru pre vzájomné porozumenie a realizáciu spoločných cieľov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kávovaru.
e) podpora vzdelávania 400 € Materská škola Stupava: Projekt Náš kamarát zajko Dopraváčik bol zameraný na skvalitnenie dopravnej výchovy žiakov materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup stojanu na bicykle, megafónu a knihy s dopravnou tematikou.
e) podpora vzdelávania 300 € Občianske združenie Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra: Študenti gymnázia absolvovali v dňoch 11.-17.5.2018 návštevu viacerých pracovisku v CERN. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady.
e) podpora vzdelávania 350 € Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok 902 03 - školský klub detí: V rámci projektu Spolu na jednej lodi II zažili žiaci deň v Zveroparku v Žarnovici (časť Revištské Podzámčie) ako odmenu za ich aktivitu počas celého roka. Projekt umožnil zúčastniť sa aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na autobusovú dopravu.
e) podpora vzdelávania 300 € Základná škola Močenok: Projekt Uniformy pre triedny kolektív 7.A pomohol odstrániť ekonomické a sociálne rozdiely medzi jednotlivými žiakmi, čo prispelo aj k lepšej atmosfére a vzťahom medzi žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup uniforiem a potlač.
e) podpora vzdelávania 450 € ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok: v rámci projektu sa podarilo vybudovať kuchynku na varenie pre žiakov školy a vybaviť ju základným náradím a pomôckami na varenie, ktoré žiaci využívajú na hodinách techniky vo všetkých ročníkoch druhého stupňa. Finančné prostriedky boli použité na kuchynskú dosku, varné dosky a kuchynský riad.
e) podpora vzdelávania 400 € Obec Štvrtok: V rámci projektu boli zakúpené nové šatňové skrinky, čo prispelo k modernizácii prostredia materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup skriniek.
e) podpora vzdelávania 350 € Základná škola s materskou školou Ludanice: Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie prírodovedných predmetov prostredníctvom pomôcok, ktoré podporujú objaviteľské schopnosti žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup digitálnych, elektronických a tematických pomôcok.
e) podpora vzdelávania 300 € Rodičovské združenie pri ZŠ v Jelenci: Vizualizér zakúpený v rámci projektu sa ukázal ako veľmi vhodný. Dieťa si rýchlejšie a jednoduchšie osvojuje manipuláciu s danou pomôckou, ak vidí ako učiteľ pracuje s takými istými reálnymi pomôckami. Vďaka tomuto zariadeniu sa za pár sekúnd dá premietnuť práve tá strana pracovného zošita, ktorá sa práve používa. Finančné prostriedky boli použité na nákup vizualizéru.
e) podpora vzdelávania 400 € Rodičovské združenie pri ZŠ Leopoldov: Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívneho materiálu a pomôcok, ktoré žiaci školy využívajú počas práce v záujmových krúžkoch a iných tvorivých aktivitách, do ktorých sa škola zapája.
e) podpora vzdelávania 800 € Slovenský skauting, 26.zbor sv. Cyrila a Metoda: Hlavným prínosom projektu bolo zachovanie tradície organizovania každoročných skautských táborov pre deti a mladých ľudí v obci Výčapy-Opatovce. Finančné prostriedky boli použité na nákup típi stanov.
e) podpora vzdelávania 800 € Metodka občianske združenie: Cieľom projektu bolo zrekonštruovať odbornú jazykovú učebňu a vybaviť ju moderným technickým zariadením, ktorú budú využívať žiaci gymnázia Metodova. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie jazykovej učebne.
e) podpora vzdelávania 400 € ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava: Cieľom projektu bolo zorganizovať spoločné tvorivé dielne rodičov a detí, skvalitniť spoločne trávený čas a prehĺbiť spoluprácu s materskou školou. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný a pracovný materiál.
e) podpora vzdelávania 450 € Obec Jelšovce: Cieľom projektu My sme malí záhradkári bolo upraviť areál materskej školy a vybudovať záhradný kútik, v rámci ktorého si deti svojpomocne dopestovali zeleninu. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradných nádob, skleníka, substrátu, detského náradia, semien rastlín a byliniek.
e) podpora vzdelávania 300 € Základná škola Fatranská 14, Nitra: Zakúpením digitálnych materiálov Misia modrá planéta a Kozmix Science získala základná škola inšpiráciu na množstvo bádateľských aktivít a vzdelávacích námetov na vyučovanie environmentálnej prierezovej témy ako súčasť prírodovedy a vlastivedy.
e) podpora vzdelávania 750 € Občianske združenie Mierová Prievoz: Zámerom projektu bolo vytvorenie relaxačno-čitateľského kútika v rámci školského klubu pri ZŠ Mierová. Kútik je využívaný aj na výučbu etickej či hudobnej výchovy. Finančné prostriedky boli použité na nákup tuli vakov do kútika.
e) podpora vzdelávania 450 € SRRZ-Rodičovské združenie pri ZŠ Pernek, 900 53 Pernek pri Malackách: Cieľom projektu bolo zakúpenie didaktických pomôcok, stavebníc Polydron a Ozubené kolieska, ktoré podporujú rozvoj matematicko-logického myslenia i kreativity. Finančné prostriedky boli použité na nákup didaktických stavebníc.
e) podpora vzdelávania 400 € OZ PRI MŠ J.KRÁĽA STUPAVA: V rámci projektu bolo vybudované dopravné ihrisko v areáli materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravných prostriedkov, dopravných značiek, záhradného domčeka a farieb.
e) podpora vzdelávania 350 € Združenie Animačný ateliér detí a mládeže: Celoročný animačný ateliér detí a mládeže pokračoval v roku 2018 už 35. ročníkom. Vytvorili sa dva samostatné autorské animované filmy. V ateliéri sa počas roka zdokonaľovalo v kresbe a animácií celkovo 10 detí. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie ateliéru.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola Jána Domastu Cabaj-Čápor 1085: Dopravná výchova je povinná súčasť vzdelávacieho obsahu pre žiakov základných škôl. V rámci projektu škola zakúpila vybavenie pre prenosné dopravné ihrisko. Finančné prostriedky boli použité na dopravné značky, semafory, kolobežky, autíčka, reflexné vesty.
e) podpora vzdelávania 400 € P-MAT, n. o.: V rámci projektu boli zorganizované tri letné sústredenia z matematiky a fyziky pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie sústredení.
e) podpora vzdelávania 350 € Slovenský skauting, o. z.: Projekt umožnil zorganizovať ďalší ročník Letného skautského tábora a akciu Deň v skautskom tábore. Finančné prostriedky boli použité na výrobu stanových podsád a nákup celtoviny.
e) podpora vzdelávania 750 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor: Prostredníctvom finančnej podpory podarilo vytvoriť vyhovujúce informačné tabule vyvesené na stenách chodieb školy a v niektorých triedach. Finančné prostriedky boli použité na nákup informačných tabúľ.
e) podpora vzdelávania 350 € ZRRŠ Kalinkovo: Cieľom projektu bola revitalizácia altánku v priestore školského areálu základnej a materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na ochranné nátery, farby, drevene bloky na kvetiny, substráty a rastliny.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ ODRAZ: Denný letný anglický tábor sa realizoval v dňoch 2.-8. júl 2018 v obci Malženice. Táboru sa zúčastnilo celkovo 40 detí a na jeho realizácií sa celkovo podieľalo 19 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na réžiu, spotrebný materiál, voľnočasové aktivity a úhradu táborového poplatku vo forme sociálneho štipendia pre vybraných účastníkov.
e) podpora vzdelávania 350 € Umelecká spoločnosť Tomorrowband: Projekt umožnil zorganizovať dva turnusy 10 dňových hudobno-vzdelávacích pobytov pre deti od 12 - 17 rokov. Finančné prostriedky boli použité na nákup klavíru.
e) podpora vzdelávania 550 € Základná škola Tbiliská 4 Bratislava: Projekt Mladí záchranári bol zameraný na výučbu poskytovania prvej pomoci. Deti a rodičia sa v rámci projektu naučili ako adekvátne reagovať, ak sa stanú účastníkmi život alebo zdravie ohrozujúcej situácie. Finančné prostriedky boli použité na nákup nácvikovej figuríny a cvičného defibrilátora.
e) podpora vzdelávania 400 € Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince: V termíne 1.6.-3.6.2018 sa 10 členov včelárskeho spolku zúčastnilo kurzu na výstavbu hlinených úľov vedeného lektorom Ralfom Roessnerom. Účastníci kurzu sa naučili vybudovať hlinený úľ a dozvedeli sa informácie o rozmnožovaní včiel v hlinenom úli. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie workshopu.
e) podpora vzdelávania 450 € Repairably N.O.: Jedným z poslaní organizácie je zvyšovať povedomie spoločnosti v oblasti cirkulárnej ekonomiky, konkrétne upozorňovať na opraviteľnosť či neopraviteľnosť výrobkov dlhodobej spotreby a tak zvyšovať informovanosť spotrebiteľa. V dňoch 5.-7.7.2018 v rámci festivalu Pohoda zrealizovali sériu workshopov s konkrétnymi ukážkami opravy výrobkov v domácich podmienkach. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a mediálne zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ Šidielko: Zámerom projektu bolo zorganizovať pravidelné tvorivé dielne pre deti a dospelých počas víkendov a zabezpečiť výučbu tradičných ľudových remesiel na základných školách. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, prenájom a webhosting.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ Edulienka: Cieľom projektu bolo zrealizovať sériu vzdelávacích aktivít formou voľnočasových krúžkov. Krúžok Hókusy-pokusy bol zameraný na vekovú kategóriu 6-8 ročných detí. Cieľovou skupinou krúžku Laboratórium ľudské telo boli deti vo veku 10-12 rokov. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikroskopu.
e) podpora vzdelávania 350 € Rodičia a priatelia SPŠ Levice: Zámerom projektu bolo skvalitnenie vyučovania praktických predmetov na Strednej priemyselnej škole Levice. Žiaci v rámci odbornej praxe pracovali na elektronických obvodoch na semaforoch využívaných na dopravnú výchovu v blízkej základnej škole. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky na dopravnú výchovu a elektrotechnický materiál.
e) podpora vzdelávania 400 € Zbor Cirkvi bratskej v Trnave: V rámci projektu sa podarilo skvalitniť materiálne vybavenie miestnosti na stretnutia mamiklubu. A 24.6.2018 sa uskutočnil 8. ročník podujatia V rozprávkovom lese. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie a organizačné zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 400 € Zander Sport Club: Športový klub funguje štvrtý školský rok v bratislavskej mestskej časti Dúbravka a je zameraný na výučbu bojových umení a zvyšovanie fyzickej kondície predovšetkým u detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité na nákup cvičebných žineniek.
e) podpora vzdelávania 350 € Rodičovské združenie sv. František, o.z.: Dňa 23.6.2018 sa uskutočnil ďalší ročník školskej komunitnej akcie F-day, tento rok tematicky venovaný bezodpadovosti v živote pod názvom Fair For Future. Finančné prostriedky boli použité na edukačné workshopy a odmeny účinkujúcim.
e) podpora vzdelávania 350 € Občianske združenie Jozefa Juráša: V rámci projektu podarilo zrealizovať denný detský tábor pre deti vo veku od 4-7, 7-12 a taktiež tábor pre dorast a mládež. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a športové pomôcky.
e) podpora vzdelávania 350 € OFK Bučany: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky športovej prípravy detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité na nákup tréningového oblečenia.
e) podpora vzdelávania 350 € Rodinné centrum Kramárik o.z.: V sobotu 9.6.2018 sa uskutočnil projekt Tajomné prírodné Kramáre, zábavná hra pre rodiny s deťmi s cieľom zoznámiť sa s prírodnými tajomstvami miesta, kde žijú. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, občerstvenie a program.
e) podpora vzdelávania 50 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica: Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Aktuálne je do programu zapojených 321 škôl, 6100 učiteľov a viac ako 60 000 žiakov z celého Slovenska. Poskytnutý grant pokryl náklady v roku 2016 a 2017 spojené s organizáciou vzdelávacích podujatí pre učiteľov a školy.
e) podpora vzdelávania 25 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica_Sokratov inštitút je akreditovaným štúdium pre elitných študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Sokratov inštitút prináša na Slovensko lektorov z celého sveta, ktorí vo svojom odbore niečo dokázali. Sokratov inštitút je štúdium pre prax. Študenti tu pracujú vo svojich komunitách na tzv. mikroprojektoch. Poskytnutý grant pokryl náklady v roku 2016 a 2017 spojené s organizáciou vzdelávacích kurzov pre študentov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € V spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. V grantovom programe Búrame bariéry sme popdorili 8 lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých realizácia bola podporená sumou 7 000 eur. Výťažok z podujatí je určený na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Celkom 19 083,11 eur bude môcť byť použitých na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 24 000 € V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme vyhlásili v roku 2017 prvý ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia získali podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Celková suma určená na prerozdelenie bola 24 000 eur. Podporu 8 000 eur na realizáciu bezbariérového riešenia získali tri školy. S našou finančnou podporou sme mohli žiakom navštevujúcim základnú školu vo Veľkých Levároch, Starej Turej a študentom SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne uľahčiť prekonať jednu z prekážok na ceste za kvalitným vzdelaním.
h) veda a výskum 15 000 € Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava (HUBBA, o.z.). Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať startup a social innovation ekosystém v podmienkach slovenského trhu a vytvoriť profesionálne podmienky pre tieto aktivity. Poskytnutý grant v roku 2016 a 2017 bol využitý na pokrytie nákladov spojených s organizáciou podujatí pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € OZ pre budúcnosť vidieka: V rámci projektu sa podarilo počas letných prázdnin zrealizovať 6 remeselníckych dielní pre deti zamerané na rôzne remeselné techniky. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, nožnicové stany a odmeny pre lektorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Materina dúška: Program nultého ročníku festivalu Divadlo žije! Bol určený pre všetky vekové kategórie. Projekt posilnil povedomie o existencii divadla a umožnil hosťovanie v dedinách v okolí Sološnice. Finančné prostriedky boli použité na divadelný stan, rekvizity, mikroporty a reklamné predmety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € NADÁCIA MOJMÍR: V sobotu 11.8.2019 otvoril kaštieľ v Mojmírovciach svoje brány verejnosti a sprostredkoval návštevníkom barokový deň venovaný rodákovi Antonovi Grasalkovičovi. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu, odmeny lektorom a prenájom techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € MUCHA QUARTET: Projekt musica_litera sa uskutočnil vo forme troch hudobno-literárnych predstavení. Podarilo sa naplniť hlavný cieľ multižánrového projektu – prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Dolnopovažské združenie Pramene: Cieľom projektu bolo zrealizovanie Letného kina pod hviezdami. Súčasťou trojdňového podujatia boli diskusie aj koncerty . Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie podujatie, autorské práva na filmy, propagáciu a odmeny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Mestské kultúrne stredisko Tlmače: Výsledkom projektu bol 12.ročník folklórneho festivalu regiónu Tekov Tlmačská grámora. Súčasťou programu bola okrem pásma folklórnych vystúpení výstava fotografií a malieb, detský program a jarmok ľudových remesiel. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bátovce: Cieľom projektu bol ďalší ročník Bátovského jarmoku. Festival folklóru, kultúry a tradičných jedál bol obohatený o výstavu o histórii Tekova a Hontu. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Bohunice: Podujatia U gazdinej v komore priblížilo návštevníkom tradície obce a tradičné jedlá predkov. Podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie umeleckej produkcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta: Živý Betlehem bola jednodňová akcia, ktorá sa uskutočnila 19. decembra 2018 v priestoroch nádvoria školy na ulici 1. mája 7 v Trenčíne. Súčasťou boli 2 hudobno-dramatické vystúpenia. Finančné prostriedky boli použité na materiálovo-technické zabezpečenie podujatia, kostýmy a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € SRRZ- RZ pri Centre voľného času Domino: 23.02.2019 sa uskutočnil slávnostný galaprogram ,,Po Furmansky" v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, pri príležitosti 15. výročia založenia súboru Furmani. Súčasťou projektu boli rôzne generácie členov súboru. Finančné prostriedky boli použité na hudobné úpravy, workshopy, prenájom divadla, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Komunitné centrum Bystro: Spiace miesta bol trojdňový workshop zameraný na potenciál nevyužívaných budov v Bratislave. Súčasťou workshopov bola návšteva troch pozitívnych príkladov, ktorým sa podarilo oživiť nevyužívané priestory. Finančné prostriedky boli použité na honoráre lektorov, propagáciu, materiál, prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Občianske združenie: TRIPTYCH: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 5 podujatí na podporu nitrianskej DJ´s scény. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Drietoma: V dňoch 4. - 5. 8. 2018 sa v Drietome uskutočnilo dvojdňové podujatie s názvom 20. Drietomský festival dychových hudieb a 3. ročník Prehliadky detských folklórnych súborov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku: V rámci projektu sa uskutočnil 3-dňový festival Hrvatske Dane 2018, na ktorom vystúpili súbory z Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovenska a Ukrajiny. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Obec Jablonka: 6.10.2018 sa konal piaty ročník JABLonKOVÉHO KUMŠTOVANIA. Podujatie bolo zamerané na tradičné spracovanie jabĺk a ukážky remeselníckych zručností našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál, dobové hry, občerstvenie, odmeny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Tepličky: Dňa 15.09.2018 sa v obci Tepličky konali Historické hry spojené so súťažou vo varení gulášu. Finančné prostriedky boli použité na historické hry, odmeny, ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Pečenice: V rámci projektu sa uskutočnil druhý ročník podujatia Zabavme sa susedia, popoludnie s tradičnou ľudovou zábavou. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a honorár účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Miestny odbor Matice slovenskej MALŽENICE: Cieľom projektu bolo spestriť kultúrne dianie počas letných prázdnin. Podarilo sa zrealizovať filmové premietania, ktoré prilákali mladú aj staršiu generáciu obyvateľov Malženíc. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie filmovej licencie, premietacieho plátna, odmeny za bábkové predstavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Húština klub Malženice: Dňa 25.8.2018 sa konal IV. ročník športovo-kultúrneho podujatia Húštináda pre návštevníkov z Malženíc a okolia. Finančné prostriedky boli použité na hudbu, ozvučenie, prenájom atrakcií, trofeje a vecné ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Kyselica: Tohtoročné slávnosti II. Bazového festivalu sa uskutočnili posledný augustový víkend, 25. augusta 2018. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Ižopská kultúrna spoločnosť - IQUS - Polgári Társulás: Dožinkové slávnosti a sviatok nového chleba v Ižope sa konali 28.júla 2018. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre remeselníkov a účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie PRO MEGERE: 15.9.2018 sa na promenáde termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi uskutočnil 3.ročník multikultúrneho festivalu slovenskej a maďarskej kultúry s názvom Rozlúčka s letom. Finančné prostriedky boli použité na honoráre moderátora, hudobnej skupiny a nájom mobilných konštrukcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 870 € ZO CSEMADOK: 9. Levický letný festival sa uskutočnil 8.9.2018 na nádvorí levického hradu. Bohatý program bol určené pre všetky vekové generácie. Finančné prostriedky boli použité na prenájom nádvoria hradu, ozvučenie, osvetlenie a zabezpečenie pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Bodíky: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať celodenné športovo-spoločenské podujatie Rozlúčka s letom. Ukážky historických remesiel, práce dobrovoľných hasičov a hasičská súťaž družstiev prilákali veľké množstvo návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, športové potreby, občerstvenie, náklady na futbalový zápas.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Galantské osvetové stredisko: Projekt Šopornanský fašanek bol tematicky zameraný na znovuoživenie zvykov a podporu zachovávania tradícií v obci Šoporňa formou naštudovania hudobno-folklórneho programu viažuceho sa k tradícii pochovávania basy. Finančné prostriedky boli použité na
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € OOCR Trnava Tourism: Podujatie Ružindolská bosorka bolo určené pre široké publikum z regiónu aj blízkeho okolia. Účastníci si mohli vychutnať atmosféru historických trhov, ochutnať dobové špeciality a zúčastniť sa historických workshopov. Finančné prostriedky boli použité na hudobné vystúpenie, historické workshopy a prenájom plochy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ZŠ J.Ferka Košúty: Cieľom projektu bolo zapojiť obyvateľov obce Košúty do zachovania a šírenia kultúrneho dedičstva. Projekt zároveň povýšil kultúrne a historické povedomie účastníkov projektov. Finančné prostriedky boli použité na výrobu chlapčenských a dievčenských krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Handmade by Šaštín-Stráže: V rámci prímestského tábora členovia OZ Handmade by Šaštín-Stráže pripravili v spolupráci s dobrovoľníkmi workshopy, vďaka ktorým sa deti zdokonalili v manuálnej zručnosti a kreativite, utužili si vzájomnú spoluprácu a vzťahy, spoznali nové kultúry a zaujímavosti iných národov. Finančné prostriedky boli použité na kancelársky a hobby materiál a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Pastovskí remeselníci: Cieľom projektu bolo ukázať obyvateľom levického regiónu už čoskoro zabudnuté remeslo našich predkov - výrobu cirokovej metly. Návštevníci remeselníckych dielní mali možnosť vyskúšať prácu s drôtom a so slamou, gravírovanie do skla, vypaľovanie ornamentov do dreva. Finančné prostriedky boli použité na nákup malej cirkulárky a drobného náradia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Obec Hrachovište: Akcie Hrachová cesta do rozprávky sa zúčastnilo 998 detí. Prechádzka rozprávkovým lesom bola sprevádzaná rôznymi rozmanitými aktivitami pre deti i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Občianske združenie TS KUMŠT: V rámci projektu boli zakúpené nové krojové súčiastky potrebné a realizáciu nových programových čísel. Finančné prostriedky boli použité na nákup ženských záster, sukní a vlniakov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Rodičovské združenie Áno umeniu: Detský folklórny súbor Žochárik spolu s tanečným odborom a literárno dramatickým odborom pri ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch zrealizoval výchovné koncerty pre deti ZŚ a MŠ mesta Topoľčany zamerané na vianočné zvyky a obyčaje z topoľčianskeho regiónu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom sály, propagáciu a nákup dievčenských kabaníc.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku: Projekt umožnil vytvorenie nových krojov pre malých tanečníkov a hudobníkov z DFS Ljuljanka a TO Konjic, ktoré využijú na prezentácii súboru. Finančné prostriedky boli použité na látku na kroje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ CZIFFER: 17.11.2018 sa v DK Cífer uskutočnil 2. ročník súťaže M. Hollósyovej vo vyšívaní, prihlásených bolo 99 exponátov. Súčasťou súťaže bola výstava výšiviek, prednášky, panelová diskusia a aktivita Zapíš sa na výšivku pre všetkých účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na medaily, diplomy, PHM, občerstvenie, odborné prednášky, ozvučenie, techniku, marketing, prenájom sály.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € DFS Slnečnica: 13.6.2018 sa uskutočnilo koncoročné predstavenie detského folklórneho súboru. Súčasťou projektu boli aj dve sústredenia a nácvik nových choreografií. Finančné prostriedky boli použité na nákup krojovej obuvi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Bebop: Realizácia projektu Štúrovo Vibes vol. 8 umožnila odprezentovať na medzinárodnej úrovni lokálnych umelcov, predstaviť aj známejšie hudobné telesá zo Slovenska a Maďarska, vytvoriť priateľskú atmosféru, a zároveň rozvíjať slovensko-maďarské kultúrnospoločenské vzťahy. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € NABOSO o.z.: Cieľom projektu bolo zorganizovanie rodinného festivalu dňa 19.5. 2018 na motívy Dobšinského rozprávok v obci Dolná Krúpa pri Trnave. V rámci projektu sa posilnila spolupráca dedinských umeleckých súborov, nadviazali sa nové kontakty. Finančné prostriedky boli použité na výzdobu, športové náčinie a molitanové zostavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € SRRZ - RZ pri Centre voľného času Domino: Pri príležitosti 65. výročia Centra voľného času Domino bol pripravený slávnostný galaprogram v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v ktorom účinkovali 4 generácie mladých folkloristov z Nitry. Finančné prostriedky boli použité na hudobné úpravy a kroje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € DS Igramčan: Projekt bol zameraný na doplnenie technického vybavenia OZ DS Igramčan, ktoré združuje hudobníkov a priateľov ľudovej hudby v Igrame a zabezpečuje hudobnú produkciu na kultúrnych podujatiach v obci. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikrofónov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Mesto Nitra: Zámerom projektu Konečne leto! bolo opäť po roku zorganizovať podujatia pre miestnu komunitu, podporiť aktívne stretávanie obyvateľov a oživenie kultúrneho života mestskej časti. Finančné prostriedky boli použité na pódium a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo: Cieľom projektu bolo skvalitniť materiálne podmienky členov súboru. Finančné prostriedky boli použité na nákup stojanov na noty pre muzikantov a mikiny a tričká pre nových detských členov súboru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe: Z dôvodu opotrebovania materiálov pôvodných historických krojov, sa v rámci projektu zrealizovala obnova viacerých častí krojov. Finančné prostriedky boli použité na krajčírske práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Trnka n. o.: Cieľom projektu bolo pripraviť audiokomentár pre nevidiacich k filmu Čistá duša, ktorý bol uvedený 15.7.2018 v Mestskej knižnici na oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. Finančné prostriedky boli použité na výrobu audiofilmu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Telovýchovná jednota Vlára Kľúčové: V dňoch 26.-30.7.2018 sa konal už 9.ročník tradičného podujatia "Kľúčovská hodová pohoda". Podujatie malo charitatívny charakter a vyzbierané dobrovoľné vstupné bolo poskytnuté zdravotne znevýhodnenej Kristíne z Trenčianskej Závady. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie penovej šou, skákacieho hradu a rozprávkových kostýmov pre animátorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € DHZ Bratislava-Dúbravka Dobrovoľný hasičský zbor v Dúbravke zorganizoval už 31. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu MČ Dúbravka. Podujatie bolo zároveň aj oslavou pamiatky SNP a Dňa Ústavy SR. Bohatý spoločenský program a množstvo atrakcií pre rodiny prilákal množstvo návštevníkov. Grant bol použitý na zabezpečenie detských zábavných atrakcií a kultúrny program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Slovenský Grob Hodové slávnosti patria v obci k tradičným zábavám pre všetky vekové skupiny obyvateľov. O zábavu sa postarali vystúpenia viacerých hudobných skupín. Nechýbali ani sprievodné atrakcie v podobne ukážok tradičných remesiel, dobré jedlo ale ani šport. Grant bol pouižtý na honoráre vystupujúcim skupinám.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Mestská časť Bratislava-Rača Podujatie Račianska šarkaniáda bolo príjemné podujatie určené rodinám s deťmi ale aj širokej verejnosti. Počas celého dňa sa deti zabávali pri púšťaní šarkanov či tvorivých dielňach. Súčasťou podujatia bola tombola ale aj diskotéka. Grant bol využitý na zakúpenie šarkanov na vyfarbovanie, výhry do tomboly a technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Alekšince Vianočné trhy patria k tradíciam obce Alekšince a inak tomu nebolo ani v decembri 2017. Na trhoch mali možnosť prezentovať a predať svoje domáce výrobky občania z obce či okolitých obcí. Súčasťou bol aj sprievodný program v podobe ukážok vianočných tradiícií a zvykov, súťaží pre deti ako aj kultúrny program, ktorý zabezpečili deti zo základnej školy a seniori z obce. Granto bol využitý na technické zabezpečenie podujatia, výhry do súťaží a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Jarok Zámerom prvého ročníku podujatia bolo utužovanie vzťahov medzi obyvateľmi obce. Podujatie malo veľký ohlas. Do súťaže bolo zapojených 9 tímov z miestnych obyvateľov i občanov okolitých obcí. Program obohatila aj miestna hudobná skupina Jaročan, ako aj členovia CHKO Ponitrie poznávacou akciou na ochranu pred požiarmi. Grant bol použitý na propagáciu podujatia a materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Áno Umeniu Občianske združenie zorganizovalo už štvrtý ročník Topoľčiansky dní detského folklóru. Vrámci podujatia sa predstavilo niekoľko detských folklórnych súborov, súčasťou bol i výchovný koncert pre deti. Po podujatí sa uskutočnilo aj malé občerstvenie pre zúčastnených. Grant bol použitý na propagáciu, nákup krojového vybavenia, občerstvenie a cestovné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Medveďov Cieľom projektu Naše Vianoce bolo priniesť do hektického predvianočného obdobia zastavenie, čas na stretnutie s ostatnými občanmi pri chutnom občerstvení a dobrej hudbe v podobe koncertu v miestnom kostole. Grant bol použitý na nákup občerstvenia, materiálu na vianočnú výzdobu, divadelné predstavenie a koncert.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € Základná škola s materskou školou Lúka 135 V mesiaci október 2017 vrámci "mesiaca úcty k starším" zorganizovali spolu s obecným úradom projekt "Starký, starká, ľúbime Vás!" Posedenie s klientmi Domu seniorov obohatilo vystúpenie detí a kultúrny program obyvateľov. Grant bol použitý na nákup technického vybavenia, kostýmov a rekvizít k tancom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Nová Vieska Na podujatí Festival miestnych talentov, organizovanom obcou Nová Vieska, sa predstavili mnohé talenty obce. Pred všetkými obyvateľmi mali možnosť predstaviť svoje nadanie miestne folklórne súbory dospelých aj detí. Pri dobrej hudbe sa mohli občerstviť, socializovať či nakúpiť v stánkoch malé výrobky návštevníci ako z miestnej tak aj z okolitých obcí. Grant bol použitý na úhradu osvetlovacej a ozvučovacej techniky, odmenu pre moderátora podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Koválovec Fašánkový deň v Koválovci nadviazal na niekoľkoročnú tradíciu. Súčasťou podujatia bola tradičná zabíjačka. Program obohatilo vystúpenie rôznych speváchych súborov zo Záhoria i moravského Slovácka, na svoje si prišli milovníci domácich zabíjačkových špecialít i vín. Grant bol použitý na nákup surovín na občerstvenie, propagáciu a honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ Pelúsok S piesňou v srdci je názov pre folklórne slávnosti, ktoré patria neodmysliteľne k tejto obci. Počas podujatia si prišli na svoje nielen seniori, ktorí si mohli zaspomínať ale aj mladšia generácia pri príjemnej hudbe vystúpení. Súčasťou bol aj sprievodný zábavný program pre deti. Grant bol použitý na nákup ozvučovacej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bohunice Zámerom projektu bolo priblížiť tradície a zvyky niekdajšej bežnej domácnosti, čo sa realizáciou aj podarilo. Ukážky tradičného remesla doplnil sprievodný kultúrny program, nechýbalo ani dobré jedlo. Na svoje si tak prišli všetky vekové kategórie. Grant bol použitý na honoráre účinkujúcim, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Báhoň Vianočné trhy v obci Báhoň sú jedným z najväčších obecných podujatí, ktorého sa zúčastňujú občania obce, klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých, deti z miestnej základnej a materskej školy, ale aj občania okolitých obcí. Prostredníctvom kultúrneho programu sa tak zviditeľnia deti aj žiaci z miestnej základnej a materskej školy, čo dopomáha k rozvoju kultúry v obci. Zámerom poduajtia je okrem iného utužovanie vzťahov v komunitách. Grant bol použitý na nákup stánkov a súprav stolov so stoličkami.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Základná umelecká škola Jozefa Rosinského ZUŠ Jozefa Rosinského zorganizovala už osemnásty ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna. Návštevnosťou a umeleckou úrovňou išlo o jeden z dvanástich najkvalitnejších hudobno-interpretačných súťaží pre žiakov základných umeleckých škôl. Súťaže sa zúčastnilo množstvo žiakov a pedagógov z celého Slovenska, čo je veľká, obohacujúca skúsenosť. Prínosom podujatia je rovnako rozvíjanie slovanských tradícií, v ktorom sa odzrkadľuje významná historická úloha mesta Nitry v dejinách nášho národa. Grant bol použitý na nákup cien pre súťažiacich, propagáciu, odmeny pre porotcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Obec Dubovce Zámerom projektu Dožinky v Dubovciach bolo usporiadať lokálne kultúrne podujatie, ktoré prispeje k utužovaniu medziľudských vzťahov v obci a uvedomeniu si kultúrneho dedičstva našich predkov. Program spestrilo spevácke vystúpenie miestneho súboru ale aj členovia dramatického krúžku, ktorí predniesli kultúrne pásmo znázorňujúce priebeh žatvy a tradícií kedysi. Grant bol použitý na občerstvenie, hudobné vystúpenie a na zapožičanie krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Domov sv. Jána z Boha, n.o. Zmyslom podujatia Športom a hudbou k sebe a k svetu bolo priniesť športový a kultúrny zážitok pre ľudí v núdzi, ktorí využívajú služby pomáhajúcich organizácií v Bratislave, ale aj pre pracovníkov týchto organizácií. Počas podujatia bol rovnako aj priestor pre neformálne stretnutia a utužovanie či nadväzovanie priateľských vzťahov medzi komunitami a účastníkmi. Toto úspešné podujatie sa konalo pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Grant bol použitý na prenájom zvukovej techniky, materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Krpčiarik, folklórny súbor, o. z. Pri príležitosti 10. výročia folklórneho súboru zorganizovalo občianske združenie slávnostný galaprogram pod názvom Krpčiarik krepčí 10 rokov. Podujatiu predchádzalo niekoľko dňové sústredenie a tréningy folklórneho súboru, kde sa pripravoval kultúrny program predstavený na galavečeri. Grant bol použitý na dokúpenie krojov a krojových súčastí, propagačný materiál, upomienkové predmety, diplomy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Osuske Pri príležitosti 755. výročia histórie obce Osuské sa uskutočnil projekt Osuské 2017-755. rokov histórie obce. Podujatie sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome, program obohatili vystúpenia detí zo ZUŠ, miestne hudobné skupiny a ľudová hudba zo Starej Turej. Večer pokračoval hudobnou veselicou do rána. Súčasťou podujatia bol priateľský futbalový zápas starých pánov Osuského proti výberu zo susedných obcí Jablonica a Prietrž. Grant bol použitý na ozvučenie, propagáciu, honoráre a atrakcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € CSEMADOK ZO Veľký Meder Občianske združenie CSEMADOK Veľký Meder zorganizovalo už 20. ročník hodových slávností pri príležitosti dňa svätého Štefana pod názvom „Fakanálforgató“ – varenie gulášu a tradičných jedál na dvore kláštora. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom zapojenia všetkých vekových skupín obyvateľov do podujatia zvýšiť pocit spolupatričnosti, čo sa prostredníctvom prípravy tradičných jedál, hudobných vystúpení a remeselníckych aktivít aj podarilo. Široká verejnosť sa tak obohatilo o kultúrne zážitky a ukážky národnostnej kultúry miesnej maďarskej menšiny. Grant bol použitý na propagáciu, materiálno-technické zabezpečenie, pozornosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Občianske združenie Pre rozvoj Galanty Občianske združenie zorganizovalo už ôsmy ročník celodenného podujatia "Rozlúčka s letom", ktorý patril medzi najúspešnejšie vôbec. Podujatia sa zúčastnilo takmer 5 tisíc návštevníkov. Súčasťou programu bola súťaž vo varení kotlíkových špecialít, zábavné atrakcie pre deti, či kultúrny program v podobe večerných koncertov interprétov zo Slovenska či zahraničia. Grant bol použitý na propagáciu, atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € socialDATA, o.z. Občianske združenie zorganizovalo prvé veľké podujatie pod názvom Nitrianske kultúrne leto - Žime spolu! Hlavným cieľom projektu bolo zapojiť do podujatia množstvo ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby preukázali svoje zručnosti, čo sa i podarilo naplniť. Zdravotne znevýhodnení obohatili program ukážkami tanca, v tvorivých dielňach si zase návštevníci mohli pozrieť ich produkty, či otestovať si svoje zručnosti v ručných prácach na vlastnej koži. Pripravený bol aj detský program či prednášky pre dospelých. Podujatím sa podarilo integrovať zdravotne znevýhodnených do spoločnosti. Grant bol použitý na občerstvenie, propagáciu, honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie Pierdo V Šamoríne sa podarilo zorganizovať už 6. ročník talentovej súťaže. Zámerom projektu bola podpora miestnych hudobných talentov zo sociálne slabšieho prostredia. Grant bol použitý na osvetlenie, inštrumentálny sprievod, koordinátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € SIKABONY Projekt Spoločenský dom pre všetkých pozostával zo 4 samostatných aktivít určených všetkým generáciam občanom z blízkeho okolia. Cieľom bolo pripraviť kultúrne podujatia, ktoré podporia rozvoj miestnej kultúry. Grant bol použitý na občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie, aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € OZ Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ Projekt Deti deťom odprezentoval činnosť detí z detského folklórneho súboru prostredníctvom slávnostného koncertu k 23. výročiu založenia. Vďaka projektu sa podarilo odprezentovať tradičnú ľudovú kultúru z rôznych regiónov Slovenska vrátane regiónu Podunajska-Čunovo či prvky chorvátskej kultúry. Grant bol použitý na kostými, rekvizity na podujatie, občerstvenie, pódium.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mestské kultúrne stredisko Šurany Projekt Žofkine bosniaky sa uskutočnil koncom septembra 2017 počas Šurianskeho jarmoku, ktorý bol jeho osviežením. Priblíženie života rodáčky Šurian, Žofky Bosniakovej, sa stretlo s priaznivým ohlasom širokej verejnosti. Prostredníctvom bosniakov, dobrého občerstvenia, tradičných ukážok šermiarstva obohatilo celkový dojem. Grant bol použitý na honorár účinkujúcim, hudobnú produkciu, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € My, občania Zlatých Moraviec, občianske združenie Cieoľm podujatia bolo motivovať a podnecovať divadelné súbory regiónu k činnosť a tvorbe divadelných projektov, čo sa aj podarilo. Súčasťou boli divadelné dialógy a rozhovory s laikmi i odbornou porotou. Grant bol použitý na osvetlenie, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Hontianska Vrbica Projektom Vrbický RETRO majáles sa podarilo priblížiť ľudové tradície, zvyky a spomienky na 80-te roky a tým tak priniesť zábavu. Projektom sa podarilo zaktivizovať miestnu komuniku nielen zhromažďovaním materiálov k retro výstave, okrem iného sme tak viedli miestne organizácie k spolupatričnosti a vzájomnej podpore, u detí ku kreativite. Grant bol použitý na ozvučenie, honorár, vecné ceny-odmery, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Podobenka z Vajnor V novembri 2017 sa uskutočnil už tretí ročník Vajnorského širáčka-prehliadky amatérskych foklórnych súborov a ochotníckych divadiel. Na podujatí sa predstavilo množstvo folklórnych súborov z okolia Bratislavy či ochotníckych divadiel. Grant bol pouižtý na odmeny vystupujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Občianske združenie Naše Rodné Slovensko Hlavným cieľom projektu Trojkolovrátkovanie bolo zviditeľniť malé folklórne súbory pôsobiace na regiónalnej úrovni a upevniť vzájomnú spoluprácu medzi nimi. Súčasťou projektu boli realizácie rôznych aktivít, ako vystúpenia folklórnych súborov počas hudobného festivalu, varenie tradičnej kuchyne, kurzy vyšívania či paličkovej čipky. Cieľ sa podarilo naplniť. Grant bol použitý na honoráre, materiálno-technické vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Spolupráca - Összefogás Koncom augusta zorganizovalo občianske združenie prázdninovú rozlúčku na miestnom športovom ihrisku pod názvom Rozlúčka s letom. Podujatie sa tešilo veľkému záujmu dospelých aj detí. Súčasťou podujatia bolo množstvo aktivít od súťaží, cez tvorivé dielne či kultúrny program. Najväčšiu účasť zaznamenala súťaž vo varení palaciniek. Grant bol použitý na úhradu honorárov účinkujúcim a prenájom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Materské centrum Lipka Projekt 3. ročník oslavy MDD na pešej zóne v Tlmačoch sa tešil veľkému záujmu a množstvu detí. Súčasťou podujatia boli súťaže, ktoré zabezpečili inštruktori aj deti z Detského atletického klubu, či preteky na odrážadlách a bicykloch. Podujatie doplnili aj sprievodné aktivity. Nechýbali ani odmeny za účasť na súťažiach. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, odmeny či honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Pukanec Projekt Poďakovanie za úrodu sa uskutočnil začiatkom októbra 2017. Išlo o tradične organizovanú slávnosť pri príležitosti zberu úrody záhrad, sadov a vinohradov. Súčasťou tohto podujatia bolo varenie gastronomických špecialít, do ktorého sa zapojilo množstvo miestnych spolkov a súborov. Grant bol použitý na nákup prístrešku a nerezového kotlíka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Klub krajnianskej čipky Začiatkom februára 2018 sa v obci Krajné zorganizoval čipkársky workshop. Vrámci projektu bola okrem iného prezentovaná zručnosť tvorby i samotná paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. Podujatie sa tešilo vysokej účasti. Grant bol použitý na propagáciu, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Nitrianska Blatnica Dni obce sa v Nitrianskej Blatnici tradične spájajú so sviatkom sv. Juraja. Podujatie začalo stavaním mája a pokračovalo majálesom v kultúrnom dome. Súčasťou celého podujatia bol tradičný jarmok. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Nová Ves nad Žitavou V októbri 2017 sa uskutočnil už 7. ročník kultúrneho festivalu mikroregiónu Požitavie-Širočina. Podujatia sa zúčastnilo až 8 súborov z rôznch obcí v rôznych vekových kategóriách. Sprievodnou akciou bola prezentácia tradičných remesiel. Grant bol použitý na propagáciu, materiál, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Centrum pre rodinu - Nitra Projekt Od Kataríny do Vianoc - rodiny rodinám na pomoc je názov pre sériu dobročinných aktivít na podporu rodín v nepriaznivej situácií. Aktivity pozostávali zo zorganizovania tvorivých dielní v čase adventu. Vďaka týmto aktivitám sa podarilo pomôcť rodinám v zlej ekonomickej situácií. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Abrahám Hlavným cieľom projektu Festival Mikroregión 11 Plus bola prezentácia kultúrych hodnôt a dedičstva regiónu. Tento cieľ sa podarilo naplniť vystúpeniami folklórnych a speváckych súborov, prezentáciou ľudových remesiel a tradičných jedál. Grant bol použitý na propagáciu, materiálno-technické zabezpečenie, dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Sýkorka Cieľom projektu Trenčín na korze, moderného mestského trhu, bola prezentácia handmade výrobkov od lokálnych výrobcov. Súčasťou projektu boli aj workshopy, tvorivé dielne a v neposlednom rade kultúrny program. Grant bol použitý na prenájom stanov, materiálno-technické vybavenie, propagáciu, stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mesto Šaľa Projekt Šalianske obyčaje bol názov pre galavečer, ktorý sa uskutočnil s cieľom prezentovať ľudový tanec, piesne, zvyky a obyčaje mesta Šaľa a okolia. Súčasťou projektu bola aj prezentácia ľudového odevu z konca 19. storočia. Grant bol použitý na zakúpenie krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Centrum rodiny, n.o. Projekt Susedia, zabavme sa bol súhrnom viacerých aktivít, ktoré mali za cieľ oživiť komunitný život a utužiť vzájomné vzťahy. Súčasťou projektu boli aktivity realizované od septembra v podobe hodov, cez advent a susedskú kapustnicu, fašiangový karneval až po májovú grilovačku. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Vstúpte, n.o. Podujatie Malacká šošovica spája bolo príjemné podujatie v podobe celomestských handmade trhov, na ktorých dostali možnosť prezentovať svoju šikovnosť domáci remeselníci a umelci. Program doplnil sprievodný program miestnych umelcov. Grant bol použitý na honoráre účinkujúcim, prezentačný stan, honorár zvukárovi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Modranská Beseda Podujatie Slávnosť hliny - Keramická Modra 2017 prinieslo množstvo ponuky keramiky. Návštevníci si mohli keramické remeslo vyskúšať aj na vlastnej koži v tvorivých dielňach. Každž mal možnosť spoznať tvorbu súčasných umelcov nielen zo Slovenska. Grant bol použitý na honoráre vystupujúcim, zabezpečenie remeselných a tvorivých dielní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Cibulka Zámerom podujatia bola prezentácie českej a slovenskej hudobnej scény, čo obohatili aj hosťujúce žánre z celého sveta. Projekt bol tak obohatením kultúrneho života obyvateľov, kde si každá veková kategória našla tvo svoje. Grant bol použitý na propagáciu, sedenie a stoly.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Zelená Dunajská Lužná, n.o. V Dunajskej Lužnej sa uskutočnil koncom mája 2018 prvý ročník podujatia Cesta rozprávkovým lesom. Išlo o turistickú rozprávkovú púť v dĺžke 4,5 km. Podujatie sa tešilo veľkému množstvú návštevníkov. Grant bol použitý na odmeny deťom, propagáciu, zapožičanie stanovíšť a kostýmov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Chtelnica Podujatie Tereziánske slávnosti sa uskutočnili pri príležitosti osláv Márie Terézie počas roka 2017. Podujatie sprevádzal bohatý program pre malých aj veľkých, súčasťou bolo oboznámenie s históriou kaštieľa v Chtelnici, dobové tance, divadlo i hudobné vystúpenia. Grant bol použitý na tanečné vystúpenie, prenájom historického koča, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Občianske združenie INŠPIRÁCIA V auguste 2017 sa v Mojmírovciach uskutočnil historický barokový deň, ktorým sa otvorili brány do panstva z dvora Márie Terézie. Deti a mládež mali možnosť vyskúšať dobové odevy, ťažké remeslá. Pre všetkých návštevníkvo bol pripravený hudobný i kultúrny program. Grant bol použitý na prenájom pódia s ozvučením, detský kolotoč.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € VIENOK Pri príležitosti 50. výročia folklórného súboru Vienok sa uskutočnili v apríli 2018 galaprogram v novej budove SND. Do programu sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov z radu rodičov, priateľov súboru i jeho členov. Grant bol použitý na prenájom sály a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Lovely Experience o.z. Koncom mája 2018 sa uskutočnil Multimediálny festival Lovely Experience. O hudobný program sa postaralo množstvo zahraničných skupín. Súčasťou festivalu bola aj silent párty, umelecký program či inšpiratívne prednášky. Grant bol použitý na honoráre, materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu, ubytovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Hlavným cieľom podujatia bolo podporiť vzdelávanie v oblasti literárnej tvorby, šíriť literatúru a vzhaťk slovenskej literatúre, čo sa čítaním a diskusiou z knihy Príbehy svätené vetrom v podaní Viktora Horjána podarilo. Podujatia sa uskutočnili v Bratislave a v Trnave. Grant bol použitý na honoráre, cestovné a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Rodinné centrum - Obláčik o.z. Druhým ročníkom Lamačského fotomaratónu sa podarilo prepojiť komunitu rodín s deťmi a seniorov.Výstava diel prebiehala v kine Lamač od októbra 2017. Súčasťou podujatia bola aj realizácia nadrozmernej mapy Lamača a jeho okolia. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu, odmeny výhercom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Občianske združenie Naše Zálesíčko Hlavným cieľom už 7. ročníka Záleskej divadelnej púti 2017, medzinárodného festivalu divadla pre deti, bolo najmä šírenie divadelnej kultúry pre rodiny s deťmi. Ďalším cieľom bolo zachovať profilujúci trend tohto podujatia ako festivalu štyroch generácií. Podujatie sa každý rok teší mimoriadnej účasti a má u kvalitný divadelný program a dramaturgia sa teší množstvo návštevníkov. Grant bol použitý na divadelné predstaenia, zapožičanie ozvučenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € HANS Cieľom podujatia bola realizácia kultúrno-spoločenského podujatia so zámerom zvýšiť povedomie o autizme. Súčasťou podujatia bola výstava prác detí a mladých spojená s kultúrnym a ďalším sprievodným programom pre všetkých návštevníkov. Grant bol použitý prenájom priestorov, občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € 90871.sk Habánske hody sú v obci Moravský sv. Ján tradičným podujatím. Aj tentokrát ponúklo podujatie pohľad do habánskej kultúry v typickom prostredí, čím sa u návštevníkov zvýšil pocit autenticity. Grant bol použitý na hudobný program, tričká, habánsku keramiku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Klub Detskej Nádeje V priestoroch NÚDCH v Bratislave sa uskutočnili tri tvorivé popoludnia pre deti. Počas nich si deti priblížili tvorivé ručné práce a vyrobili mnoho výrobkov. Do tanca hrala kapela S hudbou vesmírnou. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín Trenčiansky festival tanca priniesol pre verejnosť možnosť tanečných workshopov rôznych tanečných štýlov. Podujatie sa tešilo veľkej účasti. Grant bol použitý na občerstvenie, technické zabezpečenie, honorár moderátorovi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Združenie obcí - mikroregión BOŠÁČKA V mikroregióne Bošáčka sa uskutočnil v poradí už 4. ročník slávnosti pod rozhľadňou Hájnica. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program, pre deti možnosť púšťania šarkanov a dobré občestvenie. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, honoráre vystupujúcim súborom, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Múzeum Nové Sady Predvianočný zhon v Nových Sadoch obohatil bohatý program príprav na Vianoce. Množstvo predvianočných aktivít v múzeu umožnilo pripraviť sa na Vianoce, či už v podobe adventných vencov, Betlehema či zdobením medovníkov. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, honoráre pre vystupujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mestské centrum kultúry Malacky Podujatie Zejdeme sa na hambálku sa teší dlhoročnej obľube. Súčasťou 10. ročníka podujatia boli vystúpenia amatérskych i profesionálnych súborov, ktoré tvorili festival. Cieľom projektu bolo zachovávanie vzťahu k divadelnému umeniu, k nárečiu, ku kultúrnemu dedičstvu. Grant bol použitý na honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Nové Sady Podujatie Novosadská brázda, čiže súťaž malotraktorov v orbe, prilákala množstvo súťažiacich a návštevníkov. Hlavným cieľo bola podpora tradície maloroľníctva a domácich hospodárstiev. Grant bol použitý na honoráre účinkujúcim, ceny do tomboly.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Smoleničan Podujatie Jablkové hody sa v Smoleniciach niesli v duchu pohody a zábavy. Podujatie doplnili súťaže jablkových dobrôt ale aj myšlienka spolupatričnosti voči zdravotne znevýhodneným, čo sa podarilo finančnou zbierkou chlapcovi Jakubkovi Chvíľovi. Grant bol použitý na ozvučenie, materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Art-fórum pre literatúru, n.o. Podujatie Posvieťte si s nami na sny bolo pokračovaní kreatívnych a interaktívnych knižných programov pre deti. Projekt pozostával z cyklu podujatí o emóciách, ktoré sa tematicky, prostredníctvom kníh, predstavovali deťom. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € EDU NATURE Projekt Poďme spolu von sa niesol témou alternatívneho vzdelávania. Pre rodičov boli pripravené workshopy na tému alternatívneho vzdelávania, pre návštevníkov podujatia zase aktivity od jogy cez divadlo po dielničky. Grant bol použitý na materiálno-technické vybavenie, občerstvenie, honoráre pre prednášajúcich a vedúcich aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Topoľčiansky šachový klub Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov sa v porovnaní s predošlými ročníkmi tešili z bohatšej účasti. Okrem šachového vyžitia bol k dispozícií aj sprievodný program v podobe kocertu, spoločenských hier, vďaka čomu podujatie pritiahlo aj nešachystov. Grant bol použitý na propagáciu, ubytovanie, sprievodný program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Zemianske Podhradie V auguste 2017 sa uskutočnili Športové hry spájajúce a utužujúce vzťahy viacerých dedín. O kultúrny program sa postaralo viacero kultúrnych súborov, nechýbalo ani varenie gulášu, ukážky remesial a mnohé ďalšie sprievodné aktivity. Grant bol použitý na propagáciu, hudobné vystúpenie, aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Komunitné centrum Muškát.2004 V apríli sa v Lozorne konal remeselnícky jarmok, na ktorom sa predstavilo množstvo lokálnych remeselníkov. Podujatie obohatili spevácke skupiny, vďaka tomu a ukážkam tradičných remesiel sa darí zachovávať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Grant bol použitý na honoráre, občerstvenie, ozvučenie, prenájom stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Čakany Podujatie Babská zábava v Čakanoch bolo ideálnou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa chceli zabaviť. Pre seniorov a mamičky s deťmi boli určené workshopy pri dobrom občerstvení. Sprievodným programom bol koncert, tvorivé dielne ale nechýbala ani tombola. Grant bol použitý na občerstvenie, hudbu, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Hlavným cieľom podujatia bolo zviditeľniť región Malých Karpát. Podujatie spestril kultúrny program detí, vystúpenie divadelného súboru a rôzne stanovištia pre deti. Grant bol použitý na vystúpenie, materiál a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Ponitrianske múzeum Projekt bol v podstate programom múzea na rok 2017, čím sa podarilo obohatiť tradičnú výstavu o reálne artefakty, ktoré si návštevnici zároveň mohli aj vyskúšať. Grant bol použitý na zakúpenie artefaktov a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € OZ BeeN Divadelný festival pokračoval už 15. ročníkom. Návštevníci počas dňa mohli zažiť širokú paletu hudobníkov či zapojiť sa do tvorivých dielní. Grant bol použitý na honoráre, materiál a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Mojmírovce Podujatie prinieslo priestor pre realizáciu aktivít rôznych generácií. Súčasťou predvianočného podujatia bolo množstvo aktivít a bohatý kultúrny program, ktorý sa tešil množstvu dobrovoľníkov i návštevníkov. Grant bol použitý na prenájom ozvučenia, osvetlenia, materiál a suroviny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Il Cuore Barocco Projekt bol vlastne koncertom, ktorý sa uskutočnil v historickom románskom kostole. Cieľom bolo prezentovať hudobné diela zo začiatku 18.storočia, čo sa i podarilo. Grant bol použitý na úhradu honorárov pre vystupujúcich umelcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie Dlhovekosť Podujatím Medobranie vo Vinosadoch sa podarilo vybudovať náučný včelársky chodník s tabuľami a lavičkami. Na podujatí nechýbali ani ochutnávky medu, či tematické tvorivé dielne. Grant bol použitý na materiálno technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Ivanka pri Dunaji Množstvo disciplín a zábavný sprievodný program bol pripravený pre návštevníkov už 4. ročníka športovo-spoločenského podujatia. Účastníci podujatia-rodiny si mohli medzi sebou zasúťažiť, či sa zabaviť na sprievodných aktivitách. Grant bol použitý na ozvučenie, materiálno-technické zabezpečenie, výhry pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € ALMA - ART Prostredníctvom podujatia sa darí zachovávať a zveľaďovať miestne tradície prostredníctvom hudobnej produkcie. Podujatie umožnilo prezentovať sa mladým talentovaným spevákom a dalo priestor pre zasúťaženie si navzájom. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie, občerstvenie, prenájom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Vrbina Podujatie Guláš Cup sa tešilo záujmu širokej verejnosti. Na svoje si prišli milovníci nielen súťaží vo varení guláša ale aj ďalších, sprievodných súťaží. Grant bol použitý na zakúpenie lavíc a stolov a výhier pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mesto Komárno Podujatie Čarovný Advent obohatilo pestrým programom adventné obdobie a predvianočný čas v Komárne. Súčasťou bol pestrý kultúrny program v kombinácií s voľnočasovými aktivitami a lokálnymi predajcami výrobkov. Grant bol použitý na ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Občianske združenie Tekov-Hont Realizáciou projektu sa prejavil záujem ľudí o prezentovanie tradícií a zvykov regiónu. Podujatie prispelo k oživeniu kultúrno-spoločenských podujatí. Grant bol použitý na prenájom pódia a ozvučenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Veľké Zálužie Podujatie Zálužská paleta bolo zároveň súťažou umeleckých diel na viaceré témy, ktorej sa zúčastnili žiaci z okolitých obcí i Nitry. Súťaž sa tešila aj v danom roku pozitívnym ohlasom. Grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a výstavy súťaže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Miestny odbor Matice slovenskej Sľažany Projekt pomohol pri prezentácií tradičných krojov, piesní a jedál Požitavia. Podujatie bolo spestrením bežného víkendu pre účastníkov i účinkujúcich. Grant bol použitý na honoráre, propagáciu, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € I Klub Začiatkom septembra 2017 sa uskutočnilo podujatie Bodka za prázdninami, ktorá sa niesla v duchu kreativity, spoločenských hier a súťaží. Obohatením boli aj vystúpenia pre deti. Grant bol použitý na občerstvenie, materiál na workshopy, služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Nový dvor Prvý ročník podujatia bol zameraný na popularizáciu zodpovedného životného štýlu určené pre širokú verejnosť rodín s deťmi. Na svoje si prišli milovníci kultúry a histórie a lokálnych výrobkov. Grant bol použitý na propagácu a nákup stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Mierovo V malej obci Mierovo sa konalo podujatie Naša rodná dedina, ktoré prinieslo viacero zábavných a kultúrnych atrakcií malým aj veľkým návštevníkom. Súčasťou bola aj propagácia knižnej publikácie. Grant bol použitý na propagáciu, prenájom stanov a atrakcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Adrenalín Podujatie Adrenalin Film Festival priniesol v novembri 2017 návštevníkom až 8 filmových premiér. Podujatie sa tešilo vysokej návštevnosti. Grant bol použitý na filmové licencie a prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Kynologický klub J. Stolárika Modra Memoriál Jána Stolárika sa uskutočnil po piatykrát a opäť sa tešil záujmu divákov. Nechýbala dobrá nálada, varenie guláša a iné chutné občerstvenie popri ukážkach kynológie. Grant bol použitý na občerstvenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Modrová Prostredníctvom ľudovej hudby a folklóru sa podarilo v obci Modrová priblížiť zabudnuté tradície. Súčasťou boli súťaže v príprave tradičných jedál. Grant bol použitý na honoráre, občesrtvenie, materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Smrdáky Projektom Vianoce na dedine sa podarilo obdarovať ľudí, ktorí to potrebovali, krásnymi vianočnými aktivitami, ktoré vyčarili úsmev. Grant bol použitý na materiál na výrobu rekvizít či medovníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Čerstvé Ovocie, n.o. Začiatkom decembra 2017 sa odohral zimný Urban Market v industriálnej budove Mlynice. Podujatie ponúklo od koncertov, cez workshopy po stánky s množstvom handmade výrobkov. Grant bol použitý na propagáciu a zdravotníka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Združenie BRONZ Koncom augusta 2017 sa v Galante uskutočnil festival performatívneho umenia, vrámci ktorého sa predstavilo mnoho i zahraničných umelcov. Grant bol použitý na cestovné, ubytovanie, stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € C.I.N. (cin - ako "puto") Deň plný zábavy a spoločne strávených chvíľ s rodinou ponúkol projekt Deň rodiny. Podujatia sa zúčastnilo mnoho rodín pozostávajúcich z viacerých generácií, ako aj zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí tak mohli utužovať vzájomné vzťahy. Grant bol použitý na prenájom pódia, materiálno-technické zabezpečenie, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ Korompa Projekt Valašský festival, ktorý sa uskutočnil v auguste 2017, sa tešil veľkej náňvštevnosti. Na festivale vystúpili mnohé folklórne súbory, prezentovali sa žiaci ZUŠ, ktoré sa rovnako zapojili do tvorivých dielní. Grant bol použitý na propagáciu, občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie.
Spolu 287 971,34 €