Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 650 € ĎARMOTY - Občianske združenie, Nitra: Cieľom projektu bolo vysadenie a údržba tradičných odrôd, vyčistenie cyklotrasy a realizácia tradičnej slávnostnej cyklojazdy Vinarska50.sk. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie technického zázemia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € OZ Tami - pomoc mačkám, Bratislava: Cieľom projektu bol odchyt ferálnych mačiek do odchytových klietok, ich kastrácia, testy a ošetrenia chorých mačiek, liečba antiparazitikami. Všetky tieto aktivity slúžia k regulácii ferálnych mačiek a k ozdraveniu ich už existujúcej populácie. Finančné prostriedky boli použité na ošetrenia, stravu a materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € CSS Sibírka, Bratislava: Projekt bol zameraný na moderné a funkčné vybavenie ošetrovateľskej miestnosti v priestoroch CSS Sibírka. Kvalitným profesionálnym vybavením priestoru kde okrem ošetrovania a prípravy liekov pre klientov s viacnásobným postihnutím prebieha interné vzdelávanie zamestnancov a odborné vzdelávanie externistov v sociálnych službách v oblasti ošetrovateľstva a opatrovateľstva. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zariadenia miestnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € OZ Radosť pri meste Pezinok, Pezinok: Projekt bol zameraný na doplnenie krojovej výbavy pre mužov FSS Radosť. Krojová výbava je doplnením k existujúcim krojom ženskej časti súboru. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu a ušitie 8 ks viest včítane ozdobných krojových prvkov.
e) podpora vzdelávania 700 € ZRPŠ Kalinkovo, Kalinkovo: Cielom projektu bolo vybudovanie bezpecneho miesta pre hry a pohybove aktivity deti. Toto miesto bude sluzit na enviromentálny rozvoj cítenia deti predškolského veku. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu altánku.
e) podpora vzdelávania 800 € UMBRA - Únia pre Manažment Biotopov a Re - Aktivity, Trnava: Na dvoch školách boli realizované prednášky o skle ako rizikovom faktore pre vtáctvo, o význame drevín, o prikrmovaní a inštalácia kŕmidiel v areáloch ZŠ, prednáška o migrácii vtáctva spojená s praktickou ukážkou odchytu a krúžkovania v rámci exkurzie a inštalácia vtáčích búdok do areálov ZŠ. Prostriedky boli použité na spotrebný materiál na búdky a kŕmidlá.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Slovenský skauting, o.z., Bošany: Cieľom projektu bola organizácia letného skautského tábora a oslavy 30. výročia obnovenia skautingu v Bošanoch. Finančné prostriedkyrostriedky boli použité na materiál a prípravu podkladov na akcie .
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o., Opatovce: V projekte sa podarilo vďaka zlepšenej pandemickej situácii pracovať naplno denne s klientami, venovať sa im v priestore hipoterapeutickej jazdiarne aj v exteriéri. Vďaka projektu mali k dispozícii deti aj rodičia inštruktorku psychomotorického vývinu, deti využívali knižničku. Finančné prostriedky boli použité na psychomotirické poradenstvo.
e) podpora vzdelávania 500 € Obec Súlovce, Súlovce: Projekt prostredníctvom IKT zvýšil efektivitu výučby a podporil kvalitu realizácie záujmovej činnosti detí, rodičov a zamestnancov školy. Aktivoval rodičov k uvedomeniu si predností ako aj rizík pre rozvoj osobnosti dieťaťa spojených s IKT a poskytol rovnaké podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti všetkým deťom bez rozdielu. Finančné prostriedky boli použité na IKT a pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 650 € Budmeričania deťom, O.Z., Budmerice: Cieľom projektu bolo vytvorenie a zariadenie terapeutickej miestnosti v súlade s kritériami pre takéto miestnosti. "Bublinka" disponuje oddychovým kútikom aj pracovnou zónou. Finančné prostrienky boli použité na zariadenie miestnosti a edukačno-terapeutické pomôcky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Centrum rodiny, n.o., Bratislava: Projekt zveľadil komunitnú záhradu v areáli Centra rodiny. Postupne sa pomocou dobrovoľníkov stáva z devastovaného priestoru priestor, ktorý ponúka eko aktivity, ako je výsadba rastlín, a ďalších prvkov. Finančné prostriedky boli použité na záhradný materiál a náradie, výrobu náučných eko tabúľ, plagátov a letákov , videí a workshopy.
e) podpora vzdelávania 800 € Iniciatíva rodičov Lamača, Bratislava: Cieľom projektu bolo v rámci revitalizácie školského dvora vybudovať pre škôlkarov ďalšiu pomôcku - pocitový (senzomotorický) chodník. Finančné prostriedky boli použité na materiál na vytvorenie chodníka.
b) podpora a rozvoj športu 650 € JelenecAcademy, Jelenec: Cieľom projektu bola realizácia turnaju vo futbale pre deti, zmysluplné trávenie voľného času, pre podporu športu a súťaženia. Finančné prostriedky boli použité na pitný režim, trofeje, materiál, atrakcie a tričká pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas o.z.,Hlohovec: V rámci projektu boli realizované verejné strelnice (napr. Villaben) zorganizované verejné kultúrne podujatia (napr. UTGARDske hry), projekt pomohol mladým aj dospelým zúčastniť sa športových súťaží. Boli a sú realizované pravidelné tréningy pre mladých lukostrelcov. Finančné prostriedky boli použité na historickú výstroj a materiálové vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 650 € OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul.J.Kráľa v Stupave, Stupava: Revitalizácia a hygienické zabezpečenie pieskoviska prebiehala v duchu spolupráce a ochoty rodičov. Staré pieskovisko bolo predelené na dve menšie polovice a bola umiestnená krycia plachta. Finančné prostriedky boli použité na materiál na pieskovisko.
e) podpora vzdelávania 700 € Slovenský skauting, 131. zbor Senec, Blatné: Cieľom projektu bola podpora mladých skautských lídrov pri práci s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie stretnutí - dataprojektor.
e) podpora vzdelávania 600 € Obec Hubice, Hubice: Cieľom bolo zlepšenie podmienok voľnočasových aktivít pre deti v predškolskom veku. V rámci projektu bol pripravený terén a položené hravé značenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie hravého značenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mesto Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo vytvorenie komunitného podujatia pre detského návštevníka a rodiny s deťmi, vytváranie a utuženie vzťahov v mestskej časti. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie a detský program.
e) podpora vzdelávania 650 € Rodičovské združenie pri MŠ v Ivanke pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji: Projekt bol zameraný na rozvíjanie výtvarnej tvorivosti a kreativity detí, no zároveň zahŕňal aj environmentálnu výchovu. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Na trati, o.z., Trnava: Cieľom projektu je poskytovanie canisterapie pre deti s poruchou autistického spektra. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie canisterapie.
e) podpora vzdelávania 600 € Obec Brezolupy, Brezolupy: Cieľom projektu bola modernizácia detského ihriska v obci. Prostriedky boli využité na zabezpečenie nových herných prvkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € OZ Mierová Prievoz, Bratislava: Cieľom projektu bola podpora separovania odpadu v škole. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie trojitého odpadkového koša.
b) podpora a rozvoj športu 700 € MHK Piešťany o.z., Piešťany: Cieľom projektu bola realizácia mládežnického kempu hádzanárskeho klubu. Finančné prostreidky boli použité na ubytovanie, prenájom telocviční a športové materiál.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Kyselica, Kyselica: Cieľom projektu je uskutočnenie podujatia pri príležitosti MDD - III.letný olympijský deň detí. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, odmeny a tričká pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Atletický oddiel Partizánske, Partizánske: Vďaka projektu bolo zabezpečené športové náradie a náčinie, potrebné na rozvoj a zdokonaľovanie kondičných, silových aj koordinačných zručností. Finančné prostriedky boli použité na športovú výbavu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ŠK Trogár Nitra, Nitra: Cieľom projektu je priviesť k vhodnému pravidelnému pohybu aj nešportovcov a ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pomôcok na cvičenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra, Nitra: Projekt je zameraný na podporu pohybu a zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež a čo najväčšej účasti detí na Letnom detskom športovom tábore. Finančné prostriedky boli použité na pitný režim, stravu, šiltovky a tričká.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ HARADICHA, Hradište pod Vrátnom: Projekt podporil realizáciu Letného kina pre všetky vekové kategórie za záchranu historickej budovy stanice v obci. Finančné prostriedky boli použité na elektrickú prípojku a práva na filmy.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ZRR Nejedlého, Bratislava: Projekt zvýšil bezpečnosť pri hre a pohybe detí vytvorením bezpečnej dopadovej plochy na ihrisku a zároveň zlepšil mikroklimatické podmienky na školskom dvore. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie drevnej štiepky.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Základná škola s materskou školou, Trnava: Cieľom projektu bolo zatraktívnenie telesnej výchovy hlavne pre žiakov prvého stupňa. Tiež vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, k športu a k samotným hodinám telesnej výchovy. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky.
e) podpora vzdelávania 800 € Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozšírenie ponuky školskej knižnice a pritiahnutie nových čitateľov. Finančné prostriedky boli použité na knihy pre deti a mládež.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Telovýchovná jednota Družstevník Sobotište, Sobotište: Cieľom projektu bola obstaranie detského ihriska v areáli. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenia ihriska šo šmykľavkou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Obec Ludanice, Ludanice: Cieľom projektu bolo zveľadenia prostredia v obci výsadbou zelene. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu kvetov a stromov a štrkový chodníček.
e) podpora vzdelávania 700 € Detský lesný klub Domček OZ, Pezinok: Cieľom projektu je rozšírenie možností využívania priestoru Lúky - ihriska v prírode a to stavbou celoročného prístrešku, založením lúčnej knižnice a vytvorením lúčnej kuchyne. Finančné prostriedky boli použité na knihy, vybavenie kuchyne a šmykľavku.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Občianske združenie Krškany2020, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia 2.ročníka Krškanskej krosovej desiatky, športového a komutitného podujatia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom časomiery a ďalšie materiálno technické zabezpečenie, nákup tričiek a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Stolnotenisový klub Žarnov PD Oslany, Oslany: Cieľom projektu polo zabezpečenie tréningového procesu a účasti na turnajoch detí. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby.
b) podpora a rozvoj športu 450 € TITAN GYM, Braislava: Cieľom projektu bolo prispôsobenie vybavenia pre športovú činnosť detských športovcov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie detských boxovacích vriec.
e) podpora vzdelávania 700 € Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozvíjať matematické myslenie v MŠ aj v rámci exteriérových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na edukačné pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Klub vodných športov OCEÁN Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu je po-covidový reštart tréningového procesu mladých plavcov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovísk.
e) podpora vzdelávania 700 € Materská škola Sobotište, Sobotište: V rámci projektu bolo realizované oboznámenie sa detí s pravidlami cestnej premávky, dopravnými značkami. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky na dopravnú výchovu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Občianske združenie DFS Slnečnica, Senec: V ramci projektu sa podarilo zabezpečiť novu heligonku ako doprovodny nastroj pre tance do suboru. Finančné prostriedky boli použité na nákup nástroja.
e) podpora vzdelávania 800 € Materská škola, Leopoldov: V rámci projektu deti zážitkovým učením spoznávali proces života rastlín vo vonkajšom prostredí vo vyvýšených záhonoch, v pestovaní a zbere vlastnej úrody. Zoznámili sa so starostlivosťou o rastliny a naučili sa ich rozpoznávať. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vyvýšeného záhonu a záhradníckych potrieb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Baobab o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola podpora komunikácie u detí s viacnásobným postihnutím. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky na podporu komunikácie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Obec Biskupová, Biskupová: Cieľom bolo zlepšenie a skrášlenie vonkajšieho prostredia, jeho úprava tak, aby slúžili občanom a návštevníkom obce. Finančné prostriedky boli použité na lavičky, odpodové koše a kvetináče.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Karate klub ŠIN-MU, Senica: Cieľom projektu je rozvoj a zvelaďovanie telesnej zdatnosti a formovanie aktívneho vzťahu k telesnej kultúre. Finančné prostriedky boli použité na športové náradie,pomôcky, športové oblečenie a umožnenie sústredenia a účasti na súťažiach-štartovné, cestovné, ubytovanie.
e) podpora vzdelávania 700 € OZR pri Materskej škole Bodvianska: Cieľom projektu bolo naučiť deti správne sa pohybovať na cestách nie len ako chodci ale aj ako priamy účastníci a získať komplex vedomostí potrebný rozvíjať aj po praktickej stránke. Finančné prostriedky boli použité naodrážadlá a dopravné učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 800 € Ateliér 33, Bratislava: Cieľom projektu bolo umožniť prizvať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby strávili v našom Lesnom klube Ateliér LES vždy po jednom týždni letných prázdnin. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na stravu, lektorné a materiál na tábor.
b) podpora a rozvoj športu 600 € KVŠ Barakuda, Šaľa: Vďaka projektu sa športovci z klubu plavcov v plutvách zúčastnili pretekov na jazere Zlaté Piesky Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plutiev a vakov pre plavcov.
e) podpora vzdelávania 600 € Človek 2.0, Pezinok: Cieľom projektu je podnietiť záujem o zdravý pohyb, udržatelné stravovanie a podpora kritického premýšlania v otázkach "instatných" riešení, problematiky chudnutia, získavania sily či riešenia iných aj zdravotných otázok v online priestore. Finančné prostriedky boli použité na ákup technického vybavenia na výrobu audiovizuálneho obsahu.
e) podpora vzdelávania 790 € Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok: Cieľom projektu bolo podporiť prírodovednú gramotnosť ako prostriedok na rozvíjanie kompetencie žiaka k celoživotnému vzdelávaniu. Finančné prostriedky boli použité na učebné a laboratórne pomôcky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Obec Dolné Orešany, Dolné Orešany: Cieľom projektu je pokračovať v budovaní rekreačného komunitného sadu s ovocnými drevinami typickými pre Malokarpatský región nad obcou Dolné Orešany.Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu edukačných a zábavných prvkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Prievoz, Bratislava: Projekt umožnil rekonštrukciu detského ihriska pri kostole. Finančné prostriedky boli použité na opravu lavičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € ZSS Harlekýn, Topoľčany: Projektom ,, Oddychová zóna " bol vytvorený pre prijímateľov sociálnych služieb tohto zariadenia miesto pre relax, spoločenské stretnutie, návštevy , záujmové aktivity, pracovné uplatnenie ( letná kaviareň . Finančné prostriedky boli použižité na zabezpečenie záhradneho altánku a kvetináčových kvetov.
e) podpora vzdelávania 790 € Rodinné centrum - Obláčik, o.z., Bratislava: Cieľom projektu je realizácia súťaže amatérskej fotografie, už 6. ročník. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu súťaže, materiál na vernisáž, odmeny súťažiacim, tlač fotogrfií a honoráre školiteľom workshopov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou: Zámerom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky na hnezdenie drobného vtáctva v obci. Finančné prostriedky boli použité na náku búdok a krmítok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ LEUSTACH, Nitra: Cieľom projektu je postupná Záchrana a obnova kultúrnej pamiatky hrad Hrušov, ktorá bola v ruinálnom stave s náletovými drevinami a kríkmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a murárske práce.
e) podpora vzdelávania 700 € ZŠ s MŠ kard. A. R., Považany: Cieľom projektu bolo svojpomocne vybudovať hravé prvky v areály areáli MŠ (hojdačky na pružine) pre deti z MŠ ako aj pre širokú verejnosť detí z obce Považany a Potvorice. Finančné prostriedky boli použité na nákup pružinových hojdačiek.
e) podpora vzdelávania 500 € Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť, Piešťany: Cieľom projektu bolo odovdzávania vedomostí budúcim nádejným skautským lídrom. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a materiál na aktivity,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Hory a mesto Trnava, Trnava: Hlavným cieľom festivalu Hory a mesto Trnava bolo predstaviť divákom outdoorové filmy a inšpiratívnych hostí a priblížiť im tak nové oblasti športu, zážitkov a možnosti trávenia voľného času v prírode. Finančné prostriedky boli použité na zaobstaranie filmov a honoráre prednášateľom.
b) podpora a rozvoj športu 720 € Cirkevná materská škola Betlehem, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozvíjanie celkových pohybových schopností detí a zvyšovanie ich fyzickej zdatnosti. Finančné prostriedky boli použité na športové a didaktické pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Kanoistický klub Karlova Ves, občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bola revitalizácia lodenice Kanoistického klubu Karlova Ves, prebiehajúca už viac rokov, budova lodenice je zapísaná ako Národná kultúrna pamiatka. Finančné prostriedky boli použité na materiál k oprave lodenice a položenie zámkovej dlažby.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ROK, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia ihriska s ohniskom, využívané pri branných cvičeniach.. Finančné prostriedky boli použité na materiál, piknikové vybavenie a ohnisko.
b) podpora a rozvoj športu 600 € FKM Stupava, Stupava: Cieľom projektu je realizácia podujatia a uctenie si tradície 100 rokov futbalu v Stupave. Finančné prostriedky boli použité na kúpu a prenájom detských atrakcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Hory a mesto, Bratislava: cieľom projektu bolo zrealizovať zábavno-náučný program Festivalový náučný chodník Hory a mesto 2021 je určený žiakom a študentom bratislavských škôl a ich rodičom. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Klub priateľov a pomocníkov Barabéri, Bratislava: Cieľom projektu bola príprava mladých talentovaných športovcov - zabezpečenie tréningov, zápasov a teambuildingov. Finančné prostriedky boli použité na športovú výbavu a zabezpečenie tréningov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € KARATE KLUB OSA, o. z., Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečenie letného tréningového sústredenia klubu. Finančné prostriedky boli použité na dopravu účastníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Dobrovoľný hasičský zbor Skačany, Skačany: Projekt napomohol dovybaveniu členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými prostriedkami potrebnými pri zásahoch hasičskej jednotky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zásahového odevu.
e) podpora vzdelávania 600 € Rodičovské združenie pri ZŠ v Leopoldove, Leopoldov: Cieľom projektu bolo zavádzanie praktických činností do vzdelávacieho procesu školy. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky určené na rozvoj prírodovednej a matematickej gramotnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € OZ Cziffer, Cífer: Cielom projektu je vyjadriť hlboko úprimné poďakovanie sestričkám a vlastne všetkým zdravotníkom za ich úžasnú a nedocenenú prácu a to nie iba počas covid pandémie. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu poďakovaní, poštovné a tlač letákov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince, Špačince: Projekt napomáha liečeniu včiel a tým zabráňuje ich úbytku v obci a okolí. Finančné prostriedky boli použité na sterilizátor vosku.
e) podpora vzdelávania 700 € ZŠ Albína Brunovského, Zohor: Cieľom projektu bolo zorganizovať na škole výtvarné sympózium zamerané na grafickú tvorbu majstra Brunovského - rodáka zo Zohoru.Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál na Dni Albína Brunovského.
e) podpora vzdelávania 700 € Združenie Animačný ateliér detí a mládeže, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečenie celoročného animačného ateliéru pre deti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov a výpočtovú techniku umožňujúcu animovanie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obecný futbalový klub Bučany, Bučany: Cieľom projektu je podpora talentovanej futbalovej mládeže v Bučanoch. Finančné prostriedky boli použité na tréningové pomôcky a oblečenie.
e) podpora vzdelávania 750 € Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajské Streda: Cieľom projektu je podporiť učiteľov, aby lepšie zvládali záťažové situácie a motivovať do ďalšej práce a motivácia a zobudenie záujmu a zdravej súťaživosti žiakov našej školy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie workshopov a odmeny pre výhercov súťaže Energia a jej premeny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Štvorlístkovo, Bratislava: Cieľom projektu je ytváraniee prírodnej a liečivej záhrady v štýle permakultúry pre deti i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na záhradný materiál a hracie prvky.
b) podpora a rozvoj športu 700 € AŠK Inter Bratislava, Bratislava: Zámerom projektu je neustále zvyšovať povedomie o vodáctvea vytvorenie nového širšieho konceptu aktivít spájaných so športom - nakombinovanie športových prvkov, ktoré práve chýbajú deťom, ktoré sa dlhé mesiace nehýbali. Finančné prostriedky boli použité na plavidlá, športové vybavenie a odmeny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 650 € Čalado medzipriestor o.z., Bratislava: Cieľom projektu bolo zrealizovať polročný praktický vzdelávací program pre aktívnych stredoškolákov zo Záhoria, prepojiť ambicióznych mladých ľudí s inšpiratívnymi profesionálmi a viesť ich k aktívnej participácii na spoločenskom dianí. Finančné prostriedky boli použité na lektorské honoráre a propagačných materiálov.
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín: Cieľom projektu bolo skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu v exteriéri MŠ. Finančné prostridky boli použité na materiál na tvorbu náučného chodníka, edukatívny a záhradnícky materiál.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Športový klub karate SEIWA, Bratislava: Cieľom projektu bolo vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný štýl a upevňovať telesné a duševné zdravie ako aj schopnosť presadiť sa v skupine jednotlivcov, víťaziť pri dodržiavaní stanovených pravidiel a fair play. Finančné prostriedky boli použité na štartovné na súťaži a klubové vesty.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Telovýchovná Jednota Malinovo, Malinovo: Cieľom projektu bola revitalizácia detského ihriska v obci. Finančné prostriedky boli použité na opravu a nové hracie komponenty.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ZŠ s MŠ, Alekšince: Cieľom projektu bola realizácia detského športového a hravého podujatia Olympiáda vo svete rozprávok v matersakej škole. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby na aktivity.
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola s materskou školou Ludanice, Ludanice: Cieľom projektu bolo využitie potenciálu škôlky vybudovaním bylinkovej záhrady a jej využitím v procese vyučovania. Finančné prostriedky boli použité na záhradné pomôcky, materiál a rastliny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Obec Nová Dedinka, Nová Dedinka: Cieľom projektu bol rozvoj priestranstva lesoparku v obci. Finančné prostriedky boli použité na mobiliár parku a rastliny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 582,35 € N.o. Diaconia Svätý Jur, Svätú Jur: Cieľom projektu bolo aktivizovať obyvateľov zariadenia v čase izolácie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie premietacieho plátna a projektora.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Obec Úľany nad Žitavou, Úľany nad Žitavou: Cieľom projektu bolo vytvorenie rekreačno-oddychovej zóny v obci.Finančné prostriedky boli použité na sadenice, záhradné pomôcky a materiál.
e) podpora vzdelávania 700 € SRRZ-RZ pri II. Základnej škole- športové triedy, Levice: Cieľom projektu bol rozvoj zručností a technického myslenia u detí v školskom klube. Finančné prostriedky boli použité na edukačné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 750 € OZ EDU NATURE, Nitra: Cieľom projektu je zabezpečenie programu detského "stage" na podujatí EduFest. Finančné prostriedky booi použité na zabezbečenie programu - divadielko a dielničky a edukatívny materiál na program.
b) podpora a rozvoj športu 700 € HK Nitra Kraso, Nitra: Cieľom projektu bolo podporiť mladé korčuliarske talenty, naučiť ich športovým návykom a umožniť ich stretávanie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sústredenia a športových potrieb.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Školský basketbalový klub Junior Levice, Levice: Cieľom projektu je podpora a rozvoj najmenších žiakov formou materiálno-športového zabezpečenia na ich pravidelnú tréningovú činnosť. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie športových pomôcok.
e) podpora vzdelávania 700 € ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok: Cieľom projektu bol rozvoj školskej knižnice a jej knižného fondu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a zariadenia knižnice.
b) podpora a rozvoj športu 600 € STO Kozárovce, Kozárovce: Cieľom projektu je rozvoj žiackeho a juniorského stolného tenisu. Finančné prostriedky boli použité na poťahy na rakety.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 650 € DHZ Vrbovce, Vrbovce: Cieľom projektu je povzbudenie záujmu detí o činnosť dobrovoľných hasičov a zabezpečenie krúžku mladých hasičov.Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu pre krúžok.
b) podpora a rozvoj športu 600 € MIGIsport Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo podporiť deti v športovaní a pomôcť im nájsť správny šport. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb a prenájom tréningových plôch.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Spojená škola, Bratislava: Cieľom projektu bolo prenesenie obľúbeného a na žiakov s autizmom terapeuticky pôsobiaceho stolného tenisu do exteriéru. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie a montáž stola na stolný tenis.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Spoločnosť pre zmysluplný život, Trnava: Projekt prebiehal formou individuálnej a skupinovej hipoterapie pre deti s autizmom. Finančné prostriedky boli použité na služby hipoterapie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Telovýchovná jednota Jarovce, Bratislava: Ciľom projetu bolo sprístupnenie futbalových tréningov malým hráčom bez rozdielu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie tréningových a zápasových súprav.
e) podpora vzdelávania 600 € Metodka občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bolo skrášlenie a rekonštrukcia priestorov klubovne pre ďalšie tvorivé aktivity žiakov školy. Finančné prostriedky boli použité na maľovanie a zariadenie klubovne.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Športový klub LIDO, Bratislava: Prostredníctvom tohto projektu bolo mladým brankárom, ktorých športová príprave je špecifická, aspoň z časti umožnené dohnať zameškané počas covid obdobia a to účasťou na špecializovanom týždennom kempe v Trenčíne. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na účastnícky poplatok a dopravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Občianske združenie Novomešťan - Dobrý sused Karči, Bratislava: Cieľom projektu je skvalitňovanie života rodín s deťmi v mestskej časti Nové Mesto. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu búdok na hračky.
e) podpora vzdelávania 700 € Equisport, Nitra: Cieľom projektu pola realizácia campu Ľudia a kone, spojiť prírodu a ľudí a naučiť detičky zodpovednosti a starostlivosti o zvieratká. Finančné prostriedky boli použité na stravu počas tábora.
e) podpora vzdelávania 450 € Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu bolo motivovať mladých ľudí s rôznymi znevýhodneniami k činnostiam spojenými so zemou a jej darmi. Finančné prostriedky boli použité na sadenice, záhradnícke potreby, lavičku s vyvýšenými záhonmi a materiál na výrobu herbára.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Reformovaná cirkev Dunajská streda, Dunajská Streda: Cieľom projektu bolo mladej generácii vytvoriť možnosti na športovanie a integrovanie ohrozených skupín cez šport, jednak na futbal, ale aj florbal, stolný tenis, volejbal. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovísk a športové vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Športový klub AITAPRAK, Bratislava: Cieľom projektu bolo podporiť v tréningovom procese mladé futsalové talenty. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie tréningovej haly.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Občianske združenie "Mici a Mňau", Bratislava: Cieľom projektu bola podpora a začlenenie nových rodičov detí s cystickou fibrózou do stabilnej CF komunity. Finančné prostriedky boli použité na prípravu brožúrky a základné potreby pre rodičov do balíčku pomoci pre nových rodičov detí s CF.
b) podpora a rozvoj športu 800 € AŠK INTER Bratislava, oddiel slabozrakých a nevidiacich kolkárov Jastrabi Bratislava, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať súťažné stretnutie Dunajský pohár 2021 na medzinárodnej úrovni. Finančné prostriedky boli použité na prenájom kolkárne a stravovanie hráčov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Akadémia tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia, Nitra: Cieľom projektu bolo zkvalitnenie výkonu detí a mládeže v tanečnom športe prostredníctvom odborných viacdenných seminárov za účasti renomovaných odborníkov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie lektorov a metodické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 700 € Občianske združenie RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, Stupava: Cieľom projektu bola realizácia náučných bilingválnych EKO tabulí v priestore školského dvora.Finančné prostriedky boli použité na osadenie tabule.
e) podpora vzdelávania 700 € Zbor Cirkvi bratskej v Trnave, Malženice: Cieľom projektu bolo pripraviť záujmový komunitný priestor na pravidelné stretávanie, rozprávanie, poznávanie sa a zdieľanie. Finančné prostriedky boli použité na literatúry, sedacie vaky a skrinky.
e) podpora vzdelávania 700 € OZ ODRAZ, Trnava: Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor Craft room pre deti, ktoré sa tu stretávajú raz za dva týždne a spoločne sa učia novým zručnostiam. Finančné prostriedky boli použité na potreby a stavebnice na tvorenie.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola Narnia, Trnava: Cieľom projektu bolo pre deti zo ZŠ Narnia vytvoriť miesto pre neformálne vzdelávanie, zážitkové učenie, čítanie a relax. Finančné prostriedky boli použité na nábytok a doplnky do literárno - relaxačného priestoru.
b) podpora a rozvoj športu 700 € TALENT FACTORY, Nové Zámky: Zámerom projektu bolo uskutočnenie Majstrovstiev Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch (MS SR v LAT), kde mohli športovci ukázať verejnosti ako úzko je previazaný športový výkon s dávkou umenia. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie súťaže.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € DHZ Bíňovce, Bíňovce: Cieľom projektu bolo doplniť vybavenie potrebným náradím a materiálom pre ešte vyššiu akcieschopnosť a zásahu schopnosť tímu. Finančné prostriedky boli použité na hasičské náradie a odev.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Občianske združenie Tiki Taka, Kaplna: Cieľom projektu bolo vrátiť deti po covidovej prestávke späť na športoviská s cieľom rozvoja a podpory telesnej kultúry. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Trnka n. o., Bratislava: Cieľom projektu bolo sprístupňovanie kultúry zmyslovo postihnutým osobám Finančné prostriedky boli použité na vztvorenie 3 D obrazu pre nevidiacich a slabozrakých z audio opisom.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Vodácky klub Zlaté piesky, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitnú každodennú tréningovú činnosť pre deti Vodáckeho klubu Zlaté piesky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie trenérskej činnosti.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Sokol FC Chocholná - Velčice, Chocholná - Velčice: Cieľom projektu je zabezpečiť väčšiu flexibilitu trénovania a dopomôcť k rozvoju viacerich vekových kategórii v klube. Finančné prostriedky boli použité na nákup bránok.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Šk karate Farmex o.z., Nitra: Cieľom projektu bol rozvoj a rekonštrukcie športového areálu, ktorý slúži pre tréningové procesy členov klubu. Finančné prostriedky boli použité na posilovacie stroje do exteriéru.
b) podpora a rozvoj športu 700 € KBU TAEKWON-DO UKF NITRA, Nitra: Cieľom projektu bolo skvalitnenie tréningového procesu a opätovné našt&artovanie po pauze spôsobenej covid opatreniami. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie úborov a výučbových príručiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Dom kultúry Javorina Stará Turá, Stará Turá: Cieľom projektu bola realizácia podujatia "Remeslá našich predkov", ktoré predstavilo tvorbu remeselníkov, regionálnu kultúru a sprievodný program. Podujatia sa zúčastnilo vyše 3000 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na kultúrny program, technické zabezpečenie, materiál a občerstvenie
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Záhorácky folklór, Závod: Cieľom projektu "Tance a piesne zo Záhoria" bolo zhmotnenie etnologických štúdií do publikácie - zbierky piesní. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce a tlač.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ presadíme, Bratislava: Cieľom projektu bolo prostredníctvom outdoorovej interaktívnej hry Kamenene neformálnym spôsobom, prostredníctvom spojenia športovej, vlastivednej i tvorivej aktivity prispieť k rozvoju identity obyvateľov Petržalky. Finančné prostriedky boli použité na tlač hry, materiál a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Mestské kultúrne stredisko, Tlmače: Cieľom projektu bola realizácia 39. ročníka Tlmačského polmaratónu a desiatky a 1. ročníka 21 km pretekov handbike.Pretek s niekoľkoročnou tradíciou sa uskutočnil s doteraz maximálnym počtom účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na detské predstavenie, ubytovanie, občerstvenie a ceny do súťaží.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín: Cieľom projektu bola realizácia 7.ročníka Trenčín inline 2021 – Majstrovstvá Slovenska MARATÓN s možnosťou aktívneho pohybu v roznych kategóriách podľa veku a obtiažnosti. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, propagáciu podujatia a ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Slovenská národná galéria, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia MELA Festivalu experimentálnej hudby, sprievodný program sa sústredil najmä na detského diváka. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vystúpení.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Topoľčiansky šachový klub, Topoľčany: Cieľom projektu bola realizácia 5. ročníka Medzinárodného šachfestivalu - Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov s medzinárodnou účasťou. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenia rozhodcov, komentovaného prenosu, cien, propagačné a materiálové zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € MUSICA CORDIS, o.z., Zlaté Moravce: Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem a rozšíriť obzory v spoznávaní klasickej hudby formou Adventného kalendára nadväzujúceho na tradíciu cyklu adventných koncertov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
e) podpora vzdelávania 800 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Trnava: Cieľom projektu V knižnici ja prázdninujem, vzdelávam sa aj oddychujem bola realizácia série besied, tvorivých dielní, tanečných hodín, prednášok a interaktívneho vzdelávania pre deti. Finančné prostriedky boli použité na zapezpečenie programu, lekttorov a materiálu na podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Lifestarter, Trnava: Cieľom projektu Večer talentov je podpora začínajúcich a neprofesionálnych umelcov. Vytvára im podmienky na prezentáciu talentov, zručností, či diel priamo pred publikom a následne v online priestore. Finančné prostriedky boli použité na technické, propagačné a materiálové zabezpečenie festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, Pezinok: Ciešom projektu bolo vytvorenie spevníka ako pomôcky pre návštevníkov tradičných vinárskych podujatí a jeho predstavenie v teréne .Finančné prostriedky boli použité na prípravu a tlač spevníka, cestovné náklady a propagáciu vystúpení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadelná skupina Trnava, Trnava: Cieľom projektu bolo vytvorenie inscenácie Blaha Uhlára a kolektívu DISK Stayin´alive. Premiéra bola 26. februára 2022 v Divadelnom štúdiuDISK v Trnave. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie réžie, kostýmov a rekvizít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Bábence Krakovany, Krakovany: Cieľom projektu bola realizácia 7. ročníka Festivalu paličkovanej čipky Krakovany 2021. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie účinkujúcich programu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Volejbalový klub Spartak UJS Komárno, Komárno: Cieľom projektu bola realizácia volejbalových turnajov Mini Open for Kids 2021. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly a športové odevy pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Športový klub ŠK Tešedíkovo, Tešedíkovo: Cieľom projektu bola realizovať 6. ročník bežeckého preteku dospelých aj detí so zapojením ďalších športových aktivít - beh radosti, nordicwalking , zumba, salsa. Finančné prostriedky boli použité na medaile a občerstvenie pre súťažiacich a propagáciu podujatia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Občianske združenie STOPA Slovensko, Bratislava: Cieľom projektu bol plošný monitoring ľudí bez domova pod záštitou mestských častí, kde terénne tímy pôsobia. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a označenie pre tímy a stravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Urbanet, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia série štyroch praktických workshopov s ďalším využitím stavebnej sute, vytvorený vysokokvalitný recyklát sa využil na tvorbu priepustnej pochôdznej mlatovej vrstvy. Účastníci zvýšili environmentálnu kvalitu verejného priestoru čím sa zmierňujú následky klimatickej zmeny mestského prostredia. Finančné prostriedky boli použivé na expertov, zapožičanie stroja, občerstvenie pre účastníkov a rastliny na detský workshop.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € BUBNOVÁ SHOW, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia podujatia CAMPANA FEST 2021, ktorého sa účastnilo okolo 5500 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na pranájom zvukovej a svetelnej techniky, propagáciu podujatia a spriedobný program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € pezinská AKČNÁ KOPA, Pezinok: Cieľom projektu bolo osloviť mladšie generácie a deti, sprostredkovať im vedomosti, ale aj priamu skúsenosť s tradičnými remeslami typickými pre našu krajinu a región. Finančné prostriedky boli použité na materiál, umelecký program a produkčné a dramaturgické zabezpečenia Remeselného mestečka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Egyesület a csallóközi ifjúságért, Komárno: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Impulse All In Music Festival s celodennými aktivitami (remeselnicstvo, detsky kútik, lulostrelecstvo, atď.) cielené nie len pre milovníkov hudby, ale aj pre rodiny. Finančné prostriedky boli použité na prenájom zvukovej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Asociácia Divadelná Nitra, Nitra: Cieľom projektu bolo slávnostne otvorenie nového kultúrneho priestoru bod.K7 , počas večera tím Asociácie Divadelná Nitra predstavil víziu nového priestoru a odprezentoval vynovený interiér budovy. Finančné prostriedky boli použité na zapezpečenie umeleckého programu , propagáciu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Bratislava: Cieľom projektu bolo uskutočnenie hudobného podujatia Spomienka na Deža 2021, počas festivalu vystúpilo okolo 45 hudobníkov, jeho súčasťou bola aj detská časť programu a sprievodné podujatia. Dežo Ursiny žil v bratislavskej Dúbravke na Fedákovej ulici, tu tvoril, hral, písal a v roku 1995 aj zomrel. Finančné prostriedky boli použité na honoráre umelcov a kreatívny materiál pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ bez.klišé, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo uskutočnenie Novozámockej Noci literatúry 2021, cyklické čítania sa realizovali v 5 zaujímavých exteriéroch v centre mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie podujatia, honoráre a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 700 € OZ Cestou necestou, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia 3 dňového festivalu a menších podujatí s cestovateľskou spájajúcich fanúšikov cestovania. Finančnné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, honoráre a propagáciu podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ HARADICHA, Hradište pod Vrátnom: Cieľom projektu bolo zrealizovať HRADIŠSKÉ VÁBENIE - kultúrne podujetie pre lokálne aj cezpoľné publikum - deti aj dospelých. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, honoráre a materiál na workshopy
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Výtvarná skupina Sirotinec, o. z., Pezinok: Cieľom projektu bolo v historickej budove a areáli niekdajšieho modranského sirotinca zrealizovať 5.ročník výstavy najmladšej generácie výtvarných umelcov a umelkýň, organizovaný Výtvarnou skupinou Sirotinec, témou bola Repetícia a Diferencia. Finančné prostriedky boli použité na hudobný program, kuratelu, technické a hygienické zabezpečenie výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Nezisková organizácia Anny Vydrovej, Levice: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Augustový večer, kde 3 významné osobnosti z Levíc diskutovali o auguste 1968.Atmosféra bola dotvorená fotografiami vytlačenými na veľkom formáte na hradbách a premietaníml filmu "Spýtaj sa Vašich ´68". Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, hudobné vystúpenie a foto a video dokumentáciu z podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 900 € OZ ManaBoost, Malinovo: Cieľom projektu bolo zrealizovať zerowaste rodinné bežecké preteky Malinový pohár 2021. Finančné prostriedky boli použité na Technické zabezpečenie pretekov, hudobný spriedod a občerstvenie pre účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Mládež ulice, Bratislava: Cieľom projektu bolo zatraktívniť a sfunkčniť verejný priestor okolo komunitného centra Stará jedáleň a Klubovni na Peknej - nízkoprahového klubu pre deti a teenagerov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na stavbu lavičky a občerstvenie na komunitné stretnutia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € KULFOZ SK, Trenčín: Cieľom projektu bolo stretnutie rôznych komunít a organizácií , participácia a zachovávanie zvykov a tradícií na tradičných hodoch v Opatovej. Finančné prostriedky boli použité na materiál, prenájom priestorov, propagáciu a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Obec Rastislavice, Rastislavice: Cieľom projektu bolo podujatie Degešský bicigeľ - amatérske cyklistické preteky pre celé rodiny, pre rôzne vekové kategórie, od najmenších až po seniorov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre pretekárov, honoráre pre maskotov, drevo na pódium a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € PRAKTIKÁBEL, Stupava: Cieľom projektu bolo naštudovanie a uvedenie divadelnej inscenácie s názvom Najväčšie cigánstvo ochotníckeho divadla. Finančné prostriedky boli použité na honorár režiséra a prenájom priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TSAk - Teqball and Sport Academy, Matúškovo: Cieľom projektu bolo uskutočnenie turnaja Majster leta v teqballe v troch kolách na troch rôznych miestach. Finančné prostriedky boli použité na medaily a tričká pre účastníkov a propagáciu turnaja.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Mesto Trenčín, Trenčín: Cieľom projektu bolo osadenie a uvedenie do používania dizajnových šachových stolov domestského parku. Finančné prostriedky boli použité na nákup a montáž šachových stolov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadlo ASI, Šaľa: Cieľom projektu bolo inscenovanie divadeľnej hry Tri grácie z umakartu ochotníckeho divadla. Finančné prostriedky boli použité na ralizáciu sústredenia pred premiérou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda, Miestny spolok SČK Hviezdoslavov, Dunajská Streda: Cieľom projektu Zachráň blízkeho bola realizácia série kurzov prvej pomoci pre verejnosť na kultúrnych podujatiach obce. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie KPR figurín a odmien pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante, Galanta: Cieľom projektu bolo zrealizovať kultúrno-historické podujatie venované slávnemu rodu Esterházyovcov pochádzajúceho z Galanty.Okrem hlavného historického programu bol pripravený bohatý sprievodný program - ukážky dobových bojov a tancov, náhľad do stanových táborov, prednášky odborníkov, remeselná ulička, koncerty a varenie halušiek spojené s dobročinnou zbierkou. Finančné prostriedky boli použité na prípravu dobového programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € literarnyklub.sk - občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia 10 podujatí "Literárnych klubov" po celom území Bratislavy s rôznymi hosťami a hostkami na témy, ktoré nadväzujú na rôzne aktualizačné momenty. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcich, prenájom a propagáciu podujatí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Smoleničan Občianske združenie, Smolenice: Ciešom projektu bola okrem samotného rozprávkového programu Dračie dni, ktorý bol nosnou časťou podujatia, aj realizácia aktivít sprievodného programu, ako bábkové divadlo a výcvik malých rytierov a víl. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia a plač propagačných materiálov.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Atletický oddiel Partizánske, Partizánske: Cieľom projektu bolo uskutočnenie 3. ročníka Večerného behu Partizánske. Pred pretekmi si deti vyskúšali detskú atletickú škôlku, preteky spríjemnili predstavitelia Aquily - sokoliari z Bojníc svojím úžasným programom. Finančné prostriedky boli použité na účastnícke medaily, trofeje a ceny.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TJ Sokol Borský Mikuláš, Borský Mikuláš: Cieľom projektu bola realizácia ihriska pre všetkých v areáli TJ Sokol. Finančné prostriedky boli použité na fitnes ečxteriérové prvky ihriska.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € BELLINA,n.o., Stará Turá: Cieľom projektu bolo zachovanie tradícií starých mám a ich problíženie mladším generáciám pri pečení tradičných oblátok. Finančné prostriedky boli použité na formy na pečnie oblátok a ich príslušenstvo.
b) podpora a rozvoj športu 380 € Nádej pre Rozsutec, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia športového poduajtia pre účastníkov zo zariadení sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli použité na darčeky pre účastníkov, občerstvenie a materiál na výrobu medailí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Cooltúrne o. z., Trenčín: Cieľom projektu bolo oživovať zabudnuté alebo nefunkčné či nevyužívané miesta ako je Trenčiansky park M.R.Štefánika zorganizovaním festivalu Priestor. Finančné prostriedky boli použité na honoráre umelcov a prenájom stanu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Latino Scool, Moravský Svätý Ján: cieľom projektu bola príprava a realizácia tanečného podujatia Viva la Fiesta. Finančné prostriedky boli použité na kostýmy, nájom priestoru a materiálové zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Staromestská knižnica, Bratislava:Cieľom projektu bolo uskutočnenie série siedmych prednášok s cieľom popularizovať estetiku ako súčasť našich životov - Estetika nie je nuda. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre lektorov a hosťujúcich pedagógov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom, Moravany nad Váhom: Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na stretávanie sa blízkych ľudí, spoločné zdieľanie zážitkov. Klienti zariadenia mohli stráviť podnetný čas mimo zariadenia na piatich vystúpeniach folklórnych skupín z regiónu. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre folklórny súbor a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ZŠ s MŠ Kálnica 385, Kálnica: Cieľom projektu Pokračujeme v tradícií bolo predstavenie ochotníckeho divadla a oslava jeho stého výročia. Finančné prostriedky boli použité na detské kroje a krpce.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Footballandia o.z., Galanta: Cieľom projektu bolo prepojenie tréningov floorbalistov z FBK Galanta United s deťmi s mentálnym znevýhodnením. Finančné prostriedky boli použité na tréningové odevy,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mravec, oz, Veľké Zálužie: Cieľom prijektu bola realizácia festivalu s dôrazom na gajdošskú tradíciu v regióne. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravu a zabezpečenie programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Volkovce, Volkovce: Cieľom projektu bolo uskutočnenie hodových slávností s kultúrno-spoločenským programom pre obyvateľov, rodákov a návštevníkov obce. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prenosného pódia.
e) podpora vzdelávania 900 € Seniori v pohybe o.z., Bratislava: Cieľom projektu bolo aktívne trávenie času seniorov pri sérii prednášok a podujatí. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu, občerstvenia, prenájom priestorov, marketing projektu a materiál k jeho zabezpečeniu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Rozprávkový Gašparko, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia festivalu bábkového divadla pre deti. Finančné prostriedky boli použité na zebezpečenie programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Združenie za Naše Špačince, Špačince: Cieľom projektu bolo prepájanie generácií Špačinčanov pri spoločnej komunitnej opekačke. Finančné prostriedky boli použité na materiál a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Stolnotenisový klub Bojničky, Bojničky: Cieľom projektu bola realizácia turnaja O majstra Bojničiek v stolnom tenise v 4 rôznych kategóriách. Finančné prostriedky boli použité na trofeje pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Folklórny súbor Valša, Holíč: Cielom projektu bolo zostavenie, realizácia a streamovanie na platformu zoutube adventného programu pre seniorov dospelými i detskými folklórnymi tanečníkmi. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia a jeho streamu a kostýmy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Skrášľovací spolok Partizánske, o.z., Partizánske: Cieľom projektu bola realizácia rodinno-priateľského pikniku v novootvorenom priestore Baťovianskej záhrady spojeného s kultúrnym programom pre rodiny a deti. Finančné prostriedky boli použité na divadielko pre deti, kapelu a suroviny na koláče.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Kultúrne centrum Modra, Modra: Cieľom projektu bola realizácia séria 7 podujatí letného kina na nádvorí historickej radnice. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie projektora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Prietrž, Prietrž: Cieľom projektu bolo zatraktívnenie verejného priestranstva vyhliadky pri hruške, došlo k obnove priestranstva a osadeniu posedenia so zapojením komunity. Finančné prostriedky boli použité na lavičku s prístreškom a príslušenstvom.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Autis, Soblahov: Cieľom projektu bola organizácia 9. ročníka benefičného behu PRO AUTIS pre dospelých a j detských bežcov. Finančné prostriedky boli použité na časomieru, medaile a zabezpečenie mobilnej toalety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Materská škola, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo priblížiť deťom predškolského veku poznatky o zvykoch a tradíciách našich predkov formou hudobných, hudobno-pohybových, či hudobno-dramatických aktivít v edukačnom procese. Finančné prostriedky boli použité na materiál na kroje, prenájom a ozvučenie, občerstvenie a knihu tradícií pre zúčastnené detské kolektívy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,n.o., Myjava: Cieľom projektu bolo tradičné podujatie, ktoré sa zameriava na problematiku tradičného ovocinárstva a ľudovej výroby destilátov zo symbolu kopaničiarskeho kraja – slivky. Finančné prostriedky boli použité na slivky, dovoz domčekov, ozvučenie a materiál na prípravu jedál a detskú školu varenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia 8. ročníka medziodborového vzdelávacieho semináru o filme a divadle, ktorý sa venoval dopadom umenia - filmu a divadla na duševné zdravie nielen divákov, recipientov, ale i tvorcov a interpretov. 8. ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) ponúkol v dňoch 24. a 25. novembra priaznivcom divadla, filmu a umenia vôbec inšpiratívne interaktívne prednášky, diskusie a projekcie filmov na tému ARS & ANIMA - umenie a duša. Finančné prostriedky boli použité na honoráre autorov projektu a hostí a práva na vysielanie filmov a záznamov a divadelných inscenácií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Folklórny súbor Žito, Piešťany: Cieľom projektu bolo nadviazať na tradíciu a usporiadať Žiwellný folklórny večer. Pedagóg Jozef Ďuráči, ktorý viedol školu ľudového tanca priblížil účastníkom tance z okolia Trenčína, nasledovala zábava pri ľudovej hudbe, kde účastníci mohli využiť nové tanečné zručnosti, ale aj improvizovať. Finančné prostriedky boli použité na ľudovú hudbau, zvukára a ozvučenie, pedagóga ľudového tanca, prenájom priestorov a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Základná škola, Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu bolo športové vyžitie detí a ich rodinných príslušníkov. Výber súťaží bol pestrý, stolný tenis, florbal i športové aktivity vonku. Každou z nich sme chceli motivovať deti a prítomných hýbať sa, nebolo dôležité zvíťaziť a umiestniť sa, ale zašportovať si, rozvíjať svoje koordinačné a vytrvalostné predpoklady. Finančné prostriedky boli použité na medaily pre víťazov, pitný režim, športové vybavenie, občerstvenie súťažiacich, stopky a vecné ceny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom: Cieľom projektu bola realizácia školy tanca a spoznávanie tradícií aj formou výstavy archívnych fotografií. Finančné prostriedky boli použité na lektorov tanca a kapelu.
b) podpora a rozvoj športu 800 € LUAN, Trenčín: Cieľom podujatia Prebudenie draka 2022 bolo osloviť a zapojiť do projektu širokú verejnosť, občanov mesta a okolitých obcí a športové tímya dať každému vyskúšať na vlastnej koži. preteky na dračích lodiach. Finančné prostriedky boli použité na prenájom dračích lodí a pádiel a nákup víťazných pohárov, medailí, cien.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Trnavské osvetové stredisko, Trnava: Cieľom projektu bolo v tradičnom jarmočnom termíne usporiadať II. ročník podujatia s názvom Jarmočné čriepky. Pre účastníkov podujatia boli pripravené kultúrne vystúpenia, jarmočné občerstvenie a stánky s ľudovo – umeleckými výrobkami. Finančné prostriedky boli použité na kultúrny program a propagáciu podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Pro Megere, Veľký Meder: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Lečofest Villa Meger - Villa Meger lecsófesztivál spojenej s tradičnou súťažou v príprave leča, hudobným a tanečným programom. Finančné prostriedky boli použité na honorár hudobnej skupine, moderátorom podujatia, ceny a diplomy pre víťazov, prenájom priestoru a mobilných konštrukcií.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola, Semerovo: Cieľom projektu bolo uskutočnenie Dňa včiel o včelách, ich produktoch, ich význame a dôležitosti pre žiakov a verejnosť. Súčasťou programu boli stanovištia: pobyt v apidomčeku, život včiel, opeľovače, výroba prírodnej kozmetiky, výroba sviečok, pečenie medovníkov, hra- kráľovstvo včiel. Finančné prostriedky boli použité na materiál na tvorivé dielne, včelárske klobúky, rukavice, kombinézy a rámiky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Pokoj n.o., Voderady: Cieľom projektu bolo uskutočnenie dňa otvorených dverí v zariadení spojeným s vystúpením hudobnej skupiny Vieska z Vištuka. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu upomienkových predmetov, výzdobu, osvetlenie a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € OZ Cedron klub, Svätoplukovo: Cieľom projektu bolo zorganizovať 11. ročník Cedronského behu, ktorý spája štyri obce regiónu Cedron-Nitrava. Trať viedla z Mojmíroviec na Veľkú Dolinu, Poľný Kesov, Štefanovičovú a späť do Mojmíroviec, detská kategóriaprebiehala v miestnom parku, ktorý je súčasťou areálu kaštieľa v Mojmírovciach. Finančné prostriadky boli použité na tričká pre bežeckých vodičov, občerstvenie pre bežcov, prenájom priestorov a vecné ceny pre bežcov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Čas pre rodinu, Hlohovec: Cieľom projektu bola podpora prirodzeného pohybu detí spolu s rodičmi. Počas realizácie projektu sa uskutočnili pravideľné pohybové prezentované hravou formou. Súčasťou projektu bolo aj podujatie Bosocesta pre širokú verejnosť, kde boli pripravené rôzne dráhy a pomôcky, cvičenia s trénerkou a kreatívne aktivity. Finančné prostriedky boli použité na workshop s fyzioterapeutom, inštruktáž cvičení s trénerom, tlač materiálov, marketing, pomôcky na cvičenie, prenájom a prepravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie Pierdo, Šamorín: Cieľom projektu bola realizácia 7. ročníka festivalu rómskej kultúry Ty len tancuj kým ti hrám. Ľudia pomocou workshopov lepšie spoznali kultúru miestnych Rómov, nielen hudbu, ale aj tanec, výtvarné umenie a gastronómiu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vystupujúcich a moderátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Mesto Modra, Modra: Cieľom projektu bola realizácia Huncokárskych slávností, kde organizátor ponúka možnosť spoznať ich spôsob života, pracovné aktivity, zvyky, stravovanie a pod. Podujatie prispieva k vzdelávaniu v oblasti histórie, geológie a ochrany prírody. Finančné prostriedky boli použité na divadelné predstavenie, zdravotnú službu, workshop Geoparu Malé Karpaty a tlač plagátu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Pianistan, Nitra: Cieľom projektu bolo uskutočnenie multižánrového Bielo-čierneho koncertu pod nitrianskym nebom pozostávajúceho zo 4 hudobných vystúpení a 3 edukačných workshopov, vyhotovenie fotodokumentácie a online streamu. Predstavili sa prevažne nevidiaci a slabozrakí hudobníci a speváci. V prestávkach medzi hudobnými vystúpeniami mali návštevníci možnosť zapojiť sa do interaktívnych edukačných workshopov pod vedením hercov Divadla Zrakáč. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Kolotoč pri Centre voľného času, Trenčín: Cieľom projektu bola realizácia Trenčianskeho festivalu tanca 2022 s prehliadkou rôznych tanečných štýlov na jednom mieste spolu s malým koncertom hosťa Campany Batucady. Festival spojil tanečnú komunitu v Trenčíne. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie, ozvučenie, kameramana a fotografa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Miestny odbor Matice slovenskej, Hul: Cieľom projektu bolo pokračovať v zachovávaní tradícii a uskutočniť druhý ročník Slivkových hodov v gazdovskom dvore rodiny Benčíkových, súčasťou je príprava rôznych tradičných výrobkov zo sliviek. Veselú atmosféru podporili folklórne vystúpenia. Finančné prostriedky boli použité na materiál na varenie slivkového džemu a jedál a materiál na ich podávanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Centrum pomoci pre rodinu, Trnava: Cieľom projektu bola realizácia Dňa rodiny, ktorý spája komunitu, neziskové organizácie, dobrovoľníkov a dáva možnosť detským a mládežníckym súborom prezentovať sa na verejnosti. Je kultúrnym podujatím spojeným so športom a zábavou pre široké spektrum účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie moderátora a vystupujúcich umelcov, prenájom atrakcií, plagáty a propagáciu podujatia, tričká s potlačou na označenie dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € FALANGIR, Kostolište: Cieľom projektu bolo vytvorenie autorského pouličného predstaveniaIšel Macek v záhoráckom dialekte s pôvodnou hudbou i piesňami, s hereckým obsadením vo všetkých vekových kategóriách a v dobrej spolupráci s profesionálmi. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie mikrofónov na predstavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Rohovce, Rohovce: Cieľom projektu bola realizácia obecného dňa s pestrým programom pre miestnu komunitu vo forme zábavných voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie. Tieto aktivity ponúkali možnosť stretnutia, spoločného športovania a spoločnej zábavy pre členov miestnej komunity, čím napomáhali k zachovaniu duševného i telesného zdravia obyvateľov obce Rohovce a okolia. Finančné prostriedky boli použité na nafukovacie atrakcie a tlačiarenské služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Snepeda, Bratislava: Cieľom projektu bola podpora komunitného života a sociálnej interakcie detí a mládeže s poruchou sluchu s intaktnými deťmi a mládežou. Deti si spoločne zasúťažili, vykonávali svoje požadované úlohy, ktoré môžu prispieť k osobnému rastu a k lepšej spolupráci so svojimi rovesníkmi. Medzi sebou komunikovali aj v slovenskom posunkovom jazyku, takto môžu zachovať ako prvok kultúrneho dedičstva Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na vstupné, odmeny, materiál na aktivity a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Základná škola, Sekule: Cieľom projektu projekt Športovo-pohybové dvory bola organizácia športových aktivít pre deti a mládež počas letných prázdnin so zameraním na rôzne atletické disciplíny, pohybové hry pre najmenších a loptové hry. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cesta mladých, Bratislava: Cieľom projektu je realizovať denný tábor pre deti zo socio-ekonomicky znevýhodnených rodín na Záhorí, v rámci ktorého budú plnohodnotne a zaujímavo tráviť voľný čas (miesto jednotvárneho potĺkania sa po uliciach) pod kvalifikovaným dozorom, doplnia/upevnia si vedomosti, ktoré počas obdobia dlhého zatvorenia škôl stratili, nadobudnú motiváciu a chuť pracovať na sebe aj v ďalšom období, budú mať možnosť upevniť svoje vzťahy s rovesníkmi a získajú nové zručnosti a skúsenosti v nových situáciách.Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, vstupné, športové, kreatívne a kancelárske potreby, cestovné (pre dobrovoľníkov, resp. deti ak mimo obce).
b) podpora a rozvoj športu 800 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bratislava: Cieľom projektu bola príparava Dňa starých rodičov a seniorov, ktorého súčasťou bol petangový turnaj, program sa strímoval, robila sa fotodokumentácia a videozáznam. Finančné prostriedky boli použité na petangové sety, tričká, tablet, smerovací mikrofón, bčerstvenie a ekopoháre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Sýkorka, Trenčín: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Trenčín na korze - moderného mestského trhu, ktorý dáva možnosť lokálnym predajcom a originálnym značkám prezentovať sa a ponúknuť svoje produkty. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity, workshopy a kultúrny program. Finančné prostriedky boli použité na prenájom stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ TU ŽIJEME - HIC VIVO, Veľký Klíž: Cieľom projektu Lampášik radosti bolo usporiadanie zbierky oblečenia a hračiek pre deti v Centre pre deti a rodiny Orchidea v Bošanoch spojenej s výrobou lampášikov a lampášikovým sprievodom obohateným o kultúrne vystúpenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ohňovej show a materiál na výrobu lampášov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € ZŠ a MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany: Cieľom projektu bolo nacvičenie muzikálového predstavenia s názvom Strom žiakmi. Deti sa aktívne sa podieľali na príprave muzikálu a vVyskúšali si nielen pozíciu hercov, ale aj výtvarníkov a kostymérov a rozvíjali dôležité zručnosti ako napríklad tvorivosť, toleranciu, schopnosť spolupracovať a úsilie podať čo najlepší osobný výkon. S muzikálom sa prezentovali na viacerých akciách. Finančné prostriedky boli použité na látky na výrobu kostýmov, rytmickú tašku s perkusnými nástrojmi, výtvarný materiál a tričká.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Dedičstvo Tibora Ága - Ág Tibor öröksége - ÁGAS polgári társulás, Veľký Meder: Cieľom projektu bolo postaviť a vystaviť v meste vianočný betlehém, zhotoviť vianočné dekorácie, darčeky pre potešenie a radosť seniorov , vyhotoviť doplnky, kostýmy pre deti z tanečných skupín. Finančné prostriedky boli použité na betlehemské figúrky, osvetlenie a stojan pod betlehém, materiál na výrobu kostýmov a vianočných ozdôb a suroviny na prípravu medovníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Stará jedáleň, o.z., Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia Dňa pre komunitu s účasťou lokálnych predajcov, divadielka pre najmenších a večerným hudobným programom. Finančné prostriedky boli použité na sprievodné kultúrne podujati, materiál na vytvorenie trhových miest a dotvorenie atmosféry a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Charitas Saag, Šahy: Cieľom projektu bola integrácia zdravotne znevýhodnených osôb pri spoločných tvorivých dielňach, kde sa stretávali so svetom zdravej populácie - spoločne tvorili, spoznávali sa, vznikli nové priateľstvá, utužili sa už existujúce. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky a materiál na tvorivé dielne a zabezpečenie lektorov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Black white horse, o.z., Blahová: Cieľom projektu bola podpora deti v jazdeckom športe, motivácia napredovať a zlepšovať ďalej svoj talent, okrem koní môžu spoznať aj iné zvieratá na našom ranči ako kozy, kravy, mini prasiatko, pštrosy a iné. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, vecné ceny, občerstvenie a pitný režim pre jazdcov a dobrovoľníkov a mobilné WC.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mesto Pezinok, Pezinok: Cieľom projektu bolo obnoviť komunitný život v zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku. Zamestnankyne mestského úradu spoločne s dobrovoľníkmi z komunity zorganizovali medzigeneračné podujatia pre seniorov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Súčasťou stretnutí boli premietania filmovej klasiky, diskusie, posedenia pri hudbe a občerstvení. Finančné prostriedky boli použité na premietacie plátno , reproduktor, občerstvenie a materiál na kvízy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € RADAVANKA, Radava: Cieľom podujatia je zabezpečiť obyvateľom obce Radava, ako aj návštevníkom obce v rámci cestovného ruchu nielen kultúrny zážitok, spoznať " folklórny rok v Radave", ale aj popri zábave možnosť ochutnať miestne, regionálne špeciality. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, výroba fašiangových špecialít podľa receptov starých mám, Kelkýš / regionálna prezentácia / a stavanie „Mája“.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Permoníci, Bratislava: Cieľom projektu bolo naučiť návštevníkov starať sa o svoje okolie prostredníctvom stretnutí Permoníci v prírode. Na stretnutiach boli spravidla prítomní aj ekológovia / ochranári, ktorí prijateľnou formou opíšu históriu krajiny a súčasný stav, a priblížia vykonávané dobrovoľnícke aktivity. Finančné prostriedky boli použité na pracovné oblečenie a pomôcky, náradie a nástroje, drobné spomienkové predmety pre účastníkov, občerstvenie, spotrebný materiál a polotovar na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Mesto Brezová pod Bradlom, Brezová pod Bradlom: Cieľom projektu bola organizácia Brezovského jarmoku- slávností sváka Ragana s ukážkou tradičných remesiel a zvykov v tradičnom ľudovom oblečení. Okrem ukážok zanikajúcich remesiel sa predviedli a okomentovali svoju tvorbu v tradičnom dialekte, ktorý používajú už iba staršie ročníky . Finančné prostriedky boli použité na suroviny na prípravy tradičných jedál a materiál na ich podávanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € KASPIAN, Bratislava: Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju komunitného života a inšpirovať ľudí z blízkeho okolia k tomu, aby sa sami pričinili o jeho zveľaďovanie. prostredníctvom rôznorodých aktivít počas roka ako PIK-NIK - obľúbená akciu komunity, výroba adventných vencov a Rodinný športový deň. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie nafukovacej atrakcie, hudobného programu a moderátora akcie, bublinový workshop a materiál na Vencovačku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Etc...oz, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo zorganizovanie komunitnej aktivity zameranej na propagáciu cyklo dopravy a kultúry v meste. Finančné prostriedky boli použité na prenájom cyklopremietania.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Bratislava: Cieľom podporeného podujatia Deň krivých zrkadiel je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim, verejne prezentovať talent a schopnosti ľudí s mentálnym postihnutím. Finančné prostriedky boli použité na materiál na aktivity, pitný režim a drobné občerstvenie pre účastníkov podujatia a propagačné k podujatiu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Kamenín, Kamenín: Cieľom projektu bolo osloviť ľudí v obci a v blízkom okolí a ukázať chov sivého stepného dobytku a dôležitosť zachovávania chránených území. ,, Szürkemarha" festival prebehol v rámci možností aktuálnych opatrení. Finančné prostriedky boli použité na ceny a upomienkové predmety pre súťažiacic,h zástery pre súťažiacich, pozdravný list s kalendárom a koreniny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Hrad Beckov, n.o., Beckov: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Včely na Beckove - medového víkendu na hrade s dôrazom na detských návštevníkov, ktorí spoznali a vyskúšali si prácu včelára a výrobu včelích produktov. Mali možnosť sledovať život včiel a prácu včelára v jej rôznorodosti počas celého včelárskeho roku. Finančné prostriedky boli použité na včelársky program, pozorovací úľ s príslušenstvom, detské včelárske klobúky, výrobu dobového hlineného úľa, workshop o živote včiel a výrobe sviečoka tlač informačnej tabule.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie "PARÁDA", Nitra: Cieľom projektu bola prezentácia slovenských tradícií a vianočných zvykov, vyzdobenie adventného venca , ukážka historických slovenských betlehemov a vianočných ozdôb. Aktívne zapojenie mladej generácie do príprav a tvorby vianočných ozdôb v úzkej spolupráci so seniormi formou odovzdávania si vedomostí, zručností a pekných vianočných zvykov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu vianočných ozdôba tvorbu propagačného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ houže!, Trnava: Cieľom projektu bolo zorganizovať jednodňový multi-žánorvý festival v meste Zlaté Moravces vystúpeniami mladých hudobníkov a hudobníčok, prezentáciu súčasného výtvarníka prostredníctvom vernisáže a taktiež vystúpenia profesionálneho nezávislého divadla. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich v divadelnom predstavení, honorár pre lektorov tvorivých dielničiek, mikroporty pre hercov a materiál na tvorivé dielne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Iňa, Iňa: Cieľom projektu Biele premeny- Šaty, ktoré rozprávajú bolo vytvoriť možnosti pre vystavovanie historických svadobných šiat z unikátnej súkromnej zbierky, a tak sprístupniť zbierku širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti, ktorá už aj toho času javí o zbierku veľký záujem. Finančné prostriedky boli použité na figuríny, vitríny, polystirénové hlavy, technicko organizačné zabezpečenie, klipy rámy, polygrafické služby, výzdoba, a fotograf.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Stredná odborná škola dopravy a služieb, Holíč: Cieľom projektu bolo zapojiť do tradičných i netradičných športových aktivít, čo najviac osôb v tradičnom olympijskom duchu. Súčasťou projektu bolo stretnutie generácií, ich spolupráca, socializácia a ukážka zmysluplného trávenia voľného času s dôrazom na enviromentálne cítenie. Finančné prostriedky boli použité na ukážky a ochutnávku jedál a nápojov v súlade so zdravou výživou, propagáciu, kancelárske potreby, diplomy, športové náradie, spomienkové predmety a ceny pre víťazov a občerstvenie pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Barakcha - Barsbaracska, Bárdoňovo: Cieľom projektu bolo uskutočniť hudobný večer maďarských piesní a operety. Koncert sa konal v priestoroch neobarokového kaštieľa rodiny Kelecsényi v Bardoňove. Na koncerte vystúpil šesťčlenný orchester Rajkó pod vedením Istvána Sukiho Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie orchestra.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € dobový spolok SATYROS, o.z., Šurany: Cieľom projektu bola realizácia podujatia Kniežacie dni, ktoré návštevníkom priblížilo zábavnou a pútavou formou život v Nitrianskom kniežatstve, širšie obdobie raného stredoveku ako také. Festival ponúkol možnosť "siahnuť" si na históriu v dobových táboroch, ktoré plne obsadili hradný kopec Nitrianskeho hradu počas soboty a nedele. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie sokoliarov, ohňovú šou a vystúpenie šermiarov - dobový tábor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Kráľov Brod, Kráľov Brod: Cieľom projektu bolo podporiť lokálne podujatie, ktoré prispeje k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizuje komunitu, spojí generácie a prispeje k rozvoju obce - Letný rodinný deň. Finančné prostriedky boli použité na pomocné materiály, balóny, spikeball, hračky a honorár animátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Pro Waga, Váhovce: Cieľom projektu Bolo usporiadať multižánrový „Festival hudby, tanca a spevu” , rozvíjať a upevniť spoluprácu medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry vrátane nadväzovania nových medziľudských kontaktov, zachovať kultúrne dedičstvo a špecifické hodnoty vidieka. Finančné prostriedky boli použité na honorár za vystúpenie hudobnej skupiny, honorár za vystúpenie mladých talentov - bubnista, spevacka, honorár remeselníkom, plakáty a prenájom mobilných konštrukcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Nitriansky horský spolok, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia festivalu venovaného horám a cestovaniu trvajúceho 3 dni s terénnou exkurziou s výkladom odborníka v oblasti Zoborských vrchov. Finančné prostriedky boli použité na správu webovej stránky, propagáciu v médiách, tlač plagátov, brožúr a reklamných predmetov a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € DIVO občasné združenie, o.z., Trenčín: Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športových aktivít u detí a mládeže a vytvorenie tradície v pretekoch, ktoré by sa konali počas celého roka. Každé preteky by boli zamerané na niečo iné a odohrával by sa na rôznych miestach v rámci mesta Trenčín, čím chceme aj propagovať tieto miesta. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a vybavenie na preteky , ceny, medaile a diplomy pre výhercov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Euterpa, Pezinok: Cieľom projektu bolo obohatiť pezinskú a malokarpatskú komunitu o vysoko kvalitnú ponuku tzv. klasickej hudby v podaní tých najlepších slovenských a zahraničných intepretov na podujatí Hudba v Pezinku. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a dekoráciu koncertných priestorov, prenájom priestorov (Malokarpatské múzeum) a honoráre umelcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KC PRIESTOR, Sereď: Cieľom projektu bola realizácia výstavy fotografických a výtvarných prác, kultúrne podujatie Vata fest a vydanie komunitno-umeleckého Vata fest magazínu. Projekt predstavil v rôznych termínoch a na rôznych miestach v Seredi prácu regionálnych umelcov a umelkýň, občianskych iniciatív a formou umenia priblížilo témy, ktorými spoločnosť v čase pandémie žila. Finančné prostriedky boli použité na plochu na foto-výstavu, prenájom, honoráre pre umelcov a umelkyne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 660 € 90871.sk, Moravský Svätý Ján: Cieľom projektu bola realizácia 2. ročníka festivalu zdravého životného štýlu FEST ZDRAVO. Počas tohto podujatia boli pre návštevníkov pripravené zaujímavé workshopy na rôzne témy: ako začať variť zdravo pre deti a rodinu, duševné zdravie v aktuálnej situácii s tieňom covidu i vojny, parkour workshop a pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie. Súčasne prebiehal jarmok s tematickým sortimentom, bazárik detských vecí, swap kníh a zbierka pre organizáciu pomáhajúci utečencom z Ukrajiny. Finančné prostriedky boli použité na odborné workshopy (prednáška o zdravej strave pre deti) a parkour (exhibícia a pohybový workshop).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 740 € Rodinné centrum Ráčik, Bratislava: Cieľom projektu bolo zmyslupné strávenie voľného času pre rodiny s s následným oslovením pridať sa k našim dobrovoľníkom. Finančné prostriedky boli použit na interaktívny koncert d Divadielko Lili a kvietok (3 predstavenie kvôli limitovanému počtu detí).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 630 € Búranské ochotnícke divadlo (B.O.D.), Borský Mikuláš: Cieľom proejktu Zrodenie folklóru bolo inscenovať prvotinu, čo sa týka formy divadelného prejavu - divadlo bez slov, kde výrazovým a komunikačným prostriedkom bola len hudba a obraz. Finančné prostriedky boli použité na krojované bábky a nahrávanie ľudovej hudby k inscenácii.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ Dobrí susedia, Bratislava: Cieľom projektu bolo v Rusovciach spustiť exteriérovú hru Po stopách Rusovskej príšery. Hra má 8 stanovíšť, na každom z nich si účastníci načítajú QR kód, ktorý im odomkne video a sprístupní úlohu, ktorú musia vyriešiť. Keď prejdú všetky stanovištia, dostanú informáciu o tom, kde si môžu vyzdvihnúť prekvapenie. Finančné prostriedky boli použité na Stopy príšery (informačné tabule a grafický materiál)odmeny pre súťažiacich.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Obec Dolné Orešany, Dolné Orešany: Cieľom projektu bola obrovoľnícka komunitná výsadba Orešanského jedlého lesa- cca. 40 stromov a 70 kríkov za pomoci asi 50 občanov obce, dobrovoľných hasičov a žiakov a učiteľov miestnej ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na suroviny na prípravu občerstvenia a výsadbový materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € SVETLO PRE OLICHOV, Volkovce časť Olichov: Cieľom pprojektu bolo integrovať klientov ZSS do bežného života a podporiť tak ich pocitužitočnosti a sebadôvery. V rámci denného letného tábora sme pripravili tvorivé workshopy, celodennú akciu s deťmi zameranú na tradičné remeslá a stretnutie detí ZŠ s našimi klientmi. Finančné prostriedky boli použité na materiál a pomôcky na workshopy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Tekovské Lužany, Tekovské Lužany: Cieľom proejktu bol rozvoj komunitného života v obci a aktívna spolupráca miestnej komunity a organizácii pri zabezpečení podujatia Rodinný piknik. Finančné prostriedky boli použité na rozkladacímobilár a prenájom atrakcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € DivadloŽihadlo, Malacky: Cieľom projektu bolo pokračovať v tradícii bábkového festivalu v Malackách, na ktorom sa predstavia profesionálne divadla hrajúce pre deti. Okrem divadelných predstavení boli súčasťou festivalu i divadelné, hudobné a výtvarné dielne, venované výrobe bábok, dramatizácii hier, práci s bábkou, práci s hudobnými nástrojmi. Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s realizáciou projektu /honoráre za predstavenie, ozvučenie, osvetlenie, ubytovanie súborov, prenájom priestorov, propagácia/, materiál, nákup ozvučovacej techniky a microportov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 840 € Mesto Nové Zámky, Nové Zámky: Cieľom projektu bolo po šiestykrát oživiť unikátny priestor novozámockého Astrokabinetu obľúbeným hudobným projektom Hviezdna scéna pri rôznych hudobných žánroch. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky a honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Borský Mikuláš, Borský Mikuláš: Cieľom projektu bola inštalácia výstavy „Dožinky v objektíve historických a súčasných fotografií“ zrealizovaná v rámci tradičných dožinkových slávností zameraných na ľudové tradície, tanečné, hudobné zvyky, prírodu a jej ochranu. Finančné prostriedky boli použité na mobilné nástenky a tlač fotografií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ Miesto pre život, Svätú Jur: Cieľom projektu bolo zlepšenie medziľudských vzťahov, nové priateľstvá, komunitný rozvoj, rozvoj dobrovoľníctva, kultúra v meste prostredníctvom Komunitného leta a jeho susedských piknikov. Finančné prostriedky boli použité na detské vystúpenie 1 - divadielko, detské vystúpenie 2 - kúzelník, letné kino, zvuková produkcia - práva a licencie, nosiče a zakúpenie párty stanu s prislušenstvom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Obec Bojná, Bojná: Cieľom a zámerom projektu bolo usporiadať podujatie na najväčšom aktívnom archeologickom nálezisku v strednej Európe a čiastočne prinavrátiť život na miesto z ktorého sa formovala národná kultúra. Cieľom projektu je rozširovanie povedomia ľudí/návštevníkov podujatia Oživenie histórie na hradisku Valy zaujímavou formou o histórií regiónu a dejín územia dnešnej Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli použité na honoráreinformačné materiály (tlač skladačiek).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Občianske združenie KEMENEC, Jedľové Kostoľany: Cieľom projektu je propagovať gajdošskú kultúru, a obnoviť ju do takej miery ako sa bude dať. Je to najvzácnejšie dedičstvo v našej obci, ktoré bolo desiatky rokov prehliadané. Pod vedením folklórnej skupiny sa podarilo vychovať v obci nových gajdošov a muzikantov. Teraz je našim cieľom túto hudbu a kultúru sprístupniť širokej verejnosti v jej najvernejšej a autentickej forme. Formu zábavy, tancovačky, uprednostňujeme pred statickou prezentačnou formou. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre účinkujúcich, ľudová hudba s lektorom a gajdošský doprovod.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Ipeľské kultúrne a turistické združenie, Salka: Cieľom projektu bolo uskutočniť viacero interaktývnych dramaturgických predstavení a ďalšie výučby vo svete rozprávok, hudby a tanca. Okrem výučby ľudových remesiel sme zaviedli aj multižánrové aktivity do života ľudového domu. Deti, mládež a aj dospelí mohli vyskúšať aj divadelné, tanečné, hudobné a literárne interaktívne aktivity, spoznávali sa s ľudovými hudobnými nástrojmi v pravidelných intervaloch. Finančné prostriedky boli použité na rozprávkové interaktívne predstavenie, bábkové divadlotanečný dom a rozprávky cez internet.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ŠK Cyklo Tour Sereď, Sereď: Projekt mal za cieľ poskytnúť priestor cyklistom každého veku a výkonu od polofesionálov až po rekreačných cyklistov, či rodiny s deťmi. Preteky boli vedené v ekologickom duchu a šetrnejšom režime voči prírode. Zároveň sa snažíme vytvárať kontinuitu v cyklistickom reťazci, ktorý tvorí preteky celý rok. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, organizač.oblečenie pre dobrovolníkov, protipandemické výdavky, štartovné čísla a detská tombola.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Vinosady, Vinosady: Cieľom proejktu bolo oživiť a priniesť príbeh Troch kráľov do ulíc, oboznámiť deti s týmto biblickým príbehom interaktívnym spôsobom pouličného predstavenia a zachovať tradíciu obchôdzky a vinšovania troch kráľov po obci. Finančné prostriedky boli použité na ozvučovacia sada.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € PPIAC, Slovensko, Myjava: Cieľom projektu Kopanice bez hranice bolo prezentovať kopaničiarsky región v súčasnom umení prostredníctvom mladej generácie súčasných umelcov z odboru maľby a hudby. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre pozvaných hudobníkov súčasnej hudby, folklórnej hudby, materiál pre realizáciu workshopu a honorár pre fotografa a dokumentaristov pre šírenie realizácie projektu online.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Slovenská ľudová majolika, Modra: Cieľom projektu bolo pravidelne ponúknuť priestor na kreatívnu tvorbu pre deti aj ich rodičov v najväčších a najstarších remeselných dielňach na Slovensku s odborným výkladom o histórii a ornamentike s ukážkami výroby a vyskúšaním si točenia na kruhu a maľovania keramiky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie majstra keramikára pre výučbu točenia na hrnčiarskom kruhu, profesionálne vedenie účastníkov pri tvorbe produktov, produkty pripravené na maľovanie, fotenie keramických dielní a tlač diplomov a letákov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € o.z. Materina Dúška, Sološnica: Cieľom projektu bolo priniesť do Sološnice viac umenia, viac workshopov, viac kultúry a spoločenských tém a celý tento plnohodnotný program sprístupniť návštevníkom zadarmo na Festival na 4 sudoch . Finančné prostriedky boli použité na workshopy zamerané na ekológiu, grafická príprava a tlač personalizovaných tlačovín a divadelné predstavenie pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Fidlikant, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia už 7. ročníka koncertu komornej hudby v románskom kostolíku v Sádku. Tentokrát priniesol do kostolíka hudbu súčasného slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a cestovné náklady pre umelcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € DFS Lastovička, Ivanka pri Dunaji: Cieľom projektu bolo budovať komunitu aktívnych mladých rodín v oblasti kultúry a slovenského folklóru v Ivanke pri Dunaji. Na tanečných domčekoch sa stretlo viacero generácií, podujatia boli organizované ako prezentácia členov DFS Lastovička spojené s tanečnou zábavou a Váľanie mája. Finančné prostriedky boli použité na ľudovú hudbu, prenájom priestorov kultúrneho domu, materiál na tvorivé dielne a občerstvenie, propagáciu a zvukára.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Permeo, Plášťovce: Cieľom projektu bolo zblížiť ľudí v Plášťovciach, vzťahy ktoré sa naštrbili dať do poriadku a spoločnými silami dosiahnúť jednotu a kolektívny duch v obyvateľoch našej obce pri pripomenutí si tradícií slávností sv. Huberta. Finančné prostriedky boli použité na vypožičanie stanu, stolov, lavíc a kaštieľa a dvora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ŠOK, Nitra: Cieľom projektu bolo podnietiť v náštevníkoch zamyslenie nad hodnotou slobody v dnešných časoch formou výstavy prepojenej s premietaním filmov a celovečerným programom v rámci Klokočinských kultúrnych večerov, pričom jej tematika bude zameraná najmä na výročie odchodu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1991. Finančné prostriedky boli použité na nákup/prenájom výstavných panelov na realizáciu výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Castrum Sancti Georgii, Svätý Jur: Cieľom projektu bolo pokračovať v záchrane hradu Biely Kameň počas celoročne prebiehajúcich dobrovoľníckych brigád. Pod stálym archeologickým dohľadom sa podarilo odťažiť obrovský suťový kužel, ktorým bol zavalený múr paláca Horného hradu. Murárski majstri následne tento múr opravili, opravili aj 3/4 obrannej veže a zakonzervovali aj severný úsek južnej hradby. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál a náradie, odborné murárske a lešenárske práce, benzín do elektrocentrály a lešenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ "RADOSŤ" pri meste Pezinok, Pezinok: Cieľom projektu bol rozvoj folklórneho súboru FSS Radosť, doplnenie kolektívu, krojovej výbavy a umožnenie prijatia nových členov mužskej časti speváckeho súboru. Finančné prostriedky boli použité na pánsku krojovú košele a klobúk.
e) podpora vzdelávania 1 000 € UMBRA - Únia pre Manažment Biotopov a Re - Aktivity, Vrakúň: Cieľom projektu bola realizácia inštalácie vtáčích búdok, kŕmidiel a olepenie antikolízných nálepiek v areáloch ZŠ spolu s praktickými ukážkami odchytu, krúžkovania a starostlivosti o vtáctvo v rámci exkurzie. Finančné prostriedky boli použité na materiál na búdky a kŕmidlá, antikolízne nálepky, lektorské pre odborníkov na workshopy a exkurzie. Platba prostredníctvom faktúry za prípravu podkladov, materiálov, prezentácii, realizáciu workshopu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € OZ JelenecAcademy, Jelenec: Cieľom projektu bola realizácia Gýmeš Cupu, detského futbalového turnaja v spolupráci s detským domovom v Kolíňanoch. Deti si zmerali sily, súťaživost, kolektivitu, súdržnosť, nachádzaju nové priatelstvá medzi jednotlivými tímami v okrese a kraji. Celodenný program mal mnoho sprievodných akcii, skákací hrad, maľovanie na tvár, zapletanie vrkočov, jazda a ukážka koní jazdnej polície. Finančné prostriedky boli použité na ceny a trofeje, občerstvenie, rozhodcov a atrakcie pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 765,75 € Nitrafiesta, Nitra: Cieľom projektu bola realizácia podujatia STREET WORKOUT JAM KLOKOČINA. Toto podujatie pritiahlo mnoho mladých ľudí zo sídliska, ale aj elitu medzi street workoutistami z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach do 70 kg, nad 70 kg a ženy. Vo všetkých disciplínach si dali súťažiaci záležať na svojich výkonoch. Športové zápolenie pritiahlo aj množstvo ľudí zo sídliska. Finančné prostriedky boli použité na prenájom materiálno - technického zabezpečenia podujatia, propagáciu a videoprezentáciu, vecné ceny, odmeny do súťaží, športové trofeje, medaily a dopravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania, Senec: Projekt “Ekonomika v kruhu ide do školy“ bol zameraný na deti do 15 rokov, konkrétne žiakov piateho až deviateho ročníka šiestich základných škôl v Bratislavskom kraji, prostredníctvom série prednášok, workshopov a exkurzií počas školského roka. Do projektu boli zapojené aj neziskové organizácie, podnikatelia a vzdelávacie inštitúcie v šírení témy obehového hospodárstva a udržateľného správania. Výstupom projektu je manuál a kurikulum pre environmentálne vzdelávanie v oblasti obehového hospodárstva, ktoré budú môcť využívať aj ďalšie základné školy na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiál, cestovné, prenájom priestorov a honoráre odborných lektorov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Čalado medzipriestor o.z., Bratislava: POĎNATO:LAB je neformálny polročný vzdelávací a mentoringový program pre aktívnych stredoškolákov zo západného Slovenska. V rámci projektu sa uskutočnili 4 celodenné alebo víkendové workshopy programu, ktorých sa zúčastnilo 15 vybraných študentov stredných škôl. Súčasťou projektu bol aj interaktívny divadelný projekt #zelenáisthenewblack, venujúci sa téme udržateľnosti vo svete mladých. Jeho cieľom je podnietiť mladých ku kritickému mysleniu a najmä prehĺbiť ich premýšľanie nad tým, čo to znamená, byť „eko“. Vďaka projektu sa divadelná hra spolu s worskhopom a diskusiou dostala k vyše 300 stredoškolákom. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady, propagáciu, ubytovanie účastníkov a prenájom priestorov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 750 € Repairably, n.o., Bratislava: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať Repairably Campaign 2021, ktorá sa skladala z dvoch častí. Prvá časť kampane upriamovala pozornosť na problém, na ktorý sa organizácia svojou činnosťou primárne zameriava (neopraviteľnosť výrobkov; nedostačujúca legislatíva; tvorba elektro-odpadu; skládky elektro-odpadu…), a to vo forme krátkych videí so slovenskými osobnosťami. Druhú časť tvorili tutoriály, v ktorých vystupujú profesionáli rôzneho druhu (opravári, it, technici) a v spoločnosti osobností z prvej časti sa púšťajú do opravovania pokazených produktov (smartphone, laptop, bicykel, akumulátor). Dodatočná, tretia, časť sa venovala vyjadreniam influencerov a opravárov formou Q&A. Finančné prostriedky boli použité na produkciu videí, prenájom priestorov, marketing a honoráre.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Stredná odborná škola podnikania, Bratislava: Projekt EKOLÓGIA V REGIÓNE A NAOSTRO prispel k výraznej ekologizácii dvoch škôl sídliacich v jednej budove - Stredná odborná škola podnikania a Stredná zdravotnícka škola v Bratislave. Najvýraznejším podujatím bola študentská konferencia PROJEKT JE ZMENA, kde študenti prezentovali svoje projekty a ktorej sa zúčastnilo 88 žiakov a pedagógov bratislavských stredných škôl. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, kancelárske potreby, občerstvenie a odmeny pre študentov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Základná škola, Semerovo: Cieľom projektu bolo vybudovať v škole Školiace stredisko environmentálnej výchovy nielen pre učiteľov a koordinátorov ENV na školách, ale hlavne pre žiakov z iných škôl z blízkeho ale aj vzdialeného okolia. Súčasťou projektu boli tiež praktické workshopy a zriadenie tzv. Ekobusu, ktorý do školy vozí žiakov a učiteľov z okolitých škôl. Finančné prostriedky boli použité na informačné tabule, lavicovú súpravu a dopravu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Obec Tekovské Lužany, Komunitné centrum: Vďaka podpore projektu Doučko v centre mohlo byť zakúpené technického vybavenie pre Komunitné centrum, ktoré poskytovalo doučovanie detí v čase dištančnej výučbe počas pandémie. Finančné prostriedky boli použité na nákup počítača, tlačiarne, slúchadiel a iného technického vybavenia.
e) podpora vzdelávania 2 270 € Obec Hencovce, Komunitné centrum: Projekt Rovnaká šanca-na každom dieťati záleží bol zameraný na podporu vzdelávania detí z MRK v Hencovciach a to prostredníctvom online vyučovania počas pandémie koronavírusu. Celkovo bolo do projektu zapojených 40 detí, z toho 15 detí na do online výučby, ostatné deti denne navštevovali centrum na príprave na vyučovanie a predškolskú výchovu. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a materiálne zabzpečenie aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Základná škola, Sirk: Projekt "Nie je škola ako škola" realizovaný formou letnej školy nekopíroval klasickú výučbu. Prispieval k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity letnej školy boli prispôsobené veku a potrebám žiakov. Pomáhali im vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach. V dvoch turnusoch sa letnej školy zúčastnilo spolu 80 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, učebné a športové pomôcky, materiálne zabezpečenie a cestovné.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola s materskou školou, Vrbovce: V termíne 15.-19.2.2021 sa uskutočnila Prázdninová škola zameraná na dobehnutie zameškaného učiva, ktorú navštevovalo 19 žiakov. Prázdninová škola sa uskutočnila ešte v dvoch ďalších cykloch, cieľom bolo takisto odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni vedomostí spôsobené prechodom na dištančné vzdelávanie počas pandémie koronavíru. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie rodičov sa naučili pracovať s počítačom, dokážu pomocou digitálnych technológií komunikovať s učiteľom a vedia pomôcť deťom pri domácej príprave. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebookov.
e) podpora vzdelávania 950 € Základná škola Jerguša Ferka, Košúty: Cieľom projektu Hľadanie cesty k vedomostiam bolo zvýšiť kvalitu a efektívnosť výučby kreatívnou formou v rámci všetkých predmetov žiakov 1. stupňa. Pomocou projektu sa podarilo u žiakov dosiahnuť ľahšie preberanie a osvojenie si nového učiva, ľahšie pochopenie látky pomocou špeciálnych techník a prístupov. Finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky na jednotlivé predmety.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola, Zlaté Moravce: V rámci projektu Spolu to zvládneme si žiaci formou zážitkového učenia osvojili nové zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré vychádzali z aktuálnych potrieb žiakov. Projekt zároveň prispel k zlepšeniu rovesníckych vzťahov a žiaci získali väčšiu motiváciu k vzdelávaniu. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, tlačiareň, laminovačku a viazač na hrebeňovú väzbu.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Základná škola s materskou školou, Závadka nad Hronom: Počas obmedzených podmienok edukačného procesu zapríčinených pandémiou vznikli veľké rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov. V rámci projektu Nie si v tom sám sa tieto rozdiely podarilo eliminovať. Zakúpené Tablety sa využívali počas doučovania v popoludňajších hodinách, ale aj počas doobedňajšieho edukačného procesu, takisto počas letných prázdnin pri aktivitách Letnej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov.
e) podpora vzdelávania 2 100 € Základná škola, Semerovo: Projektovým zámerom bolo digitalizovať a tak zefektívniť vzdelávanie a domácu prípravu žiakov školy, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom projektu sa do každej mnohopočetnej rodiny žiakov zabezpečil jeden tablet s prístupom na internet. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli vďaka projektu zakúpené vzdelávacie pomôcky na rozvoj komunikácie a reči. Dvom z týchto žiakov boli zakúpené aj kvalitné načúvacie zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezúečenie projektových aktivít.
e) podpora vzdelávania 2 100 € Obec Lenartov: Realizáciou projektu Učíme sa v komunite sa výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Lenartov pozdvihol kreatívnejšou a zábavnejšou formou nielen v dištančnom ale i v prezenčnom spôsobe na kvalitatívne vyššiu a modernejšiu úroveň. Do projektu bolo zapojených 92 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Finančné prostriedky boli použité na multifunkčné zariadenie a kancelárske potreby pre žiakov.
e) podpora vzdelávania 2 500 € EDU Odborárska, Košice: Cieľom projektu Reštart detí a mládeže z režimu "offline" bola realizácia aktivít zameraných na rozvoj IT, sociálnych a komunikačných zručností, a tiež podporu duševnej imunity detí zasiahnutých pandémiou, čím sa podarilo minimalizovať chýbajúce počítačové znalosti týchto žiakov. Finančné prostriedky boli použité na echnické vybavenie a kancelársky materiál.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Spojená škola, Púchov: Cieľom projektu Štúdio Krasovka bolo vytvoriť v škole multimediálny priestor s mobilnou streamovacou technikou, kde budú mať priestor žiaci, učitelia a ďalší sociálni partneri na vzdelávanie na diaľku počas dištančného vzdelávania. Vznikla možnosť tvoriť zaujímavé hodiny a hlavne vznikol komunikačný kanál, ktorý bol počas dištančného vzdelávania dôležitý. Finančné prostriedky boli ppoužité na zakúpenie technického vybavenia.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola Klokočova 742/15, Hnúšťa: Hlavným zámerom projektu Na každom dieťati záleží bolo zorganizovanie a uskutočnenie letnej školy pre žiakov počas letných prázdnin, ktorá im poskytla zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku a potrebám žiakov. Účastníci letnej školy boli aj žiaci, ktorí sa nemohli plnohodnotne zapojiť do dištančného vzdelávania vzhľadom na ich materiálne zabezpečenie a rodinné podmienky. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie letnej školy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Rozum a cit, Žilina: Zrealizovaním projektu Podpora vzdelávania detí v sociálne znevýhodnenom prostredí, a zakúpením siedmich notebookov sa sprístupnilo vzdelávanie nielen žiakom, ale tiež rodičom, ktorí takisto mohli pracovať na svojom vzdelávaní samostatne a nemuseli sa pri počítači striedať s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebookov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď: Projekt Letná škola sa podľa plánu zrealizoval v prvé prázdninové dni. Miesto očakávaných 20 žiakov sa jej zúčastnilo 34, nakoľko prejavili záujem i žiaci 4. ročníka. Využívalo sa najmä zážitkové vyučovanie, pri ktorom žiaci vôbec nemali pocit, že sa učia a i napriek tomu prešli celú škálu vyučovacích predmetov. Dôležitou bola ich socializácia po dlhom a náročnom dištančnom vzdelávaní. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie, kancelársky materiál a dopravu na exkurzie.
e) podpora vzdelávania 2 200 € HUMANIT n.o., Levice: Cieľom projektu Učebňa pre deti bez domova bolo umožniť klientom zariadenia priblížiť sa zábavnou formou k digitálnemu svetu. Hlavne deti marginalizovanej skupiny dostali šancu sa v tomto smere postupne vyrovnať deťom majoritnej skupiny. Podarilo sa dosiahnuť, aby svoj záujem presmerovali na digitalizáciu namiesto neželaných aktivít. Finančné prostriedky boli použité na technické a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 100 € Špeciálna základná škola, Zvolen: Cieľom projektu Rozprávková trieda bolo rozvíjanie slovnej zásoby, čitateľskej zručnosti, komunikačných schopností, grafomotorických zručností, pochopenie textu, rozvoj matematických predstáv, logického myslenia a upevňovanie matematických operácií. Žiaci si upevňovali a nadobúdali vedomosti, ktoré si nemali ako a s kým precvičiť počas dištančného vyučovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a vybavenie triedy.
e) podpora vzdelávania 2 300 € Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa: Celoškolská vzdelávacia hra Č.A.S. - Čhavore Áfter Skúl bola na škole realizovaná od apríla do konca augusta 2021. Vybavenie zakúpené vďaka projektu a ochota zo strany vedenia, učiteľov a asistentov na škole prispela k úžasnej účasti žiakov na doučovacích poobedných aktivitách. Rôznorodosť prostriedkov, ktoré sa využívali, jednoznačne zvýšila záujem o doučovanie zameškaného pandémiou a dopomohla vyrovnávať vzniknuté rozdiely v úrovni poznatkov atraktívnou formou. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Centrum pre deti a rodiny, Tŕnie: Cieľom projektu Škola doma bolo zefektívniť proces vzdelávania v zariadení - online vyučovania sa mohli zúčastňovať všetky deti, zamestnanci využívali zariadenia pri skupinových supervíziách a tiež vzdelávaniach zameraných na profesijný rozvoj. Deti využívali techniku pri vypracúvaní domácich úloh a vyhľadávaní potrebných materiálov. Vychovávatelia a odborní pracovníci ich učili rozpoznávať dôveryhodné stránky, preberali s nimi témy zamerané na prevenciu kyberšikany. V neposlednom rade sa vďaka týmto zariadeniam zefektívnila komunikácia detí s biologickou rodinou. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a učebné materiály.
e) podpora vzdelávania 1 900 € ZŠ Eugena Ruffinyho, Dobšiná: Hlavným cieľom projektu My to dokážeme bolo uľahčiť žiakom dobehnúť zameškané učivo rôznymi zábavnými, motivačnými aktivitami, naučiť sa správne vyslovovať hlásky r, l, š č, a rozvíjať manuálne a motorické zručnosti. Vďaka projektu mohli žiaci stráviť nezabudnuteľné chvíle s pani učiteľkami aj vychovávateľkami, a bez problémov mohli nastúdpiť do 5. ročníka. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Mesto Zvolen: Cieľom projektu "EduRomanoJilo - Vzdelanie je naša budúcnosť" bolo vybudovanie internetovej miestnosti pre online dištančné vzdelávanie a bezpečného prostredia pre deti a mládež. Deti a mládež zo sociálno znevýhodneného prostredia dostali počas leta možnosť oboznámiť sa s online-svetom, prehlbovať internetovú gramotnosť, oboznámiť sa s virtuálnou bezpečnosťou a využiť svoju seberealizáciu pri získavaní rôznych životných zručnosti potrebných pre svoj osobný rast. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebookov.
e) podpora vzdelávania 1 900 € OZ KASPIAN, Bratislava: V rámci projektu Doučko v KAPSIAN-e sa mohli deti a mladí, ktorí klub navštevujú, dvakrát do týždňa venovať školským povinnostiam a neformálnemu vzdelávaniu. K dispozícii mali počítač, na ktorom si mohli pozrieť zadania a úlohy, ktoré im učitelia zadávali do školských systémov a v prípade potreby im pracovníci organizácie pomáhali s vypracovaním týchto zadaní. Okrem toho spoločne skúšali pokusy, experimenty a overovali javy, o ktorých sa učili len v teoretickej rovine. Finančné prostriedky boli použité na notebook a učebné materiály a pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Špeciálna základná škola, Hnúšťa: Projekt Milujeme školu bol zameraný na opakovanie a upevňovanie učiva. So žiakmi 2. a 3. ročníka 2x týždenne pracovala p. asistentka a p. učiteľka. Žiaci sa naučili pracovať na tabletoch, s klávesnicou, s myškou v rôznych edukačných programoch a aplikáciách. Realizácia projektu pomohla zlepšiť aj dochádzku žiakov do školy, nakoľko sa na aktivity tešili. Finančné prostriedky boli použité na nákup technického vybavenia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín: V rámci projektu Ekonomika známa neznáma sa uskutočnila v priestoroch školy a školského areálu Letná škola v čase od 6.7. do 12. 7. 2021. Hravou formou zvládli problematiku zamestnania a podnikania, aktivitami študenti získali a upevnili vedomosti, postoje a zručnosti v oblasti vstupu na trh práce a podnikania.
e) podpora vzdelávania 1 700 € ZOEE občianske združenie, Nižná: V rámci aktivít projektu U nás doma bolo hravou formou úspešne doučilo celkovo 93 detí školského veku. Podarilo sa spojiť deti zo sociálne slabého prostredia, zdravé aj zdravotne znevýhodnené deti. V rámci aktivít sa venovali najmä geografii, biológii, slovenskému jazyku, matematike a precvičili sa aj vo finančnej gramotnosti. Zároveň pracovali na zlepšovaní digitálnych zručností a čitateľskej gramotnosti. Finančné prostriedky boli použité na učebných pomôcok a materiálov.
e) podpora vzdelávania 2 480 € Spojená škola, Veľká Lomnica: Projekt Po stopách mamuta bol zameraný na doučenie zameškaného učiva z dôvodu zatvorenia škôl. Žiaci kráčali po stopách mamuta, kde pátrali po indíciach, lúštili rôzne hlavolamy, rébusy, tajničky, šili odevy, maľovali, vyrábali, tvorili. Vypátrali a navštívili rôzne časové obdobia a územia praveku, kde sa dozvedeli veľa nových, zaujímavých vecí. Zaznamenávali všetky informácie a tým si utvrdzovali učivo aj z ostatných predmetoch. Finančné prostriedky boli použité na učebný, výtvarný a tvorivý materiál.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Hlohovec: Vďaka projektu Vzdelanie aj pre ľudí bez prostriedkov sa podarilo zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie trom deťom zo sociálne slabého prostredia v čase prerušenia vyučovania. Tiež bola nadviazaná komunikácia s rodičom týchto detí v online prostredí, ktorý je pravidelne informovaný o výsledkoch, požiadavkách a potrebách detí súvisiacich so školským vzdelávaním. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a sim kariet s predplateným internetom.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica: Projekt „V sviežom tele – zdravá myseľ“ bol a stále aj je veľmi vydareným projektom. Edukácia v prírode pri zmene prostredia, striedanie edukačnej činnosti s hravými a pohybovými aktivitami, socializácia, učenie sa k zodpovednosti nie len za seba, ale i za skupinu, environmentálna výchova, to všetko v mnohých podobách bolo súčasťou takéhoto vyučovania Žiaci sa prostredníctvom nových moderných metód a spôsobov učia poznatkom priamo v teréne, v praxi, v prírode. Finančné prostriedky boli použité na nákup bicyklov a príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Základná škola Drábova 3, Košice: Projekt Výnimočné doučko v Drabke bol veľmi prínosný nielen pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale taktiež aj pre žiakov v riziku, o čom svedčí fakt, že všetci žiaci postúpili do ďalšieho ročníka. Žiaci sa pravidelne zapájali do projektových aktivít, aktívne prezentovali, v ktorých témach majú nedostatky a následne sme sa na tieto oblasti zameriavali a odstraňovali vzniknuté deficity. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie, kancelársky materiál a výučbové pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Centrum Koburgovo, n.o., Trnava: Cieľom projektu Spolu to zvládneme bolo zlepšiť vedomostnú úroveň rómsky žiakov a eliminácia bariér vo vzdelávaní a školskom prostredí. S deťmi sa pracovalo individuálne počas dištančnej formy vzdelávania. Mnoho detí potrebovalo špeciálne-pedagogický prístup. Vďaka zakúpeným pomôckam sa podarilo eliminovať problémy v učení. V nasledujúcom období sa realizovali aj adaptačné "kurzy" pre deti, ktoré v nasledujúcom školskom roku nastúpia do škôlky či školy. Finančné prostriedky boli použité na didaktické a špeciálne pedagogické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola, Važecká, Prešov: Projekt „ Píšem, píšeš, píšeme“ sa realizoval v čase letných prázdnin formou letnej školy. Letná škola mala deťom pomôcť zopakovať si učivo, ktoré počas roka v online prostredí nezvládli alebo robilo im problém. Prostredníctvom zážitkových aktivít sa deťom ukázali, že aj učenie môže byť hravé a zábavné. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a didaktické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Horúci tím, Čičava: V rámci projektu Montessori učebňa pre znevýhodnené deti sa podarilo vytvoriť učebňu pre účely doučovania a vzdelávania znevýhodnených detí, ktorá bude slúžiť dlhodobo. V Montessori pedagogike bolo vyškolených 16 učiteľov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov prostredníctvom piatich 120-minútových online školení. Prebehli stretnutia s rodičmi s cieľom vysvetliť im piliére Montessori prístupu a naučiť ich vyrábať Montessori pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na montessori pomôcky, materiál na výrobu a úhradu školení.
e) podpora vzdelávania 1 179,75 € Ó Turá, Stará Turá: Študovňa bol pilotný projekt v meste Stará Turá, ktorý mal za účel poskytnúť "útočisko" pre študentov základných, stredných či vysokých škôl, ktorí pochádzajú zo Starej Turej alebo okolia. V Študovni sa môžu pripravovať na vyučovanie a majú k dispozícii počítače, tlačiarne, knihy ale taktiež stroje na šitie, fototechniku, mikrofóny a podobne. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku a učebnice.
e) podpora vzdelávania 1 600 € Základná škola, Muránska Dlhá Lúka: Primárnym cieľom projektu Aj bez internetu dokážeme vzdelávať bolo v období od 5.3.2021 do 30.8.2021 vytvoriť v spolupráci žiakov, rodičov a učiteľov učebnú pomôcku pre žiakov bez prístupu na internet využiteľnú nielen v domácom prostredí, overiť jej efektivitu v praxi, a následnou úpravou zabezpečiť jej finálnu verziu. Finančné prostriedky boli použité na školské a kancelárske potreby, a technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 600 € ZŠ Pugačevova, Humenné: Projekt Učíme sa s radosťou vonku a spolu sa uskutočnil s cieľovou skupinou žiakov 5. ročníka. Na vyučovanie boli využité vonkajšie priestory - areál školy, skanzen, hrad Brekov, mestský park, centrum mesta. Žiaci si upevnili a získali nové vedomosti z predmetov GEG,DEJ, SJL,BIO. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné pomôcky, notebook a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 500 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená: Cieľom projektu Cez limity bolo poskytnúť podporu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aby mohli dohnať zameškané učivo a aby zvládli nároky, ktoré na nich školy majú, aj napriek ťažkým podmienkam, z ktorých pochádzajú. Preto vznikol špeciálny program pre doučovanie detí II. stupňa , ktorý je designovaný ako klub v rámci komunitného centra, do ktorého bolo zapojených 30 detí. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie, didaktické pomôcky a kancelársky materiál.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Základná škola, Dvory nad Žitavou: Projekt Zahrajme sa na školu bol zameraný prevažne na žiakov 1. stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä na tých, ktorí nemali možnosť sa zúčastňovať online dištančného vzdelávania ako aj pre integrovaných žiakov so ŠVVP. Na doučovaní sa zúčastňovalo pravidelne 16 žiakov, nepravidelne sa zúčastňovali aj ďalší žiaci, podľa ich individuálnych potrieb na doučovanie. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov: Cieľom projektu Videodoučko bolo pomôcť žiakom, ktorí nemali možnosť sa aktívne zúčastňovať dištančného vzdelávania a potrebovali doplniť medzery vo vedomostiach. Prostredníctvom programu Doodly vznikol súbor videí z vybraných tém z matematiky a odborných predmetov. Z vytvorených videí bola zostavená doučovacia "on-line" kniha, ktorá je zverejnená na stránke školy a bude priebežne aktualizovaná o nové témy. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 300 € S láskou pre radosť o.z., Košice: Občianske združenie zorganizovalo v termíne od 12.7.2021 do 16.7.2021 Zážitkovú letnú školu pre 5 detí na tému Malý cestovateľ a v termíne od 26.7.2021 do 30.7.2021 pre 5 detí na tému Vesmírne dobrodružstvo. Počas nej sa hravou formou prehĺbili svoje vedomosti v danej téme a zároveň spoznali nových kamarátov, získali komunikačné zručnosti, zažili aktivity zamerané na kooperáciu a spoluprácu. Finančné prostriedkyboli použité na kancelárske potreby a didaktické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 500 € OZ RADOSŤ VRANOVSKÝCH DETÍ, Vranov n. Topľou: Zámerom projektu "Učenie hrou" bolo pootvoriť dvere efektívnemu dištančnému vzdelávaniu žiakov s poruchou autistického spektra prostredníctvom využitia tabletov a didaktickej pomôcky Pinf Hry vyvinutej pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tieto hry napomáhajú žiakom pri učení písania, čítania, logického uvažovania, rozoznávaní farieb, precvičovaní slovnej zásoby, matematiky a iných praktických zručností, ktoré im robia ťažkosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a vzdelávacieho nástroja.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Spojená škola, Košice: Praktická škola si do svojho školského vzdelávacieho programu pred pár rokmi zaradila voliteľný vyučovací predmet výroba keramiky ako súčasť vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Fakt, že škola disponuje keramickou dielňou s potrebným vybavením, využili v projekte Aj my vieme pomáhaťm ktorý bol zameraný na výrobu keramických hrnčekov na kávu a čaj, podnosov a tanierikov. Podstatnou časťou projektu bola distribúcia časti výrobkov z keramickej dielne a kuchynky dôchodcom do domovu sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli použité na nákup keramického materiálu a technického vybavenia.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Základná škola, Martin: Projekt Miesto kde budeme objavovať svet bol zameraný na vybudovanie multifunkčnej učebne pre žiakov, ktorá bude využívaná na hodinách Biológie, Chémie, Fyziky, Geografie a Prírodovedy. Slúžiť bude na vzdelávanie a robenie rôznych pokusov, a neskôr na prezentáciu vedomostí ktoré žiaci na hodinách získali pred svojimi spolužiakmi alebo pred žiakmi materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a vybavenie učebne.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Senica: Projekt Vyšijem si projekt mal za cieľ obohatiť predmet Technika na 2. stupni ZŠ. Cieľom bolo vytvoriť ateliér vybavený šijacími strojmi, priadzami, nitkami, ihlicami na štrikovanie, aby si deti rozvinuli manuálne zručnosti v oblasti šitia či štrikovania. Dielňa bude k dispozícii i žiakom 1.stupňa v predmete Pracovné vyučovanie, ako aj krúžkovej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup šijacích strojov a krajčírskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 2 300 € Základná škola s materskou školou, Horné Srnie: Cieľom aktivít projektu Týždeň vedy a techniky na našej škole bolo rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti našich žiakov. V týždni od 14.6. do 18.6.2021 sa zrealizovalo niekoľko interaktívnych aktivít pre žiakov prvého stupňa s mechanikou a robotikou, a žiakov druhého stupňa na hodinách s Vernier senzormi. 18.6.2021 sa uskutočnila celodenná prezentácia pre verejnosť, rodičov a vedenie obce. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice: Projekt DETI (Dni energií, techniky a inovácií) sa uskutočnil v dňoch 21.–22.4.2021 prostredníctvom live streamu na YouTube kanáli. Žiaci základných škôl mali možnosť zoznámiť sa s projektami žiakov školy a aktívne sa zapojiť do súťaží a prezentácií z oblastí obnoviteľných zdrojov, modernej vedy a techniky aj prostredníctvo online chatu. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, vecné ceny a technické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola s materskou školou, Pliešovce: V rámci projektu Elektronické čítačky na hodine anglického jazyka boli zakúpené elektronické čítačky a nové tituly do e-knižnice. Projekt nadviazal na budovanie knižnice, ktorú učiteľ anglického jazyka rozbehol v roku 2017. Okrem výbornej úrovne angličtiny si žiaci bez stresu týmto budujú vzťah k literatúre. Finančné prostriedky boli použité na elektronické čítačky, nabíjačky a e-knihy.
e) podpora vzdelávania 2 350 € Cirkevná základná škola Dobrého pastiera, Žilina: Projekt Zábavná matematika deťom priblížil menej obľúbený predmet, MATEMATIKA, zaujímavým spôsobom. Zakúpené didaktické pomôcky slúžia na praktické vysvetlenie aj náročnejších učív a vytvárajú u detí hlbšie poznatky. Deti si informácie uchovávajú dlhšie, pretože ich získavanie (praktická manipulácia) bolo efektívne. Keďže sa matematika stáva viac praktickou, stáva sa pre deti oveľa viac zaujímavejšou. Finančné prostriedky boli použité na didaktické pomôcky, kancelárske potreby a učebnice.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava: Projekt Zvedaví bádatelia sa uskutočnil v máji 2021. Žiaci 9. ročníkov si pripravili pre mladších žiakov pokusy k štyrom témam. Aktivity sme realizovali počas dvoch dní: v jeden deň pre 3. ročníky a v druhý pre 4. ročníky. Finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica: Hlavným cieľom projektu Učíme sa von bolo skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces tým, že sa bude realizovať mimo klasických tried a to prevažne v areáli školskej komunitnej záhrady, v ekoučebni, v blízkosti vodného toku, lúk a polí katastra obce Oravská Jasenica. Deti tak získali vedomosti, zručnosti a návyky nielen environmentálneho charakteru ale v priateľskej a dôvernej atmosfére sa učili pracovať v tímoch. Finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky a nástroje.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Základná škola s materskou školou, Krompachy: Cieľom projektu Beletrizácia histórie Krompách bolo naučiť žiakov spracovávať informácie z rôznych zdrojov. Na rôznych vyučovacích hodinách projekt prispieval k zvyšovaniu záujmu žiakov o históriu mesta, o spomienky starých rodičov a pamätníkov na mesto Krompachy. Spomienky prepájali s históriou, historickými budovami, udalosťami. Na projekte pracovali žiaci rôzneho veku, v rôznych vyučovacích predmetoch a s pedagógmi s rôznou aprobáciou. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov, počítača s príslušenstvom a sedacie vaky.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Spojená škola internátna, Levice: Hlavným cieľom projektu Komunikujme spolu ľahšie bolo podporiť a naučiť deti s narušenou komunikačnou schopnosťou úspešne komunikovať so svojím okolím. Na seminári o AAK získali učitelia informácie o komunikačnej tabuľke, akú základnú slovnú zásobu obsahuje, ako sa používa a slúži deťom. Komunikačnú tabuľku pedagógovia prispôsobili k individuálnym schopnostiam žiakov a využívajú ju počas celého vyučovania. Finančné prostriedky boli použité na úhradu seminára a licencie komunikačných programov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Gymnázium-Gimnázium, Fiľakovo: V rámci projektu sa podarilo vytvoriť IT kútik technológií pre malých aj veľkých, používateľov, učiteľov vo vedľajšej budove gymnázia vo Fiľakove. Miesto bude slúžiť na formálne a neformálne vzdelávanie v príjemnom, inšpiratívnom prostredí s technickým vybavením. Pedagógovia spolu so študentmi vytvorili učebné materiály. Pomocou webinárov bolo poskytnuté pre pedagógov a študentov v oblasti IT bezplatné vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Základná škola, Hamuliakovo: Cieľom projektu ENVIREX (environmental rectangles) bolo vytvorenie malého školského ekosystému s nadväzujúcimi zložkami. Vznikol prototyp vyučovacej pomôcky slúži na poznávanie pedosféry, otvorený kompostér pre bioodpad produkovaný v škole a na pozemku, hmyzí domček a kŕmitka pre vtáčiky. Finančné prostriedky boli použité na exteriérové učebné pomôcky, zeminu a štrk.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany: Vďaka projektu Bádateľské laboratórium bol v školskom roku 2020/2021 otvorený bádateľský krúžok, na ktorý sa prihlásilo 25 detí. Pre veľký záujem bolo nutné otvoriť dve skupiny, realizáciu krúžku však nepriaznivo ovpylvnila pandémia. Zakúpené učebné pomôcky boli využité v nasledujúcom školskom roku, kedy bol krúžok opäť zaradneý do ponuky. Finančné prostriedky boli použité na didaktické pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola, Kremnica: Cieľom projektu Fyzikálne kúzlo bolo zvýšiť záujem žiakov 2. stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Podarilo sa to na vyučovacích hodinách fyziky prostredníctvom jednoduchých pomôcok, ktoré si žiaci vyrobili pomocou 3D tlačiarne. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň a materiál.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa: Prioritou projektu Ako robot Robko deti učil chrániť prírodu bolo vyučovať programovanie zaujímavým spisovom. Na 2. stupni pomocou programovateľnej stavebnice LEGO MIndstorms a na prvom stupni prostredníctvom lienky BLUE BOT. Do svojich projektov žiaci zahrnuli prvky ochrany prírody a vytvorili virtuálnu knihu s príbehmi ochrany životného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebníc a príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov: Projekt Gastronómia v obraze priniesol iný spôsob vyučovania odborných gastronomických predmetov v odboroch Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Spoločné stravovanie. Učitelia spoločne so žiakmi, ktorí boli režisérmi, scenáristami aj hercami, natočili rôzne seriálové časti. Finančné prostriedky boli použité na suroviny na varenie, kancelárske potreby, odbornú literatúru a inventár.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Cirkevná základná škola sv. Juraja, Svidník: Cieľom projektu Radosť z experimentovania bolo zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy a zvýšiť zručnosť žiakov pri realizácii chemických experimentov. Príprava aktivít prebiehala čiastočne online a vyvrcholením bola koncoročná chemická show, pri ktorej deviataci akoby symbolicky odovzdali kľúče od chemickej učebne mladším nádejným chemikom. Finančné rpostriedky boli použité na mikrosúpravy a demonstračné kazety.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Špeciálna základná škola, Veľký Krtíš: V rámci projektu POVIEM TO INAK sa podarilo zriadiť špeciálnu učebňu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je vybavená 3 notebookmi a špeciálnym programom s očnou navigáciou Tobii PCeye. Aktivitami realizovanými prostredníctvom nadobudnutých pomôcok sa výrazne darí zlepšovať formy komunikácie so žiakmi, lepšie rozumieť ich potrebám, pocitom, ako aj pedagogicky diagnostikovať kognitívnu úroveň žiaka. Finančné prostriedky boli použité na notebooky a špeciálnu navigáciu očným kontaktom.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola s materskou školou, Badín: V rámci projektu Chemický experiment naživo i v obraze vznikol výučbový materiál z chémie - prezentácie, videá experimentov, metodické popisy a popisy pre žiakov, postupy k experimentom s doplňujúcimi kontrolnými otázkami a otázkami, v ktorých sú zahrnuté zaujímavosti k téme. Jednotlivé témy boli doplnené fotografiami, projektami, videami experimentov žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov, noteboku a technických pomôcok.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola Mateja Lechkého, Košice: V rámci podporeného projektu vznikol zaujímavý priestor na rozvoj logického a kritického myslenia, kde sa spojila matematiku s umením. Žiakom bola v novovytvorenom priestore ponúknutá možnosť využívať edukačné logické hry a zároveň tvoriť matematické obrazy. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál a nábytok do učebne.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou: Cieľom projektu Voľnú hru do škôl bolo vytvoriť vhodný, bezpečný a estetický priestor pre už zavedenú každodennú voľnú hru žiakov na dvore ZŠ. Vďaka projektu majú deti namiesto monotónneho a priestorovo jednotného školského dvoru priestor rozčlenený, heterogénny, kde sa môžu venovať v rovnakom čase rôznym aktivitám bez toho, aby sa navzájom vyrušovali. Finančné prostriedky boli použité na altánok, výsadbu a exteriérové doplnky.
e) podpora vzdelávania 1 100 € ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom: V rámci projektu Zážitková literatúra - preži si to vo vnútri, významné diela slovenskej literatúry či historické udalosti spojené so vznikom slovenského jazyka realizovali žiaci prostredníctvom tzv. dramatizácie, hrania rolí. Žiaci 9. ročníka si vybrali literárne diela, ktorým následne vytvorili veršované scenáre a následne ich spoločne zdramatizovali, pričom využívali aj kameru. Finančné prostriedky boli použité na kameru, tablet a vybavenie čitateľského kútika.
e) podpora vzdelávania 2 105,15 € Súkromná základná škola International School, Košice: V rámci projektu Využitie virtuálnej reality pri príprave mediálnych projektov na ZŠ, vzniklo mediálne štúdio, ktoré bolo následne zapojené do vzdelávacieho procesu. Výber komponentov bol zostavený tak, aby si žiaci mohli nahratý obsah samostatne aj spracovať. Veľmi sa osvedčilo použitie štúdia pri vytváraní videí, ktorým deti prezentujú porozumenie obsahom v jednotlivých vzdelávacích blokoch. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie štúdia.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Jozef Zvolenský, Skýcov: Hlavný cieľ projektu bolo na jednoduchých príkladoch názorne ukázať a vysvetliť niektoré problémové témy v učive geometrie na II. stupni, ktorá stále patrí medzi nie veľmi obľúbené učivo matematiky. Zábavnou formou, porovnaním rôznych postupov a zábavnými edukačnými aktivitami žiaci ľahšie pochopia danú problematiku. Vytvorený videomateriál voľne prístupný na www.vynimocneskoly.sk môže pomôcť deťom, ktoré boli choré, nepochopili hneď danú problematiku, majú svoje vlastné tempo a podobne. Finančné prostriedky boli použité na hardvérové vybavenie, softvér na prácu s videom a slúchadlá s mikrofónom.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Karol Vereš, Krupina: V rámci projektu bolo realizovaných a prostredníctvom stránky www.vynimocneskoly.sk zverejnených 20 výučbových videí z predmetu dejepis pre prvý ročník gymnázia, ktoré korešpondujú so 4 tematickými celkami učiva korešponduje aj s cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku z predmetu dejepis. Finančné prostriedky boli použité na odmenu za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Soňa Jenčušová, Košice: Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť 20 video prezentácií z predmetu biológia pre 6.ročník v súlade so ŠVP. Videá vytvorené počas realizácie projektu a uverejnené na stránke www.vynimocneskoly.sk, boli okamžite použité pri dištančnej výučbe žiakov. Žiaci sa aj vďaka nim mohli kvalitne vzdelávať, žiaci so ŠVVP si ich mohli opakovane pozrieť a tým získať a prehĺbiť požadované vedomosti. Finančné prostriedky boli použité na notebook, pracovný stôl, nákup animácií a obrázkov a odmenu za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Tomáš Talán, Zvolen: V rámci projektu vzniklo 25 videí z biológie 8. ročníka pre základné školy. Ku každému videu sa vytvorilo 25 pracovných listov na fixáciu učiva. Každé video má v priemere 4 – 6 minút a na konci každého videa je zhrnutie, ktoré slúži žiakom ako poznámky. Niektoré videá obsahujú aj mikroskopické pozorovania, demonštračné pokusy a experimenty pre lepšie predstavenie biologických procesov. Finančné prostriedky boli použité na notebook, outdoorovú kameru, pamäťovú kartu a mikroskop.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Jozef Beňuška, Martin: Cieľom projektu bolo zhotovenie 20 videozáznamov s navrhovanými žiackymi aktivitami v tematickom celku Sila a pohyb v predmete fyzika v gymnaziálnom štúdiu dostupné na stránke www.vynimocneskoly.sk. Aktivity boli navrhnuté tak, aby ich žiaci mohli vykonávať pri dištančnom vzdelávaní ako domáce aktivity a aj pri prezenčnom štúdiu ako prakticky realizovateľné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie na tvorbu videí a odmenu za tvorbu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Katarína Godálová, Nové Mesto nad Váhom: Projekt Učíme sa s Katkou bude tvorený krátkymi videoblogmi na stránke www.vynimocneskoly.sk. Obsahom jednotlivých videoblogov bude výklad učiva z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, prírodoveda a vlastiveda. Prostredníctvom týchto videoblogov sa žiaci naučia nielen definovať pojmy z jednotlivých vyučovacích predmetov, ale budú mať možnosť si pomocou praktických ukážok danú tému aj vyskúšať na reálnych príkladoch. Fiannčné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a technické vybavenie.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Vedátor, Bratislava: Nadácia ZSE podporila tlač knihy Najznámejšie experimenty vo fyzike (autori: Samuel Kováčik, Ján Kurinec). Hlavným zámerom knihy je oboznámiť čitateľov o najznámejších experimentoch vo fyzike za posledných cca 300 rokov. Kniha opisuje formou dialógu 10 experimentov z prírodných vied. Finančné prostriedky boli použité na tlač publikácie.
e) podpora vzdelávania 36 000 € Indícia, Bratislava: Nezisková organizácia Indícia sa už 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. V rámci spolupráce s Nadáciou ZSE vznikol Klub škôl Indície a Nadácie ZSE určený pre pedagógov podporených v niektorom z ročníkov grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE. V rámci Klubu sú pre členov pripravované webináre na rôzne zaujímavé témy, do budúcna sú tiež plánované prezenčné stretnutia. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie aktivít, marketingové a režijné aktivity.
e) podpora vzdelávania 16 750 € Komunitné centrum Nitra: Hlavným cieľom projektu Záhrada Vedomostí je revitalizácia bývalého priemyselného dvora Elektrárne Piešťany a jeho premena na atraktívny exteriérový priestor využiteľný pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity. V rámci projektu bolo doplnené vybavenie pergoly v záhrade tak, aby fungovala ako plnohodnotná učebňa pre potreby vzdelávacích programov pre školy, avšak aby bola využiteľná aj pre prázdninové táborové vzdelávanie a vzdelávacie prednášky a workshopy pre širokú verejnosť. V priestoroch záhrady boli zároveň inštalované pultové informačné tabule, ktoré slúžia návštevníkom na tzv. self-guided tour po exteriéri národnej kultúrnej pamiatky. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie záhradnej učebne a inštaláciu informačných tabúľ.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Bratislava: V spolupráci s APPA vyhlásila Nadácia ZSE štvrtý ročník programu Búrame bariéry s cieľom zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. O podporu z programu sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie, športové, kultúrne alebo verejnú zbierku v regióne západného Slovenska. Finančná podpora 10 000 € bola prerozdelená na organizačné a technické zabezpečenie 10 charitatívnych podujatí, z ktorých výťažok 15 600 € bol použitý na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú zároveň členmi Klubu APPA.
e) podpora vzdelávania 17 000 € V roku 2022 podporila Nadácia ZSE realizáciu vzdelávacích aktivít v Elektrárni Piešťany. Finančné prostriedky boli použité jednak na pokrytie povinného kofinancovania realizácie druhej záhradnej učebne s prípravou na solárnu strechu. V ďalšej fáze sa realizovala údržba a opravy jestvujúcich učebných exponátov. V rámci projektu bolo zakúpených 19 kusov tabletov Samsung Galaxy Tab S6 s ochranným puzdrom a stylusom, ktoré sú určené pre použitie vo vzdelávacích programoch pre žiakov a študentov. Tablety sa používajú aj na spracovanie náučnozábavných kvízov pre detských návštevníkov letných vzdelávacích táborov a prázdninových vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Plánované je aj využitie tabletov pre potreby komentovaných prehliadok pre verejnosť.
Spolu 431 833 €