Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia EPH, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € Subjekt SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. zrealizoval projekt s názvom Nákup polohovateľných lôžok. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť nákup 6 polohovateľných postelí s pasívnymi antidekubitnými matracmi, práčku, chladničku s mrazničkou pre klientov, odpadkové koše a zároveň sa podarila odstrániť havarijná situácia vodovodného potrubia, dovybaviť priestor na online komunikáciu klientov so svojimi rodinnými príslušníkmi (najmä počas pandémie) a v neposlednom rade sa podarilo opraviť aj interný komunikačný systém v zariadení.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 392,69 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Mobilný hospis Charitas Dolný Kubín. Po schválení projektu spočívala realizácia v zakúpení pomôcok, vďaka ktorým bude hospic môcť poskytovať pomoc v kvalite a štandardne. Podarilo sa zabezpečiť: 1x kyslíkový koncentrátor (oxygenerátor), 1x polohovacia posteľ, 1x odsávačka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Kresťanskodemokratická mládež Slovenska zrealizoval projekt s názvom Čajkovské bralie - náučný chodník. Zámerom projektu bolo obnoviť časti náučného chodníka a inštalovať prehľadnejšie značenie pre ľahšiu orientáciu. Cieľ spočíval v obnovení častí náučného chodníka. Boli vyrobené a osadené dve informačné tabule, jedna mapa, 6 ks smerových šípok. Na začiatku náučného chodníka boli umiestnené 3 ks lavičiek a 2 ks smetných košov. Ďalej 500 ks informačných bulletinov s mapou náučného chodníka. Cieľom aktivít bolo podporiť miestnu komunitu turistov a ich ochranárske aktivity.
b) podpora a rozvoj športu 7 500 € Subjekt Linka detskej istoty, n. o. zrealizoval projekt s názvom Linka detskej istoty - Bežíme deťom na pomoc!. Projekt sa skladal z dvoch častí: I.) Organizácia a zabezpečenie realizácie charitatívneho športovo-rodinného podujatia '21 km pe deti - Bežíme deťom na pomoc!' v termíne júl - september 2019 a II.) Zabezpečenie a koordinovanie plynulej kontinuálnej prevádzky bezplatných non-stop služieb Linky detskej istoty – pre deti a mládež z celého územia Slovenska v mesiacoch júl - december 2019.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 360 € Subjekt Občianske združenie „Radosť vranovských detí“ zrealizoval projekt s názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Deti s PAS (poruchy autistického spektra) si pomocou zakúpeného materiálu a montessori prístupu vyškoleného pedagóga jednoduchou a hravou formou osvojovali základné vedomosti, zručnosti a návyky. Montessori pomôckami a aktivitami sa prepájala teória s praxou, čo malo veľký význam pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s PAS. Príspevok bol použitý na doplnkové vzdelávanie pedagógov v montessori a doplnenie rôznych vzdelávacích pomôcok a kníh.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Subjekt OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA zrealizoval projekt s názvom Obnova verejného priestoru Bratislavskej kalvárie. Cieľom predkladaného projektu bolo vrátiť Bratislave i slovenskej verejnosti revitalizovanú Kalváriu, obnovenie religióznej ale zároveň aj rekreačnej funkcie tohto historického miesta. Práce prebiehali spevnením pešej trasy tak, aby sa vytvoril 2,5 široký chodník s povrchom kamenného mlatu/jemná kamenná drť. Dĺžka celej plánovanej trasy chodníka je cca 450m. V strmších miestach bolo osadené oceľové zábradlie, zabezpečila sa údržba zelene, odstránenie náletových stromov a podarila sa aj rekonštrukcia torza/zrúcaniny jediného dochovaného 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty, plus súvisiace geodetické a projekčné práce.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt žijemvedu o.z. zrealizoval projekt s názvom CENA ZVEDAVEC ROKA. Ocenenie Zvedavec roka 2019 podporené nadáciou EPH bolo zamerané na prezentaciu PhD prác realizovaných na Slovensku. Prvá fáza projektu bola zameraná na marketing ocenenia, druhá fáza na zozbieranie a uverejnenie videí, tretia fáza zahŕňala hodnotenie komisiou, sčítanie udelených hlasov. Do ocenenia sa prihlásilo 17 PhD študentov s videoprezentáciou ich PhD štúdia z rôznych odborov ako aj regiónov Slovenska. Videá sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom nie len u hodnotiacej komisie ocenenia, ale aj medzi laickou verejnosťou. Príspevok bol použitý na propagáciu podujatia, marketing a ceny pre výhercov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Subjekt ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. zrealizoval projekt s názvom Buď svetlo! Spoločne rozsvietime v africkej nemocnici.. Nemocnica Itibo v hornatom a chudobnom regióne západnej Kene trpí nestabilnou dodávkou elektrickej energie z verejnej siete. ADRA Slovensko vybudovala v nemocnici záložné riešenie vo forme generátora, batérií, solárnych panelov.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Subjekt Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia elektroinštalácie. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti detí zabezpečením rekonštrukcie elektroinštalácie a doplnením zariadení, ktoré budú zvyšovať bezpečnosť detí ich monitorovaním.
b) podpora a rozvoj športu 5 650 € Subjekt múdry pes, o.z. zrealizoval projekt s názvom Pohár Karola Poláka. Futbalová súťaž detských domovov vo futbale - Pohár Karola Poláka alebo Majstrovstvá Slovenska centier pre deti a rodiny vo futbale má už za sebou 16 ročnú históriu. Vyše 50 detských domovov a 500 detí vo veku 14 až 18 rokov vytvárajú reprezentácie svojich krajov a súťažia vo vyraďovacích zápasoch o postup na finálový turnaj. Napriek epidemiologickej situácii sa do projektu zapojili výbery detských domovov všetkých 8 krajov Slovenska. Z príspevku sa hradili náklady na organizáciu, reklamu, marketing, stravu a ubytovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Subjekt Klaster Liptov - Združenie cestovného ruchu zrealizoval projekt s názvom Festival rozprávok ZA SIEDMIMI HORAMI. Festival Za 7 horami určený pre rodiny s deťmi vo veku 3-12 rokov so zameraním na podporu kultúry a vzdelávania mládeže. Podujatie je bezplatné a prístupné pre široké masy. Dejiskom bolo 5 miest naprieč celým Liptovom - Liptovský Ján, Jasná, Liptovský Mikuláš, Hrabovská dolina a Liptovský Hrádok. Snahou bolo priniesť divadlo k ľuďom, predstaviť klasické i moderné umenie a poukázať na potrebu šťastných koncov aj bežnom živote. Poskytnutý grant pomohol zlepšiť technické a organizačné zabezpečenie festivalu.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Mesto Kremnica zrealizoval projekt s názvom Climbing park Skalka. Skalka pri Kremnici sa stala najznámejším via ferratovým svetom na Slovensku. Projekt Climbing park Skalka je nadstavbou Via ferratových ciest Komín a visutého lanového mostu. Návštevník bude prekonávať lezecké prvky z prírodných a oceľových materiálov rôznej technickej náročnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 000 € Subjekt ADRA Slovensko zrealizoval projekt s názvom Testovacie centrum COVID-19. ADRA Slovensko poskytla podporu Nemocnici Ružinov pri zabezpečení logistiky a vhodných technických podmienok pre chod testovacieho centra COVID-19.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 000 € Subjekt ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj o.z. zrealizoval projekt s názvom Chránime zdravotníkov. Projekt riešil pomoc nemocniciam pri zabezpečení oddeľovania infekčných zón pre COVID-19. Zrealizovali sa oddeľovacie filtre na oddeleniach nemocníc v Bratislave na Kramároch, Ružinove a v Petržalke. Skonštruovali presklenie centrálneho pultu na JIS infektologickej kliniky v nemocnici na Kramároch a oddeľovacie priečky medzi lôžkami centrálneho príjmu nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Realizácia všetkých úloh sa robila za plnej prevádzky pri dodržaní všetkých bezpečnostných a epidemiologických opatrení.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Divé maky zrealizoval projekt s názvom Letná akadémia a štipendijný program Divé maky. Hlavným cieľom projektu bola podpora administrácie štipendijného programu Divé maky a realizácia projektu Letná akadémia 2020. Cieľom oboch projektov je rozvoj osobností, zodpovednosti, samostatnosti, špecifických talentov a zručností 40 mimoriadne talentovaných rómskych detí a mládežníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnených prostredí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Fascinujúce deti o.z. zrealizoval projekt s názvom Diagnostiky FASD. Cieľom projektu bolo poskytovať rodinám s deťmi s FASD odbornú diagnostiku, špecializované terapie, psychologické a pedagogické poradenstvo. Podarilo sa zrealizovať 14 FASD diagnostík.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt JCI Slovensko zrealizoval projekt s názvom Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2019/2020. V rámci projektu sú oceňovaní študenti VŠ (1,2, alebo 3 stupňa VŠ štúdia) ktorí vynikajú vo svojom odbore v 12 kategóriách. Ide o dlhoročný projekt (17. ročník), ktorý sa organizoval pod záštitou prezidentky SR p. Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Projekt mal ukázať, že aj na slovenských VŠ sú veľmi kvalitní študenti, ktorí sa vedia porovnávať so svojimi výsledkami aj v globálnom meradle. Príspevok bol použitý na prípravu informačného bulletinu a zabezpečenie online prenosu z odovzdávania cien.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Subjekt Občianske združenie Rodný môj kraj zrealizoval projekt s názvom Obnova a zachovanie ľudovej tvorby. Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje piesne, tance, hudba a remeslá. Občianske združenie sa už dlhodobo angažuje v zachovávaní ľudovej kultúry podporou podobných projektov. Z projektu sa podarilo financovať nákup hudobného nástroja a náklady súvisiace s nahrávaním CD.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 400 € Subjekt OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago zrealizoval projekt s názvom VYZNAČENIE ÚSEKU SVATOJAKUBSKEJ CESTY LEVOČA – DONOVALY. Svätojakubská cesta je ďiaľková pútnická trasa, ktorá vedie z Košíc do Bratislavy, kde sa na hranici pripája na rakúsku Jakobsweg. Každý rok vyznačia a otvoria jeden ucelený úsek tejto pútnickej cesty. Úsek Levoča – Donovaly je poslednou časťou celej trasy a po jeho vyznačení bude Svätojakubská cesta spriechodnená naprieč celou krajinou. Cieľom projektu bolo vyznačiť trasu v tomto úseku, opraviť studničky pitnej vody, vytvoriť novú web stránku.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Plynárenský športový klub, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Tour de Gas 2020. Tour de Gas (ďalej ako TdG) je viacdňová nesúťažná cyklotúra určená pre zamestnancov a partnerov slovenských plynárenských spoločností na Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne. Septembrové cyklistické sústredenie Tour de Gas 2020 bolo realizované v rámci dlhodobej prípravy na Tour de Gas 2021 v prostredí národnej prírodnej rezervácie Morské Oko. Oblasť ponúkala rôzne cyklistické trasy pre cestné aj horské bicykle v závislosti od preferencie. Príspevok bol použitý na zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Subjekt Rímskokatolícka farnosť Banská Bystrica - Radvaň zrealizoval projekt s názvom Oprava organa v rímskokatolíckom kostole v Banskej Bystrici - Radvani. Organ v kostole Narodenia Panny Márie, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, v Banskej Bystrici - Radvani pochádza z dielne Jozsefa Hardónyiho. Organ bol kompletne demontovaný, vyčistený, napadnuté ložiská drevokazného hmyzu boli ošetrené. Pedálová vzdušnica bola kompletne vyňatá z organa a boli na nej prevedené precízne sfunkčňovacie práce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Základná škola Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Terapeuticko-mediačný tábor pre deti a mládež. Pätdňový pobyt v prírode - s ubytovaním v penzióne v Heľpe - pre deti a tínedžerov (spolu 36 detí) zo znevýhodnenej komunity, žijúcich v rómskej kolónii v Plaveckom Štvrtku. Ide o deti traumatizované dlhodobými násilnými spormi dvoch skupín dospelých v kolónii - s množstvom uvoľňujúcich, podnetných aktivít, spoločne s učiteľmi a psychológmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 25 000 € Subjekt FOTOFO zrealizoval projekt s názvom Mesiac fotografie - 30. ročník. Festival Mesiac fotografie je najstarším fotografickým festivalom v strednej a východnej Európe. 30. ročník festivalu Mesiac fotografie poznamenala pandémia COVID 19. Museli sme presunúť začiatok festivalu z 1. 11. na 15. 11. a jeho ukončenie presunúť z 30.11. na 16.12. Súčasne sme museli zrušiť pre vládou nariadené smernice všetky sprievodné podujatia. Napriek tomu sa podarilo väčšinu plánovaných výstav realizovať. Ťažiskom bolo zabezpečenie výstav, exponátov a organizáciu a hoci bola situácia sťažená, výstav sa zúčastnilo cez 20 000 návštevníkov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt SDM DOMINO zrealizoval projekt s názvom Sústreďme sa na šport. Cieľom projektu bolo po období covid-19 znovuzískanie športových návykov u detí. V rámci projektu tak mali možnosť zažiť pravidlenosť tréningov, nový zápal a radosť z futbalu. Zrealizovali sme dvojfázové tréningy pre staršie kategórie a pobytové sústredenie pre prípravky nášho klubu SDM DOMINO. Počas sústredení prebiehala aj regenerácia, aby nasadenie nemalo negatívny dopad na zdravie športovcov.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Subjekt Kolégium Antona Neuwirtha zrealizoval projekt s názvom Cez veľké diela veľkými osobnosťami. Kolégiu Antona Neuwirtha sa podarilo zrealizovať dva vzdelávacie programy: pre stredoškolákov (Akadémia veľkých diel) a vysokoškolákov (študijno-rezidenčný program) z celého Slovenska. Projekt sa volá Cez veľké diela veľkými osobnosťami, pretože študenti v oboch programoch študovali významné diela, ktoré po stáročia formovali európske myslenie. Pri štúdiu týchto diel sa mohli cvičiť v sústredenej pozornosti, čítaní s porozumením a vytrvalosti. Príspevok bol použitý na zabezpečenie lektorov, vzdelávacích materiálov, organizáciu a prenájom priestorov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Subjekt INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz zrealizoval projekt s názvom Ekonomické vzdelávanie 2020. Cieľovou skupinou všetkých jednotlivých aktivít projektu Ekonomické vzdelávanie 2020 je široká verejnosť, médiá aj politici, keďže spoločným cieľom všetkých týchto aktivít je na jednej strane rozšíriť povedomie o jednotlivých témach v záujme presadzovať zodpovedajúce legislatívne zmeny, ktoré prispejú rozvoju vzdelanejšej ako aj otvorenejšej a slobodnejšej spoločnosti na Slovensku. Príspevok bol použitý na zabezpečenie realizácie podcastov, webu Index Zdravie za peniaze, Byrokratického indexu - konferencia, aktualizovať web ucebnicaekonomie.sk a web Cena zamestnanca.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Subjekt OZ SLOVAKIA TALENTS zrealizoval projekt s názvom Podpora talentovanej mládeže. Klub Slovakia Talents je hokejový klub detí, ktorí založili rodičia ako občianske združenie. V tejto sezóne sa im podarilo štartovať v Slovenskej lige mladších žiakov a okrem toho otvorili ďalšiu kategóriu pre tzv. prípravku. Vďaka podpore mohli skvalitniť tréningovú prípravu a vybavenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Subjekt Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok zrealizoval projekt s názvom Zdravotné a psychoterapeutické pomôcky na NPK. Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP sa zameriava na široké spektrum psychiatrických porúch. V priebehu septembra až decembra 2020 prebiehalo na Neuropsychiatrickej klinike zaobstarávanie a postupná inštalácia nových zdravotných a psychoterapeutických pomôcok v hodnote 6000 €.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Subjekt RKC farnosť Poniky zrealizoval projekt s názvom Reštaurovanie fresiek v sakristii kostola sv. Žofie v Dúbravici. V rámci projektu sa podarilo pomôcť pri reštaurovaní stredovekých nástenných malieb v kostole sv. Žofie v Dúbravici, ktorý pochádza zo začiatku 15 storočia. Nedávny reštaurátorský výskum z roku 2019 ukázal že v kostole sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 500 € Subjekt SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien zrealizoval projekt s názvom Podpora rozbehu služby včasnej intervencie v Brezne. Službu včasnej intervencie v Brezne začala poskytovať nezisková organizácia Misericordia od 1. júla 2020. Cieľom projektu bola systémová podpora neziskovej organizácie Misericordia pri rozbehu služby včasnej intervencie v okrese Brezno. Vytvorili sa materiálno-technické podmienky pre otvorenie CVI v LC – získali sa do prenájmu priestory, nakúpil nábytok, techniku a pre poskytovanie terénnej služby automobil. 2 zamestnankyne CVI LC absolvovali 1. modul akreditovaného vzdelávania.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Subjekt Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH zrealizoval projekt s názvom Srdce hradu Hrušov. Projekt bol zameraný na obnovu nádvoria a najstaršej palácovej časti hradu Hrušov. Cieľom projektu je obnova najstaršieho jednoramenného renesančného schodiska, spĺňajúceho bezpečnostné podmienky, obnova murív časti palácového traktu súvisiaceho so schodiskom a prekrytie časti nádvoria konštrukciou pultovej strechy. Obnova spočíva v odborných murárskych prácach, zabezpečení potrebného kameňa, vápennej malty a odbornej tesárskej práce pri zhotovení prekrytia nádvoria.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Subjekt Kalvársky fond zrealizoval projekt s názvom Osvetlenie Kalvárie - IV.etapa. Ďalšia etapa v rámci rekonštrukcie banskoštiavnickej Kalvárie spočívala v nainštalovaní systému osvetlenia jednotlivých objektov. Po nasvietení Horného kostola, deviatich kaplniek bol nasvietený Stredný kostol (Sväté schody). Nočný obraz Kalvárie je tak zase o niečo krajší.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Subjekt Kordícky Hrebenák zrealizoval projekt s názvom Obnova bežeckých tratí a oddychových zón. Snahou O.Z. Kordícky Hrebenák je obnova a údržba bežkárskych a cyklistických tratí v Kremnických vrchoch, oblasť Kordíky, Tabla, Kordícke sedlo, zvážnica z Kordík smerom na Králiky a bežkárske trate aj pre rodiny s deťmi na lúkach v okolí Kordík. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychových zón na zvážnici z Kordík smerom na Králiky, kde sa sústreďuje najviac turistov, bežkárov a cyklistov z rôznych trás.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Subjekt SYNTESIA občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Sergej ŠABLAVIN Monografia. Zámerom projektu bolo vydanie knižnej publikácie Sergej Šablavin Monografia. Ide o reprezentatívny súhrn celoživotného diela predstaviteľa Druhej ruskej avantgardy NON - konformistov Sergeja Šablavina (1944). Žije a tvorí v Moskve. Jeho diela sú nakúpené aj v Treťjakovskej galérii v Moskve ako národné kultúrne dedičstvo.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 € Subjekt AŠK Inter Bratislava zrealizoval projekt s názvom Výmena osvetlenia v tenisovom areáli TK Inter Bratislava. Cieľom projektu bola výmena pôvodného výbojkového osvetlenia v tenisovej dvojhale TK Inter Bratislava.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 60 000 € Subjekt Asociácia pomoci postihnutým - APPA zrealizoval projekt s názvom Rehabilitáciou za zdravím. Cieľom grantového programu APPA a Nadácie EPH Rehabilitáciou za zdravím je finančná podpora pre členov klubu APPA pri špeciálnych rehabilitáciách vo vybraných rehabilitačných strediskách. Výnimočnosťou tretieho ročníka grantového programu Rehabilitáciou za zdravím je finančná podpora členom Klubu APPA pri absolvovaní aj domácej rehabilitácie. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím. Celkovo sa do grantového programu zapojilo spolu 247 rodín s ťažko telesne postihnutým dieťaťom alebo členom rodiny – členov klubu APPA. V rámci letnej výzvy bolo spolu podporených 34 žiadateľov a v rámci jesennej výzvy 31 rodín. Všetci podporení získali finančný príspevok na absolvovanie špeciálnych rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách po celom Slovensku. Finančné príspevky podporeným rodinám boli individuálne posudzované na základe ich potreby a aktuálnej finančnej situácie v rodine. Ďalších 15 rodín získalo príspevok na rehabilitáciu v domácom prostredí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 78 450 € Subjekt Nadácia SPP zrealizoval projekt s názvom Municipality 2020. V programe Municipality bolo v roku 2020 podporených spolu 50 obcí, celkovou čiastkou 270 000,00 €. Príspevok Nadácie EPH do tohto programu bol vo výške 78 450,00 €. Z týchto prostriedkov bolo podporených 15 projektov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Obec Liptovské Sliače zrealizoval projekt s názvom Odstránenie škôd po povodniach. V katastri obce Liptovské Sliače vznikla v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl - prívalového dažďa s krupobytím a zvýšeného prietoku vodného toku Sliačanka a jej prítokov, k mimoriadnej udalosti - povodni, pri ktorej došlo k podmytiu miestnej komunikácii. Vďaka podpore Nadácie EPH bolo financovaná oprava asfaltových povrchov - miestnych komunikácii Oprava ciest po povodní - ul. Nižnianska, Ul. J Hanulu, ul. Záhrady v celkovej hodnote zákazky 77 592,18 EUR.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Obec Oravce zrealizoval projekt s názvom Ochrana pred povodňami. Záchranné práce po povodniach sa začali realizovať výkopovými prácami pozdĺž cesty a kladením plastových korugovaných rúr o priemere 80 cm a dĺžke 96,25 m, ktoré bude slúžiť na zvedenie dažďovej vody, prípadne aj iných naplavenín po silných prívalových dažďoch do miestneho potoka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Subjekt HYPPOSKO zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné centrum. Od roku 2009 poskytujú pacientom hipoterapiu-rehabilitáciu pomocou koňa. Na skvalitnenie služieb bol za cieľ vybudovať rehabilitačné centrum. Podporený projekt pokryl náklady na tretiu etapu výstavby rehabilitačného centra - materiál na základy, betónová doska, dokončenie základov na dvojpodlažnú budovu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie kvality života pacientov v poslednej fáze života. Aj vďaka prostriedkom získaných od Nadácie EPH sa darí, aby hospic aj v roku 2021 mohol pokračovať v poskytovaní špecializovanej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Z finančného príspevku boli uhradené náklady na jednorázové plienky a podložky pre pacientov hospicu - nevyhnutné na zabezpečenie tejto starostlivosti. Išlo spolu o 312 balení plienok a 380 balení podložiek v celkovej hodnote 5 011,02 EUR.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt PHYSIO CANIS, o.z. zrealizoval projekt s názvom SEDMOKRÁSKA 2021 - fyzioterapia a canisterapia pre deti s detskou mozgovou obrnou v centre intenzívnych terapií PHYSIO CANIS Žilina. Projekt predpokladal rozvinúť profesionálne komplexné poskytovanie rehabilitačných programov v ambulantnom centre v Žiline a to najmä pre deti s neurologickými ochoreniami v kombinácii s inými ochoreniami. Cieľom bolo integrovať doprogramov animoterapiu a to nielen ako aktivitu a edukáciu, ale aj ako plnohodnotnú súčasť terapie. Naďalej pracovať na tíme odborníkov Physio Canis a pracovať na projekte unikátneho Animoterapeutického centra v Žiline pre deti a mládež s ŤZP pre SR, ČR a časom aj ostatné krajiny V4. Príspevok bol použitý na zebazpečenie nových terapeutických pomôcok, mzdové náklady a prenájom priestorov v Žiline, kde sa terapie realizujú.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Subjekt PLAMIENOK n.o zrealizoval projekt s názvom Spolu s plamienkom detského života. Cieľom predkladaného projektu bolo ponúknuť nevyliečiteľne chorým deťom možnosť byť doma a poskytnúť im odbornú zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc, poskytnúť pomoc a podporu deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťatka a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti a v poskytovaní pomoci deťom a rodinám po strate dieťaťa. V rámci Domácej starostlivosti bol grant Nadácie EPH využitý na čiastočné pokrytie miezd a odvodov lekára, lieky a špeciálny zdravotný materiál a telefonáty do rodín. V rámci Centra smútkovej terapie Plamienka grant bol využitý na kreatívny materiál, čiastočné pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu počas letného terapeutického tábora, na zakúpenie kreatívneho materiálu a na telefonáty s rodinami. Časť grantu bol vyhradený aj na realizáciu letného tábora pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 735,84 € Subjekt Drahuška a my...o.z. zrealizoval projekt s názvom Drahškovo - Zamestnanosť a budúcnosť mladých dospelých z detských domovov. Zámerom projektu bolo podporiť udržateľnosť pracovných miest pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí v Drahuškove majú príležitosť pracovať na pozícií asistent opatrovateľa. Zároveň im je v Drahuškove poskytované ubytovanie a stravovanie za symbolický poplatok. Cieľom projektu bolo zároveň rozšíriť ich vzdelanie, vedomosti a zručnosti. Príspevok bol primárne použitý na mzdy pre mladých ľudí z detských domovov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt Obec Laškovce zrealizoval projekt s názvom Modernizácia kultúrneho domu v Laškovciach. Z dôvodu technicky nevyhovujúceho stavu sporákov v kultúrnom dome sa nemohli v obci realizovať žiadne spoločenské akcie spojené s prípravou jedla pre zúčastnených. Zakúpenie a montáž sporákov do kultúrneho domu bola uskutočnená dodávateľským spôsobom, čím sa sfunkčnila kuchyňa kultúrneho domu a obnovil kultúrny život v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Subjekt Klub dôchodcov NAFTA Gas Malacky zrealizoval projekt s názvom Aktivity Klubu dôchodcov NAFTA Gas Malacky. Z dôvodu pandémie a pretrvávajúcich opatrení nebolo možné zrealizovať plánované spoločenské aktivity a akcie. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie vitáminových balíčkov a ochranných pomôcok proti COVID-19. Adresátmi balíčkov boli všetci dôchodcovia a teda i tí,ktorí sa pre svoj vysoký vek,resp.zlý zdravotný stav nami poriadaných akcií nemôžu zúčastňovať.
b) podpora a rozvoj športu 6 500 € Subjekt Mesto Gbely zrealizoval projekt s názvom Športom ku zdraviu detí aj dospelých - štadión TJ NAFTA Gbely. Výsledkom projektu je novovybudovaný závlahový systém, ktorý je efektívnym technologickým riešením zavlažovania športového štadiónu, ktorý slúži obyvateľom mesta ako aj nádejným mladým či dospelým športovcom. Slúži k rovnomernej aplikácii vody na vymedzených plochách v primeranom množstve, intenzite a čase. Navrhovaný závlahový systém je rozdelený do jednotlivých sekcií, je plne automatický a zohľadňuje poveternostné vplyvy počasia.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Mesto Michalovce zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie detského ihriska na Ulici nad Laborcom. V rámci bolo vybudované detské ihrisko na Ulici nad Laborcom. Bola tu osadená pružinová hojdačka, vláčik pre najmenšie deti a lezecké prvky pre staršie deti. Dopadová plocha ihriska bola zabezpečená bezpečným gumovým roštom. lhrisko bolo navrhnuté a postavené tak, aby okrem bezpečnostných predpisov vyhovovalo súčasným vysokým štandardom, bolo atraktívne pre všetky vekové kategárie, nenáročné na údržbu, malo dlhú životnosť a bolo odolné voči vandalizmu. Vzniklo tak miesto, kde sa deti möžu hrat a ich rodičia si oddýchnut.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Mesto Trebišov zrealizoval projekt s názvom Osadenie verejných triediacich kontajnerov v meste Trebišov. Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sa mestu Trebišov podarilo zakúpiť a osadiť 4 trojkomoditné separovacie koše, ktoré poslúžia na vytvorenie lepších podmienok pre separáciu odpadu a sú primárnym podnetom pre žiaduce nastavenie postojov a hodnôt obyvateľov k životnému prostrediu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Subjekt Občianske združenie ŠTVRTČAN zrealizoval projekt s názvom Kultúra nás spája. Súčasťou združenia sú dva folklórne súbory, v ktorých sa venuje ľudovému tancu 20 dospelých členov a 30 detí. Tieto súbory pravidelne vystupujú na rôznych podujatiach v regióne a aj mimo neho. Projektom sa podarilo zabezpečiť obnovu krojov a realizáciu workshopov, ktoré tak pomohli pri účasti súborov na rôznych vystúpeniach a festivaloch.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt Obec Bajany zrealizoval projekt s názvom História, súčasnosť a budúcnosť obce Bajany. Cieľom projektu bolo spracovať knižnú brožúru, ktorá zachytáva históriu obce, dokumentuje súčasný stav a predstavuje vízie obce do budúcna. Knižná brožúra bola doplnená fotografiami dokumentujúcimi jednotlivé udalosti zo života obce. Mnohí občania rôznych vekových kategórií nemajú vedomosti o histórií našej obce, o jej plánoch do budúcna. Táto knižná brožúra tak poslúži rôznym cieľovým skupinám. Vyšla v náklade 380 ks.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Bánovce nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev. Obec Bánovce nad Ondavou realizovala výkopové práce svojpomocne a osadenie stĺpov dodávateľským spôsobom. Odborné elektrikárske práce poslanec OZ. Celá realizácia prebehla bez komplikácii a výsledkom je osvetlená časť cintorína. Cintorín, pietne miesto, navštevujú obyvatelia aj počas večerných hodín. V rámci ochrany bezpečnosti návštevníkov a prevencie pred vandalizmom mala obec zámer tento priestor osvetliť. Vzhľadom na nedostatok vlastných zdrojov bol tento projekt rozdelený do dvoch etáp. V prvej osvetliť vstupnú časť od Domu smútku po hlavný kríž cintorína a v druhej etape pokračovať v osvetlení celého priestoru hrobových miest.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Obec Boťany zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia priestorov pre voľnočasové aktivity a klub dôchodcov. Stav budovy bol v nevyhovujúcom stave. Z príspevku sa vymenili okná a dvere, ďalším cieľom je zateplenie a nová fasáda. Rekonštrukciou sa tak vytvorili miestnosti pre voľnočasové a rekreačné aktivity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Horovce zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách. Obec Horovce zabránila nehodovosti a zvýšila bezpečnosť na priechode pre chodcov na štátnej ceste I/19 osvetlením priechodu pre chodcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Subjekt Obec Jakubov zrealizoval projekt s názvom Modernizácia osvetlenia v kultúrnom dome. Finančný príspevok bol použitý na realizáciu modernizácie osvetlenia a vymaľovanie priestorov v kultúrnom dome v obci Jakubov. Modernizácia osvetlenia spočívala vo výmene osvetlenia LED panelmi. Obec tak môže ušetriť až 90% energie a značné náklady na údržbu. LED osvetlenie ponúka aj ďalšie výhody, ako je dlhá životnosť, viac ako 100 000 hodín. Dosiahla sa tak vysoká úspora energie v budove kultúrneho domu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Obec Kapušianske Kľačany zrealizoval projekt s názvom Nákup multifunkčnej posilňovacej veže. Plánovaným cieľom bolo obnovenie športového života v obci. Obec zriadila obecnú posilňovňu, ktorú môže vyžívať široká verejnosť obce, členovia DHZ Kapušianske Kľačany a členovia futbalového družstva. Udržiavaný priestor tak slúži na aktívne trávenie voľného času aj detí a mládeže. Nákupom posilňovacej veže bolo obyvateľom zabezpečený vhodne vybavený, bezpečný a udržiavaný priestor na aktívne trávenie voľného času.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Krásnovce zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia Materskej školy Krásnovce. Materská škola bola v nevyhovujúcom stave. Realizovali sa práce vo vnútorných priestoroch, opravy stien, výspravky maltou, maľovanie na chodbách a v riaditeľni, výmena starých dverí a zárubní.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Subjekt Obec Lastomír zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia obecných priestorov. Kultúrny dom v obci slúži na rôzne spoločenské akcie pre obyvateľov. Prebehla rekonštrukcia samotných priestorov a doplnilo sa vybavenie kuchyne, v ktorej sa pripravuje občerstvenie počas podujatí. Zvýšila sa tak úroveň a možnosti realizácie rôznych akcií pre obyvateľov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Malé Leváre zrealizoval projekt s názvom Podpora telesnej kultúry a športu v priestoroch Materskej škôlky v obci Malé Leváre. Cieľom bolo podporiť rozvoj športu u najmenších detí obce. Z projektu majú úžitok predovšetky deti vo veku 2-7 rokov navštevujúce Materskú školu, deti ktoré nastúpia do MŠ v budúcich rokoch, ale aj ostatných detí v obci. Realizáciou projektu sa zmodernizovalo ihrisko v areáli Materskej školy v obci Malé Leváre rozšírením jestvujúcich herných prvkov o nový kolotoč. Celokovový kolotoč je vyrobený z kvalitných pevných materiálov a bol montovaný certifikovanou spoločnosťou, venujúcou sa montáži detských herných prvkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Moravany zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia detského ihriska. Hlavným zámerom projektu bolo poskytnúť priestor na stretávanie sa a trávenie voľného času rodín s deťmi. Samotný projekt bol určený pre našich najmenších - pre deti z obce Moravany a ich rodičov. Obec chcela umožniť deťom a ich rodičom získať priestor pre spoločné stretávanie sa. Príspevok bol použitý na výstavbu nerezovej zostavy s preliezkami, šmýkľavkami a hojdačkami, na výstavbu lanovej pyramídy, čím sa zvýšila návštevnosť ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Palín zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska. Výsledkom projektu je rekonštrukcia oplotenia detského ihriska. Deti sa môžu bezpečne pohybovať po areáli ihriska, na ktoré boli aplikované nové hracie prvky, čím sa zvýšil záujem o ihrisko zo strany detí a rodičov.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Obec Pavlovce nad Uhom zrealizoval projekt s názvom FITKÚTIK. V centre obce Pavlovce nad Uhom sa nachádza Miestny park a športový areál. Miestny park je ideálne miesto na vytvorenie športovo-oddychovej zóny na trávenie voľného času. Jeden priestor v parku už je vytvorený pre deti, a to detské ihrisko s detskými hernými zostavami – hojdačky, kolotoč a kladina. Našim cieľom bolo vybudovať aj ďalší priestor pre obyvateľov obce a to pre všetky vekové kategórie. Vďaka zrealizovanému projektu sa podarilo vybudovať „FITKÚTIK“ pre rodičov, pracujúcich občanov a aj pre dôchodcov. Podporilo sa tak spoločné trávenie voľného času detí, rodičov a starých rodičov a ich pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Subjekt Obec Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Podpora obce Plavecký Štvrtok. Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru v blízkosti železničnej stanice, kde sa denne zdržiava veľký počet obyvateľov a cestujúcich. Zvýšila sa tak bezpečnosť aj osadením verejného osvetlenia, čo zviditeľnilo priestory v oblasti. Príspevok bol použitý najmä na zemné práce, úpravu okolia a osadenie bezpečnostných prvkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Subjekt Obec Pozdišovce zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia kultúrneho domu. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať priestory kultúrneho domu, ktoré slúžia obyvateľom obce. Rekonštrukčné práce v sebe zahŕňali stavebné práce, novú elektroinštaláciu, výmenu pôvodných dverí a vybavenie kultúrneho domu s inštaláciou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Subjekt Obec Ptrukša zrealizoval projekt s názvom Obnova obecného parku. Zámerom bola obnova obecného parku nachádzajúceho sa v obci Ptrukša, pochádzajúceho z obdobia 60-tych rokov. Bol v dezolátnom stave a už dlhé roky neslúžil svojmu účelu. Z príspevku sa podarilo odstrániť dosluhujúce prvky parku, vykonať zemné práce, boli osadené lavičky, verejné osvetlenie, oplotenie, revitalizovali sa chodníky a vysadila sa nová zeleň.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Ruská zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia Materskej školy. Cieľom bolo dokončenie rekonštrukcie materskej školy prostredníctvom údržby kotolne, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Opravili sa steny, podlaha, obnovilo sa elektrické vedenie a celkovo sa podarilo vymeniť ústredné kúrenie. Zároveň sa zadovážili aj dreviny, ktré boli zasadené v parku materskej školy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Subjekt Obec Senné zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie rekonštrukcie a vybavenia zasadacej miestnosti v priestoroch obecného úradu v obci Senné. Priestory sú často využívané občanmi na konanie stretnutí v rámci komunitného rozvoja v obci. Konajú sa tu rôzne akcie ako deň detí, stretnutia Jednoty dôchodcov našej obce, stretnutia mládeže, Deň úcty k starším a pod.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Zdravo a bezpečne. V obecnom parku sa nachádzajú rôzne cvičebné pomôcky a stroje, no plocha pod nimi nespĺňala bezpečnostné opatrenia. Ako hlavný cieľ bolo nainštalovať pod cvičiace stroje dopadovú plochu, ktorá zabráni prípadným úrazom a zároveň sprístupní stroje počas celého roka. Keďže je park verejne prístupný, bezpečné cvičebné stroje tak poslúžia všetkým občanom či návštevníkom obce rôznych vekových kategórií, ktoré majú chuť si zacvičiť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt Obec Šamudovce zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia Komunitného centra Šamudovce. Cieľom Komunitného centra je organizovanie komunitných aktivít a zmysluplné trávenie voľného času, osvojovanie si základných zručností, pracovná terapia, zvyšovanie pracovných návykov a inklúzie jednotlivých skupín obce. Zariadenie kuchyne výrazne uľahčí prácu pri komunitných akciách s obyvateľmi marginalizovaných skupín a seniormi, s ktorými tak bude možné usilovať o pozitívne narušenie každodenného stereotypu. Príspevok sa použil na rekonštrukciu priestorov kuchyne a jej vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Trhovište zrealizoval projekt s názvom Knižnica pre všetkých. Cieľom projektu bolo rozšírenie verejnej obecnej knižnice pre najmenších čitateľov. Príspevok bol použitý na zabezpečenie regálových políc a zodpovedajúcej literatúre pre deti predškolského veku a 1.stupňa základných škôl, čím sa podporí ich vzdelávanie aj mimo školských lavíc.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt Obec Tušice zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejného priestranstva. Z časti poškodený, verejnosť ohrozujúci nadrozmerný strom, ktorého úplné odstránenie by negatívne narušilo estetický vzhľad danej lokality, obec využila a jeho kmeňový základ použila na vytvorenie nadrozmerného erbu obce v základnej časti kmeňa a vo vrchnej časti kmeňa znázornenie časti tela svätého Jána. Samotnú sochu vyhotovil profesionálny drevorezbár a je naviazaná na aktivity neformálnej skupiny občanov tvoriacich komunitu snažiacu sa o zachovanie kultúrnych hodnôt so zreteľom zachovania miestnej identity a koncepčného regionálneho rozvoja.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Unín zrealizoval projekt s názvom Realizácia workoutového ihriska. Projekt výstavby workoutového ihriska sa začal v auguste 2020 a bol ukončený v októbri 2020. Do realizácie tohto projektu sa zapojila aj organizácia TJ Unín. Ihrisko slúži pre občanov obce Unín, najmä mládež na zvýšenie fyzickej kondície. Príspevok poslúžil na vytvorenie samotného ihriska a jeho vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt Obec Veľké Leváre zrealizoval projekt s názvom Cimbal pre Detský folklórny súbor Leváranek. Zámerom predkladaného projektu bolo zakúpenie druhého cimbalu pre Detský folklórny súbor Leváranek. DFS Leváranek sprevádza pri vystúpeniach vlastná cimbálová hudba s talentovaným primášom, len 14. ročným Marekom Simkom. Cimbalová hudba má názov „Cimbálofka Leváranek“. Z projektu budú mať úžitok predovšetkým členovia cimbálofky, ale taktiež obyvatelia a návštevníci obce Veľké Leváre a kultúrnych podujatí. Zakúpením druhého cimbalu bude možné dať vystúpeniam vyššiu úroveň, dať šancu dvom cimbalistom naraz hrať a tým pádom by sa zapojilo aj viac muzikantov do tohto zoskupenia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Vysoká nad Uhom zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia PC učebne ZŠ. Obec Vysoká nad Uhom zrealizovala rekonštrukciu PC učebne v budove Základnej školy a zakúpila novú výpočtovú techniku pre žiakov základnej školy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Subjekt Obec Vysoká pri Morave zrealizoval projekt s názvom Renovácia kultúrneho domu. Podujatia v kultúrnom dome slúžia všetkým obyvateľom obce na svadby, zábavy, rodinné oslavy a stretnutia, ale hlavne na veľké kultúrne podujatia usporiadané obcou. Jeho kapacita je 250 ľudí, no vybavenie kultúrneho domu neumožňovalo túto kapacitu napĺňať. Príspevok bol preto použitý na dovybavenie, konkrétne zabezpečenie 100ks stoličiek, ktoré umožnia realizovať väčšie podujatia.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Subjekt Obec Záhorská Ves zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia centra voľného času. Budova je postavená v r. 1978, okná boli pôvodné a ich výmenou sa zvýšila energetická efektivita budovy, lepšie podmienky pre občanov a spolky obce, ktoré využívajú CVČ ku svojim aktivitám. Zlepšenie využitia voľného času, hlavne mládeže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Subjekt Obec Závod zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia obecnej budovy. Zo získaného príspevku bola opravená južná strana budovy. Zámerom predkladaného projektu bola oprava obecnej budovy, ktorá slúži všetkým obyvateľom obce. Táto budova v súčasnosti slúži ako lekáreň a nachádza sa priamo v centre obce. Postavená je v roku 1897. Fasáda budovy bola v dezolátnom stave. Obec budovu v uplynulých rokoch postupne opravovala z vlastných zdrojov a za pomoci dotácií. Cieľom v rámci tejto fázy projektu bolo opraviť ďalšie dve strany fasády budovy o rozlohe 229m2.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Zemplínska Široká zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko. Projekt v MŠ bol orientovaný na modernizáciu detského pieskoviska. Cieľom bolo vytvorenie podmienok pre plnohodnotný, telesný a motorický rozvoj detí v predškolskom veku. Osadením nových a rekonštrukciou poškodených prvkov sa sfunkčnil priestor na hry, športovanie, oddych. Dosiahlo sa zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie vybavenosti MŠ. Deti tak majú väčšiu príležitosť efektívnejšie a bezpečnejšie realizovať aktivity.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € Subjekt OŠK Plavecký Štvrtok o.z. zrealizoval projekt s názvom Športom k rozvoju zdravia. Na základe realizácie tohto projektu sa darí v obci Plavecký Štvrtok zachovávať organizovaný šport vo forme občianskeho združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel mal v súťažiach prihlásené družstvo seniorov a pred prípravky, t.j. kategórie U8. Pomocou projektu sme schopní zabezpečiť športovcom kvalifikovaných trénerov. Okrem toho sa podarilo zrealizovať výmenu troch kusov vstupných dverí do šatní z roku 1955, čo zabezpečí menší únik tepla a úsporu energií. Za pomoci projektu sa podarilo zrekonštruovať elektrické vedenie osvetlenia tréningového ihriska a aj zveľadiť vonkajšie priestory vykonaním potrebných zemných prác.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 660 € Subjekt Pavol Baran zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné zariadenia a podpora liečby. Projektom pán Pavel získal rehabilitačné pomôcky, svalový stimulátor, celotelový posilňovač a podporné lieky, ktoré pomáhajú pri pretrvávajúcich ťažkostiach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 320 € Subjekt Peter Kovár zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačná stolička. Dcéra Adriánka trpí DMO, je stále ležiaca a sedí len s oporou. Zadovážiť preto špeciálnu polohovaciu rehabilitačnú stoličku bolo viac než nápomocné. Podporuje detský rehabilitačný proces a umožňuje dieťaťu hrať sa.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 420 € Subjekt OZ Baborad zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné pomôcky. Samko prostredníctvom projektu získal rehabilitačný stôl na naťahovanie a cviky na šľachy na nohách či hypotonické svalstvo. Zároveň dostal aj rehabilitačný chodiaci pás, ktorý supluje chôdzu. Obe pomôcky sú výborným pomocníkom pri pravidelných cvičeniach.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 270 € Subjekt Barbora Malíková zrealizoval projekt s názvom Prispôsobenie sanity. Cieľom bolo prispôsobiť sanitu a priestor kúpeľne pre telesne postihnutú osobu a zabezpečiť tak jej bezbariérovosť. Podarilo sa tak pani Barbore umožniť žit samostatnejšie, bez odkázanosti na pomoc niekoho iného.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € Subjekt Martin Nociar zrealizoval projekt s názvom Bezbariérová kúpeľňa. Pán Martin s DMO má vysokú mieru obmedzenia pohybu. Pre život musí používať špeciálny vozík, s ktorým sa v priestore kúpeľne veľmi komplikovane pohybuje. Cieľom teda bolo prispôsoboiť kúpeľňu tak, aby priestorovo vyhovovala telesne postihnutému človeku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 930 € Subjekt Marián Várka zrealizoval projekt s názvom Zdravotnícke pomôcky a ozdravovací pobyt. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19, ozrdavovací pobyt sa nepodaril malej Margarétke absolvovať. Financie však boli použité na zdravotnícke pomôcky, ktoré Margarétke umožňujú prijateľne prežívať.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Subjekt Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zrealizoval projekt s názvom Korzo Horský park. Vďaka zrealizovaniu projektu sa vykonali stavebné úpravy spevnených plôch v súvislosti s osadením cestných retardérov (počte kusov 3 v rozmere 300x180cm) na miestnych komunikáciách Novosvetská, Lesná a Nekrasovova ulica, orezaním a odstránením podkladu, vytvorením krytu a vyspravením pracovných spojov pod asfaltovou páskou, likvidácia odpadov zo sute. Na základe odsúhlaseného projektu organizácie dopravy počas výstavby boli dodané a osadené dopravné značenia pre projekt Horský park – vyznačenie obytnej zóny, pomocou ktorých sa zabezpečila realizácia všetkých projektových aktivít v danej lokalite. V rámci projektu bola obstaraná dodávka a montáž trvalých bezpečnostných prvkov tvorby zdieľaného priestoru pre podporu turistického ruchu v lokalite. Vytvorenie komplexnej technickej a projektovej dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR bol zabezpečený pasport infraštruktúry, projektová a realizačná dokumentácia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Komárno zrealizoval projekt s názvom Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne. Mŕtve rameno Váhu je rozprávkové miesto v Komárne s veľkou lúkou a s košatými stromami, práve preto je táto oblasť veľmi populárnou lokalitou v meste. Cieľom projektu bolo, aby sa tam ľudia stretávali v príjemnom prostredí, aby tam chodili za oddychom, na piknik, alebo aktívne si stráviť svoj voľný čas. Práve preto sa v rámci projektu zveľadili oddychové zóny pri „Mŕtvaku“, osadili nové altánky, lavičky a revitalizovali ohniská. Projekt je prínosom pre rodiny, skupiny priateľov, celkovo pre obyvateľov a návštevníkov mesta, aby si svoj voľný čas mohli stráviť v tomto krásnom prostredí aj naďalej čo najpríjemnejšie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Trenčín zrealizoval projekt s názvom Obnova mobiliáru v Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne. Obnovou mobiliáru v Parku M.R.Š. v Trenčíne sa prispelo k zveľadeniu tohto jedinečného priestoru, ktorý je vstupnou bránou do samotného centra mesta z hlavnej stanice nakoľko tadiaľ dennodenne prejde množstvo návštevníkov, turistov i samotných obyvateľov mesta. Realizáciou projektu sa obnovilo 57 kusov parkových lavičiek z toho 30 ks bez operadla, 27 ks s operadlom a doplnili sa 2 ks smetných nádob pred altánkom v parku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Subjekt Mesto Ilava zrealizoval projekt s názvom Odstránenie zvlhnutia muriva v Mestskom múzeu Ilava. Cieľom projektu boli stavebné úpravy mestského múzea Ilava, ktorými sa dosiahne odstránenie zvlhnutia muriva v priestoroch expozície. Projekt sa začal realizovať v septembri 2020 a bol ukončený prevzatím diela v decembri 2020. Celkové náklady projektu boli 32.739,52 eur. Realizáciou projektu je stav priestorov expozície vhodný na inštaláciu expozície múzea. Príspevok tak bol použitý na stavebné práce súvisiace s odstránením vlhkosti muriva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mestská časť Bratislava - Lamač zrealizoval projekt s názvom Oddychová oáza - Lamač. Projekt s názvom „ODDYCHOVÁ OÁZA“ zameraný na zveľadenie a revitalizáciu verejného priestranstva podporila realizáciu novovzniknutého priestoru určeného na oddych pre obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Bratislava – Lamač. Hlavným cieľom bolo vytvoriť bezpečný a atraktívny priestor určený na oddych v prírode nielen pre deti, ale aj dospelých. V rámci projektu bol zámer vybudovať aj pocitový chodník, na ktorom si v súčasnosti môžu návštevníci Oddychovej oázy stimulovať svalstvo dolných končatín. Z príspevku sa podaril vysadiť živý plot, dreviny a okrasná zeleň, vytvoril sa štrkový a pocitový chodník z rôznych materiálov a zrealizovali sa aj terénne úpravy
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt Rehabilitačné centrum - HARMONY, n. o. zrealizoval projekt s názvom Nové liečebné metodiky pre deti s detskou mozgovou obrnou a poruchami pohybového aparátu. Cieľom projektu je poskytovať najnovšie liečebné metodiky, ktoré predstavujú absolútnu špičku v rehabilitácii a zároveň zabezpečiť ich dostupnosť deťom s detskou mozgovou obrnou a poruchami hybnosti z celého Slovenska. Príspevok bol použitý na zabezpečenie prevádzky a chodu rehabilitačného centra a jeho odborníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Subjekt HYPPOSKO zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné centrum. Od roku 2009 poskytujú pacientom hipoterapiu-rehabilitáciu pomocou koňa. Na skvalitnenie služieb bol za cieľ vybudovať rehabilitačné centrum. Podporený projekt pokryl náklady na výstavbu základovej dosky, stropnej dosky, vencov a pilierov, nové elektrické rozvody, osvetlenie, rozvodovú skriňa, zásuvky a nákup vinylových parkiet, či podložiek pod parkety. Podarilo sa tak zabezpečiť druhú etapu budovania centra.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie kvality života pacientov v poslednej fáze života. Aj vďaka prostriedkom získaných od Nadácie EPH sa darí, aby hospic aj v roku 2020 mohol pokračovať v poskytovaní špecializovanej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Z finančného príspevku boli uhradené náklady na jednorázové plienky a podložky pre pacientov hospicu - nevyhnutné na zabezpečenie tejto starostlivosti. Išlo spolu o 352 balení plienok a 320 balení podložiek v celkovej hodnote 5 072,74 EUR.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € Subjekt PHYSIO CANIS, o.z. zrealizoval projekt s názvom SEDMOKRÁSKA 2020 - intergovaná canisterapia so špeciálnymi psami a TheraSuit® fyzioterapia pre deti a mládež s postihnutím pohybového ústrojenstva. Projekt Sedmokráska 2020 je založený na pomoci deťom s diagnózou detská mozgová obrna (všetky jej formy), pomoc deťom s DMO a pridruženými diagnózami najmä genetické ochorenia, a deťom s DMO a pridruženými onkologickými ochoreniami. Ide o poskytovanie liečebnej terapie so zvieratami (predovšetkým so špeciálnymi psami = canisterapia), ktorá je súčasťou liečebnej fyzioterapie detí. Príspevok bol použitý na zebazpečenie nových terapeutických pomôcok, mzdové náklady (najmä v čase výpadku príjmov počas pandémie) a prenájom priestorov v Žiline, kde sa terapie realizujú.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Subjekt PLAMIENOK n.o zrealizoval projekt s názvom Spolu s plamienkom detského života. Cieľom predkladaného projektu bolo ponúknuť nevyliečiteľne chorým deťom možnosť byť doma a poskytnúť im odbornú zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc, poskytnúť pomoc a podporu deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťatka a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti a v poskytovaní pomoci deťom a rodinám po strate dieťaťa. V rámci Domácej starostlivosti bol grant Nadácie EPH využitý na čiastočné pokrytie miezd a odvodov lekára, lieky a špeciálny zdravotný materiál a telefonáty do rodín. V rámci Centra smútkovej terapie Plamienka grant bol využitý na kreatívny materiál, čiastočné pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu počas letného terapeutického tábora, na zakúpenie kreatívneho materiálu a na telefonáty s rodinami. Časť grantu bol vyhradený aj na publikačnú činnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € Subjekt Občianske združenie Samaria zrealizoval projekt s názvom Samaria 2020. K hlavným cieľom projektu Samaria v 2020 patrí rozširovanie dostatočnej infraštruktúry na poskytovanie efektívnej materiálnej pomoci ľuďom v núdzi. S podporou Nadácie EPH sa podarilo vybudovanie trvalo udržateľného systému pomoci ľuďom v krízových životných situáciách. Jednou z podstaných súčastí projektu je upevnenie personálnej a prevádzkovej infraštruktúry potrebnej na realizovanie intervencii v prípadoch materiálnej pomoci našim klientom. Počas ročníka 2020 boli schopní realizovať materiálnu intervenciu u 126 klientoch. Klienti, u ktorých je poskytovaná pomoc sú rodiny s maloletými deťmi a matky samoživiteľky s deťmi a osamelí seniori.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 18 000 € Subjekt Drahuška a my...o.z. zrealizoval projekt s názvom Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z detských domovov. Zámerom projektu bolo podporiť udržateľnosť pracovných miest pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí v Drahuškove majú príležitosť pracovať na pozícií asistent opatrovateľa. Zároveň im je v Drahuškove poskytované ubytovanie a stravovanie za symbolický poplatok. Cieľom projektu bolo zároveň rozšíriť ich vzdelanie, vedomosti a zručnosti. Príspevok bol primárne použitý na mzdy pre mladých ľudí z detských domovov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Subjekt Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o. zrealizoval projekt s názvom „Prídeme k tebe“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia a posttraumatická terapeutická intervencia pre osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Zámerom projektu bola profesionalizácia riadiacich štruktúr organizácie tak, aby bola dostupnosť služby krízovej intervencie zabezpečená v dlhodobom horizonte. KI umožňuje predchádzať vzniku PTSP u väčšiny zasiahnutých a už aj v krátkodobom horizonte pomáha znížiť náklady spojené so starostlivosťou o zasiahnuté osoby. Príspevok bol použitý na zabezpečenie prevádzky krízovej linky, na zásahy - výjazdy ku klientom a chod organizácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Diecézna charita Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BB. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 29
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Bratislavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BA. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 48
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - GrKE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 27
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - AdKE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 120
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - KE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 49
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Gréckokatolícka charita Prešov zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - PO. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 32
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Diecézna Charita Rožňava zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - RV.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 30
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - SnV.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 39
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Trnavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - TT.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 29
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Diecézna charita Žilina zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - ZA.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou do výšky maximálne 400 €. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. V rámci projektu sa uvedenou pomocou podarilo pomôcť jednotlivcom alebo rodinám v počte: 61
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 224 € Subjekt "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 88
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 496 € Subjekt ADM, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 52
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 816 € Subjekt ALŽBETIN DOM, o.z. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 17
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 112 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 44
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 69 744 € Subjekt Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 1453
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 480 € Subjekt Betánia Bratislava, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 10
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 432 € Subjekt Bratislavský samosprávny kraj zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 9
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 072 € Subjekt Centrum sociálnych služieb - ZPS Toplianska Bardejov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 64
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 168 € Subjekt Centrum sociálnych služieb - ZPS Wolkerova Bardejov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 66
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 208 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Sibírka zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 46
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 496 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Zákamenné zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 52
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 728 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Zákamenné - prevádzka Oravská Lesná zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 36
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 864 € Subjekt Dom seniorov centrum oddychu, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 18
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 056 € Subjekt Dom seniorov Rudi, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 22
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 512 € Subjekt Domov dôchodcov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 94
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 032 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 84
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 256 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 47
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 360 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 70
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 512 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 94
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 840 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 80
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 728 € Subjekt Domov Nálepkovo, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 36
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 784 € Subjekt Domov seniorov ARCHA zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 58
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 312 € Subjekt Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 69
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 168 € Subjekt Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 66
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 064 € Subjekt Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 43
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 424 € Subjekt Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 113
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 472 € Subjekt Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 114
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 960 € Subjekt Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 145
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 688 € Subjekt Domov sociálnych služieb FEMINA zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 56
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 400 € Subjekt Domov sociálnych služieb Libertas zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 50
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 344 € Subjekt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 28
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 056 € Subjekt Domov sociálnych služieb Rozsutec zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 22
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 352 € Subjekt DSS Integra zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 49
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 064 € Subjekt DSS pre deti a dospelých KAMPINO zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 43
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 920 € Subjekt Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 40
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 488 € Subjekt Hronov, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 31
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 864 € Subjekt Jeseň - Košice, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 18
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 568 € Subjekt Mesto Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 241
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 520 € Subjekt Michalovský domov seniorov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 115
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 696 € Subjekt NÁRUČ, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 77
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 768 € Subjekt Nezábudka Kúty, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 16
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 536 € Subjekt OHEL DAVID zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 32
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 872 € Subjekt Psychosociálne centrum Košice zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 39
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 816 € Subjekt Senior POHODA, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 17
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 848 € Subjekt Seniorcentrum Staré Mesto zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 101
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 440 € Subjekt Stredisko sociálnej pomoci zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 30
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 048 € Subjekt Stredisko sociálnej starostlivosti zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 126
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 984 € Subjekt Tolerancia n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 83
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 360 € Subjekt Zariadenie pre seniorov zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 70
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 016 € Subjekt Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 42
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 024 € Subjekt Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 63
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Subjekt Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Láskavé dlane zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 25
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 936 € Subjekt Zariadenie pre Seniorov Komárno zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 82
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 160 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 45
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 480 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Prievidza zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 135
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 024 € Subjekt Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1.mája č. 73, Vranov nad Topľou zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 63
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Domov Sv. Alžbety zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 25
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 592 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb AMBRA zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 54
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 496 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Egídius zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 52
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 976 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zrealizoval projekt s názvom Testy na COVID-19. Projektom sa zabezpečilo preventívne testovanie zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V rámci podpory sa podarilo zrealizovať testy v počte: 62
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Subjekt AMOS n.o. zrealizoval projekt s názvom Nákup prístrojov na dezinfekciu a čistotu ovzdušia v zariadení. Základným zámerom projektu je zabezpečenie prístrojov na dezinfekciu v Centre sociálnych služieb AMOS n.o., kde sa poskytujú sociálne služby pre prijímateľov sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov, ako aj ambulantnou formou v dennom stacionári. Realizáciou projektu došlo k nákupu bezdotykových dezinfekčných stojanov, germicídneho žiariča, bezzápachového koša a automatických difuzérov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 050 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Prevenciou k záchrane života. V rámci projektu bola poskytnutá starostlivosť seniorom, ľuďom s podlomeným zdravím a núdznym. Táto skupina ľudí je tou najohrozenejšou, preto je prioritou zabezpečiť im najvyššiu možnú ochranu pred ochorením. Túto ochranu zabezpečili používaním osobných ochranných pracovných pomôcok a zvýšenou dezinfekciou priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Archa, n. o. zrealizoval projekt s názvom Nádej v nás. Domov sociálnych služieb Archa prevádzkuje nezisková organizácia. Staráme sa o mladých ľudí a dospelých s rôznym postihnutím: mentálnym a telesným. Vďaka projektu sa podarilo zakúpiť pomôcky, kt. zlepšili prevenciu proti ochoreniu COVID – 19, zvýšili dezinfekciu v zariadení, vytvorili preventívne vizuálne pomôcky pre klientov, uľahčili im ich pohyb a orientáciu
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt BENETRIX, n.o. zrealizoval projekt s názvom COVID-19 v Benetrixe, n.o. : 'Zvládli sme mimoriadnu situáciu a chceme byť odborne pripravení na ďalšie potencionálne hrozby!'. V Benetrixe je umiestnených 100 ťažko zdravotne postihnutých klientov v priemernom veku nad 70 rokov, imobilných , ležiacich. V čase koronapandémie boli vysoko ohrozenou cieľovou skupinou na COVID-19. Ako veľmi potrebné sa ukázali pri skoršom diagnostikovaní problémov CRP prístroj ako aj EKG prístroj. Projekt veľmi pomohol aj pri zakúpení OOPP pomôcok, ktoré pomáhali pri ochrane zamestnancov a pri dodržiavaní hygienických a epidemiologických opatrení.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Bratislavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Pomoc, podpora a bezpečnosť v prirodzenom prostredí. Cieľom projektu bolo zakúpenie nových zdravotníckych pomôcok za účelom požičiavania osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Zakúpenie germicidných žiaričov, poskytovanie novej služby dezinfekcie priestorov v domácnosti a ochrana osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt Centrum sociálnych služieb AMETYST zrealizoval projekt s názvom Umývam si ruky, chráni seba i teba .... Cieľom projektu bolo zabezpečiť maximálnu dostupnosť dezinfekčných prostriedkov vo všetkých objektoch CSS AMETYST a tým zlepšiť preventívne opatrenia voči všetkým infekčným ochoreniam, vrátane (hlavne) vírusu COVID-19 pri najrizikovejšej skupine obyvateľstva.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Sibírka zrealizoval projekt s názvom Žime život v bezpečnom prostredí. Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochranných a dezinekčných prostriedkov pre všetky zúčastnené osoby (klient - rodina - zamestnanci) a zároveň umožniť tvorivé a terapeutické prostredie, znovuzavedením vhodných terapií pre cieľovú skupinu - ľudí s viacnásobným postihnutím.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt CSS Radosť n.o. zrealizoval projekt s názvom COVID-19: Prvá pomoc v druhej vlne. V rámci projektu sa podarilo vytvorenie dvoch nových karanténnych izieb, ide najmä o rozšírenie signalizačného systému pacient-sestra do týchto izieb, ktoré klientom umožní privolať si opatrovateľku, keď to potrebujú a tá tak nemusí do karantény vstupovať 'preventívne'.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Bezpečne 'otvárame dvere hospicu' a navzájom sa chránime - Hospic Nitra. Diecézna charita Nitra od roku 2007 poskytuje komplexnú hospicovú starostlivosť v špecializovanom ústavnom zdravotníckom zariadení Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Vďaka podpore Nadácie EPH podarilo zabezpečiť nákup a inštaláciu mobilných a statických dávkovačov dezinfekcie v priestoroch hospicu, kde dochádza k stretu s návštevníkmi a verejnosťou, zabezpečenie náhradných náplní, špecializovaných OOPP – ochranné rukavice. Vďaka týmto pomôckam môžeme naďalej zabezpečovať komplexnú hospicovú starostlivosť a garantovať bezpečnosť pacientov a návštevníkov hospicu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt DOM Božieho milosrdenstva, n.o., hospic zrealizoval projekt s názvom Oporný bod - COVID -19 pre hospic. V hospici sú umiestnení pacienti s onkologickým ochorením alebo s iným ochorením v terminálnej fáze života vyžadujúci si nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Naši klienti sú rizikovou skupinou v tomto období šírenia korona vírusu. Cieľom projektu bolo zakúpenie zariadení zvyšujúcich kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie hygieny na celom oddelení. Vývoj situácie s ochorením COVID 19 potvrdil, že je veľmi dôležité starať sa práve o hygienu. Veríme, že zakúpené germicídne žiariče nám v tomto úsilí veľmi pomôžu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Subjekt Domov dôchodcov a DSS Tisovec zrealizoval projekt s názvom Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb. Projekt pozostával z nakúpenia dezinfekčných prostriedkov pre klientov a personál, ktorých sa snažíme ochrániť zvýšenou dezinfekciou v najväčšej možnej miere pred šíriaciou pandémiou koronavírusu. Vďaka finančnej pomoci z Nadácie EPH sa nám zakúpením dezinfekcie na ruky, plochy a povrchy, zakúpením jednorázových rukavíc, pracích práškov, papierových utierok podarilo zabezpečiť si dezinfekciu s ušetrením vlastných finančných zdrojov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 800 € Subjekt Domov dôchodcov Dolné Saliby zrealizoval projekt s názvom Spolu to zvládneme.... Z poskytnutého finančného príspevku nadácie EPH sa vybudovali 2 altánky pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov dôchodcov Dolné Saliby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt DORKA n.o. , Hemerkova 28, 040 23, Košice zrealizoval projekt s názvom Ochrana Doriek pred Covidom. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť maximálnu ochranu takmer 300 ľudí (250 klientov a 50 zamestnancov) v našich zariadeniach pre rodiny a matky s deťmi v Košiciach, Prešove , Zvolene a pre odchovancov z detských domovov ( Centrá pre deti a rodinu) v Košiciach a Ružomberku. Z finančných prostriedkov od Nadácie EPH nakúpili všetko, čo bolo nutné z hľadiska ich ochrany. Pomôcky a ochranné prostriedky sme rozdelili podľa počtu klientov v jednotlivých zariadeniach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 220 € Subjekt Dotyk Života, o.z. (Mobilný hospic Vrbové) zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckych a materiálových pomôcok pre mobilný hospic Dotyk Života vo Vrbovom. Mobilný hospic Dotyk Života, o.z. je ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje domácu hospicovú starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí chorého s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života a života jeho rodiny. Aj v období pandémie vírusu COVID-19 v roku 2020 bolo potrebné pacientom v terminálnom stave poskytovať ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť v ich domácom prostredí, pretože priniesť úľavu zomierajúcim pacientom a ich príbuzným nebolo možné dištančnou formou. V rámci projektu sa podarilo zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie starostlivosti o pacientov, ich príbuzných a našich zdravotníckych pracovníkov nielen v období pandémie COVID-19, ale aj v obdobiach zvýšeného výskytu a rizika šírenia respiračných infekcií v budúcnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Subjekt DSS Čeláre-Kírť zrealizoval projekt s názvom Chránime sa pred vírusmi. V DSS Čeláre-Kírť sa poskytujú sociálne služby 106 prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v piatich ubytovacích pavilónoch. Každé ubytovacie zariadenie má svoju samostatnú spoločenskú miestnosť, v týchto miestnostiach trávia PSS prevažnú časť dňa. Zakúpením piatich germicídnych žiaričov, ktorých pôsobenie prispieva k úhynu mikroorganizmov už v zárodkoch, by sme radi predchádzali na našich ubytovacích pavilónoch rôznym vírusovým ochoreniam a tým predišli vzniku rôznych epidémii či pandémii.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Subjekt Gabriela n.o zrealizoval projekt s názvom Zakúpenie germicídnych žiaričov. Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré dezinfikujú vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia. Vďaka finančnej pomoci Nadácie EPH sme zakúpili 3 uzavreté germicídne žiariče, ktoré denne používame na zvýšenú ochranu našich prijímateľov. Germicídne žiariče nám poskytujú zvýšenú ochranu nielen pred COVID-19, ale aj pri šírení iných vírusov či rôznych mikroorganizmov, ktoré ohrozujú našich prijímateľov. Sociálnu službu poskytujeme seniorom, ktorých zdravotný stav je častokrát vážny, takže každá zvýšená ochrana im môže zachrániť život.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Gréckokatolícka charita Prešov zrealizoval projekt s názvom Chariťáci proti COVID 19. Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) poskytuje od roku 1996 komplexnú starostlivosť o spoločensky vyčlenené skupiny (osoby bez domova a v zariadeniach sociálnych služieb GKCH, závislí, osoby v nepriaznivej životnej situácií, choré osoby v domácnostiach a rodiny v núdzi). V súčasnosti GKCH zamestnáva 112 zamestnancov v 18 zariadeniach v rámci celého Prešovského kraja. Ročne ide o 1 000 ľudí v núdzi. Nakoľko ide o vysoko rizikovú skupinu ľudí, je nevyhnutné dbať na prísnu prevenciu proti šíreniu ochorenia COVID 19. Zámerom projektu bolo zabezpečiť nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, zdravotnícky a dezinfekčný materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Dobrá bodka za ŽIVOTOM. Aj vďaka prostriedkom získaných od nadácie EPH sa nám darí, aby hospic aj v roku 2020 mohol pokračovať v poskytovaní špecializovanej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Z finančného príspevku boli uhradené dohodnuté náklady na lieky, stravu a energie - nevyhnutné na zabezpečenie tejto starostlivosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., Palárikovo zrealizoval projekt s názvom Nákup zariadenia, vybavenia a mat.pomôcok. Cieľom projektu je nákup zdravotných zariadení a pomôcok s cieľom zlepšenia zdravotnej starostlivosti a zmiernenie utrpenia terminálne chorých ako aj vybavenie stravovacej časti hospicu , aby boli využívané všetky dostupné možnosti pri príprave stravy, vytvorenia domáceho prostredia a atmosféry kľudu, a tým zvýšenie kvality života a naplnenie ich individuálnych potrieb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt KLUB NÁDEJE, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre LsF. Pomoc smerovala na podporu Liečebňe sv. Františka (LsF), ktorá pokračuje vo vyše 50 ročnej tradícií poskytovania zdravotnej starostlivosti. Špecializuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti geriatrie a paliatívnej medicíny vrátane hospicovej starostlivosti. V rámci projektu sme pomohli hospicu obnoviť zastaralé a aj dosluhujúce zariadenia a dovybaviť hospic 32 ks závesných hrázd k posteli.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Kvalita života zrealizoval projekt s názvom Pomoc najzraniteľnejším počas pandémie -spolu to zvládneme.. V rámci projektu sa podarilo: - teoretické a praktické vzdelávanie, supervíziu a školenia pracovníkov mobilného hospicu; - doplnenie materiálneho vybavenia mobilného hospicu, potrebného na prevenciu proti ochoreniu COVID 19; - doplnenie osobných ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov na bezpečné vykonávanie našich zdravotnickych a sociálnych služieb v mobilnom hospici v podmienkach pandémie COVID 19; - Edukácia pacientov a ich rodinných príslušníkov o pandémii COVID 19, zameraná na uspokojovanie bio – psycho - sociálnych a duchovných potrieb pacientov v terminálnom štádiu; - Mnohí naši pacienti sa kvôli vážnej chorobe a zdravotnému postihnutiu ocitli v hmotnej núdzi, preto im veľmi pomohlo, keď sme im počas pandémie COVID 19 zakúpili a priniesli lieky, vitamíny a minerálnu vodu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 790 € Subjekt Mesto Revúca zrealizoval projekt s názvom Zabezpečenie sterilného prostredia v Zariadení opatrovateľskej služby. Projektovým zámerom bolo zabezpečiť pobyt klientov v sterilnom prostredí zariadenia. Sterilné prostredie zabezpečili prostredníctvom mobilných germicidných žiaričov, ktoré ničia zárodky na stenách a podlahách a dezinfikujú celý objem vzduchu v miestnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Občianske združenie EDUJOY zrealizoval projekt s názvom S vami a pre vás. OZ EDUJOY sa už štyri roky venuje dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. V rámci projektu pomohli znevýhodneným skupinám ľudí, ktorí sa nachádzajú vo verejnom kempe Priestor pre život - išlo o ľudí bez domova, ktorí sa stali bezdomovcami a Priestor pre život im ponúka možnosť posunúť sa vo svojich životoch ďalej. Zabezpečili pre nich v čase pred Vianocami pomoc v podobe potravinových a hygienických balíčkov, usporiadali sme pre nich divadelné predstavenie, pre deti, ktoré tu žijú.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 022 € Subjekt Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre karanténne stredisko. Internát Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši okrem toho, že poskytuje ubytovanie žiakom a verejnosti, slúžilo v mesiacoch pandémie ako karanténne stredisko pre zamestnancov v pravej línii. V rámci projektu zakúpili dva germicídne žiariče, ktoré slúžia na komplexnú dezinfekciu priestorov a vybavenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt Občianske združenie Úsmev na tvári zrealizoval projekt s názvom Čisto a bezpečne. Prostredníctvom projektu združenie pomohlo vytvoriť bezpečný priestor pre deti a mladých dospelých s telesným a mentálnym postihnutím v stredisku Domova sociálnych služieb v Detve. Pridelené finančné prostriedky použilo na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia, ktoré v stredisku chýbalo. Konkrétne sa jedná o dva germicídne žiariče, dva parné čističe a čističku vzduchu, ktoré sú pravidelne využívané na hygienu a dezinfekciu priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE zrealizoval projekt s názvom Dovybavenie detského mobilného hospicu. Cieľom predkladaného projektu bolo dovybavenie detského mobilného hospicu prístrojmi a prostriedkami pre ešte účinnejšiu pomoc deťom v starostlivosti a ich rodinám. Pomocou projektu zabezpečili špeciálny kočík s fixačnými doplnkami pre malé deti s poruchami vývoja a od dodania je v užívaní rodiny, ktorá je v starostlivosti detského mobilného hospicu. Ďalej zabezpečili špeciálny senzorický projektor, ktorý využíva liečebná pedagogička na zrakovú stimuláciu, relaxáciu a ukľudnenie pacienta, ale aj v prípade potreby na získanie jeho pozornosti a tlačiareň pre potreby kolegov z detského mobilného hospicu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Subjekt 'OZ BELASÝ MOTÝĽ' zrealizoval projekt s názvom Zdravie nadovšetko. Vďaka grantu z Nadácie EPH sa podarilo zabezpečiť pre klientov nášho Zariadenia a zamestnancov dezinfekčné veže, bezkontaktný teplomer a germicídne žiariče. Dezinfekčné veže pomáhajú klientom zabezpečovať maximálnu ochranu. Dezinfekciu využívajú počas celého dňa. Bezkontaktný teplomer slúži pre návštevníkov nášho Zariadenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Prosocia zrealizoval projekt s názvom S nami nieste sami. Projektom pomohli zaistiť bezpečné domáce prostredie pre seniorov a zdravotne postihnutých počas pandemickej situácie. Zakúpenými pomôckami sme pomohli vytvoriť vhodné domáce prostredie, čím sme rodinám poskytli okamžitú pomoc. Z nemocničného prostredia sme potom rodinám pomohli tým, že sme im zabezpečili posteľ, martac, vozík či toaletné kreslo. Najviac sme pomohli ležiacim klientom, dokázaným na pomoc, seniorom a ŤZP osobám.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt RK Charita n.o. zrealizoval projekt s názvom Podpora Denných stacionárov v súvislosti s Covid 19. Cieľom projektu bolo v prvom rade ochrániť zdravie klientov pred šíriacim sa vírusom Covid-19. Tento cieľ sa naplnil, keďže z poskytnutých finančných prostriedkov sme mohli zakúpiť ochranné pomôcky a dezinfekciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Subjekt SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. zrealizoval projekt s názvom Doma bezpečne. Zámerom projektu bolo v zariadení vyčleniť ďalšiu obytnú miestnosť a vybaviť ju technickými prostriedkami, aby boli schopní čeliť prípadnej šíriacej sa nákaze, čím by nezaťažovali klasické zdravotnícke zariadenia. Miestnosť zariadili a vybavili potrebným vybavením.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt SENIORPARK n.o. zrealizoval projekt s názvom Materiálna pomoc k prežitiu obdobia COVID-u 19. Nezisková organizácia SENIORPARK n.o. so sídlom v Poprade - Kvetnici poskytuje sociálne služby v centre sociálnych služieb, kde je celoročná pobytová starostlivosť pre 40 klientov v Poprade - Kvetnici a 50 klientov v zariadení v Spišskom Bystrom. Poskytnutý grant použili na nákup pomôcok ako boli dezinfekčné prostriedky na ruky, na povrchy, na jednorázové rukavice, rúška, obleky,štíty, okuliare a ionizačné prístroje.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Subjekt SIMEON CENTRUM o.z. zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie bezpečnosti a štandardu lekárov a pacientov na prvom mieste. Projekt bol zameraný na rekonštrukciu priestorov, aby spĺňal vyšší štandard najmä z hľadiska hygieny a tiež sme sa zamerali v období pandémie na zabezpečenie dostatočného množstva zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí poskytujú vysoko odbornú pomoc pacientom v terminálnom štádiu ochorenia, najčastejšie v ich domácom prostredí. V priestoroch mobilného hospicu bola vymenená podlaha, nanovo bolo zrekonštruované sociálne zariadenie a taktiež celý priestor ambulancie a čakárne bol vymaľovaný.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Bezpečné prostredie pre našich prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach Spišskej katolíckej charity. Cieľom projektu bol nákup mobilných stojanových uzavretých germicídnych žiaričov do našich zariadení, ktoré účinne pomáhajú v boji proti vírusom. Mobilný germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, teda slúži na dezinfekciu vzduchu v miestnosti. Toto zariadenie je veľmi praktické z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Nakoľko sa jedná o mobilný germicídny žiarič je možné ho presúvať z izby do izby a zabezpečiť dezinfekciu priestorov viacerých prijímateľov a s dlhodobým účinkom ochrany našich prijímateľov v našich zariadeniach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Odsať neznamená vysať. Zo získaných prostriedkov zakúpili 3 kusy chirurgických odsávačiek hlienov, pre pacientov mobilného hospicu v ADOS Charitas L.Mikuláš.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Subjekt Spoločnosť Božieho Slova zrealizoval projekt s názvom Projekt Covid - 19. Germicídny žiarič používame na dezinfekciu jednotlivých miestností zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktorého sme zriaďovateľom. Elektrický zdvihák nám slúži na presun imobilných pacientov z postele na invalidný vozík alebo na kúpaciu stoličku, nakoľko zamestnancami sú väčšinou ženy. Biolampu používame momentálne na liečbu problémov s kolenami alebo inými kĺbmi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt SPREVÁDZANIE O.Z zrealizoval projekt s názvom Mobilný hospic Sprevádzanie Levice. Vďaka Nadácii EPH sme mohli nakúpiť nevyhnutný materiál a pomôcky na fungovanie mobilného hospicu SPREVÁDZANIE o.z. Hlavnou pomocou bol pre nás nákup kyslíkového koncentrátora. Potom sme priebežne nakupovali nevyhnutný zdravotnícky spotrebný materiál, ako sú pomôcky na podávanie intravenóznej terapie a lieky, doplatky za lieky pre tých klientov, u ktorých by bez vašej pomoci tieto lieky neboli vybraté z lekárne, keďže paliatívnu starostlivosť poskytujeme všetkým bez rozdielu aj v marginalizovaným skupinách. K dnešnému dňu sme mali v zdravotnej starostlivosti mobilného hospicu 62 ľudí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 100 € Subjekt Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany zrealizoval projekt s názvom Efektívna prevencia a ochrana v prípade výskytu závažných infekčných ochorení. Zakúpením germicídnych žiaričov sme zabezpečili pravidelné žiarenie izieb klientov a spoločných priestorov zariadenia. Zatvorený germicídny žiarič je možné využívať aj za prítomnosti ľudí, čím sme zabezpečilo jeho maximálne využitie. Tiež bol zakúpený strerilizátor a automatický dávkovač dezinfekcie rúk, ktorý je umiestnený v vstupnej hale, slúži na dezinfekciu rúk všetkých osôb, ktoré vstupujú do zariadenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt Sv. Lujza, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie paliatívnej starostlivosti o pacienta - nákup sonografu. Projekt 'Zlepšenie paliatívnej starostlivosti o pacienta - nákup sonografu' umožňuje vyšetriť prenosným sonografickým prístrojom pacienta a uskutočniť potrebný zákrok priamo doma bez nutnosti odchodu do nemocnice. Tým sa znižuje riziko infekcie Covidom 19 pri prevoze a v nemocničnom prostredí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. zrealizoval projekt s názvom Kvalitný život pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Projekt rieši skvlitnenie života prijímateľov sociálnej služby, ktorí su v podstate odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v každom smere. Zakúpenie zariadení a pomôcok výrazne zlepší skvalitnenie práce pre klientov, v prevažnej miere s diagnózou Alzheimerova choroba.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt 'V Kaštieli', Zariadnie sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Pomoc a podpora ľuďom žijúcich v ZSS. Projektom získali finančné prostriedky na dovybavenie zariadeniami, ktorými sú polohovateľné postele aj s nočnými stolíkmi, ktoré budú slúžiť nielen k potrebám prijímateľov sociálnych služieb, ale tiež pre potreby odborného personálu, ktorí pracujú s imobilnými PSS a veľmi im to uľahčuje prácu pri manipulácii.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt VALLE n.o. zrealizoval projekt s názvom Krajší domov.. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie starostlivosti o klientov v zariadení a primárne na podporu riešení problémov súvisiacich s COVID-19. Zakúpením nových polohovateľných kresiel a nočných stolíkov sa modernizovala, skvalitnila, uľahčila práca pre klientov ako aj pre personál s prijímateľmi sociálnych služieb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Vaša charita, n.o. zrealizoval projekt s názvom Stopy COVIDu. Organizácia prevádzkuje nízkoprahové denné centrum v Lučenci, kde poskytuje pomoc ľuďom bez domova, nízkopríjmovým rodinám a ďalším sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov. Následkom COVID 19 prišlo veľa ľudí o príležitostné príjmy, čo zhoršilo ich životnú situáciu a tak ako sme predpokladali, aj vyšší záujem o možnosť hygienickej očisty a poskytovanej stravy. Cieľom projektu bolo rozšírenie kapacity zariadenia - presun kuchyne do väčšej miestnosti a oprava doposiaľ nevyužívaného WC, zavedenie kúrenia v dvoch doposiaľ nevyužívaných miestnostiach. Plánované aktivity sa podarilo zrealizovať.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Subjekt Všetci pre rodinu, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zdravotno-sociálna pomoc pre ľudí bez domova v Košiciach. Ľudia bez domova majú na Slovensku dlhodobo sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. Tento systémový problém bol v Košiciach ešte zvýraznený počas pandémie COVID-19, kedy sa zdravotná starostlivosť aj v dôsledku opatrení zameraných na prevenciu komunitného šírenia vo veľkokapacitných zariadeniach pre ľudí bez domova stala takmer úplne nedostupnou. Zrealizovaných bolo 14 výjazdov do útulkov, starostlivosť bola poskytnutá 291 ĽBD, zrealizovaných bolo 890 ošetrení/poradenstiev, dobrovoľníci odpracovali 408 hodín. S podporou nevyhnutného vybavenia a potrieb zabezpečených z prostriedkov grantu EPH boli zabezpečené lieky, zdravotné pomôcky, OOPP, zdravotnícke prístroje a vybavenie a ďalšie hmotné potreby na 6 mesiacov práce dobrovoľníckeho terénneho zdravotno-sociálneho tímu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Subjekt WeBelka, n. o. zrealizoval projekt s názvom Prevenciou ku zdraviu. Projekt sa zameriava na predchádzanie vzniku a šíreniu vírusových ochorení u cieľovej skupiny seniorov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. Zameriava sa na zvýšenie kvality života seniora v jeho prirodzenom domácom prostredí v čase obmedzeného pohybu na verejnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt WiSS o.z. zrealizoval projekt s názvom Podpora hygienických návykov v marginalizovaných komunít a detských domovov Rožňavského okresu. Za získaný grant sme nakúpili, dezinfekčné mydlá, latexové rukavice, ochranne rúška a edukačné letáky o dodržiavaní základných hygienických návykov. Z toho sme potom vytvorili hygienické balíčky, ktoré sme následne rozdali ľudom ľuďom na pokraji sociálneho vylúčenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby zrealizoval projekt s názvom Žiť plnohodnotne počas korony aj mimo nej. Aktuálne je v zariadení 116 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov zariadenia je viac ako 80 rokov., 60% našich obyvateľov je v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V priebehu koronakrízy bolo zariadenie od 06.03.2020 pre návštevy uzatvorené, neboli povolené ani vychádzky mimo areál zariadenia. Zo získaných finančných prostriedkov od Nadácie EPH sme zakúpili 10 ks nových invalidných vozíkov, ktoré sú pre našich obyvateľov komfortné, majú bezpečnostný pás a sedaciu podložku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata zrealizoval projekt s názvom Germicídne žiariče. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorý vznikla v marci 2020 vyvstala potreba a nevyhnutnosť zabezpečenia zvýšenej dezinfekcie nielen osôb, ale predovšetkým priestorov. Z tohto dôvodu bolo zámerom zariadenia obstarať 4 ks germicídnych žiaričov, ktoré by eliminovali možnosti prenosu nebezpečných vírusov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Náruč zrealizoval projekt s názvom Zariadenie karanténnej/izolačnej bunky. Pre klientov, ktorí sa vracali z pobytu v ústavnom zariadení sme vyčlenili karanténne bunky. Priestory sme svojpomocne vyčistili a vymaľovali dezinfekčnou maľbou. Na základe ponuky trhu sme vykonali verejné obstarávanie na dodávku zariadenia pre materiálové vybavenie bunky. Po vyhodnotení verejného obstarávania boli príslušné zariadenia objednané a následne aj dodané. Zariadenia boli umiestnené do tvoriaceho sa priestoru. Izby sme doplnili o príslušenstvo a vykonali ich celkovú humanizáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 100 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie pobytu klientom zariadenia - nákup vybavenia (hydraulický zdvihák). V našom zariadení doteraz z finančných dôvodov nedisponujeme zdvíhacím zariadením, ktoré by nám umožnilo lepšiu a najmä ľahšiu manipuláciu s klientom. V rámci projektu bol zakúpený hydraulický zdvihák.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 840 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA zrealizoval projekt s názvom Ochrana seniorov pred COVID 19. K zamedzeniu vzniku šírenia nákazy pravidelne vykonávame dezinfekčné opatrenia a v zariadení sme potrebovali navýšiť počet germicídnych žiaričov. Zakúpením germicídneho žiariča z podporeného projektu sa prispelo k zvýšenej ochrane našich klientov, prevažne seniorov a zamestnancov pred nákazou koronavírusom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 600 € Subjekt Zlaté kľúče o.z. zrealizoval projekt s názvom Spoločne za zdravie. Vrámci aktivít sa podarilo pomôcť sociálnym zariadeniam a to zakúpením bezkontaktných dávkovačov dezinfekčných prostriedkov so stojanmi a dezinfekčných gelov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Subjekt ZPS Harmónia, Prešov-Cemjata zrealizoval projekt s názvom Dezinfekčná brána. ZPS Harmónia, Prešov - Cemjata je verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý je zriadeným mestom Prešov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorý vznikla v marci 2020 vyvstala potreba a nevyhnutnosť zabezpečenia zvýšenej dezinfekcie. Z tohto dôvodu bolo zámerom zariadenia obstarať vstupnú bezkontaktnú dezinfekčnú bránu, ktorá by eliminovala možnosti prenosu nebezpečných vírusov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt ZSS Nestor o.z. zrealizoval projekt s názvom Posilnenie hygienických opatrení v zariadení sociálnych služieb. Prostredníctvom projektu sa podarilo naplniť hlavný cieľ – zvýšiť ochranu zdravia ľudí nad 65 rokov a ďalších osôb prostredníctvom vytvorenia modernej a funkčnej hygienickej jednotky pri vstupe do zariadenia. Seniori, pri kapacitách zariadenia v počte 152 a viac ako 100 zamestnancov zariadenia sociálnych služieb pravidelne užíva výsledky projektu. Spolu s pravidelnými návštevami, partnermi a spolupracujúcim odborníkmi je počet osôb benefitujúcich z preventívnych opatrení ešte vyšší.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Subjekt ŽIVOT, n.o. zrealizoval projekt s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia prijímateľov sociálnych služieb v ŽIVOT, n.o.. Výsledkom zrealizovaného projektu je vybavenie zdravotníckymi pomôckami, ktoré prispejú k zlepšeniu života imobilných, ŤZP prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na presun invalidným vozíkom, a tiež sa skvalitnila poskytovaná zdravotnícka starostlivosť pri poskytnutí prvej pomoci prijímateľom sociálnych služieb.
Spolu 1 257 966,53 €