Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
341 455 327€ 334 698 252€ 349 715 985€ 361 755 113€ 351 266 488€ 331 895 778€ 292 311 346€ 305 005 695€ 281 937 842€ 192 090 285€ 174 730 655€ 161 176 539€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
256 823 657€ 260 619 018€ 271 512 393€ 286 477 700€ 289 043 044€ 280 342 324€ 244 947 704€ 260 657 674€ 238 250 028€ 147 323 902€ 128 693 402€ 121 582 057€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
57 236 041€ 60 736 025€ 70 022 784€ 90 743 188€ 107 713 462€ 133 920 374€ 147 661 357€ 158 222 343€ 142 163 678€ 55 682 376€ 34 509 229€ 24 696 284€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
56 291 638€ 50 763 073€ 61 525 563€ 82 316 454€ 101 698 693€ 113 846 845€ 112 882 350€ 108 672 626€ 49 843 855€ 41 758 650€ 30 249 505€ 22 220 108€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
631 068€ 834 355€ 770 950€ 700 462€ 6 014 770€ 20 073 530€ 34 779 007€ 49 549 716€ 64 282 797€ 2 408 666€ 2 947 882€ 630 293€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
313 335€ 9 138 597€ 7 726 271€ 7 726 271€ 28 037 027€ 11 515 060€ 1 311 842€ 1 845 883€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
199 587 616€ 199 882 992€ 201 489 609€ 195 734 512€ 181 329 582€ 146 421 949€ 97 286 347€ 102 435 331€ 96 086 350€ 91 641 526€ 94 184 173€ 96 885 773€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 247 078€ 5 236 814€ 5 256 970€ 5 411 646€ 5 409 393€ 5 262 286€ 5 184 245€ 5 210 171€ 5 336 126€ 5 250 764€ 5 202 095€ 5 493 896€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
149 293 456€ 149 929 961€ 153 634 046€ 154 621 213€ 154 274 381€ 122 273 678€ 66 876 126€ 68 304 177€ 66 652 581€ 64 787 968€ 70 888 887€ 79 702 657€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
32 739 412€ 12 214 120€ 11 317 150€ 10 760 730€ 14 166 823€ 11 262 969€ 13 644 709€ 12 825 655€ 13 757 578€ 17 428 191€ 13 564 928€ 8 317 795€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 196 902€ 1 157 305€ 1 632 345€ 2 478 242€ 3 644 176€ 4 332 348€ 4 478 585€ 5 009 921€ 2 876 662€ 2 326 665€ 3 017 041€ 2 470 782€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
113 764€ 140 289€ 178 819€ 232 250€ 269 760€ 54 657€ 36 723€ 470 252€ 483 662€ 522 696€ 79 902€ 102 585€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
9 997 004€ 31 204 503€ 29 470 279€ 22 230 430€ 3 565 048€ 3 236 013€ 7 065 960€ 10 615 155€ 6 979 743€ 1 325 241€ 1 431 320€ 798 057€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
84 235 337€ 74 047 722€ 78 201 723€ 74 923 658€ 62 223 444€ 51 539 503€ 47 320 456€ 44 303 550€ 43 687 814€ 44 766 383€ 46 037 253€ 39 594 482€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 181 950€ 5 503 914€ 5 963 528€ 6 595 016€ 5 270 453€ 3 953 990€ 3 379 370€ 2 937 380€ 3 227 497€ 3 300 457€ 5 029 166€ 3 480 081€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 181 950€ 5 503 914€ 5 963 528€ 6 595 016€ 5 270 453€ 3 953 990€ 3 379 370€ 2 937 380€ 3 227 497€ 3 300 457€ 5 029 166€ 3 480 081€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
707 742€ 1 204 715€ 2 067 770€ 1 455 694€ 1 380 099€ 1 681 889€ 1 599 007€ 1 752 523€ 2 822 966€ 2 745 632€ 3 169 518€ 3 143 119€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
385 561€ 858 342€ 1 201 764€ 1 132 190€ 1 057 369€ 1 162 383€ 1 044 914€ 1 157 278€ 2 176 665€ 2 069 717€ 2 334 097€ 2 250 037€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
10 145€ 5 047€ 8 901€ 19 575€ 9 024€ 6 892€ 13 051€ 5 886€ 8 976€ 9 871€ 9 565€ 31 567€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
131 447€ 149 592€ 144 983€ 115 397€ 116 696€ 315 116€ 339 424€ 441 450€ 501 959€ 520 532€ 670 815€ 695 271€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
117 327€ 125 871€ 645 354€ 120 909€ 129 212€ 129 518€ 133 435€ 79 530€ 66 635€ 77 775€ 87 084€ 98 137€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
63 262€ 65 863€ 66 767€ 67 623€ 67 798€ 67 981€ 68 182€ 68 380€ 68 731€ 67 738€ 67 956€ 68 107€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
77 345 645€ 67 339 093€ 70 170 425€ 66 872 948€ 55 572 892€ 45 903 624€ 42 342 079€ 39 613 648€ 37 637 351€ 38 720 294€ 37 838 569€ 32 971 282€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€
087
2.
Ceniny (213)
224€ 871€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
77 345 645€ 67 339 093€ 70 170 425€ 66 872 948€ 55 572 892€ 45 903 400€ 42 341 208€ 39 613 648€ 37 637 351€ 38 720 294€ 37 838 569€ 32 971 282€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
396 333€ 31 512€ 1 868€ 353 756€ 13 951€ 43 186€ 44 471€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 826€ 31 512€ 1 868€ 353 756€ 13 951€ 43 186€ 44 471€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
375 507€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
341 455 327€ 334 698 252€ 349 715 985€ 361 755 113€ 351 266 488€ 331 895 778€ 292 311 346€ 305 005 695€ 281 937 842€ 192 090 285€ 174 730 655€ 161 176 539€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
41 883 841€ 38 639 722€ 45 696 174€ 41 557 038€ 28 103 445€ 27 812 261€ 18 274 776€ 15 366 175€ 18 696 224€ 10 773 681€ 12 538 607€ 10 454 991€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
41 883 841€ 38 639 722€ 45 696 174€ 41 557 038€ 28 103 445€ 27 812 261€ 18 274 776€ 15 366 175€ 18 696 224€ 10 773 681€ 12 538 607€ 10 454 991€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
11 636 353€ 45 601 762€ 41 562 839€ 28 099 994€ 27 812 261€ 66 529 308€ 15 662 486€ 19 377 887€ 11 928 105€ 12 978 234€ 10 453 198€ 14 753 619€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
30 247 488€ -6 962 040€ 4 133 335€ 13 457 044€ 291 183€ -38 717 046€ 2 612 290€ -4 011 713€ 6 768 119€ -2 204 553€ 2 085 410€ -4 298 628€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
281 380 699€ 278 910 671€ 289 461 717€ 305 527 815€ 308 422 155€ 290 868 774€ 262 246 401€ 279 153 335€ 252 641 269€ 172 077 065€ 153 982 360€ 143 453 978€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 006 529€ 2 784 570€ 2 779 298€ 5 398 660€ 5 731 992€ 1 593 115€ 5 803 021€ 6 400 193€ 3 805 333€ 9 518 969€ 5 808 474€ 6 788 473€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
6 788 473€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
5 006 529€ 2 784 570€ 2 779 298€ 5 398 660€ 5 731 992€ 1 593 115€ 5 803 021€ 6 400 193€ 3 805 333€ 9 518 969€ 5 808 474€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
248 771 556€ 252 292 506€ 261 929 133€ 276 981 249€ 278 270 453€ 268 174 262€ 235 382 738€ 251 326 938€ 230 314 211€ 141 892 609€ 126 296 453€ 119 436 382€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
778 970€ 778 970€ 778 970€ 744 461€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
248 771 556€ 252 292 506€ 261 929 133€ 276 981 249€ 278 270 453€ 268 174 262€ 235 382 738€ 251 326 938€ 229 535 241€ 141 113 639€ 125 517 483€ 118 691 921€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
390 999€ 143 464€ 158 232€ 310 104€ 428 054€ 273 021€ 377 155€ 390 130€ 329 138€ 381 071€ 336 404€ 395 670€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
390 999€ 143 464€ 158 232€ 310 104€ 428 054€ 273 021€ 377 155€ 390 130€ 329 138€ 381 071€ 336 404€ 395 670€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
27 211 615€ 23 690 132€ 24 595 053€ 22 837 802€ 23 991 656€ 20 828 376€ 20 683 486€ 21 036 074€ 18 192 586€ 20 284 416€ 21 541 029€ 16 833 453€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 147 750€ 2 357 368€ 312 192€ 809 297€ 4 807 532€ 4 138 852€ 5 150 159€ 2 014 965€ 722 019€ 627 889€ 711 795€ 789 891€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 971€ 33 509€ 33 068€ 54 490€ 36 702€ 23 135€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
7 528€ 176€ 15 594€ 3 226€ 25 283€ 14 970€ 18 417€ 3 271 695€ 2 579 959€ 1 940 017€ 2 148 082€ 2 254 523€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
788 818€ 342 329€ 165 760€ 284 646€ 320 394€ 371 928€ 331 532€ 494 962€ 427 635€ 963 180€ 697 092€ 268 021€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€
163
12.
Zamestnanci (331)
13 664 847€ 11 654 324€ 13 194 200€ 11 833 520€ 10 271 337€ 8 967 717€ 8 400 558€ 7 716 834€ 7 332 910€ 8 532 691€ 8 758 947€ 7 778 766€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
626€ 94€ 35€ 5€ 31€ 1 674€ 113€ 113€ 113€ 110€ 235€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
8 689 519€ 7 553 131€ 8 650 796€ 7 909 460€ 6 883 479€ 5 941 053€ 5 525 345€ 5 096 651€ 4 794 268€ 5 534 279€ 5 669 198€ 4 599 297€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 895 008€ 1 778 818€ 2 256 477€ 1 997 648€ 1 683 599€ 1 393 856€ 1 253 831€ 1 086 556€ 980 444€ 1 252 099€ 1 312 342€ 1 119 585€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
17 520€ 3 892€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
1 320 789€ 1 322 170€ 1 379 660€ 2 206 761€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
18 190 787€ 17 147 858€ 14 558 094€ 14 670 260€ 14 740 887€ 13 214 743€ 11 790 169€ 10 486 186€ 10 600 350€ 9 239 538€ 8 209 688€ 7 267 570€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
10 929€ 51 372€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
18 179 859€ 17 096 486€ 14 558 094€ 14 670 260€ 14 740 887€ 13 214 743€ 11 790 169€ 10 486 186€ 10 600 350€ 9 239 538€ 8 209 688€ 7 267 570€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€