Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 336 123 € 7 427 399 € 5 899 373 € 7 383 546 € 5 312 551 € 4 292 314 € 3 219 493 € 2 506 412 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
220 395 € 113 403 € 36 458 € 319 026 € 45 108 € 61 023 € 79 914 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 048 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
15 048€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
205 347 € 113 403 € 36 458 € 28 696 € 45 108 € 61 023 € 79 914 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 347€ 113 403€ 36 458€ 28 696€ 45 108€ 61 023€ 79 914€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
290 330 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
290 330€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 461 650 € 7 302 399 € 5 827 320 € 6 966 237 € 5 252 426 € 4 231 291 € 3 139 579 € 2 506 412 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 027 185 € 2 561 364 € 1 229 824 € 1 587 284 € 1 987 695 € 1 181 508 € 1 128 291 € 991 466 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 027 185€ 2 561 364€ 1 229 824€ 1 587 284€ 1 987 695€ 1 181 508€ 1 128 291€ 991 466€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 974 € 1 881 528 € 168 579 € 851 084 € 1 570 134 € 1 465 170 € 578 596 € 558 632 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 881 528€ 168 579€ 851 084€ 1 570 134€ 439 599€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 025 571€ 578 596€ 558 632€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 974€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
533 013 € 1 460 844 € 1 471 249 € 3 853 826 € 1 079 763 € 1 568 587 € 1 411 425 € 322 984 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
443 490 € 1 374 521 € 206 725 € 2 551 051 € 753 781 € 1 250 230 € 639 679 € 23 358 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
42 527€ 72 997€ 30 492€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
400 963€ 1 301 524€ 176 233€ 2 551 051€ 753 781€ 1 250 230€ 639 679€ 23 358€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 000€ 14 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 379€ 71 755€ 436 139€ 396 515€ 325 982€ 318 357€ 666 416€ 299 626€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17 144€ 14 568€ 828 385€ 906 260€ 91 330€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 894 478 € 1 398 663 € 2 957 668 € 674 043 € 614 834 € 16 026 € 21 267 € 633 330 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 908€ 8 197€ 6 600€ 8 321€ 7 595€ 7 495€ 3 420€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 885 570€ 1 390 466€ 2 951 068€ 665 722€ 607 239€ 8 531€ 17 847€ 633 330€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
654 078 € 11 597 € 35 595 € 98 283 € 15 017 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 597€ 17 384€ 16 827€ 15 017€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
654 078€ 18 211€ 81 456€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 336 123 € 7 427 399 € 5 899 373 € 7 383 546 € 5 312 551 € 4 292 314 € 3 219 493 € 2 506 412 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 096 433 € 4 217 207 € 4 109 241 € 4 253 915 € 2 194 127 € 1 402 921 € 645 432 € 394 224 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
082
A.I.1
Základné imanie
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 822 769 € 4 108 909 € 3 378 498 € 2 193 795 € 1 402 589 € 645 101 € 393 892 € 244 065 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 822 769€ 4 108 909€ 3 378 498€ 2 193 795€ 1 402 589€ 645 101€ 393 892€ 244 065€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 273 332 € 107 966 € 730 411 € 2 059 788 € 791 206 € 757 488 € 251 208 € 149 827 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 239 690 € 3 210 192 € 1 790 132 € 3 129 631 € 3 118 424 € 2 889 393 € 2 574 061 € 2 112 188 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 977 € 6 432 € 4 903 € 3 616 € 8 802 € 37 774 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 977€ 6 432€ 4 903€ 3 616€ 2 289€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 513€ 37 774€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
208 854 € 208 854 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
208 854€ 208 854€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 000 731 € 2 994 906 € 1 785 229 € 3 125 979 € 3 109 622 € 2 685 793 € 2 510 638 € 2 112 188 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 037 785 € 2 103 549 € 841 268 € 1 751 487 € 1 410 135 € 1 227 894 € 577 908 € 208 120 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 593 640€ 1 668 462€ 765 309€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
444 145€ 435 087€ 75 959€ 1 751 487€ 1 410 135€ 1 227 894€ 577 908€ 208 120€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
876 496€ 860 126€ 855 773€ 995 401€ 968 974€ 629 328€ 301 230€ 181 956€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
21 703€ 15 154€ 10 981€ 13 520€ 12 128€ 11 985€ 5 734€ 2 593€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 148€ 9 289€ 7 312€ 8 521€ 7 092€ 10 362€ 9 780€ 1 674€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
47 599€ 2 788€ 4 193€ 243 999€ 4 085€ 9 591€ 183 653€ 74 153€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 000€ 4 000€ 65 702€ 113 051€ 707 208€ 796 633€ 1 432 333€ 1 643 692€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 128 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 128€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
36€ 165 826€ 63 423€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé