Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Youstice SK, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
231 148 € 478 410 € 737 704 € 1 011 666 € 670 780 € 814 996 € 476 716 € 51 112 € 42 106 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
179 745 € 426 788 € 673 831 € 920 875 € 575 269 € 730 836 € 377 798 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
179 745 € 426 788 € 673 831 € 920 875 € 575 269 € 722 146 € 361 744 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
179 745€ 426 788€ 673 831€ 920 875€ 575 269€ 722 146€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
361 744€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
8 690 € 12 054 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 690€ 12 054€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
4 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 403 € 51 622 € 63 873 € 90 791 € 95 511 € 83 842 € 98 331 € 51 112 € 42 106 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
26 181 € 29 050 € 59 863 € 86 658 € 62 043 € 82 590 € 82 061 € 18 000 € 18 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
400€ 224€ 377€ 27 661€ 3 794€ 7 520€ 18 144€ 18 000€ 18 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 781€ 28 826€ 59 486€ 58 997€ 58 249€ 75 070€ 63 816€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
101€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
25 222 € 22 572 € 4 010 € 4 133 € 33 468 € 1 252 € 16 270 € 33 112 € 24 106 €
056
B.IV.1
Peniaze
233€ 34€ 39€ 50€ 52€ 138€ 672€ 484€ 486€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 989€ 22 538€ 3 971€ 4 083€ 33 416€ 1 114€ 15 598€ 32 628€ 23 620€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
318 € 587 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
318€ 587€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
231 148 € 478 410 € 737 704 € 1 011 666 € 670 780 € 814 996 € 476 716 € 51 112 € 42 106 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
229 312 € 472 769 € -765 642 € -455 434 € -253 775 € -60 540 € 216 894 € 44 972 € 35 655 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 922 798 € 394 798 € 394 798 € 394 798 € 394 798 € 394 798 € 394 798 € 0 € 3 313 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 922 798€ 394 798€ 394 798€ 394 798€ 394 798€ 394 798€ 394 798€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
3 313€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 779 € 1 531 779 € 3 779 € 3 779 € 3 779 € 3 779 € 3 779 € 3 313 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 779€ 1 531 779€ 3 779€ 3 779€ 3 779€ 3 779€ 3 779€ 3 313€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 487 008 € -1 197 419 € -887 211 € -685 552 € -492 317 € -214 883 € -858 € -12 553 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 487 008€ -1 197 419€ -887 211€ -685 552€ -492 317€ -214 883€ -858€ -12 553€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-243 457 € -289 589 € -310 208 € -201 659 € -193 235 € -277 434 € -214 883 € 9 317 € 11 695 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 836 € 5 641 € 1 503 346 € 1 440 177 € 899 555 € 875 536 € 259 822 € 6 140 € 6 451 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 444 € 1 421 € 961 € 4 854 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 444€ 1 421€ 961€ 4 854€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 347 € 1 347 € 3 783 € 6 627 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 347€ 1 347€ 1 347€ 644€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 436€ 5 983€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 836 € 5 641 € 1 503 346 € 1 436 386 € 896 787 € 870 792 € 248 341 € 6 140 € 6 451 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 836€ 5 641€ 5 335€ 888€ 1 197€ 4 425€ 212 935€ 769€ 3 718€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 498 011€ 1 435 498€ 894 611€ 853 052€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 640€ 17 779€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 113€ 11 188€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
979€ 2 014€ 2 902€ 5 371€ 2 733€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 548€ 3 537€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
26 923 € 25 000 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 923€ 1 923€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
25 000€ 23 077€ 0€