Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
99 218 613 € 105 725 200 € 92 593 509 € 86 600 379 € 85 732 075 € 79 267 324 € 102 319 860 € 73 687 494 € 36 682 503 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 339 496 € 19 018 071 € 16 595 259 € 16 112 644 € 13 287 792 € 14 325 492 € 7 695 063 € 183 318 € 158 513 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 080 € 10 080 € 11 815 € 17 013 € 42 867 € 52 493 € 55 198 € 54 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 11 815€ 17 013€ 42 867€ 52 493€ 55 198€ 54 561€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 080€ 10 080€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
52 193 € 92 329 € 252 493 € 221 189 € 108 169 € 92 575 € 113 506 € 118 660 € 103 952 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 193€ 92 329€ 252 493€ 221 189€ 108 169€ 92 575€ 105 409€ 118 660€ 103 952€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 8 097€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
16 287 303 € 18 915 662 € 16 332 686 € 15 879 640 € 13 162 610 € 14 190 050 € 7 529 064 € 9 460 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
16 287 303€ 18 915 662€ 16 332 686€ 15 879 640€ 13 162 610€ 14 190 050€ 7 529 064€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 9 460€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
82 862 722 € 86 680 326 € 75 985 484 € 70 481 004 € 72 441 938 € 64 931 410 € 94 613 393 € 73 455 379 € 36 507 360 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
37 584 344 € 41 462 756 € 34 901 413 € 38 288 257 € 28 572 593 € 23 155 176 € 43 755 933 € 46 753 396 € 19 636 587 €
032
B.I.1
Materiál
431€ 383€ 854€ 677€ 798€ 541€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
37 583 913€ 41 462 373€ 34 900 559€ 38 287 580€ 28 571 795€ 23 154 635€ 43 755 933€ 46 753 396€ 19 636 587€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 145 € 6 923 € 4 033 € 5 457 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 249€ 1 362€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
145€ 6 674€ 2 671€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 990 577 € 33 238 890 € 29 425 533 € 24 989 002 € 38 587 534 € 37 827 649 € 49 712 594 € 20 080 534 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 113 480€ 32 061 878€ 27 912 515€ 22 538 449€ 34 751 269€ 32 340 477€ 28 319 487€ 16 247 110€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 1 008€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 231 878€ 46 720€ 400 397€ 1 064 833€ 2 725 523€ 1 951 921€ 3 212 502€ 1 737 425€ 780 036€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 645 219€ 1 130 292€ 1 112 621€ 1 385 720€ 1 110 742€ 3 535 251€ 18 180 605€ 2 095 999€ 2 018 712€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 287 801 € 11 978 680 € 11 658 538 € 7 203 745 € 5 281 811 € 3 948 440 € 1 137 943 € 6 617 416 € 6 692 475 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 404€ 1 627€ 436€ 2 119€ 2 266€ 755€ 2 202€ 2 082€ 440€
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 286 397€ 11 977 053€ 11 658 102€ 7 201 626€ 5 277 989€ 3 946 097€ 1 134 391€ 6 615 334€ 6 692 035€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 1 556€ 1 588€ 1 350€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
16 395 € 26 803 € 12 766 € 6 731 € 2 345 € 10 422 € 11 404 € 48 797 € 16 630 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 731€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 395€ 26 803€ 12 766€ 2 345€ 10 422€ 11 404€ 10 200€ 8 766€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 38 597€ 7 864€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
99 218 613 € 105 725 200 € 92 593 509 € 86 600 379 € 85 732 075 € 79 267 324 € 102 319 860 € 73 687 494 € 36 682 503 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 226 574 € 12 943 760 € 7 754 511 € 18 469 776 € 17 430 355 € 21 723 913 € 19 436 684 € 16 391 803 € 10 596 162 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
533 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
533 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 239 844 € 7 335 298 € 5 182 445 € 4 757 840 € 2 587 203 € 3 418 379 € 5 015 780 € -7 330 € 3 323 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 323€ 3 323€ 3 323€ 3 323€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
5 239 844€ 7 335 298€ 5 182 445€ 4 757 840€ 2 587 203€ 3 415 056€ 5 012 457€ -10 653€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 568 621 € 32 224 € 22 094 € 11 603 310 € 13 269 015 € 14 384 385 € 7 806 613 € 8 556 321 € 926 744 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 568 621€ 32 224€ 22 094€ 11 603 310€ 13 269 015€ 14 384 385€ 7 806 613€ 8 556 321€ 926 744€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
878 267 € 5 536 396 € 2 510 130 € 2 068 784 € 1 534 295 € 3 884 630 € 6 577 772 € 7 806 293 € 9 629 576 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
86 992 039 € 92 781 440 € 84 838 998 € 68 130 603 € 68 301 720 € 57 543 411 € 82 768 073 € 56 831 527 € 25 796 960 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
51 292 € 32 996 € 46 793 € 18 994 € 25 917 € 27 967 € 22 213 € 17 411 € 28 281 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
37 893€ 27 700€ 41 493€ 14 944€ 25 917€ 0€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
13 399€ 5 296€ 5 300€ 4 050€ 27 967€ 22 213€ 17 411€ 28 281€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 421 005 € 1 942 889 € 4 711 828 € 4 678 777 € 923 143 € 4 779 713 € 5 095 607 € 5 791 € 3 915 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 083€ 4 083€ 3 204 084€ 3 201 474€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 650€ 17 141€ 11 951€ 7 680€ 5 663€ 5 176€ 4 040€ 2 551€ 1 184€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 651 560€ 3 591 731€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 397 272€ 1 921 665€ 1 495 793€ 1 469 623€ 917 480€ 1 122 977€ 1 499 836€ 3 240€ 2 731€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
34 762 926 € 37 069 990 € 26 554 463 € 9 565 307 € 19 079 045 € 10 180 104 € 19 306 864 € 21 020 474 € 11 345 275 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 939 337€ 11 497 903€ 12 424 505€ 9 218 933€ 15 738 693€ 10 088 147€ 19 211 461€ 15 897 564€ 8 086 615€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 360€ 842€ 813 798€ 400€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 326 712€ 13 187 592€ 4 900 000€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 227 778€ 0€ 0€ 0€ 2 201 092€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 400 000€ 11 400 000€ 8 900 000€ 0€ 0€ 2 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 901€ 100 773€ 137 294€ 106 085€ 67 425€ 51 910€ 59 964€ 43 253€ 23 172€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 100€ 48 731€ 51 299€ 39 418€ 28 471€ 24 899€ 21 923€ 15 308€ 11 437€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 876€ 834 986€ 141 365€ 200 771€ 16 678€ 11 788€ 12 674€ 9 487€ 1 022 559€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5€ 100€ 0€ 0€ 2 241 064€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 447 690€ 5 500 750€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
50 756 816 € 53 735 565 € 53 525 914 € 53 867 525 € 48 273 615 € 42 555 627 € 57 895 699 € 30 287 101 € 14 419 489 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 199 996€ 3 300 000€ 980 000€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
50 756 816€ 53 735 565€ 53 525 914€ 51 667 529€ 44 973 615€ 41 575 627€ 57 895 699€ 30 287 101€ 14 419 489€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 115 103 € 464 164 € 289 381 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 115 103€ 464 164€ 289 381€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€