Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Star Power Management SK, s.r.o., v likvidácii [zrušená]

2011 2010 2009
01.01.2011
31.03.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
012
A.II.1
Pozemky
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]