Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 € 30 860 428 € 17 811 143 € 19 107 273 € 24 614 799 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 806 562 € 2 045 671 € 12 866 575 € 29 030 599 € 26 160 821 € 3 749 358 € 2 173 354 € 1 956 541 € 1 656 455 € 1 044 638 € 627 882 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 842 € 12 981 € 31 620 € 40 268 € 57 919 € 43 931 € 31 161 € 2 028 € 3 360 € 4 692 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 842€ 12 981€ 31 620€ 40 268€ 57 919€ 43 931€ 31 161€ 2 028€ 3 360€ 4 692€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
987 239 € 1 039 312 € 619 776 € 612 998 € 778 797 € 866 840 € 737 684 € 383 216 € 463 972 € 249 989 € 226 717 €
012
A.II.1
Pozemky
87 124€ 87 124€ 87 123€ 87 124€ 87 124€ 87 124€ 1 523€
013
A.II.2
Stavby
210 291€ 235 275€ 260 259€ 285 243€ 310 227€ 335 212€ 340 723€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
637 517€ 307 454€ 148 283€ 155 168€ 178 974€ 248 097€ 216 221€ 261 754€ 375 748€ 219 770€ 212 259€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
44 807€ 59 459€ 74 111€ 85 463€ 61 417€ 56 457€ 63 934€ 6 395€ 8 807€ 11 219€ 13 631€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 500€ 50 000€ 50 000€ 141 055€ 139 950€ 115 283€ 115 067€ 79 417€ 19 000€ 827€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
300 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
819 323 € 1 003 517 € 12 233 818 € 28 385 981 € 25 341 756 € 2 824 599 € 1 391 739 € 1 542 164 € 1 190 455 € 791 289 € 396 473 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
765 135€ 914 266€ 643 130€ 14 507 043€ 20 664 568€ 947 411€ 1 146 301€ 1 220 226€ 830 267€ 408 789€ 396 473€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
15 938€ 54 188€ 92 438€ 130 688€ 168 938€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
10 960 000€ 13 060 000€ 4 150 000€ 970 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
38 250€ 35 063€ 538 250€ 688 250€ 358 250€ 907 188€ 245 438€ 321 938€ 360 188€ 382 500€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 912 278 € 34 344 645 € 46 455 334 € 30 038 616 € 50 845 089 € 34 381 621 € 30 366 559 € 28 449 928 € 15 979 399 € 18 006 498 € 23 583 435 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
942 273 € 852 470 € 29 294 € 27 509 € 13 531 € 3 475 € 1 959 € 534 € 374 € 48 300 € 265 €
032
B.I.1
Materiál
858€ 756€ 712€ 702€ 484€ 453€ 459€ 534€ 374€ 347€ 265€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
941 415€ 851 714€ 28 582€ 26 807€ 13 047€ 3 022€ 1 500€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 569 272 € 2 123 012 € 1 980 972 € 1 660 892 € 1 179 422 € 1 011 458 € 2 856 648 € 417 039 € 282 039 € 108 789 € 3 144 343 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 306 182€ 1 867 936€ 1 225 157€ 1 317 323€ 959 820€ 794 731€ 2 327 345€ 393 664€ 223 664€ 35 414€ 30 415€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
232 415€ 226 074€ 722 860€ 340 701€ 216 727€ 216 727€ 529 303€ 23 375€ 58 375€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
30 675€ 29 002€ 32 955€ 2 868€ 2 875€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
20 808 961 € 27 502 768 € 22 446 784 € 21 342 413 € 18 096 459 € 21 708 378 € 22 092 414 € 19 203 799 € 11 084 015 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 792 349€ 26 872 629€ 20 576 454€ 20 707 523€ 10 649 458€ 13 919 176€ 13 042 586€ 16 013 695€ 6 782 301€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
121 168€ 84 878€ 185 959€ 39 403€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 570€ 1 560 129€ 122 224€ 284 935€ 52 901€ 1 236 317€ 158 514€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 612€ 594 569€ 189 033€ 427 788€ 7 162 066€ 7 789 202€ 9 049 828€ 2 951 244€ 3 025 994€ 2 536 400€ 9 688 693€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 591 772 € 3 866 395 € 21 998 284 € 7 007 802 € 31 555 677 € 11 658 310 € 5 415 538 € 8 828 556 € 4 612 971 € 7 123 856 € 4 973 010 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 513€ 16 418€ 15 674€ 20 986€ 15 815€ 17 639€ 12 701€ 5 587€ 3 287€ 3 433€ 266€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 572 259€ 3 849 977€ 21 982 610€ 6 986 816€ 31 539 862€ 11 640 671€ 5 402 837€ 8 822 969€ 4 609 684€ 7 120 423€ 4 972 744€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
671 705 € 1 200 283 € 1 773 609 € 1 244 784 € 917 198 € 173 714 € 294 639 € 453 959 € 175 289 € 56 137 € 403 482 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
27€ 375 604€ 770 450€ 1 522€ 89€ 810€ 221€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
533 782€ 532 896€ 668 293€ 115 770€ 119 716€ 89 027€ 106 365€ 90 359€ 90 754€ 32 154€ 403 482€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
137 896€ 291 783€ 334 866€ 1 127 492€ 797 393€ 83 877€ 188 274€ 363 379€ 84 535€ 23 983€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 € 30 860 428 € 17 811 143 € 19 107 273 € 24 614 799 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 618 766 € 16 936 164 € 19 602 295 € 33 204 113 € 43 513 231 € 21 871 074 € 14 183 609 € 8 789 437 € 3 952 216 € 8 644 402 € 9 015 275 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
692 081 € 813 712 € 542 575 € 7 381 713 € 13 537 761 € 820 879 € 987 984 € 1 090 886 € 728 426 € 311 948 € 345 506 €
074
A.II.1
Emisné ážio
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
688 761€ 810 392€ 539 255€ 7 378 394€ 13 534 442€ 817 560€ 984 665€ 1 087 567€ 725 107€ 308 629€ 342 187€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 321 € 3 321 € 3 321 € 3 321 € 3 320 € 3 313 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 321€ 3 321€ 3 321€ 3 321€ 3 320€ 3 313€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 185 089 € 9 900 843 € 11 577 819 € 14 032 748 € 21 013 674 € 12 532 776 € 6 895 827 € 3 187 269 € 119 803 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 185 089€ 9 900 843€ 11 577 819€ 14 032 748€ 21 013 674€ 12 532 776€ 6 895 827€ 3 187 269€ 119 803€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 € 4 474 761 € 3 187 269 € 8 295 934 € 8 513 453 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 771 244 € 20 648 740 € 41 493 223 € 27 103 057 € 34 041 148 € 16 350 315 € 18 342 547 € 21 733 427 € 13 831 001 € 10 460 859 € 15 595 746 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
79 387 € 66 138 € 68 156 € 57 995 € 52 144 € 42 443 € 36 978 € 27 726 € 35 037 € 25 750 € 10 165 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
69 987€ 58 338€ 61 256€ 51 345€ 45 794€ 42 443€ 36 978€ 27 726€ 35 037€ 25 750€ 10 165€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 400€ 7 800€ 6 900€ 6 650€ 6 350€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
137 951 € 136 074 € 4 889 882 € 11 723 369 € 72 198 € 18 307 € 33 940 € 19 465 € 19 585 € 10 087 € 8 324 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
123 133€ 123 133€ 114 433€ 114 433€ 65 000€ 12 130€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 818€ 12 941€ 10 605€ 8 936€ 7 198€ 6 223€ 5 043€ 4 130€ 3 126€ 1 954€ 978€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 764 844€ 11 600 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
12 084€ 16 767€ 15 335€ 16 459€ 8 133€ 7 346€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
16 553 431 € 20 446 465 € 36 534 984 € 15 321 638 € 33 916 621 € 16 289 110 € 18 271 629 € 21 684 833 € 13 776 379 € 10 425 022 € 15 577 257 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 116 305€ 19 888 514€ 15 818 634€ 14 768 472€ 9 186 387€ 9 180 326€ 9 480 986€ 13 787 387€ 6 217 933€ 6 909 856€ 3 244 509€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
129 707€ 344 276€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
42 338€ 80 065€ 22 398€ 5 140€ 1 897€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
9 294 297€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
275€ 5 466 616€ 5 466 341€ 7 466 341€ 7 466 673€ 7 466 673€ 11 456€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
78 326€ 76 699€ 123 147€ 116 757€ 27 542€ 58 055€ 50 107€ 33 886€ 43 627€ 19 913€ 18 856€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 213€ 48 741€ 82 425€ 62 370€ 43 202€ 35 704€ 31 515€ 19 893€ 15 054€ 11 962€ 8 644€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
303 092€ 414 297€ 483 079€ 371 649€ 284 440€ 1 204 348€ 1 199 391€ 295 999€ 9 347€ 464 227€ 1 954 770€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 495€ 18 214€ 20 027 699€ 2 115€ 18 778 727€ 60€ 951€ 930€ 1 347€ 3 002 468€ 1 054 284€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
475 € 63 € 201 € 55 € 185 € 455 € 1 403 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
475€ 63€ 201€ 55€ 185€ 455€ 1 403€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
535 € 5 695 € 6 829 € 368 729 € 83 304 € 308 396 € 337 564 € 27 926 € 2 012 € 3 778 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
535€ 5 695€ 6 829€ 368 729€ 83 304€ 308 396€ 337 564€ 27 926€ 1 975€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
37€ 3 778€