Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
113 285 586€ 133 600 496€ 92 040 231€ 81 141 087€ 69 041 303€ 78 406 188€ 71 462 773€ 69 372 275€ 53 425 099€ 57 450 222€ 27 106 191€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
109 109 908€ 131 300 563€ 90 485 682€ 77 082 366€ 64 194 519€ 73 351 212€ 68 226 519€ 67 912 990€ 50 803 953€ 54 479 801€ 24 929 466€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 175 678 € 2 299 933 € 1 554 549 € 4 058 721 € 4 846 784 € 5 054 976 € 3 236 254 € 1 459 285 € 2 621 146 € 2 970 421 € 2 176 725 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
45 212 848 € 47 505 150 € 41 949 723 € 41 523 527 € 38 752 276 € 32 086 668 € 26 523 014 € 18 760 047 € 8 284 876 € 14 052 685 € 15 068 444 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
45 212 848€ 47 505 150€ 41 949 723€ 41 523 527€ 38 752 276€ 32 086 668€ 26 523 014€ 18 760 047€ 8 284 876€ 14 004 732€ 14 935 938€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
47 953€
07
II.3
Aktivácia
132 506€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
39 087 631 € 39 838 646 € 34 763 440 € 32 631 877 € 30 544 091 € 23 760 432 € 20 062 071 € 14 052 805 € 6 257 949 € 6 543 089 € 5 810 496 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 414€ 69 730€ 81 152€ 83 139€ 89 968€ 61 809€ 89 585€ 207 973€ 48 931€ 43 656€ 49 712€
10
B.2
Služby
39 012 217€ 39 768 916€ 34 682 288€ 32 548 738€ 30 454 123€ 23 698 623€ 19 972 486€ 13 844 832€ 6 209 018€ 6 499 433€ 5 760 784€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 300 895 € 9 966 437 € 8 740 832 € 12 950 371 € 13 054 969 € 13 381 212 € 9 697 197 € 6 166 527 € 4 648 073 € 10 480 017 € 11 434 673 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 552 503 € 1 409 406 € 1 415 411 € 1 288 890 € 1 125 017 € 969 217 € 911 154 € 692 387 € 591 850 € 451 097 € 326 058 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 159 139€ 1 044 748€ 1 048 898€ 961 024€ 839 064€ 717 191€ 671 836€ 520 866€ 455 788€ 345 371€ 259 042€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
369 997€ 343 767€ 343 155€ 309 374€ 267 150€ 236 250€ 224 092€ 158 966€ 125 876€ 98 128€ 61 724€
16
C.4
Sociálne náklady
23 367€ 20 891€ 23 358€ 18 492€ 18 803€ 15 776€ 15 226€ 12 555€ 10 186€ 7 598€ 5 292€
17
D
Dane a poplatky
431 644€ 569 634€ 614 171€ 492 411€ 375 637€ 345 434€ 227 484€ 41 471€ 2 241€ 1 503€ 1 972€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
182 324€ 143 066€ 148 403€ 137 767€ 197 017€ 173 494€ 144 959€ 125 471€ 83 244€ 65 613€ 36 105€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
116 887€ 5 350€ 660€ 74 000€ 2 850€ 27 621€ 4 292€ 31 727€ 17 581€ 38 241€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
213 220€ 65 633€ 22 218€ 2 887€ 25 873€ 18 188€ 38 183€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
41 185€ 56 612€ 33 003€ 15 429€ 12 557€ 14 235€ 22 758€ 1 091€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65 890€ 137 666€ 112 403€ 24 041€ 29 992€ 8 091€ 2 130 661€ 1 324€ 13 534€ 264 229€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
113 642€ 34 774€ 132 129€ 161 277€ 16 525€ 1 497 578€ 2 667 242€ 111 680€ 94 486€ 56 864€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
7 949 154 € 7 895 961 € 6 510 778 € 10 887 005 € 11 358 208 € 10 392 195 € 7 859 664 € 5 197 156 € 3 895 640 € 10 168 562 € 11 070 595 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29 000€ 7 000 275€ 3 996 280€ 64 534€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
27 500€ 7 000 275€ 3 996 030€ 68 035€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
525 408 € 70 350 € 2 183 477 € 3 179 246 € 71 400 € 75 650 € 72 250 € 198 971 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
525 408€ 70 350€ 2 183 477€ 3 179 246€ 71 400€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
75 650€ 72 250€ 198 971€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
36 058€ 325 899€ 416 404€ 447 607€ 538 280€ 445 241€ 267 318€ 142 787€ 162 223€ 411 785€ 208 998€
39
N
Nákladové úroky
327 588€ 178 818€ 193 330€ 349 247€ 1€ 3 425€ 212 825€ 660 326€
40
XI.
Kurzové zisky
16€ 30€ 67€ 23€ 232€ 96€ 4€
41
O
Kurzové straty
271€ 432€ 180€ 60€ 2€ 21€ 209€ 80€ 17€ 35€ 85€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
40€ 244€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87 801€ 87 751€ 60 474€ 86 211€ 103 158€ 31 572€ 43 150€ 43 982€ 102 280€ 122 947€ 106 829€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
474 910 € -19 492 € 2 360 476 € 3 347 275 € 157 755 € 485 893 € 296 208 € 297 696 € 56 541 € 75 978 € -557 994 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 424 064 € 7 876 469 € 8 871 254 € 14 234 280 € 11 515 963 € 10 878 088 € 8 155 872 € 5 494 852 € 3 952 181 € 10 244 540 € 10 512 601 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 718 988 € 1 691 380 € 1 425 873 € 2 481 148 € 2 590 687 € 2 397 190 € 1 892 595 € 1 020 091 € 764 912 € 1 948 606 € 1 999 148 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 720 661€ 1 687 427€ 1 455 960€ 2 481 141€ 2 605 646€ 2 401 873€ 1 891 163€ 1 021 215€ 756 586€ 1 947 819€ 1 994 959€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 673€ 3 953€ -30 087€ 7€ -14 959€ -4 683€ 1 432€ -1 124€ 8 326€ 787€ 4 189€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 € 4 474 761 € 3 187 269 € 8 295 934 € 8 513 453 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
27 864 614€
53
T
Mimoriadne náklady
27 864 614€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 424 064 € 7 876 469 € 8 871 254 € 14 234 280 € 11 515 963 € 10 878 088 € 8 155 872 € 5 494 852 € 3 952 181 € 10 244 540 € 10 512 601 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 € 4 474 761 € 3 187 269 € 8 295 934 € 8 513 453 €