Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
134 579 428€ 159 088 841€ 181 501 859€ 136 589 771€ 126 288 351€ 108 387 870€ 110 999 491€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
132 914 532 € 158 681 211 € 181 248 662 € 134 103 017 € 122 762 655 € 107 823 571 € 110 503 797 € 100 144 069 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
92 567 767€ 113 285 586€ 133 600 496€ 92 040 231€ 81 141 087€ 69 041 303€ 78 406 188€ 71 462 773€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 255 466€ 45 212 848€ 47 505 150€ 41 949 723€ 41 523 527€ 38 752 276€ 32 086 668€ 26 523 014€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 116 887€ 5 350€ 660€ 74 000€ 2 850€ 27 621€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88 799€ 65 890€ 137 666€ 112 403€ 24 041€ 29 992€ 8 091€ 2 130 661€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
125 517 389 € 150 732 057 € 173 352 701 € 127 592 239 € 111 875 650 € 96 465 363 € 100 111 602 € 92 284 405 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 067 940€ 109 109 908€ 131 300 563€ 90 485 682€ 77 082 366€ 64 194 519€ 73 351 212€ 68 226 519€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
83 553€ 75 414€ 69 730€ 81 152€ 83 139€ 89 968€ 61 809€ 89 585€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 070 511€ 39 012 217€ 39 768 916€ 34 682 288€ 32 548 738€ 30 454 123€ 23 698 623€ 19 972 486€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 487 739 € 1 552 503 € 1 409 406 € 1 415 411 € 1 288 890 € 1 125 017 € 969 217 € 911 154 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 102 925€ 1 159 139€ 1 044 748€ 1 048 898€ 961 024€ 839 064€ 717 191€ 671 836€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
356 774€ 369 997€ 343 767€ 343 155€ 309 374€ 267 150€ 236 250€ 224 092€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 040€ 23 367€ 20 891€ 23 358€ 18 492€ 18 803€ 15 776€ 15 226€
20
F.
Dane a poplatky
483 241€ 431 644€ 569 634€ 614 171€ 492 411€ 375 637€ 345 434€ 227 484€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
233 501€ 182 324€ 143 066€ 148 403€ 137 767€ 197 017€ 173 494€ 144 959€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
233 501€ 182 324€ 143 066€ 148 403€ 137 767€ 197 017€ 173 494€ 144 959€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 447€ 213 220€ 65 633€ 22 218€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
228€ 41 185€ 56 612€ 33 003€ 15 429€ 12 557€ 14 235€ 22 758€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 229€ 113 642€ 34 774€ 132 129€ 161 277€ 16 525€ 1 497 578€ 2 667 242€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 397 143 € 7 949 154 € 7 895 961 € 6 510 778 € 10 887 005 € 11 358 208 € 10 392 195 € 7 859 664 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 601 229 € 10 300 895 € 9 966 437 € 8 740 832 € 12 950 371 € 13 054 969 € 13 381 212 € 9 697 197 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 756 375 € 590 482 € 396 279 € 9 600 223 € 3 626 876 € 4 606 192 € 585 521 € 339 568 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29 000€ 7 000 275€ 3 996 280€ 64 534€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 749 171 € 525 408 € 70 350 € 2 183 477 € 3 179 246 € 71 400 € 75 650 € 72 250 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 749 171€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
525 408€ 70 350€ 2 183 477€ 3 179 246€ 71 400€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
75 650€ 72 250€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 198 € 36 058 € 325 899 € 416 404 € 447 607 € 538 280 € 445 241 € 267 318 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
683€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6 515€ 36 058€ 325 899€ 416 404€ 447 607€ 538 280€ 445 241€ 267 318€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 16€ 30€ 67€ 23€ 232€ 96€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
149 865 € 115 572 € 415 771 € 7 239 747 € 279 601 € 4 448 437 € 99 628 € 43 360 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
27 500€ 7 000 275€ 3 996 030€ 68 035€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
426 € 327 588 € 178 818 € 193 330 € 349 247 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
426€ 327 588€ 178 818€ 193 330€ 349 247€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
189€ 271€ 432€ 180€ 60€ 2€ 21€ 209€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
149 250€ 87 801€ 87 751€ 60 474€ 86 211€ 103 158€ 31 572€ 43 150€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 606 510 € 474 910 € -19 492 € 2 360 476 € 3 347 275 € 157 755 € 485 893 € 296 208 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 003 653 € 8 424 064 € 7 876 469 € 8 871 254 € 14 234 280 € 11 515 963 € 10 878 088 € 8 155 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 542 858 € 1 718 988 € 1 691 380 € 1 425 873 € 2 481 148 € 2 590 687 € 2 397 190 € 1 892 595 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 531 570€ 1 720 661€ 1 687 427€ 1 455 960€ 2 481 141€ 2 605 646€ 2 401 873€ 1 891 163€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
11 288€ -1 673€ 3 953€ -30 087€ 7€ -14 959€ -4 683€ 1 432€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 460 795 € 6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 €