Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ) [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.03.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 690 522 € 2 574 667 € 3 469 532 € 3 752 063 € 3 796 087 € 4 694 947 € 4 461 922 € 7 197 664 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 384 342 € 1 911 185 € 2 540 294 € 2 774 890 € 3 135 090 € 3 397 076 € 3 501 903 € 4 975 646 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
754 € 425 € 7 807 € 21 932 € 30 486 € 29 291 € 7 900 €
005
A.I.2
Software
754€ 425€ 7 807€ 16 362€ 24 916€ 23 721€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 570€ 5 570€ 5 570€ 7 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 383 588 € 1 910 760 € 2 532 487 € 2 752 958 € 3 104 604 € 3 367 785 € 3 494 003 € 4 975 646 €
012
A.II.1
Pozemky
1 208 804€ 521 673€ 730 215€ 730 215€ 782 053€ 801 833€ 853 707€ 1 076 023€
013
A.II.2
Stavby
1 925 957€ 1 041 462€ 1 466 638€ 1 562 154€ 1 674 223€ 1 776 101€ 2 077 065€ 2 546 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 243 241€ 208 152€ 324 565€ 449 520€ 587 985€ 683 979€ 501 652€ 953 728€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 40 225€ 1 826€ 2 925€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 586€ 139 473€ 11 069€ 11 069€ 60 343€ 65 647€ 59 753€ 396 160€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
300 019 € 643 509 € 907 591 € 943 529 € 645 975 € 1 286 695 € 951 092 € 2 124 267 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 167 € 29 465 € 56 481 € 49 152 € 95 685 € 59 276 € 36 607 € 105 958 €
032
B.I.1
Materiál
5 167€ 29 465€ 56 481€ 49 152€ 95 685€ 59 276€ 36 607€ 105 958€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 170 335 € 138 538 € 323 021 € 246 201 € 171 470 € 127 053 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
170 335€ 0€ 184 483€ 171 604€ 97 867€ 85 351€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
13 335€ 21 123€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 138 538€ 138 538€ 74 597€ 60 268€ 20 579€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
196 507 € 327 242 € 568 719 € 631 993 € 210 136 € 978 136 € 738 486 € 1 882 797 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
150 137€ 283 436€ 535 338€ 569 444€ 158 516€ 797 890€ 590 368€ 1 311 179€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
44 380€ 42 813€ 164 372€ 136 574€ 556 532€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 890€ 24 336€ 13 162€ 13 016€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 480€ 19 470€ 20 219€ 5 153€ 8 807€ 15 874€ 11 544€ 15 086€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 345 € 286 802 € 112 056 € 123 846 € 17 133 € 3 082 € 4 529 € 8 459 €
056
B.IV.1
Peniaze
3€ 1 296€ 756€ 731€ 1 105€ 540€ 4 411€ 4 538€
057
B.IV.2
Účty v bankách
98 342€ 285 506€ 111 300€ 123 115€ 16 028€ 2 542€ 118€ 3 921€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 161 € 19 973 € 21 647 € 33 644 € 15 022 € 11 176 € 8 927 € 97 751 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 161€ 19 973€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 647€ 31 423€ 15 022€ 11 176€ 4 008€ 750€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 221€ 4 919€ 97 001€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 690 522 € 2 574 667 € 3 469 532 € 3 752 063 € 3 796 087 € 4 694 947 € 4 461 922 € 7 197 664 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 095 920 € -961 701 € 3 262 334 € 3 214 052 € 3 005 772 € 3 464 331 € 3 664 929 € 5 162 889 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 632 592 € 611 634 € 611 634 € 611 634 € 611 634 € 1 332 885 € 1 332 885 € 1 332 885 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
721 251€ 721 251€ 721 251€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
2 020 958€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 753 449 € 1 753 449 € 1 746 908 € 1 540 708 € 1 540 709 € 819 458 € 819 458 € 819 458 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
847 239€ 847 239€ 840 698€ 819 869€ 819 870€ 98 619€ 98 619€ 98 619€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
906 210€ 906 210€ 906 210€ 720 839€ 720 839€ 720 839€ 720 839€ 720 839€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 497 814 € -6 315 912 € -6 374 128 € -6 359 080 € -5 903 763 € -5 699 920 € -4 201 963 € -3 106 563 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 497 817€ -6 315 915€ -6 374 131€ -6 359 083€ -5 903 766€ -5 699 923€ -4 201 966€ -3 106 566€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 815 € -4 223 380 € 65 412 € 208 282 € -455 316 € -200 600 € -1 497 959 € -1 095 399 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 594 602 € 3 536 368 € 191 111 € 456 983 € 734 352 € 1 156 515 € 701 252 € 1 921 904 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 949 889 € 3 378 646 € 20 016 € 34 044 € 30 964 € 45 848 € 29 256 € 36 710 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 147€ 18 646€ 16 616€ 34 044€ 30 964€ 29 256€ 36 710€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 937 742€ 3 360 000€ 3 400€ 45 848€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
284 208 € 37 728 € 25 249 € 14 428 € 80 903 € 114 628 € 18 857 € 40 431 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 914€ 16 989€ 16 786€ 14 428€ 14 567€ 13 140€ 11 137€ 11 312€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 66 336€ 101 488€ 7 720€ 29 119€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
267 294€ 20 739€ 8 463€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
360 505 € 119 994 € 145 846 € 408 511 € 622 485 € 996 039 € 653 139 € 1 844 763 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
75 499€ 38 237€ 37 764€ 213 896€ 270 117€ 618 473€ 364 560€ 1 347 643€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 906€ 118 547€ 178 757€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
63 481€ 26 318€ 29 815€ 41 813€ 32 703€ 101 681€ 62 811€ 47 233€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 072€ 19 043€ 18 715€ 26 331€ 66 973€ 86 204€ 27 602€ 27 690€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 515€ 7 257€ 13 984€ 18 297€ 195 871€ 132 683€ 54 854€ 213 519€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
166 938€ 29 139€ 45 568€ 108 174€ 56 821€ 45 092€ 24 765€ 29 921€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
16 087 € 81 028 € 55 963 € 74 101 € 95 741 € 112 871 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
55€ 94€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
81 028€ 35 425€ 74 101€ 74 101€ 93 439€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 087€ 0€ 20 538€ 21 585€ 19 338€