Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plavecká akadémia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
484 677 € 379 399 € 324 187 € 208 731 € 199 036 € 186 686 € 200 221 € 204 386 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
388 948 € 338 159 € 279 261 € 165 866 € 152 340 € 150 087 € 156 914 € 162 279 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
388 122 € 338 159 € 278 706 € 165 311 € 151 785 € 149 532 € 156 914 € 162 279 €
012
A.II.1
Pozemky
96 906€ 177 288€ 120 985€ 21 959€ 5 046€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 156€ 8 926€ -65€ 10 230€ 17 612€ 22 977€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
282 060€ 151 945€ 157 721€ 143 352€ 146 804€ 139 302€ 139 302€ 139 302€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
826 € 555 € 555 € 555 € 555 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
826€ 555€ 555€ 555€ 555€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
95 729 € 41 240 € 44 926 € 42 865 € 46 696 € 36 599 € 43 307 € 41 194 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
37 552 € 29 537 € 31 347 € 22 188 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
982€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
21 206€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
861 € 1 057 € 691 € 425 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
32 041 € 38 681 € 41 729 € 38 431 € 3 609 € 3 568 € 4 057 € 9 451 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 052€ 38 361€ 37 513€ 36 495€ 2 756€ 2 909€ 2 634€ 9 451€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 658€ 3 320€ 1 690€ 853€ 395€ 696€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
331€ 320€ 896€ 246€ 264€ 727€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
63 688 € 2 559 € 3 197 € 3 573 € 4 478 € 2 803 € 7 478 € 9 555 €
056
B.IV.1
Peniaze
63 688€ 2 559€ 3 197€ 3 573€ 4 478€ 2 803€ 7 478€ 2 151€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 404€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
913 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
913€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
484 677 € 379 399 € 324 187 € 208 731 € 199 036 € 186 686 € 200 221 € 204 386 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
54 635 € 46 908 € -121 783 € -136 949 € -165 300 € -173 934 € -159 096 € -61 213 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 672€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
115 860 € 115 860 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
667€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-76 292 € -127 695 € -144 288 € -171 706 € -180 313 € -166 435 € -68 552 € -16 869 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 334€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 203€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
7 728 € 51 404 € 15 166 € 27 418 € 7 674 € -14 838 € -97 883 € -51 683 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
430 042 € 332 491 € 445 970 € 345 680 € 364 336 € 360 620 € 359 317 € 262 164 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 000 € 6 000 € 3 000 € 4 010 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 000€ 6 000€ 3 000€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 010€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
137 193 € 112 720 € 90 958 € 77 629 € 84 727 € 79 530 € 86 352 € 39 995 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
32 718€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
27€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 250€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
156 139 € 164 854 € 281 571 € 256 331 € 257 009 € 247 388 € 228 989 € 163 119 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 414€ 20 344€ 44 220€ 21 976€ 25 512€ 16 883€ 21 560€ 2 879€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
19 948€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
132 725€ 132 745€ 236 915€ 233 820€ 230 679€ 228 910€ 205 677€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
137 472€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
211€ 211€ 1 556€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
464€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 765€ 436€ 535€ 607€ 1 384€ 1 752€ 796€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
136 710 € 54 917 € 73 441 € 11 720 € 17 600 € 27 702 € 40 976 € 55 040 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
136 710€ 51 746€ 54 917€ 11 720€ 17 600€ 27 702€ 40 976€ 55 040€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 171€ 18 524€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
3 435 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
435€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 000€