Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plavecká akadémia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
484 677 € 379 399 € 324 187 € 208 731 € 199 036 € 186 686 € 200 221 € 204 386 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
388 948 € 338 159 € 279 261 € 165 866 € 152 340 € 150 087 € 156 914 € 162 279 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
388 122 € 338 159 € 278 706 € 165 311 € 151 785 € 149 532 € 156 914 € 162 279 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
96 906€ 177 288€ 120 985€ 21 959€ 5 046€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 156€ 8 926€ -65€ 10 230€ 17 612€ 22 977€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
282 060€ 151 945€ 157 721€ 143 352€ 146 804€ 139 302€ 139 302€ 139 302€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
826 € 555 € 555 € 555 € 555 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
826€ 555€ 555€ 555€ 555€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
95 729 € 41 240 € 44 926 € 42 865 € 46 696 € 36 599 € 43 307 € 42 107 €
015
B.I.
Zásoby
37 552€ 29 537€ 31 347€ 22 188€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
861€ 1 057€ 691€ 425€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 041 € 38 681 € 41 729 € 38 431 € 3 609 € 3 568 € 4 057 € 10 364 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
28 052€ 38 361€ 37 513€ 36 495€ 2 756€ 2 909€ 2 634€ 9 451€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 658€ 3 320€ 1 690€ 853€ 395€ 696€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
331€ 320€ 896€ 246€ 264€ 727€ 913€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
63 688 € 2 559 € 3 197 € 3 573 € 4 478 € 2 803 € 7 478 € 9 555 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
63 688€ 2 559€ 3 197€ 3 573€ 4 478€ 2 803€ 7 478€ 9 555€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
484 677 € 379 399 € 324 187 € 208 731 € 199 036 € 186 686 € 200 221 € 204 386 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
54 635 € 46 908 € -121 783 € -136 949 € -165 300 € -173 934 € -159 096 € -61 213 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
115 860€ 115 860€
030
A.III.
Fondy zo zisku
667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-76 292€ -127 695€ -144 288€ -171 706€ -180 313€ -166 435€ -68 552€ -16 869€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 728 € 51 404 € 15 166 € 27 418 € 7 674 € -14 838 € -97 883 € -51 683 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
430 042 € 332 491 € 445 970 € 345 680 € 364 336 € 360 620 € 359 317 € 265 599 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
137 193€ 112 720€ 90 958€ 77 629€ 84 727€ 79 530€ 86 352€ 39 995€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
136 710€ 51 746€ 54 917€ 11 720€ 17 600€ 27 702€ 40 976€ 55 040€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
156 139 € 164 854 € 281 571 € 256 331 € 257 009 € 247 388 € 228 989 € 166 554 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
23 414€ 20 344€ 44 220€ 21 976€ 25 512€ 16 883€ 21 560€ 22 827€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
211€ 211€ 2 020€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 765€ 436€ 535€ 607€ 1 384€ 1 752€ 796€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
132 725€ 132 745€ 236 915€ 233 820€ 230 679€ 228 910€ 205 677€ 140 911€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 000€ 6 000€ 3 000€ 4 010€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 171€ 18 524€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci